Ac Zeesleper Hudson naar Vlaardingen 0 «UZniderSter 2002 succesvol jaar voor Stedelijk Museum LuegEnsr huls-aan-hulskranten KOOPHUIS IETS VOOR U? ZOIM DAG IN DEZE KRANT Stekenbal bij de Rietzeilers Geweldsmisdrijven toegenomen met twee procent Straatroven zeven procent gedaald IJspret op straat Noorduin gehuldigd voor gouden plak DONDERDAG 9 JANUARI 2003, JAARGANG 55 Nr. 2 Gevraagd woningen VERSCHIJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM Rijnmond "J5 i woning-taxaties De beste taxaties! TOTALE OPLAGE: NS2 •AH Arclinea KRAIMT NIET ONTVANGEN? SCHIEDAM - Carnaval staat weer voor de deur. Over een maand barst het feest los, maar voor die tijd viert de Schiedamse carnavalsvereni ging De Rietzeilers alvast feest. Op zaterdag 18 januari is het alweer tijd voor het jaarlijkse Stekenbal in de Blauwe Brug. Het feest zal ook worden bezocht door een groot aantal andere carna valsverenigingen uit het land, zoals de Noelemakkers uit Poortugaal, de Ballentrappers uit Pijnacker en de Kwolleties uit Breda. De blaaskapellen Partyband, Rattaplan en Valse Noten ver zorgen de muziek op deze avond samen met dj Rick Di ce. ledereen is welkom op dit vroege carnavalsfeestje. De entree voor niet-leden is 5 eu ro. De zaal is open vanaf 20.30 uur. REGIO - Het aantal straat roven is vorig jaar gedaald met zeven procent ten op zichte van 2001. Het aantal geweldsmisdrijven is juist toegenomen met twee pro cent. En in totaal heeft het politiekorps Rotterdam- Rijnmond vorig jaar 20.000 aanhoudingen verricht, wat er volgend jaar 4000 meer moeten zijn. Maandelijks werden er in 2002 ruim 1600 mensen opgepakt; in 2001 waren dat er 100 min der. Die cijfers maakte korpschef A.J. Meijboom vorige week vrijdag bekend tijdens zijn nieuwjaarstoe spraak. Indrukwekkende cijfers die aangeven dat de regio als onveilig kan wor den beschouwd. Het motto van de nieuwjaar stekst die Meijboom in het bu reau aan het Doelwater in Rotter dam hield, luidde 'alles uit de kast voor veiligheid en buurten'. In dat licht waren de preventieve fouilleeracties in Rotterdam, om het wapenbezit aan te pakken, en de schoonveegacties gericht op overlast veroorzaakt door drugs gebruikers het meest opzienba rend. Er werden zo'n 9000 aanhoudin gen verricht voor drugsgerela teerde delicten, meer dan het dubbele van het jaar ervoor. Om het wapenbezit terug te dringen werden twaalf fouilleeracties ge houden waarbij onder meer 9 vuurwapens, 87 steekwapens en 23 slagwapens in beslag werden genomen. Korpschef A.J. Meijboom. Geweld 'De nieuwe instrumenten hebben in 2002 goed gewerkt en zullen ook in 2003 worden toepast; elke maand tenminste één keer', be loofde de korpschef. En in het nieuwe jaar wordt een nieuw wa pen in de strijd gegooid, het in oprichting zijnde permanent re gionaal team. Volgens Meijboom is er een groep van 700 harde kern drugsgebruikers die over matig veel overlast veroorzaakt. Het nieuwe team krijgt met name als taak om deze mensen aan te pakken. Het doel is om er in 2003 tenminste 250 op te pakken en over te dragen aan justitie. Ook zal dit team het waterbedef fect - Meijboom: 'als je in het centrum drukt dan bolt het er gens anders op' - moeten tegen gaan. Ambitieuze plannen heeft de po litie ook als het gaat om het te rugdringen van geweldsmisdrij ven die het afgelopen jaar met twee procent zijn gestegen tot een aantal van 12.000. Het stre ven is om jaarlijks 500 zoge naamde veelplegers over te dra gen aan justitie. Aangezien jeug digen zich in hoge mate schuldig maken aan het plegen van ge weld moet 15 procent van de aangehoudenen tot deze groep behoren. Celtekort Het effect van de inspanningen van de politie staat of valt met het vervolg; worden verdachten veroordeeld en gestraft of staan ze 'binnen een uur weer op straat'. Om ervoor te zorgen dat het eerste het geval is, hebben politie en justitie volumeafspra ken gemaakt en dat heeft volgens Meijboom geleid tot een grotere aanhouding van verdachten. Maandelijks ruim 1600, waar dat er in 2001 nog zo'n 1500 waren. 'Ook 2003 zal in het teken staan van prestatieafspraken.' Afge sproken is dat de politie 24.000 verdachten aanlevert, 4000 meer dan in het afgelopen jaar. Meijboom liet weten dat het te kort aan cellen een probleem is. Hij spreekt van een tekort aan enkele honderden cellen in Rot terdam waardoor de politie het afgelopen jaar mensen al niet aanhield. Overigens gaat het niet alleen om een gebrek aan cellen, maar ook om het tekort aan be wakingspersoneel. Gezien het feit dat Rotterdam veel kades heeft, wordt er om het tekort aan cellen op te lossen ge dacht aan een bajesboot, bijvoor beeld bij penitentiaire inrichting De Schie, maar zo'n initiatief vergt volgens Meijboom een ont- wikkeltijd van één a anderhalf jaar. De korpschef denkt er zelf aan lichte vergrijpen als ver keersovertredingen en winkel diefstallen uit het strafrecht te halen en in het administratief recht te brengen. En hoewel het cellentekort een serieus pro bleem is, mag dat de politie niet te zeer belemmeren in het dage lijks werk. 'We zijn er niet voor om een logistiek proces te stroomlijnen, maar om de over last op straat aan te pakken.' Eén ding stemt positief. Na lan ge tijd te weinig personeel te hebben gehad is het korps met 5130 fte's op sterkte. Om gehoor te geven aan de roep om meer blauw op straat wordt via de in terne operatie Focus getracht zo veel mogelijk mensen op straat te krijgen en wel bij de wijkpoli- tie. Die zag in 2002 voor het eerst het licht. Inmiddels zijn er 281 buurtagenten en 62 wijk teamchefs aangesteld. Hoewel die fijnmazige aanpak nog moet worden geëvalueerd zijn de eer ste tekenen volgens Meijboom gunstig. VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR IN CAPELLE Gladheid overviel ook Schiedam aan het begin van de week, maar voor veel overlast zorg de dit echter niet. Volgens de politie hebben automobilisten kennelijk hun rijgedrag aange past, want er was geen piek te zien in het aantal aanrijdingen. Hier en daar waren er wel val partijen en gevallen van blik schade, maar mede doordat er goed gestrooid werd, bleef de schade beperkt. Hoewel de temperaturen ook overdag onder nul bleven, is er voorlopig nog geen ijspret in het vooruitzicht Sommige straten die door de strooiwagen waren overgeslagen, leverden wel een beetje glijplezier op voor voetgangers. Daar zal het voorlopig bij blijven, want dit weekeinde stijgen de tempera turen alweer. Kanjersubsidie goed besteed aan Jacobuskerk Schiedammer gedood door politiekogel Aantal gevallen van Kinkhoest neemt toe UTRECHT - Kogelstoter Willem Noorduin is door de NebasNsg, de organisatie die zich inzet voor sporters met een handicap, ge huldigd voor zijn prestaties op het WK atletiek voor mensen met een beperking in het Franse Lille - Villeneuve de Arcq. Noor duin won hier goud op het on derdeel kogelstoten voor spastici met een afstand van 11 meter 86. De huldiging vond plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van NebasNsg. Alle Paralympische, wereld- en Europees kampioe nen uit 2002 van het sporten met een beperking werden hier in het zonnetje gezet. Music-night bij de Muziekzolder 'All about music' is het thema van de music-night die Jongerencentrum De Muziekzolder zaterdag houdt. Zoals het thema al doet vermoeden draait alles op deze avond om mu ziek. Door middel van muziek, vi deoclips, interviews en toneel wordt duidelijk welke grote invloed mu ziek op ons leven heeft. Iedereen is welkom op de music- night die om 20.00 uur begint aan de Westfrankelandsestraat 10. De toe gang is gratis. De tentoonstelling van Kees van Dongen was een belangrijke publiekstrekker voor het Stedelijk Museum SCHIEDAM - De tentoonstelling 'Kees van Dongen: verleiding in veelvoud' heeft het Stedelijk Museum geen windeieren gelegd. De tentoonstelling trok in 2002 14.500 bezoekers en heeft daarmee ge zorgd voor een flinke groei van het aantal bezoekers ten opzichte van 2001. Dit aantal steeg met 30 procent tot ruim 24.000. Ook het aantal jeugdige bezoekers nam toe. 5500 leerlingen kwa men voor educatieve activiteiten naar het museum, wat een stijging is van 16 procent ten opzichte van 2001. Naast het grote succes van de voorstelling van Kees van Dongen, is de toename van het bezoekersaantal ook te danken aan de uiteenlo pende activiteiten die het museum organiseert, zoals concerten, modeshows en workshops. Dit in combinatie met speciale kunst programma's, trekt een gevarieerd publiek. Het museum is ook afhankelijk van grote evenementen in de stad. Vaak combineren bezoekers van een evenement hun komst naar Schiedam met een kijkje in het museum. In het weekend van de Brandersfeesten ging bijvoorbeeld de tentoonstelling van Kees van Dongen van start, wat een hoog bezoekersaantal opleverde. Vanaf 18 januari is in het Stedelijk Museum het werk van Edwin Zwakman te zien. Op zijn foto's zet de kunstnaar de werkelijkheid in scène. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op 18 ja nuari. Op deze dag wordt ook de winnaar van de Brandersfeesten bekend gemaakt. Het werk van Edwin Zwakman is te zien tot 2 maart. gered van de sloperhamer, waar na vele vrijwilligers er dertien jaar over gedaan hebben om het schip in oude glorie te herstellen. Dat de openingsplechtigheid bij het Visserijmuseum plaatsvindt en niet in oorspronkelijke thuis haven Maassluis, moet gezien worden als een eerbetoon aan de Vlaardingse runners die op 13 maart 1951 het leven lieten bij een sleepongeluk voor de baai van Corcubion. Het was aanvan kelijk de bedoeling de sleepboot pas vrijdag naar Vlaardingen over te brengen. Maar de aan houdende vorst deed vrezen dat de haven dan niet meer bereik baar zou zijn. Belangstellenden krijgen hier drie maanden de kans om de sleper van dichtbij te bekijken, Daarna zal de Hudson voor zes maanden vertrekken naar het Maritiem Museum in de Leuve- haven van Rotterdam. VLAARDINGEN - Met een marge van 15 cm aan beide kan ten werd museumschip de Huds on maandagnacht door de sluis van Vlaardingen gedirigeerd. Het schip ligt inmiddels afge meerd voor het Visserij museum, waar het zaterdag 25 januari of ficieel wordt geopend. De ruim zestig jaar oude zeesleper werd op initiatief van oud-beman ningslid Piet Nijs uit Maasluis Bel IRAD0 010-6315060 voor de afvoer van uw bouw en sloopafval Nieuwe SliStadsblad MAKELAAR DU SCHIEDAM Maassluis/Maasland 010 - 592 33 00 Rotterdam 010 - 460 06 02 Schiedam 010 - 409 01 40 Westland/Hoek van Holland 0174 - 38 64 26 Vlaardingen 010 - 460 33 33 Internet www.maeslanden.nl 11lilt jiiiin j j «AKëLAARÏ TAS mt CCtt-SCTlö' MJAWOND Lid: RVT t OIO 409 01 44 HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV tecnologia creativa www.arclinea.it RIVIUM-? STRAAT 22 CAPELLE A/0 IJSSEL 010-4470319 Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur Klinkende politiecijfers bewijzen: Rijnmond is nog ronduit onveilig JM foto: LEENDERT VAN DER WAAL MBO-diploma's Kapper of Schoonheidsverzorging Voetverzorging hij diabetici Nagelstylist Computercursussen Photoshop en Netwerkbeheer Boekhouden met Exact Secretarieel Medewerker NIMA oriëntatie Marketing Bel voor een studiegids: tilt) - 20 12 BOO of surf naar www.zadkinQcontract.nl ZADKINE CONTRACT: CURSUSSEN VOOR IEDEREEN OPRUIMING! Toto; ROEL DIJKSTRA Hoofdweg 18, Capelle aan den IJssel, tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel. 010 - 485 22 73 foto: ROEL DIJKSTRA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1