DE HAVENLOODS EN STUNT! Brommer voor Rosita méér dan alleen luxe f 2.50 gordijnstoffen ACCU'S UITLATEN TREKHAKEN APK, BANDEN EN 1 Welke richting wordt 't? ]2 Schiedam steunt Ron Wichmanhuis volmondig DeBoodschappenRant Noordvestbrug komt er aan Burgemeester speelt tijdens begroting met gedachte om hondepenning in te voeren Knakendag op het Kasteel a.s.zondag Sparta - NEC alle rangen m.u.v. eretribune. DONDERDAG 10 NOVEMBER van de grootste collectie Bil EXCELSIOR: Open dag PABO Wegener sythoFF weekbLaden DONDERDAG 10 NOVEMBER 1994, 46e JAARGANG, Nr 45, OPLAGE 37.374 EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD WESTHAVENKADE 14 VLAARDINGEN Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om goed en voordelig boodschappen te doen. KIJK SNEL IN DEZE KRANT HN Karnavalssei- zoen weer van start Vandalisme- project op basisscho len Nieuwe sport hal open in januari DANSJE - Liefhebbers kunnen zon dag 13 november een dansje wagen in dienstencentrum Woudhoek op het Heyermansplein 35. De middag is toegankelijk voor 55-plussers, be gint om 14.00 uur en kost 2,-. ABRAHAM ZIET ZE VLIEGEN!!! 50 JAAR 50e KLANT 50 "GRATIS" HUUR VIDEO FILMS 50 WEKEN VIDEOTHEEK BALY Een eigen brommertje staat bovenaan het verlanglijstje van heel wat Nederlandse jongeren. Voor Rosita Saëz is zo'n gemotoriseerd voertuig geen luxe maar nood zaak.-De 17-jarige leerlinge van scholengemeenschap Buiten de Veste is vanaf haar geboorte gehandicapt. Haar speciaal aangepaste driewielige scootertje, met een bagage rek voor haar gewone rolstoel achterop, betekent voor de Schie- damse evenzoveel als een onafhankelijk leven. Groot was dan ook zondagavond de paniek toen- een buurman kwam vertellen, dat hij de brommer enkele straten verwijderd van Rosita's woonhuis totaal onttakeld had aangetroffen. Onverlaten hadden er ondermeer de motor, accu, verlichting en wielen vanaf gesloopt. De daders wisten wat ze deden. Met die onderdelen kunnen ze zo een nieuw crossmotortje of iets dergelijks in elkaar zetten," vertelt Rosita die inmiddels bekomen is van de eerste schrik. Het zal nog wel enkele maanden duren voor haar eigen 'bolide' weer gerepareerd is. De onfortuinlijke Schiedamse haalde met haar verhaal wel meteen de landelijke pers. Daaraan is het te danken dat ze in de komende periode toch de beschikking heeft over een eigen vervoermiddel. Een Haarlemmer, die z'n driewieli ge brommer niet meer nodig had, heeft hem gratis te leen aangeboden. Rosita Saëz zit nu nog met één probleem, dat zich lastiger laat oplossen: Dit soort voertuigen voor gehandicapten zijn te groot om binnen in huis of je kelder te stallen. Ik moet de brommer dus gewoon 's nachts buiten laten staan en blijf afhankelijk van het fatsoen van de mensen." SCHIEDAM Deze week wordt gestart met de aanleg van een beweegbare voetgangers- en fietsersbrug over de Noordvest- gracht. De nieuwe brug steekt het water over naast het kantoor van het Gemeentelijk Woningbeheer. Op die manier ontstaat een snel lere verbinding van dit gebied met de Broersvest. Nu moeten Fietsers en bromfietsers nog de veel langere route via het Spin huispad en de Boterstraat vol gen. Op dit moment wordt op een werf in Gouda de stalen con structie van de brug gemaakt. Voor de bevestiging hiervan moeten aan de,kademuren van de Noordvest landhoofden wor den geconstrueerd. In december worden pijlers geslagen, een maand later wordt het stalen bo vengedeelte van de brug met vrachtwagens in delen aange voerd. Na montage en afstelling kan de brug eind januari '95 worden opengesteld. SCHIEDAM Het ging dinsdagavond ook over 'de burgemeester als 06-11 fi guur', 'talrijke wipkippen' en 'hondedrek' tijdens de begro tingsbehandeling 1995. Toch was het een vrij matte bijeen komst in het Stadskantoor; de kritiek was bovenal mild en alleen het CDA gooide olie op het vuur door het college van B W arrogant te noemen en een paar moties plus een amendement in te dienen. Dat viel niet in goede aarde bij de wethouders Wiegman en De Leede. Gezamenlijk noemden zij die aanpak van het CDA onheus, suggestief en verbijs terend. De zitting, waarop weinig pu bliek was afgekomen, begon met de installatie van de vier nieuwe PvdA'ers in de gemeenteraad. Een van die nieuwkomers, P. Groeneweg, kon meteen als frac tievoorzitter achter het spreek gestoelte plaatsnemen. Zijn bij drage was gedegen. De bekende onderwerpen als veiligheid, mi lieu en werkgelegenheid passeer den de revue. Hij benadrukte nog eens dat de Schiedamse PvdA niet onder curatele staat van het hoofdkantoor in Am sterdam. Ook vroeg Groeneweg aandacht voor de verjonging van de lokale bevolking in de ko mende jaren, extra accommoda ties lijken noodzakelijk, en sprak hij zijn zorg uit over de geringe belangstelling van de bevolking voor de regiovorming, 'omdat hiervoor ooit verkiezingen zullen plaatsvinden'. CDA'er D. Baart ging als oppo sitieleider flink tekeer tegen het college van PvdA, D66, WD en GroenLinks. Hij pleitte voor een strakkere begrotingsdiscipline om tekorten te voorkomen. Hij stond stil bij de verzakkingen in Spaland en wilde voortvarend heid bij de bestuurlijke vernieu wing. Maar ook de CD. kreeg ervan langs. Volgens Baart pleegt deze partij kiezersbedrog, omdat de raadsleden niet kwa men opdagen bij de begrotings behandeling in de commissies. „Veel geschreeuw, absoluut geen wol", aldus Baart die ook zeven moties en een amendement in diende. Ouderen Voor fractieleider M. Hout kamp van D66 'hing alles met alles samen'. Zo luidde althans zijn credo. Hij riep het college op om een referendum te houden rond de OOR-regiovorming (dat werd later overigens niet inge willigd). Ook stelde Houtkamp wederom voor om een aantal gemeentelijke diensten in Schie dam door externe deskundigen door te laten lichten (vond het college ook geen goed idee). D66 besloot de bijdrage met rapport cijfers. En hoewel sommige wet houders een minpuntje kregen, was het totale resultaat ruim vol doende. Ook VVD'er W. van Wijk was behoorlijk positief. Hij introdu ceerde de stelling 'lokaal wat lo kaal kan en alleen regionaal wat regionaal moet'. Hij vond dat meer aandacht moet worden ge schonken aan de communicatie tussen bestuur en burgers, en dacht daarbij onder meer aan radio- en tv-uitzendingen van de raadsvergaderingen. Anderen vonden dat vrij optimistisch en wilden eerst eens toetsen hoeveel mensen nu eigenlijk op de radio naar deze begrotingsbehande ling luisterden. Van Wijk wilde ook dat ouderen beter op hun waarde worden geschat in de maatschappij. Leefbaarheid was het centrale punt bij B. Oomens van Groen Links. De enige vrouw in het gezelschap van de fractieleiders dacht daarbij zowel aan de wijk als de cultuur. Ook vroeg zij beter te letten op de financiële schulden waarin veel Schiedam mers verkeren en diende daar voor een motie in. De kleine fracties hadden verschillende pij len op hun boog. De CD was nog steeds tegen de multi-cultu- rele samenleving ('genoeg is ge noeg'), Gemeente Belangen wil de dat er minder onvrede, onze kerheid en angst bij de Schie dammers komt. Reclame Solidair'93 vroeg aandacht voor de kleine man en fractie Krom menhoek wilde dat via de Socia le Dienst een klussenploeg aan de slag gaat in Groenoord. Het college kweet zich daarna in hoog tempo van haar taak bij de beantwoording van de vragen. Duidelijk werd onder andere dat er nu geen plannen bestaan om bibliotheekfilialen te sluiten, dat schreeuwerige reclame wordt aangepakt en dat er snel nieuwe parkeerplannen komen om de overlast in het centrum te ver minderen. Opmerkelijk was dat met name de wethouders Wieg man en De Leede uitvielen naar het CDA. De moties en het amendement (over het vermeend korten op de uitgaven voor ge handicapten) werden groten deels naar de prullenbak verwe zen. Wiegman van Financiën sprak van 'een ernstige worste ling om de zaak op orde te krij gen' en hij bleek verbijsterd over de aantijgingen van het CDA. De Leede van Milieu sloot zich bij hem aan en betichtte Baart van 'onheuse en suggestieve' op merkingen. Als laatste voerde burgemeester Scheeres het woord, als portefe uillehouder van Algemene en Economische Zaken. Zijn meest opmerkelijke uitspraak bewaar de hij voor het slot, toen hij plotseling opperde om tegen de oprukkende hondenpoep weer de hondepenning in te voeren. „Zomaar een gedachte van mij", zei hij naderhand. Wie weet wat daarvan komt... Donderdag 10 november om 20.00 uur volgt de tweede ter mijn. als het om wonen gaat(UZviderSter GROTE- KLEINE BEURTEN I PROFILE U| EXCELSIOR KORTINGSCOUPON J fliS SI*. Het Schiedamse raadslid Cohy de la Rie is een van de initiatiefneemsters WATERWEG Schiedam heeft flink in de bus geblazen bij de totstandkoming van het Ron Wichmanhuis, dat het afgelopen weekend werd geopend. Een groot aantal organisaties schonk een fors geldbedrag, terwijl Schiedam als enige gemeente in de regio het initiatief ondersteunde om per inwoner één piek te storten, in totaal dus 72.000 gulden. Wethouder De Leede gaf overigens als enige stadsbestuurder acte de présence. Een feest met een lach en een traan. Zo was de opening van het Ron Wichmanhuis het best te omschrijven. Vrijdagavond werd tijdens een galaconcert in de Laurenskerk door violist Jaap van Zweden het officiële startsein gegeven voor het regionale aidsopvangcentrum in Rotterdam. Vreugde was er omdat een lang gekoesterde wens was uitgeko men. verdriet omdat veel aidspatiënten de opening niet meer hebben kunnen meemaken. Schiedam toonde zich in ieder geval van haar beste kant. Naast de gemeentelijke steun en belangstel ling, leverden veel organisaties uit de Brandersstad een financiële bijdrage. Zo schonk Rotoract, de jongerenclub van de Rotary, een geluidsinstallatie ter waarde van 4800 gulden, kwam carnavalsver eniging De Rietzeileirs met 2222,22 gulden over de brug, de Lions Club gaf 4000 gulden en een aantal koren, waaronder Jong Begin, bracht 500 gulden. Ook waren er tal van particuliere bijdragen. Voordat het centrum, genoemd naar de in 1990 overleden aidsac- tivist Ron Wichman, het afgelopen weekeinde de deuren kon openen, was er een lange tijd van voorbereiding. Het idee om een aidsopvangcentrum te starten, werd geboren tijdens de ziekte van Ron Wichman. „Net als veel andere aidspatiënten vereenzaamde Ron tijdens het ziekteproces. Vrienden kwamen niet meer langs terwijl zo iemand juist veel behoefte heeft aan contact", vertelt de Schiedamse mede-initiatiefneemster Coby de Ia Rie. „Door een eigen 'huiskamer' voor seropositieven en aidspatiënten te creeër- en, wilden we voorkomen dat ook andere aidspatiënten in een zaamheid sterven." Hét probleem was echter het geld. Nu, met alle acties en vrijwillige bijdragen, lijkt dat de goede kant op te gaan. „Ik ben hoopvol gestemd", zegt De la Rie. „De gemeente Rotterdam heeft naast een eenmalige bijdrage ook toegezegd mee te betalen aan de exploitatie. In ieder geval drie keer een ton. Voorts gaan wij de ziektekostenverzekeraars aanspreken op hun verantwoordelijkheid en verwachten we steun van het Aidsfonds." Vooral het huiskamerproject in het Wichmanhuis lijkt een schot in de roos. Iedere dag, behalve vrijdag, kunnen seropositieven, aidspatiënten en hun familie en kennissen van 11.00 tot 23.00 uur terecht in de huiskamer om te praten met lotgenoten. „Ik ben helemaal opgeleefd sinds ik hier terecht kan. Ik heb weer een doel", vertelt één van de bezoekers. Hoewel dat thema onlosmake lijk is verbonden met aids is de dood niet overheersend in het Ron Wichmanhuis. „Het moet vooral een huis van hoop zijn', zegt Coby de la Rie. „Natuurlijk wordt er gehuild maar met elkaar hebben we ook veel plezier. Soms wordt er zoveel gelachen dat ik er buikpijn van heb. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als dit opvangcentrum z'n deuren kan sluiten. Want dat zou betekenen dat er een medicijn is gevonden tegen aids." dondefrtag 17 november L jpi^' van 9 00 - 13.00 uur Binnenrotte 85 Rotterdam tel. 010 - 2013700 Nieuwe Stadsblad i aankoop van een keuken v.a. f. 12.000.- gratis Siemens Combi-magnetron t.w.v. f. 1650,-. bij aankoop van een keuken va. f. 5000,- gratis Siemens magnetron t.w.v. f. 860,-. Woonin Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 Wooning Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 Bouwfix Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 ol de helft v.d. winkelwaarde als korting VRIJDAG 11 NOVEMBER WORDT COR DE BAKKER DAAROM KRIJGT IEDERE A.S. VRIJDAG-ZATERDAG EN ZONDAG VERDEELD OVER DUS EEN HEEL JAAR IEDERE WEEK EEN "GRATIS" FILM TEVENS VERHUUR VAN CD-I EN MANGA-DEALER DAM 9 - SCHIEDAM - TEL. 4.26.71.26 nC;:"™ "*V L "y2l Wethouders halen uit naar CDA Het college van B W kijkt toe hoe de stenografen hun werk doen In het filiaal Capelle a.d. IJssel heeft de ZuiderSter, naast de grootste collectie meubelen en tapijten, nu ook een schitterende colllectie gordijnstoffen tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Nu als extra voordeelDe gehele maand november 10% extra korting op alle gordijnstoffen! Hoofdweg 18. Capelle a/d IJssel, Tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, metrostation Rijnhaven. Rotterdam-Zuid. Tel.: 010-485 22 73 Wie het beste van het beste wil voor z'n auto, maar toch voor een vriendelijke prijs, komt naar Profile Tyrecenter Excelsior. Onze splinternieuwe werkplaats staat garant voor de snelste service van Rotterdam. Voor autobanden, accu's, T uitlaten en trekhaken, maar ook voor APK- keuringen en kleine- en grote beurten. En u profiteert altijd van scherpe aanbiedingen. tyrëcentS WJ DRIEMANSSTEEWEG 25, ROTTERDAM, 010-4933433 *15, ROTTERDAM-ZUID, AFSLAG RHOON/CHARLOIS (INDUSTRIETERREIN) 5 Maar liefst 3 sauna's en een Turks stoombad voor de prijs van 1! En natuurlijk met een uniek uitzicht over de Maas, ontspannings ruimte en een tropische bar met een nieuwe, uitgebreide menukaart. Kom dus naar Tropisauna... deze week tegen inlevering van deze coupon met 5,- korting voor de all-in prijs van 22,50. Voor meer informatie of reserveringen: 010 - 40 20 765. Maximaal 2 personen per coupon. Niet in combinatie met andere acties. Maasboulevard 100, 3063 NS Rotterdam. Tel. 010 - 40 20 765 Geldig van 10 t/m 19 nov. 1994. Bezoek donderdag 17 november a.s. tussen 19.00 en 21.30 uur onze HEAO-informatie-avond Kralingse Zoom 91Rotterdam. Rotterdam Of bel ons voor 'n prospectus: 010-4526663 De HES Rotterdam verschaft je betere kansen. HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1