■■■■■■■■■BH IN KRANT Gegarandeerd ijspret bij station fl Nieuw ziekenhuis definitief naar Schiedam Kinderen maken kennis met Kees van Dongen STRALUMA Wegener huls-asn-hulskranten KOOPHUIS Schiedam gastheer EK indoor-cricket m Geen hotel in Proveniershuis Opening DSW-apotheek leidt tot medicijnenoorlog in de regio Rijnmond "Is ZONDAG 5 JANUARI GEOPEND VAINUll.OO - 17.00 UUR WOONBOULEVARD DONDERDAG 2 JANUARI 2003, JAARGANG 55 Nr. 1 Gevraagd woningen IJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM woning-taxaties De beste taxaties! TOTALE OPLAGE: Pintilie terug uit Roemenië Nieuws van de Jongerenredactie Schiedam op de kaart HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Arclinea SCHIEDAM - Schiedam zal in februari 2004 twaalf Europese cricketteams ontvangen in ver band met het Europees Kam pioenschap indoor-cricket. De stad kreeg het kampioenschap toegewezen door de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB). In april 2002 bezocht de bond Schiedam al om te bepalen of de capaciteit aanwezig is voor een groot toernooi. Dit bleek het ge val, waardoor Schiedam in fe bruari 2004 drie dagen lang in het teken staat van cricket. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Margriet en in de Groe- noordhal. Schiedammer en KNCB-lid Dronkers is blij met de toeken ning. Hij heeft dan ook hard ge werkt om het toernooi naar Schiedam te halen. 'Het is leuk voor het Schiedamse cricket en voor Schiedam zelf', aldus Dronkers die tevens secretaris is van cricketverenging Hermes- DVS. Voor de organisatie van het toernooi zal er nauw worden sa mengewerkt met de Schiedamse cricketverenigingen Asvion SSV, Excelsior'20 RKSV en Hermes- DVS. Nederland mag zich rekenen tot de betere indoor-cricketteams van Europa. Op het EK in Me- chelen in 2002 werd ons land tweede, nadat het in de finale verloor van Griekenland. Het EK wordt dit jaar gehouden in het Deense Herning. KRANT NIET ONTVANGEN? Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur Terwijl de temperatuur niet laag genoeg komt voor echte ijspret op de sloten, is Schiedam deze winter toch verzekerd van ijs. Vier weken lang kan iedereen de schaatsen aantrekken en rondjes schaat sen op de ijsbaan op het Stationsplein. De bussen verhuisden daarvoor van het Stationsplein naar de Hoofdweg. Met de baan met 750 vierkante meter ijs, wil de ge meente meteen de aandacht vestigen op de nieuwe plannen voor het Stationsplein, die onderdeel uit maken van het prestigieuze plan Schieveste. Het Stationsplein wordt als eerste aangepakt en moet weer een levendig plein worden waar mensen graag verblijven. Met het neerleggen van de ijs baan is alvast een eerste stap in die richting gezet. Er is in ieder geval alles aan gedaan om een win terse sfeer te creëren met Koek en Zopie, Anton Pieck-achtige taferelen en kerstmuziek. De baan is op zaterdagen geopend van I0.00 tot 22.00 uur en op zondagen van 12.00 tot 21.00 uur. In de kerst vakantie en op woensdagen is de baan op doorde weekse dagen vanaf 13.00 uur geopend. Na de kerstvakantie start de ijspret om 15.00 uur en sluit de baan om 21.00 uur. Het ijs blijft tot 18 januari liggen. *3sS SCHIEDAM - Hoewel de Muse umhotel Groep op dit moment geen interesse meer heeft in het Proveniershuis, zijn de bewoners van het monumentale pand nog niet gered. Eigenaar Woonplus denkt nog steeds na over een an dere bestemming voor het com plex en geeft daarmee gehoor aan het plan van de gemeente om meer toeristen en vooral water toeristen naar de stad te trekken. Het Proveniershuis kan echter pas verkocht worden als de ge meente het bestemmingsplan verandert. De Hotelgroep beëin digde de onderhandelingen met Woonplus over een mogelijke verkoop van het Proveniershuis omdat de organisatie niet ver wacht dat de omgeving van het Proveniershuis op korte termijn zo aangepast kan worden dat er een rendabel hotel geëxploiteerd kan worden. door MARK KIVIT WATERWEG- Klanten van apotheek De Slimme Wate ring en de Kethel mogen geen gebruik meer maken van de nachtdienstregeling van gezamenlijke apothe kers in de regio. De apothe kers hebben deze maatregel genomen na onenigheid met zorgverzekeraar DSW, te vens eigenaar van de Slim me Watering en de Kethel. Volgens de apothekers moet DSW een eigen nacht dienstregeling in het leven roepen. In een reactie laat DSW weten dat apothekers hun diensten niet zomaar mogen weigeren en dreigt de verzekeraar naar de rechter te stappen als ze hun voornemen doorzetten. De apothekers betichten de grootste zorgverzekeraar in de regio van oneerlijke concurren tie, nu die zelf twee van drie apo theken in Schiedam exploiteert. Tevens zou DSW de voet dwars hebben gezet bij het opzetten van een gezamenlijke dienstenapo theek in Schiedam. 'Het vertrou wen in DSW is door deze ont wikkelingen ernstig geschonden. Samenwerking tussen de twee DSW-apotheken en de overige apotheken in de regio is hierdoor niet mogelijk', laten de apothe kers weten in een gezamenlijke schrijven. De nachtdienstregeling en de be zorgdienst voor spoedeisende medicijnen in Schiedam, Vlaar dingen en Maassluis, is voortaan dus alleen bestemd voor de klan ten die bij één van de niet-DSW apotheken staan ingeschreven (Het gaat dus niet om mensen die bij DSW zijn verzekerd). "We zullen ons de eerste tijd bij wijze van overgangsperiode cou lant opstellen maar daarna zullen we de mensen toch echt naar DSW verwijzen", licht de heer Dekker van apotheek Hogendorp in Vlaardingen mondeling toe. Directeur C.A.C Oomen van DSW meent echter dat de apo thekers klanten niet mogen wei geren. "Mensen zijn vrij om te kiezen waar ze hun medicijnen halen, ook als ze bij een andere apotheek staan ingeschreven. Bovendien is het niet toegestaan dat apothekers elkaar met dit soort diensten beconcurreren. Als deze maatregel wordt door gezet stappen we naar de rechter. Ik moet trouwens de eerste apo theker nog zien die iemand, die midden in de nacht dringend me dicijnen nodig heeft, onverrich ter zaken wegstuurt. Dan kan je toch beter een ander vak kiezen." DSW heeft volgens Oomen wel mee willen werken aan de regu liere dienstregeling. "We kregen echter te horen dat de Slimme Watering niet meer in het rooster kon worden opgenomen omdat dit reeds was opgesteld. De Ket hel was op dat moment wel in geroosterd maar is eruit gehaald nadat DSW de vestiging heeft overgenomen. Ik vind dat geen logische gang van zaken." Concurrentie De beslissing van DSW om ei gen apotheken te openen, komt volgens Oomen voort uit de be hoefte aan meer concurrentie "Steeds meer apotheken komen in handen van grote bedrijven of ketens, zoals groothandelaren in medicijnen. Een van de brieven schrijvers - ik wil de naam niet noemen - heeft tien vestigingen. Daardoor slaat de marktwerking dood en blijven de prijzen onno dig hoog. Mede met het oog op de forse bezuinigingen van de overheid is het nodig deze ten dens te keren. Zorgverzekeraars zijn daartoe zelfs aangespoord door voormalig minister Borst. Ik snap ook niet waarom nu zo'n ophef wordt gemaakt over onze apotheken want we hebben de apothekers binnen de regio meer dan een jaar geleden al geïnfor meerd over onze plannen." Maar volgens de apothekers is er sprake van belangenverstrenge ling tussen DSW als verzekeraar en DSW als zorgverlener omdat apothekers een contract moeten afsluiten met de verzekeraar. 'DSW is nu concurrent van de apothekers geworden maar wil wel beslissen wie een overeen komst krijgt en onder welke con dities. Dat is niet met elkaar ver enigbaar', schrijven ze. Dienstenapotheek Verder houden de apothekers DSW verantwoordelijk voor 'het torpederen' van het plan voor een gezamenlijke dienstenapo theek in Schiedam Noord, waar Schiedammers 24 uur per dag te rechtkunnen voor medicijnen. Oomen: "Een week voor de ope ning van de Slimme Wetering kregen we een briefje van de apothekers met het voorstel er een dienstenapotheek te vesti gen. Die vestiging zou dan door alle apothekers worden geëxploi teerd. Het was voor ons een don derslag bij heldere hemel. De apothekers zeiden dat ze er al heel lang mee bezig waren. Toen ik ernaar vroeg bleek er echter nog niks op papier te staan, zelfs geen exploitatieberekening. Het is voor mij volkomen duidelijk dat dit een farce was. Er was ge woon nooit over nagedacht. DSW is voornemens in totaal zes apotheken in de regio te openen. Oomen: "Deze ontwikkelingen sterken ons alleen maar om de plannen zo snel mogelijk uit te voeren. Als uit het schrijven een ding duidelijk wordt is dat de apothekers zich geen zorgen ma ken over hun taak als zorgverle ner maar dat het om de economi sche kant draait. Het eigen ge win. Ik vind dat heel triest." SCHIEDAM - Het nieuwe Vliet- land Ziekenhuis komt definitief in Schiedam te staan. Dat heeft demissionair CDA-minister De Geus van Volksgezondheid be sloten. Vanuit Vlaardingen klinkt kritiek op het besluit. De be windsman zou daarmee volgens het Vlaardingse raadslid De Jon ge van ChristenUnie/SGP voor bij gaan aan de belangen van een groot deel van de bewoners van Maassluis, Maasland en Vlaar dingen en de bezwaren van de omwonenden in Bijdorp. 'En dat terwijl de voorzitter van de Raad van Bestuur Elting in 2001 nog verklaarde dat Vlaardingen-Holy de beste locatie was', aldus De Jonge in een reactie. Al meer dan tien jaar is er ge praat over de meest geschikte plek voor het nieuwe fusiezie kenhuis voor de regio Waterweg- Noord. Schieland en Holy moes ten samen in één nieuw gebouw, zo was bepaald. Vlaardingen leek de beste locatie wat betreft bereikbaarheid, uitbreidingsmo gelijkheden en bovendien hoefde voor de nieuwbouw de grond niet te worden aangekocht. De nieuwbouw in Schiedam-Bij- dorp aan de Nieuwe Damlaan zou moeilijker bereikbaar zijn, de grond is duur om aan te kopen en ook zou het een aantasting van de groene structuur beteke nen. Achter gesloten deuren werd echter volgens sommige politici een 'deal' gesloten: Maassluis zou het Regionaal Overleg Gehandicapten (ROG) krijgen, Vlaardingen de GGD behouden en Schiedam het nieu we ziekenhuis. SCHIEDAM - Kinderen hoefden zich deze kerstvakantie weer niet te vervelen. Nadat duizenden volwassenen de tentoonstelling 'Kees van Dongen: Verleiding in veelvoud' bezochten in het Stedelijk Museum, besloot het museum de kunstwerken ook aantrekkelijk te maken voor kinderen. Onder leiding van kunstdocent Saskia Her wijnen kregen zij vrijdag een rondleiding langs de werken van de populaire schilder. Tijdens de rondleiding maakten de deelnemers kennis met de typi sche stijl van Van Dongen waarna ze hier zelf mee aan de slag gin gen in de speciale kunstklas. De vrouwen uit de tentoonstelling stonden centraal in deze speciale klas. Met krijt, kleurpotlood en verf maakten de kinderen hun eigen 'Van Dongen'. Morgen organiseert het museum een tweede kunstklas waarbij kin deren ook een rondleiding krijgen in het museum om daarna zelf aan de slag te gaan. Het thema van de kunstklas van morgen is het Van Dongenthema '1001 nacht'. Aan de workshop, die van 13.00 tot 15.00 uur duurt, kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar meedoen. Deelname kost 2,50 euro. Reserveren van een plaatsje is mogelijk via telefoonnummer 246 3666. NS2 Nieuwe lÜHStadsblad ■■■■■BBHHHHHHflaHHBHHi M MAKSLAAR DO SCHIEDAM Maassluis/Maasland 010 - 592 33 00 Rotterdam 010 - 460 06 02 Schiedam 010 - 409 01 40 Westland/Hoek van Holland 0174 - 38 64 26 Vlaardingen 010 - 460 33 33 Internet www.maeslanden.nl MAKflAARS TAX AT(K Lid; RVT t 010 409 01 44 RP tecnologia creativa www.arclinea.it I RIVIUM-21 STRAAT 22 CAPELLE A/D IJSSEL 010-4470319 to: ED DEWAERHEUT Apothekers willen 's nachts alleen nog maar 'eigen klanten' aan de deur 'Volgens directeur Oomen van zorgverzekeraar DSW mogen apothekers hun diensten niet weigeren Hoofdweg 18, Capelle aan den IJssel, tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel. 010 - 485 22 73 IKEA Delft Olof Palmestroat 1 2616 LN Delft Tel 0900-2354532 openingstijden maandag t/m vrijdag 10-21u zaterdag 9-18u Foto: AAD VD DRIFT Zeemanstraat 17 LT NL Meubelen 2991 XR Barendrecht Cx. l.-| Tel- 010-292 10 26 Rotterdam-IJsselmonde f £|||f|^XXl.C4. VertichtinS (bedrijventerrein p g Tel. 010-292 10 22 Reijerwaard) www.straluma.ni Reijerwaard) Meubelen Tel. 010-292 10 26 Verlichting Tel. 010-292 10 22 www.straluma.ni Ring Rotterdam-Zuid via A15 afslag 20 Barendrecht/IJsseImonde A20 - afrit nr 8, Westlandseweg, Vlaardingen (naast IBIS Hotel)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1