DE HAVENLOODS i KEUKEN STUNT! 'C A-pand' in de toekomst opgedeeld Promconcerterï Gijzeling van kind in Nieuwland niet bewezen Excursie in herfst EXCELSIOR VOOR MÉÉR DAN ALLEEN Welke richting wordt 't? 1 BALY I I II Nietje bijna in het hart CD-i Veel klachten over Teletaxi Eén man heeft gedreigd dat hij onze woonwagen in de fik zou steken HN Wegener sLjthof f weekbLaden DONDERDAG 3 NOVEMBER 1994, 46e JAARGANG, Nr. 44, OPLAGE 37.374 EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD WESTHAVENKADE 14 VLAARDINGEN VOLVO "Wilhelmina-Garage heeft bergen nieuws op't Volvo Ski Open '94. HN Al 20 jaar Honkl-Ponk SWin Supercup Nieuwbouw dingt mee SCHIEDAM - Een 26-jari- ge Vlaardinger heeft zich dinsdagmorgen tijdens werk zaamheden per ongeluk met een nietmachine in de borst geschoten. Het nietje was ze ven centimeter lang en zou in de hartstreek terecht zijn ge komen. Een surveillancewa gen van de politie werd op de Broersvest aangehouden en begeleidde de auto waar het slachtoffer in zat (met zwaai lichten) naar het Schieland Ziekenhuis. Daar bleek dat het nietje het hart van de man op een centimeter had ge mist. Tevens werd een inge klapte long geconstateerd. NIEUW - NIEUW Nu ook bij VIDEOTHEEK NIEUW - NIEUWJ VIDEOTHEEK BALY Er zijn al enkele geïnteresseerden voor het voormalige pand van C A op de Koemarkt. Het karakterestieke winkelpand staat sinds 1 september jl. leeg, nadat C A naar het ABC-complex vertrok. „Maar wij hebben het gebouw pas sinds 1 november in de verhuur", zegt een medewerker van makelaarskantoor Monte Corona in Amsterdam. „Het heeft namelijk even geduurd voordat C A alle spullen uit het pand had verwijderd. Het object heeft een oppervlakte van 1200 vierkante meter, daardoor is het niet geschikt voor elk bedrijf. Wat overigens wel tot de mogelijkheden behoort, is dat het souterrain en de normale winkelvloer van elkaar worden gescheiden. Dan zouden er dus meerdere zaken in kunnen, Daar wordt nu over nagedacht. Wat het staat vast dat het opnieuw als winkelpand gebruikt gaat worden. Maar wanneer het wordt betrokken, weet ik niet. Ik kan niet in een glazen bol kijken." Voor de gemeente is de leegstand van het pand niet verontrus tend. „Nee hoor", zegt voorlichter J. Langstraat. „Het is niet meer dan normaal dat zo'n groot object enige tijd leeg staat. Nieuwe huurders willen zich natuurlijk goed oriënteren. Wij vervuilen daar verder geen rol in. Aangezien het particulier eigendom is, wordt zoiets bepaald door de markt," Overigens de gemeente is niet bang dat het winkelpand heel lang on verhuurd zal blijven. „We zitten in Schiedam in een overgangs fase. Potentiële huurders zien dat ook. Die weten dat straks de binnenstad helemaal opgeknapt is, zodat het heel aantrekkelijk is om op die locatie te zitten." - ia r SCHIEDAM„Sommige ge bruikers van de Teletaxi hebben een probleem", zegt Sies Meu- wese van de stichting Welzijn Ouderen Schiedam. „Bewoners van flatgebouwen die gebruik maken van dit aanvullend open baar vervoer, wordt gevraagd beneden te wachten om het ver voer zo snel mogelijk te laten verlopen. Maar die wachttijd kan oplopen tot wel een half uur, omdat de het taxibusje meerdere mensen tegelijk ver voert. Vooraf is dit ook door de organisatie gezegd." Het wachten moet vaak staande. „Want waar moeten die ouderen gaan zitten in de hal? Misschien kunnen we bankjes in verschil lende flats gaan plaatsen. Op initiatief van de stichting Welzijn Ouderen verzamelt het Centraal Meldpunt nu klachten over het wachten op de Teletaxi en ideeën voor de bankjes. Zo wil men een duidelijk beeld krij gen. Mensen die hun ervaringen met de Teletaxi willen uiten, kunnen dat doen op tel. 4264022. SCHIEDAM „We hebben nooit iets gewonnen. De aan houder wint, zeggen ze. Maar dat gebeurt hier niet..." De kwestie of er al dan niet een paaltje moet komen om een toegangsweg van de Gaarden- buurt in Spaland af te sluiten, heeft de gemoederen in de wijk behoorlijk verhit. De mensen die tegen het paaltje zijn, hebben de hoop verloren dat zij de strijd zullen winnen. Wat is er aan de hand? De Gaar- denbuurt is nog niet zo lang ge leden gereed gekomen. Tijdens de bouw van de buurt konden automobilisten op drie manieren de wijk binnenrijden: via De Gaarden, de Moerbeigaarden en de Abrikozengaarde. De autorij ders benaderden hun wijk via de Zwaluwlaan of de Slimme Wate ring, delen van de rondweg in Schiedam-noord. De Gaarden- buurt lig op de plek waar in de toekomst de 's-Gravelandseweg aansluit op de Slimme Watering, waardoor het autoverkeer fors zal toenemen. Om (snel) sluipverkeer in de buurt tegen te gaan, had de ge meente al het voornemen twee van de drie toegangswegen af te sluiten. Alleen De Gaarden zou nog voor auto's opengesteld blij ven. De Abrikozengaarde is in middels dicht, tot tevredenheid van alle bewoners. Maar dat ook de Moerbeigaarde dicht moet, gaat sommige mensen te ver. Die afsluiting verplicht een deel van de bewoners een stuk om te rij- Claus Peter Flor dirigeert Mendelssohn programma EN a 20,-: OIO 2 17 I7 I7 ROTTERDAMS Vhilharmonisch EETHOEK TIFFANY als het om wonen gaat den, waardoor het autoverkeer in de wijk onnodig zou toene men. Vooral de bewoners van de Abrikozengaarde en de Bramen- gaarde (het woonwagenkamp) moeten verder rijden, terwijl de bewoners van drie andere stra ten meer verkeer langs hun deur zullen krijgen. Enquête Geheel volgens voorschrift en bestemmingsplan werd vorige week dinsdag de Moerbeigaarde afgesloten door medewerkers van de dienst Gemeentewerken. Er werd een paaltje geplaatst dat bij calamiteiten door de brand weer snel weer te verwijderen zou zijn. Dat namen sommige bewoners niet. Een enquête in de buurt had immers aangetoond dat 123 bewoners tegen waren, terwijl er slechts 28 voor het paaltje waren (acht hadden geen mening). Dus besloten enkele te genstanders eigenhandig het paaltje weer te verwijderen. Waarna anderen de weg op nieuw afsloten, waarna de tegen standers de weg weer opengooi den... „De spanningen in de buurt zijn door het voorval opgelaaid", zegt A. de Nijs. Zij is één van de drie woonwagenbewoners die het paaltje weggehaald hebben. „Eén man heeft gezegd dat het maar eens afgelopen moet zijn, anders zou hij onze wagens wel eens in de fik steken. Hij is de schrik van de buurt en ligt met iedereen overhoop, niet alleen met ons. Hij wil dat alles in de wijk gebeurt zoals hij het wil." De Nijs benadrukt dat het niet alleen de woonwagenbewoners zijn die tegen het paaltje protes teren; het gaat ook om mensen uit 'gewone' huizen. Het conflict draait in feite over de verkeers veiligheid, vindt ze. Nu rijden veel auto's te hard, waardoor spelende kinderen gevaar lopen. Daarover zijn alle buurtbewo ners het eens. Alleen heeft de gemeente een andere oplossing hiervoor dan veel bewoners. De gemeente wil sluipverkeer tegen gaan door een aantal toeganswe- gen af te sluiten. De bewoners willen de wijk onaantrekkelijk voor auto's maken door ver keersdrempels aan te leggen. T. Lam: „Gemeentewerken had ge zegd dat er drempels zouden ko men, maar alleen als er geld is. Maar er is natuurlijk nooit geld over." De tegenstanders vinden dat de gemeente onbehoorlijk met hen is omgegaan. De man die de enquête organiseerde, onder hield het contact met de gemeen te, zeggen Lam en De Nijs. Toen hij met vakantie was, zou de gemeente de aankondiging heb ben verstuurd over het afsluiten van de weg. „We hebben de brief dus pas gelezen toen het paaltje al geplaatst was." Een bewoonster van de Moer beigaarde - voorstandster van de sluiting - vindt dat de tegenstan ders beter hadden kunnen we ten. „Wij hebben ons huis ge kocht juist omdat de weg dicht zou gaan. En zo zijn er meer mensen. Ik wil vanwege de kin deren niet aan een doorgaande weg wonen. Iedereen wist vante- voren dat de weg dicht zou gaan, omdat dat in het bestemmings plan stond." Volgens haar had de gemeente alle commotie kun nen voorkomen door de weg al veel eerder af te sluiten, voordat de wijk bewoond was. Zij vindt het jammer dat de bewoners nu tegenover elkaar staan. „Ik ben nu de boosdoener, maar ik heb niets tegen bijvoorbeeld de men sen uit de woonwagens." SCHIEDAM/ROTTERDAM Pas na de rechtzitting werd duidelijk waarom mr. C. Nop pen geen pleidooi hield om de straf van zijn cliënt omlaag te krijgen. Zijn cliënt, een 29-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker uit Armenië die in augustus in Schiedam zijn zoontje zou heb ben gegijzeld, wordt volgens de advocaat bij terugkeer in zijn vaderland zeker binnen enkele uren van het leven beroofd. „Daarom is het beter dat hij hier nog even blijft in een gevangenis. Daar is hij voorlopig veilig", al dus Noppen maandagochtend in de Rotterdamse rechtbank. H.M. had namelijk in zijn voor malige vaderland een onder-mi nister met een bajonet in de buik gestoken, nadat deze zijn vrouw had mishandeld. Hij vluchtte daarop naar Moskou, maar bleek ook daar niet veilig voor de tentakels van de onder-minis ter. Daarom nam hij met vrouw en kind de wijk naar Nederland, waar hij tevergeefs asiel aan vroeg. De 29-jarige Armeniër stond maandagochtend terecht voor de meervoudige strafkamer van de Rotterdamse rechtbank. In de dagvaarding stond een was lijst aan ten laste gelegde feiten: wederrechtelijke vrijheidsbero ving, het mee naar binnen trek ken van zijn 6-jarig zoontje Ar thur, de Nederlandse staat be dreigen om hier toch te mogen blijven, het bedreigen van zijn zoontje met een schietwapen en zijn vrouw dwingen bij hem te blijven. Voorts werd hem verbo den wapenbezit, al bleek dit ach teraf om een plastic imitatiemo del te gaan dat een aansteker was, ten laste gelegd. Nadat zijn asielverzoek was af gewezen dook H.M. onder en kwam op de zesde verjaardag van zoontje terug bij zijn gezin in Schiedam-Nieuwland. Niet al leen om die heuglijke dag te vie ren, maar ook om zijn vrouw Silvia over te halen bij hem te blijven in plaats van hem te scheiden en te kiezen voor een ander. Een en ander liep uit de hand, mede omdat de verdachte, zo bekende hij maandag, veel kalmerende pillen en drank tot zich had genomen. „Ik herinner me niks", was dan ook een veel gehoord antwoord op vragen van rechtbank-president mr. F. van Dooren. Feit was wel dat Schiedam die middag in rep en roer was omdat er sprake zou zijn van een gijzeling. De Burg. van Haarenlaan werd urenlang afgesloten en uiteindelijk kon de man overmeesterd worden door een arrestatieteam. In de tussen tijd had H.M. zijn zoontje op het balkon bedreigd en ook de leden van de Schiedamse politie. „Ik heb mijn zoontje niet bedreigd of geslagen. Daarvoor hou ik teveel van hem en dat geldt ook voor mijn vrouw", liet H.M. weten via een tolk. „Bovendien wist hij dat het geen pistool was. Ik heb de politie ook niet bedreigd, maar naar hen gezwaaid dat ze door konden rijden omdat er niks aan de hand was", aldus H.M., die bij het Riagg onder behandeling stond. Foto's maakten echter duidelijk dat dit waar was. Voor officier van Justitie mr. A.M. Zwaneveld was alles dui delijk. Zij achtte echter weder rechtelijke vrijheidsberoving (gijzeling) niet bewezen. De an dere ten laste gelegde feiten wel en daarom eiste ze een gevange nisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. SCHIEDAM Tegen een herfstachtig decor kan zondag 6 november weer een excursie door de natuur worden gemaakt. Met twee gidsen kan iedereen in het Beatrixpark op zoek gaan naar paddestoelen. Paddestoelen behoren tot een grote groep planten ('fungi') met meer dan 100.000 soorten. In Nederland alleen komen duizenden soorten voor. Het najaar is bij uitstek geschikl om de paddestoel te bekijken. In de herfst is de luchtvochtigheid het gunstigst voor de groei, terwijl de wind voor een goede verspreiding van de sporen zorgt. De excursie begint om 14.00 uui bij de ingang van de Heemtuin (in het verlengde van het Duiven- pad). Buslijn 53, halte Koekoekslaan, is vlakbij. Deelname i; gratis. p|oFy a EXCELSIOR HEAO-informatiedag Nieuwe Stadsblad n ZIE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT ICD-i-spelerverhuur en diverse CD-i-plaatjes. Nu ook porno verkrijgbaar. I Tevens Manga-dealer voor de l regio Dam 9 - Schiedam - Tel. 4.26.71.26 lij aankoop van een keuken v.a. 1.12.000,- gratis Siemens magnetron t.w.v. 1.1650,-, bij aankoop van een keuken v.a. f. 5000.- gratis Siemens magnetron t.w.v. t. 860,-. Wooning Bergschenhoek: Leeuwennoekweg 2, 01892- 16977 Wooning Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 Bouwfix Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 ol de helft v.d. winkelwaarde als korting Twee kampen in wijk door paaltje •SS Mevrouw De Nijs (rechts met hand omhoog) met enige medestanders ZATERDAG 12 NOVEMBER 20.15 uur ZONDAG 13 NOVEMBER 14.15 uur DE DOELEN IN MODERN MAHONIE 4 STOELEN EN VASTE TAFEL 120 X 80 CM NU VAN 798,- VOOR MAGAZIJNPR JS Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssei. Tel 010-4518844 iilieiaan 30 39 to metrostation Rijnhaven Rotlerdam-Zuid, Tel 010-4852273 rnmm Kom naar Excelsior en ontdek dat Profile Tyrecenter Excelsior is uitgegroeid tot een volledig "automotive center" Niet alleen voor banden, velgen, schok- brekers en uitlaten maar nok voor autotelefoons, radio s, autobeveiliging, auto I7TRT onderhoud en nog veel meer kunt u bi) ons terecht' In onze splinternieuwe showroom vindt u meer dan 1000 artikelen die autorijden nog veel leuker maken. En voor "aantrekkelijke" prijzen miciNni DRIEMANSSTEEWEG 25. ROTTERDAM. 010 49 33 433 *15 ROTTERDAM ZdD AFSlAG RhOOS CMAR.OlS iNOLSTRiETERREIN Bezoek zaterdag 5 november a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur onze Kralingse Zoom 91Rotterdam. Rotterdam Of bel ons voor 'n prospectus: 010-4526663 De HES Rotterdam verschaft je betere kansen. HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STU Dl ES ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1