KLEINTJES DE HAVENLOODS 'Niet miss Vreugde bij bouw basisschool De Violier Brandalarm in molen bij Australische filmopnamen W00NING BOUWFIX Al les over Pa r ieuwl «teZwiderSter ISA's .bekendste r/.erk jeans Winterjacks 100.000 jeans <fgg§. Sinterklaas door de binnenstad Orpheus geeft najaarsconcert Pand aan Westvest bedoeld voor tijdelijke opvang van vijftig mensen VOOR EEN HYPOTHEEK GAJE NAAR DE HYPOTHEKEN. Kampioen kiest kleur Nieuwe manege in aanbouw Excelsior '20 draait lekker ZUINIG STOKEN gordijnstoffen. Ivi Avi-Yc-Sisi/.C. V CCrC.v:liC snlsil DONDERDAG 17 NOVEMBER 1994, 46e JAARGANG, Nr46, OPLAGE 37.374 Wegener sLjthoFF weekbLaden EEN WEGENER SIJTHOFF WEEKBLAD e WESTHAVENKADE 14 VLAARDINGEN Voor meer informatie zie elders in de krant bij Kleintjesrubrieken. Wegener sLjthofT weekbLaden SCHIEDAM Eindelijk is het zover; Sint Nicolaas komt op zaterdag 19 november aan in Schiedam. Met veel Zwarte Pie ten en zijn muzikale hulpjes van Harpe Davids zet de Sint voet aan wal aan de Lange Haven. De boten van het gezelschap ver trekken om 13.15 uur vanuit de Buitenhavenweg. Om 13.45 uur stapt Sinterklaas op de kade van de Lange Haven, tegenover de Korenbeurs. Daar wordt hij muzikaal ont haald door drumband Juliana, om zich vervolgens naar het Stadhuis te begeven. Om 14.00 uur zal burgemeester Scheeres Sinterklaas met al zijn Pieten verwelkomen op het bordes. Vooraf worden op de Grote Markt allerlei Sinterklaasliedjes gespeeld door muziekkorps Gusto. De Sint vertrekt om 14.30 uur in een open rijtuig voor een rondrit door het centrum. Voorop in de vrolijke stoet loopt dan de Jeugd-Rijnmondband. De route omvat: Grote Markt - Hoog straat - Broersvest (rechterzijde) - Emmplein, waarna wordt ge keerd, - Hemaplein - Broersvest (linkerzijde) - Hoogstraat - Gro te Markt. Om 15.15 uur is Sin terklaas dan weer in het Stad huis, waar kinderen tussen 15.30 en 16.30 uur persoonlijk hun kleurplaat (die vorige week in Het Nieuwe Stadsblad stond) aan de Sint kunnen overhandi gen. Extra kleurplaten zijn ove rigens af te halen bij de VW en bij de receptie van het Stadskan toor. De kinderen krijgen dan een versnapering en een aardige attentie van Sinterklaas. Om de wachttijd nog leuker te maken zal Ballonkeesie met zijn muziekkist het jeugdige publiek onderhouden en zijn er optre dens van twirlgroep Yellow Rainbow en een Spaans dans- groepje. JACHTEN DOELWIT In brekers hebben het de laatste tijd gemunt op de jachten in de Al- gardastraat. In totaal werd onlangs op zeven jachten ingebroken. m3 Het is een spannende tijd voor Andreea Brand. De 17-jarige Schiedamse doet half december een gooi naar de titel 'Miss Beauty Holland', waaraan een reis naar Japan is verbonden. Na een aantal voorronden is Andreea Brand met nog een kandidate uitgekozen om de provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen op deze landelijke miss-verkiezing. Als foto model heeft zij al een paar opdrachten binnengehaald. „Nee hoor, ik doe niet mee aan die wedstrijden omdat ik zo ijdel ben", zegt ze. „Ik wil gewoon m'n zelfvertrouwen vergroten, me leren presenteren op een podium. Ik weet zelfs niet of ik wel doorga als fotomodel. Ik heb daar zo mijn twijfels over, want er is ontzettend veel concurrentie in die wereld. Soms lijkt het me beter om m'n school eerst maar eens af te maken." Andreea zit op scholengemeenschap Schravenlant. „Nu doe ik nog HAVO, maar wie weet ga ik wel door op het VWO." Op 16 december, in het Gelderse Renkum, moet Andreea Brand drie presentaties ten beste geven. „Eentje in vrije-tijdskleding, daarna in badpak en tenslotte in avondjurk. Thuis voor de spiegel oefen ik regelmatig op mijn houding en de pasjes die ik moet maken. Veel hangt namelijk af van de manier waarop je op het podium overkomt." Hoe sterk de concurrentie is, weet Andreea Brand nog niet. „Er zijn pas een paar meisjes bekend die ook meedoen. Dus ik weet niet hoe groot mijn kansen zijn om te winnen. Voorlopig kan ik alleen maar hopen dat ik wordt afgevaardigd naar die internatio nale miss-verkiezing in Japan." SCHIEDAM Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orp heus geeft vrijdag 18 november het traditionele najaarsconcert in gebouw De Ark aan het Harg- plein. Aanvang: 20.00 uur. Voor de nieuwe dirigent, Pim Over- duin, is dit het eerste grote con cert in Schiedam. Op het geva rieerde programma staan onder meer Joodse gezangen en solda tenliederen en werken van onder andere Mozart, Schubert en Gershwin. De tenor Ludwig van Gijsegem en de pianist Wim Voogd verlenen medewerking aan het concert. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VW, bij het secretariaat- tel. 4267067- of 's avonds aan de kerk. BESMEURD— Aan de Ber kenlaan is dinsdag door onbe kenden een auto met verf be smeurd. De 26-jarige eigenares heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. SCHIEDAM De gemeen te Schiedam is ontstemd over de komst van een tijdelijk pension voor asielzoekers aan de Westvest. Het Centraal or gaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente pas ingelicht toen de huurovereen komst tussen het COA en de verhuurder, De Binkhorst uit Alphen aan de Rijn, gesloten was. „Het was prettig geweest als wij eerder op de hoogte waren gesteld", aldus H. Ger- rits, beleidsmedewerker wel zijnszaken van de dienst maatschappelijke aangelegen heden. „Nu zijn we voor een fait accompli gesteld." De komst van het centrum gaat in tegen het beleid van de ge meente Schiedam. Deze wil asielzoekers en statushouders (dit zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben ge kregen) evenwichtig over de stad spreiden. Voor zowel omwonen den als nieuwkomers is het vol gens de gemeente prettiger wan- neer er geen grote concentraties nieuwkomers ontstaan. Sprei ding zou ook de integratie van de vluchtelingen bevorderen. Zorgplicht In het pand aan de Westvest 26/28 moet een groep van vijftig asielzoekers tijdelijke opvang krijgen. Van deze asielzoekers is het nog lang niet zeker of ze wel of geen status krijgen, aldus Gerrits. De gemeente Schiedam heeft geen zorgplicht voor deze mensen. Het COA, de rijksinstelling die de eerste opvang van asielzoe- kers regelt, is verantwoordelijk. De gemeente draagt wel verant woordelijkheid voor de andere vluchtelingen en asielzoekers in de stad. Hierbij gaat het om mensen die ofwel al een verblijfs vergunning hebben en derhalve als 'gewone' ingezetenen worden behandeld, ofwel om asielzoe kers die een zeer grote kans heb ben in Nederland te mogen blij ven. De gemeente wil deze twee groepen zo veel mogelijk over de stad verdelen. De aanstaande opvang aan de Westvest is voor het COA een noodoplossing, omdat de be staande opvang van asielzoekers vol zit. Ook wanneer de asielzoe kers aan de Westvest een status krijgen, blijven ze eerst onder verantwoordelijkheid van het Rijk vallen. Hun asielprocedure wordt geregeld in een van de Asielzoekerscentra (AZC's) in het land. Procedures De huurovereenkomst tussen het COA en de verhuurder geldt SCHIEDAM In De Woud- hoekschool aan het Nijhoffplein vond woensdag een bescheiden feestje plaats, waar al geruime tijd naar werd uitgezien. Wet houder Wiegman, met onder meer onderwijs in zijn porte feuille. gaf namelijk het start schot voor de bouw van een nieuwe basisschool, waarvan de eerste paal inmiddels is geslagen. Het gebouw waarin zestien klas lokalen komen, wordt gereali seerd in Spaland aan de Slimme Watering en is volgens de mede werkers van De Woudhoek- school hard nodig. Het huidige vijftien jaar oude noodgebouw vertoont veel mankementen en is door de snelle groei van de wijk Spaland uit zijn jas gegroeid. Eigenlijk had de school er al lang moeten staan. Het Schiedamse gemeentebestuur besloot reeds in 1991 dat er een nieuw en gro ter onderkomen moest worden gebouwd. Juist in de periode dat aan het Rijk toestemming werd ge vraagd voor de realisering daar van, voerde de toenmalige Schiedam, Broersvest 54a, 010 - 4731 150. staatssecretaris Wallage voor een periode van drie jaar een bouwstop in voor basisscholen. Voor Schiedam werd echter, na veel gepraat met het ministerie een uitzondering gemaakt. Daar werd echter de eis aan verbon den dat alle voorbereidende werkzaamheden, waaronder het kiezen van een architect en een bouwer in een paar maanden geregeld moest zijn. „En dat kreeg de bouwcommis sie, waarin onder meer leer krachten en ouders van De Woudhoekschool vertegenwoor digd waren, voor elkaar", aldus Leo van de Kemp, zelf lid van de commissie. „Toch ging het min der voorspoedig dan in eerste instantie gedacht. Het wachten was op goedkeuring van de Pro vincie Zuid-Holland en ook de onzekere toekomst van Zestien hoven speelde een rol." Lekkages Volgens Van de Kemp werd de situatie in het schoolgebouw zo hachelijk dat besloten werd wet houder Wiegman uit te nodigen om te komen kijken naar de lek kages en de onveilige toestand van de kleuterklassen. „Die schrok enorm van de staat waar in een en ander verkeerde en toen pas kwam het hele proces goed op gang dat aan de bouw vooraf ging. Het resulteerde in het slaan van de eerste paal in juni van dit jaar. Als het alle maal volgens plan verloopt dan beschikken kinderen en leer krachten in augustus 1995 over een nieuw modern gebouw dat ontworpen is door gemeentear chitect René Meere." De Woudhoekschool die nu ruim 300 leerlingen telt krijgt, omdat het nieuwe gebouw in een andere wijk komt te liggen, de naam De Violier. Op basis van toekomstverwach tingen is bij de bouw rekening gehouden met uitbreiding van het aantal kinderen met onge veer 150. Daarnaast zal in de directe omgeving een gymnas tieklokaal, twee kleinere sport zalen en een ontmoetingsruimte worden gebouwd. De Violiertjes gaan gebruik maken van deze gymzaal. De kosten, inclusief de sportac commodatie komt op ongeveer acht miljoen gulden. Deze ko men voor rekening van het Rijk, de gemeente Schiedam en een particuliere instelling (voor het sportgedeelte). „Wat de plannen zijn met De Woudhoekschool is nog niet duidelijk", aldus een medewer ker van de school. „Niet alleen vernamen we dat hij wellicht ge bruikt gaat worden voor allerlei activiteiten, maar ook dat sloop tot de mogelijkheden behoort. Op de vrijgekomen plek komen dan hoogstwaarschijnlijk wonin gen." De leerlingen maken sa men met hun ouders op donder dag 17 november een feestelijke lampion-rondgang van hun oude school naar de nieuwe bouwlokatie aan de Slimmme Watering. De stoet vertrekt om 18.15 uur van het Nijhoffplein. voorlopig voor de duur van een half jaar. De bedoeling was dat het pension per 1 december aan staande bewoond kon worden, maar die datum wordt waar schijnlijk niet gehaald. De eige naar van het pand dienst het eerst geschikt voor bewoning te maken, volgens de verordening logiesgebouwen van de gemeen te. Deze verordening geldt voor te huizen met meer dan tien bewo ners. De verordening stelt onder meer eisen aan de brandveilig heid. Pas als de eigenaar aan alle eisen heeft voldaan, kan het col lege van burgemeester en wet houders een vergunning verle nen. De gemeente heeft niet de mogelijkheid via procedures de ingebruikneming van het pen sion te belemmeren, aldus Ger rits. De tijd die verstrijkt tussen aanvraag en afgifte van een ver gunning is gebonden aan vastge stelde termijnen. De vereniging Vluchtelingen- Werk in Schiedam wil voorlopig niet reageren op de komst van het pension. BADKAMERSTUNT T/M A.S. ZATERDAG SCHIEDAM— De Australische produktiemaatschappij Hea ven's Breath heeft afgelopen maandag van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds filmopnamen gemaakt in molen De Nieuwe Palmboom. Deze beelden zijn bedoeld voor een uitgebreide docu mentaire over historische gebouwen over de hele wereld die nog steeds een belangrijke toeristische rol vervullen. Eerder was al filmmateriaal verzameld in onder meer Tibet, China en India. In Nederland, waar gekozen werd voor de molens, werd ook gefilmd in Kinderdijk en op de Zaanse Schans. Voordat de opnamen in De Nieuwe Palmboom konden beginnen, moest alle apparatuur naar boven worden gehesen. Aangezien dat een volle bestelwagen betrof, was het een hele klus. Lampen, camera's en andere attributen vulden daarna de molen. Toen het filmen werkelijk begon, veroorzaakten de lampen echter zo'n hitte dat het brandalarm afging en de brandweer voor de deur stond! Een ander onvoorzien punt was het acteren van de molenaar en de museumbeheerder. Beiden moesten in strakke regie handelingen in de molen verrichten met begeleidend commentaar in het Engels. „Dat kostte behoorlijk wat moeite", zegt beheerder Wil Liebregts. „Op een gegeven moment werd er zelfs een raampje uitgehaald, omdat de regisseur het geluid van voorbijzoevende wieken wilde opnemen. Het was bijna windkracht acht; ga dan maar eens rustig je verhaaltje vertellen als je snor er bijna afwaait. Na een paar 'takes' sta je in je overhemd verstijfd van de kou!" Toch bleek produktiemanager Paul Scott zeer tevreden over de inzet. De Schiedamse namen zullen dan ook niet ontbreken op de aftiteling. De Australische filmploeg heeft verder wat opnamen geschoten op de 's-Gravelandseweg en is daarna vertrokken naar locaties elders in Europa. April volgend jaar moeten de opnamen klaar zijn, terwijl de documentaire begin '96 gereed moet zijn voor uitzending op de Australische televisie. De Schiedamse molen stichting kan een video tegemoetzien. van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP I Bruynzeel [[parket^ Kahrs 'sop Uit de grootste collectie als het om wonen gaat Van diverse topmerken Winkelprijs 380=93 39*9? Van alle Amerikaanse topmerken Winkelprijs WtfSS'-ja8?55?M98r' Nieuwe Stadsblad i 7 november 1994 t/m 13 november 1994 jaar verbruik week- streef- verbruik totaal streefverbr. v a. 31-10- 94 m3 m3 500 8 4,00 16 8,00 600 9 4,50 18 9,00 700 11 5,50 22 11,00 800 12 6,00 24 12,00 900 14 7,00 28 14,00 1000 15 7,50 30 15,00 1100 17 8,50 34 17,00 1200 18 9,00 36 18,00 1300 19 9,50 39 19,50 1400 21 10,50 42 21,00 1500 22 11,00 45 22,50 1600 24 12,00 48 24,00 1700 25 12,50 51 25,50 1800 27 13,50 54 27,00 1900 28 14,00 57 28,50 2000 30 15,00 60 30,00 2200 33 16,50 66 33,00 2400 36 18,00 72 36,00 2600 39 19,50 78 39,00 2800 41 20,50 83 41,50 3000 44 22,00 89 44,50 3500 52 26,00 105 52,50 4000 59 29,50 119 59,50 4500 66 33,00 134 67,00 5000 74 37,00 149 74,50 5500 81 40,50 164 82,00 6000 88 44,00 178 89,00 Afgelopen week lag de buitentemperatuur aanzienlijk boven het normale niveau. Het waaide minder hard dan normaal. Weergegevens: Valkenburg (ZH) Berekeningsmodel: NV GEB ZHW Gemeente voelt zich voor het blok gezet bij huisvesting asielzoekers Het bewuste pand aan de Westvest L:; De leerlingen werken aan een schilderij voor hun nieuwe school 1 1 1 De Hypotheker Bij aankoop van een badkamer v.a. f.6000,- gratis handdoek radiator, 120x60cm. kleur wil en pergamon, met 2 jaar garantie. Wooning Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 Wooning Naaldwijk Molenstraat 33. 01740- 28806 Bouwfix Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 of de helft v.d. winkelwaarde als korting ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: t 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. J BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM.! TEL: 010- 4 14 73 68 100% katoenen weefstof met fleurig bloemmotief. 120 cm breed f Q CZ permtr. B^^E De gehele maand november 10% extra korting op alle gordijnstof Hoofdweg 18. Capellea/d IJssel, Tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39. metrostation Rijnhaven. Rotterdam-Zuid. Tel.: 010-485 22 73 SC 40-70% 1 koopavond

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 1994 | | pagina 1