Nieuwe Planten groeien hier net zo goed als in Griekenland i AANBIEDING ZEEMAN'S IJZERHANDEL ^■HUUR WONINGEN fl! Straks studeren CURSUSKRANT SEIZOEN '94-'85l Pand blijft vluchtelingenwoning ZWEMLES /IRONS O.38 0." TOERKOOP Overval NEGENS 4-DAAGSE BOUM AIM Een hoqedruk-qebied boven Rotterdam deze zomer. buUMAIXI Stadsblad W mm W ReisburoDuton Aktie deze week: Het Met korting naar Plantarium '94 Mike Wiegman bezig aan 2e horrorfilm Turkse moskee in UTO-pand Wonen en werken aan de Plantage Ambachtelijke scheepswerf De Hoop Sportnieuws Kijk op pagina 2 SCHIEDAM - Dp vakan- SCHIEDAM - De vakan tie zit er voor de meeste Schiedamse huishou dens weer op. Helaas zijn er ieder jaar weer mensen die thuis ver welkomd worden door onaangename gasten. Vlooien, wespen, mui zen, muggen, kakker lakken, het zijn lastpos ten waar niemand bij thuiskomst op zit te wachten. De zomer be zorgt de bestrijdings dienst van het openbaar Nutsbedrijf Schiedam ieder jaar extra drukte. Dit jaar is het vanwege de tropische temperatu ren drukker dan an ders. Deze maand zijn achttien meldingen per dag heel gewoon. Een ochtendje mee met een van de medewerkers van de bestrijdingsdienst, Cor Win terswijk, leert dat op het mo ment vooral de wespen een plaag vormen in de stad. Bin nen een uur worden er drie wespennesten afgewerkt. Cor Winterswijk, die samen met zijn collega's een speciale op leiding voor het bestrijden van 'ongedierte' volgde in Wage- ningen, vertelt dat hij niet alle wespennesten weghaalt. „Wes pen betekenen veel in de na tuur. Zij vangen muggen en vliegen, en bestuiven bloe men. Bovendien is het een be schermd insekt. De natuur moet z'n loop hebben. Op plaatsen waar wespen geen overlast bezorgen, laten wij ze zitten. Wij zijn bestrijdings- deskundigen en geen moorde naars! Wanneer het echter in een huis of op een plek is waar veel mensen komen, be handelen we het nest met in- sekticide." Wespennesten worden al in de maand mei gemaakt. De wes pen die de zogenaamde wes penkoningin in een nest om haar heen verzamelt bezorgen echter nu overlast. Zij vliegen het nest af en aan. In een nest kunnen wel vijf tot zesdui zend wespen zijn gehuisvest. Veel mensen zijn bang voor wespen en gaan in het wilde weg met hun armen wapperen om de insekten op een afstand te houden. Juist wanneer je zo'n gedrag vertoont worden de wespen agressief en vallen zij aan. Dat gebeurt ook wan neer je een wespennest af sluit. Cor Winterswijk legt aan iemand die die fout heeft ge maakt, uit waarom je een nest nooit mag dichtstoppen. „Wes pen 'bijten' zich overal door heen. Wanneer je een nest met stopverf of iets dergelijks dichtmaakt, komen de wespen vroeg of laat ergens naar bui- Volgende week als speciale bijlage bij het Nieuwe Stadsblad Stapelbed FUNNY ten. En wanneer dat gebeurt, ben je niet klaar. De wespen zijn dan echt ontzettend kwaad. Het is ook logisch want je hebt ze afgesloten van de verzorging van hun kind. De wespen vallen dan echt aan. En wanneer je dertig wes- pensteken krijgt, want dat ge beurt op zo'n moment, kan je wel naar het ziekenhuis." De medewerker van het ONS waagt zich daarom niet aan het bestrijden van het nest. „Ik heb dit jaar nog geen ene wespenbeet gehad en dat wil de ik zo houden. De bewoner moet 's avonds wanneer het donker is, zonder lamp het nest openmaken. Ik kom dan de volgende dag terug om als nog insekticide in het nest te spuiten." Fout Het bestrijdingsmiddel dat Cor Winterswijk gebruikt is Propoxzuur. Het witte poeder zorgt ervoor dat de wespen binnen 24 uur, zonder dat zij agressief worden, sterven. Het is ook een fout van mensen om zelf met insekticide te gaan spuiten. „Vaak heeft men het juiste bestrijdings middel niet waardoor de wesp agressief reageert. Ook moet je mensen er op attent maken dat zij geen kokend water op het nest moeten gooien. Dat kan je heel wat steken opleve ren. Wanneer mensen een nest ontdekken, kunnen zij beter even contact met ons op nemen." De bestrijdingsdienst is er niet alleen om wespen tegen te gaan. Zo bestrijden de me dewerkers ook vlooien. „Een vlo legt per jaar 600 eitjes. Het duurt 2 tot 12 dagen eer het eitje een vlo is. Met deze warmte kan je wel 2 tot 3 da gen rekenen. Wanneer je dus 20 a 30 vlooien in huis hebt, heb je 170.000 larven. Het be kende verhaal is dat mensen na hun vakantie worden be sprongen door de vlooien. Wij komen in zulke gevallen de woning vlovrij maken. De eni ge tip die ik kan geven is: stofzuigen. Stofzuig drie keer per dag en je hebt een grote kans dat je er geen last van hebt." Kakkerlakken leven het liefst op donkere, vochtige plekken met een temperatuur van 28 a 30 graden Celsius. Nu het minder warm is neemt daar door de kans op dit ongedierte af, maar men moet wel letten op plekken achter de koelkast of bijvoorbeeld de geiser. SCHIEDAM - Vorige week dinsdag speelde zich in de wijk Nieuw land een menselijk dra ma af. Aan de Burge meester van Haaren- laan gijzelde een Russi sche Armeen zijn zesja rig zoontje. Agenten, be woners en nieuwsgieri gen waren er getuige van hoe de man het ventje een pistool tegen de slaap drukte. Geluk kig is de gijzeling goed afgelopen. Na ongeveer drie uur wachten kon een arrestatieteam van het regiokorps de man overmeesteren. Het jon getje bleef lichamelijk ongedeerd. Hij is samen met zijn moeder naar een geheim adres ge bracht. De vader is af gelopen vrijdag voorge leid aan de officier van justitie en in bewaring gesteld. Volgens een woordvoerder van de Schiedamse politie wordt nog in het duister getast over de aanleiding tot de gijzeling. Bekend is dat de familie, be staande uit man, vrouw en kind, vorig jaar mei asiel heb ben aange maagd. Toen bleek dat de man, die politiek vluch teling zou zijn, psychisch niet helemaal in orde was. Vluchte lingenwerk bood het gezin tij delijk de woning aan de Van Haarenlaan 564 aan. Het gezin kreeg echter geen verblijfsvergunning en werd op 1 juni van dit jaar verzocht het land binnen 24 uur te ver laten. De heer des huizes was het daar niet mee eens en schakelde een advocaat in. De vrouw wilde zich echter wel bij de beslissing neerleggen en teruggaan naar haar ge boorteland. Er schijnt vervol gens ruzie te zijn ontstaan over wie het kind bij zich wil de hebben. De man zou tot gij zeling zijn kunnen overge gaan om zijn vrouw te dwin gen het kind bij hem achter te laten, maar het zou evengoed zo kunnen zijn dat de man met deze mensonterende actie een verblijfsvergunning wilde afdwingen. Wat er met de dader gebeurt is nog onduidelijk. Zijn voor arrest kan maximaal honderd dagen duren, maar de politie hoopt dat de zaak snel wordt afgehandeld. Wanneer de vrouw en haar zoontje niet meer nodig zijn bij het onder zoek, zullen zij het land verla ten. De man zal het oordeel van de rechter moeten af wachten. Voor een 'eenvoudi ge gijzeling', dat wil zeggen 'wanneer iemand een ander van zijn vrijheid beroofd zon der de gegijzelde te doden of verwonden', staat acht jaar ge vangenisstraf. Voor een gijze ling, waarbij zonder dat er do den of gewonden vallen, ie mand op de een of andere ma nier wordt gedwongen, staat een gevangenisstraf van 15 jaar. Vluchtelingenhuis De buurt haalde na de toch goede afloop opgelucht adem, maar vroeg de politie wel hoe het nu verder moet. De schrik zat er natuurlijk goed in! Som mige bewoners zochten vorige week dinsdag steun bij het daarvoor ingerichte crisiscen trum op het politiebureau aan het Bijdorpplein. En een dag na de gijzeling kwamen enke le bewoners met de politie en hulpverleners praten over hun ervaringen. Zij waren be nieuwd wat er met het slach toffertje en de dader zou ge beuren. Maar vooral ook of zij weer vluchtelingen als buren zouden krijgen en zo ja, wat dat voor mensen zouden zijn. „Wanneer hij er weer in terug komt, ben ik natuurlijk weg hè," was een van de opmer kingen van de bewoners. Besloten is dat de woning van de Russisch-Armeense familie aan de Van Haarenlaan 564 een huis voor vluchtelingen blijft. Omdat eerder in hetzelf de huizenblok problemen zijn ontstaan met een uit twaalf le den bestaand asielzoekersge zin, drong de buurt er bij Vluchtelingenwerk op aan zorgvuldig te werk te gaan. Naar alle waarschijnlijkheid komt er nu een ouder echt paar zonder kinderen in het 'vluchtelingenhuis' te wonen. Opschudding De gijzeling heeft in Nieuw land voor veel opschudding gezorgd. Hoe kan het dat een echtelijke ruzie zo kan escale ren, en hoe zit het met de an dere huizen voor vluchtelin gen in Schiedam, bezorgen die ook zoveel overlast? Op deze vragen kan de politie concrete antwoorden geven. Gemiddeld komen er per dag drie telefoontjes binnen over dergelijke ruzies. In totaal krijgt de politie duizend mel dingen per jaar. Dit geval was extreem. De politie reed naar de Burgemeester van Haaren laan toe met het idee dat er een flinke ruzie was tussen een man en een vrouw. Toen zij op het balkon de gewapen de man en het kind zagen, wa ren zij daar ook totaal niet op voorbereid. Dit was iets an ders dan een vechtpartijtje. Ook de politie was onder de indruk van de gijzeling. De vraag of de politie veel moei lijkheden heeft met andere vluchtelingen in Schiedam is duidelijk te beantwoorden. „Van de 120 vluchtelingenwo- ningen in Schiedam hebben we maar met twee woningen iets te maken. Het is voor de buurtbewoners heel vervelend dat zij twee keer achter elkaar vervelende situaties met hun buren hebben meegemaakt. Dat is toeval en dat kan overal gebeuren want laten we door deze gebeurtenis geen stem pel op de vluchtelingen gaan drukken," aldus een van de woordvoerders. DUTON BOEKT WAT U ZOEKT in het Holybad en Waalstraat-C ZWEMSCHOOL SCHOONHEIDSSALON uao CHIEDAM Budgetprint Kodak Expressprint Superprint 1,50 TEL. 0 I0 - 473 10 II SCHIEDAM - Vrijdagavond is omstreeks 22.00 uur een 29-ja- rige pompbediende van een benzinestation aan de Vlaar- dingerdijk met een vuurwa pen bedreigd. De overvaller nam een paar honderd gulden mee. De dader is nog niet ge vonden. V VQII Vliet slagerijen ONZE AANBIEDINGEN: Magere riblappen mio 11.95 Kogelbiefstuk 250 gram 6.95 Tartaar per stuk1.95 Runderrookvlees 100 gram 2." Grillbacon 100 gram 1." LeverPekelvlees samen 2.^ DV-3740 Daarom loopt de opruiming uit dit jaar. Ook deze week nog volop opruiming met depressie-prijzen. Zorgt u voor "stormloop 't Kan nog! SERVICELIJN 010-4699611 f. Westhavenkade 14 Postbus 52 3130 AB Vlaardingen Telefoon 010-4344022 Telefax 010-4602727 WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1994 46e JAARGANG, NUMMER 33 OPLAGE 39.102 Stadsblad SCHIEDAM - De warme zomer heeft ertoe geleid dat veel tuinen er kleurrijker dan anders bijstaan De eigenaar van Grieks restaurant Korfoe is trots op zijn stokroos die deze zomer tot vijf meter hoogte teqen zijn gevel aan de Lange Haven is gegroeid. „Vorig jaar heb ik vanuit Griekenland een zaadje meegenomen van de dendromologa zo heet de stokroos bij ons, en kijk eens naar het resultaat. Mooi he? Dat is natuur- het weer. Het was hier zelfs mooier weer dan in Griekenland! Maar het is niet alleen de zon geweest die de roos zo heeft doen groeien, het zijn ook de lieve woordjes waarmee ik de plant aanspreek en de Griekse wijn waarmee ik de plant voed Ja, maar waar... Hogeschool Rotterdam Si Omstreken Bestrijdingsdienst ONS heeft het druk met wespen Cor Winterswijk: „Wij zijn geen moordenaars!" Educatief Centrum voor Volwassenen, Pr. Wibautplein 47, 3118 KB Schiedam, tel.: 010-4717375 Het ledikant met wit buisframe en 1 gekleurde panelen. Met buisframe bodere. Formaat 90 x 200 cm VAN sr», rfléèneemprifs als het om wonen gaat I Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010 -45 18844 Hillelaan 30 - 39 t.O. metrostation Rijnhaven Rotterdam Zuid Tel. 010 - 48 52273 Gijzeling heeft Nieuwland behoorlijk doen schrikken V De situatie In Nieuwland was vorige week zenuwslopend vanaf 3 jaar - kleine groepjes - B-diploma in 3 maanden - aqua-robics - revalidatiezwemmen - zwemles voor ouderen - moeder- en babyzwemmen - watertemperatuur 33° - kinderverjaardagen - privélessen - zonnebank - beauty relax days GEEN WACHTLIJST Waalstraat 60 Vlaardingen - centrum Telefoon: 010 4357031 -4348258 Hoogstraat 137. Tel. 4268225 10x15* (3 dgn.) 10x15* 1-uur service 13x18* (2 dgn.) (alleen van kl.b.) mat of glanskleur. Ook snelservice z/w dia Gratis Knuffels bij Kodak Express. (alleen bij 1-uur-service) Ijzerwaren Gereedschappen Hang- en sluitwerk Auto- en huissleutels Fittingwerk en elektra Tuingereedschap Lijmen en kitten Secustrips en pensloten Natuurlijk bij 's-Gravelandseweg 958 Telefoon 4267594 naast Dirk III aan de Schie t/o de ANWB n KLM agent SCR Rotterdamsedijk 403, Schiedam W winkelcentrum De Kethel, Schiedam 1 37 cm Lynitron beeldbuis 39 Voorkeuzezenders 1 Automatische afstemming Eenvoudige bediening On Screen display Scart-aansluiting voor '01 videorecorder en camcorder 1 Inclusief telescoopantenne en infrarood afstandsbediening Van 549,- STUNTPRIJS Aanbieding geldt t/m 25 augustus en zolang voorradig De huurwoningen van het Gemeentelijk Woningbeheer en de Woningbouw- abb vereniging Schiedam vindt u op pagina II van deze kranl*^^ en pagina ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Wlnkelc. Zuidplein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 DEN HAAG - Venestraat 8-10 W ROTTERDAM ROTTERDAM THUIS IN HUIS Het Nieuwe IJsselmondselaan 175. Rotterdam-Kralingseveer, Tel. 010-4508033 Uw krant niet ontvangen? Bel onze van 09.00 tot 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1