I J IN KRANT PvdA zoekt kiezers in Schiedam T O Weinig vernieuwende ideeen voor Wijkplusprijs I Schiedammers pikken weekendje ijspret mee Politie zoekt vrijwilligers LOOK TV steunt vrijwilligers Wegener huls-aan-hulskranten Dienst in Jeugdkerk Save my Soul Vlam in de pan Rood fietspad moet Broersvest veiliger maken PAULBERG RA.van der KOOIJ WOENSDAG 15 JANUARI 2003, JAARGANG 55 Nr. 3 VERSCHIJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOTALE OPLAGE: Wijkplusprijs voor beste idee leefbaarheid Sport langs De Waterweg 'Huiskamer' De Wissel opent deuren SCHIEDAM - Het succes van Jeugdkerk Save my Soul blijft doorgaan. De eerste bijeenkomst in oktober werd al meteen goed bezocht en ook daarna bleven jongeren belangstelling tonen voor de diensten voor en door jongeren in de Rank. Zondag 19 januari staat de vol gende dienst gepland. Voor deze eerste dienst van het nieuwe jaar is iedereen uitgenodigd die ook maar iets wil weten over bijvoor beeld de bijbel, het christelijk geloof of zin heeft in een gezelli ge, afwisselende avond. De deur gaat open om 19.00 uur en de dienst begint om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. De Rank is te vinden aan de Schie- damseweg 122. Wie meer informatie wil kan te recht op www.savemysoul.nl of bellen met Wendy vd Hoek, 262 46 78. SCHIEDAM - Een oververhitte pan was in de nacht van vrijdag op zaterdag de oorzaak van een brand in een woning aan de Lan ge Achterweg. De brand ont stond even voor drie uur 's och tends. De 55-jarige bewoner, die als enige in de woning aanwezig was, ontdekte het ongeluk op tijd en kon zichzelf in veiligheid brengen. De brandweer kon hier na de woning vlug blussen. De bewoner moest wel ergens an ders onderdak vinden. O P T I C I E N DAT IS DUIDELIJK Paul Berg over... bereikbaarheid: "Parkeren kan bij ons voor de deur. gratis!" Mgr Nolenslaan 418 3119 EL Schiedam tel. (010) 473 53 84 KRANT NIET ONTVANGEN? Jeitje van Nieuwenhoven, Karin Adelmunt en Peter van Heemst, maar ook burgemeester Scheeres zelf trokken vrijdag Schiedam voor de verkiezingstour van d,e PvdA. De PvdA-karavaan reisde per trein tussen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis om kiezers op de hoogte te brengen van de standpunten van hun partij. Schiedam werd al eerste aangedaan. Burgemeester Scheeres wachtte zijn partijgenoten 's ochtends op op het Centraal Sta tion, waarna de stoet de stad introk en op de markt met Schie dammers in discussie ging. Terugkerend onderwerp was de veiligheid op de Hoekse Lijn, die extra aandacht kreeg doordat de PvdA'ers zich per trein verplaatsen. De campagnedag werd dan ook afgesloten met een bezoek aan het Monument van Bezinning bij station Vlaardin gen Oost. Kamerlid Jet Bussemaker helpt de opruimptoeg van de ONS SCHIEDAM - Het fietspad op de Broersvest zou net als alle an dere fietspaden in de stad rood moeten worden. Dat is volgens Leefbaar Schiedam-raadslid Henny de Groot de oplossing voor de gevaarlijke en onduide lijke situaties die nu ontstaan op het nieuwe fietspad. Doordat het fietspad nu niet dui delijk te herkennen is als zoda nig, gebruiken voetgangers het als trottoir. Automobilisten ge bruiken het pad steeds vaker als parkeerplaats, waardoor fietsers moeten uitwijken naar de rij baan. De Groot stelt het college van b&w ook voor paaltjes neer te zetten bij de ingang van het Gat van Bolmers, omdat auto mobilisten die naar het Broers- veld willen, nu de weg afsnijden door op de Broersvest rechtsaf te slaan en door het gat van Bol mers naar de Broersveld te rij den. Door NANS WOLTERS SCHIEDAM -Het leraren tekort is een overal voorko mend probleem. Ook in Schiedam hebben scholen moeite om aan personeel te komen. Vooral scholen in het centrum zijn hiervan de dupe. De openbare basis school De Singel heeft te maken met een groot aantal vacatures. De oorzaak hier van is duidelijk volgens de directeur Margaret Gosens: 'Vooral het stringente par keerbeleid van de gemeente doet ons de das om. Als wij in een sollicitatiegesprek met een potentiële kandi daat kenbaar maken dat parkeren in de omgeving van de school nogal proble matisch is, haken de mees ten af.' De directeur kan de sollicitanten geen ongelijk geven: 'Het aantal Directeur Gosens van De Singel is bang dat zij in de toekomst ouders moet meede len dat een groep leerlingen door gebrek aan een leerkracht, moet verdwijnen scholen dat zit te springen om leerkrachten, is groot. Het is dan logisch dat zij (de sollicitanten, red.) de voorkeur geven aan een school die makkelijk bereikbaar is. De meeste kandidaten komen niet uit Schiedam of Vlaardin gen. Vaak heeft men geen zin ge bruik te maken van het openbaar vervoer in verband met een te lange reistijd.' Volgens Gosens zal het nieuwe parkeerbeleid er bovendien toe leiden dat leer krachten die nu nog werkzaam zijn in het centrum van de stad, sneller naar een andere school vertrekken als zij niet in aanmer king komen voor een parkeerver- gunning. Zij vraagt zich bezorgt af hoe het verder moet met basis school De Singel, de Sint Jan- school en de Gravin Aleida- school. Drie scholen waar parke ren voor leerkrachten problemen oplevert. 'Het is vrijwel onmoge lijk om de auto op loopafstand van de school te parkeren. Toen wij dit probleem voorlegden aan wethouder Schoenmaker, advi seerde hij gebruik te maken van het openbaar vervoer of 9 euro per dag te betalen voor een par keerplaats. Dat laatste is voor een basisschool die gebonden is aan een bepaald budget absoluut onbetaalbaar. Van zo'n suggestie word ik bijzonder somber.' Fietsplan Ook de opmerking van de ver keerswethouder aan het adres van de schoolbesturen 'dat Schiedam een goed fietsplan heeft', zette kwaad bloed. 'Wij hebben een leerkracht die elke dag uit België komt, anderen ko men onder meer uit Krimpen a/d IJssel. Trouwens, je kunt perso neel toch niet voorschrijven hoe zij naar hun werk moeten ko men!' De drie directeuren van de scholen in de binnenstad, Go sens zelf, Gert Tiele (St. Jan- SCHIEDAM - Een netwerk voor ouderen, een website en een activiteitenbus voor Nieuwland aan Zet, een straatteam voor Schiedam- West. De jury van de Wijk plusprijs en de Gouden Be zem 2002 kreeg dit jaar weer tientallen ideeen opge stuurd van Schiedammers die hun buurt leefbaarder willen maken of daar al ac tie voor hebben onderno men. Vanavond worden de genomineerden en aanslui tend de winnaars van de aanmoedigingsprijzen be kend gemaakt tijdens de Wijkplusavond in de Rank. Het is dit jaar voor het eerst dat ook de Gouden Bezem wordt uit gereikt tijdens de wijkplusavond. Deze prijs is bedoeld voor een project dat het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage heeft gele verd aan de leefbaarheid van wij ken of buurten in Schiedam. De jury kreeg hiervoor acht aanmel dingen binnen. In totaal kwamen er veertig ideeen binnen om de sfeer in Schiedam te verbeteren of die al hadden bijgedragen aan de ver betering. Naast de acht inzendin gen voor de Gouden Bezem 2002 kwamen slechts vijf plan nen in aanmerking voor de Wijk plusprijs 2002, de prijs die is be doeld voor de persoon of groep mensen die het beste plan be dachten ter verbetering van de leefbaarheid. Slechts vijf goede plannen, dat aantal valt een beetje tegen, geeft ook Bob Venhuizen van het Wijkplusteam toe. 'Veel inzen dingen beschreven a;l bestaande ideeen, ideen die al door het wijkbeheeroverleg besproken worden, zoals het afsluiten van de tuin van het Weeshuis. Daar naast waren er plannen voor het plaatsen van paaltjes of bloem bakken. Dat zijn goede plannen, maar wij wilden ideeen die ver der gaan voor de leefbaarheid.' Het aantal van 40 inzendingen is laag en ook het niveau is verge leken met 2001, wat lager. De in zenders bedachten vooral veel aanvullingen op bestaande plan nen of pasten bestaande plannen toe op hun buurt. 'Je ziet een verminderde interesse', zegt Bob Venhuizen, 'Dat heeft te maken met het wantrouwen van bewo ners. Als ze ideeen hebben, duurt het te lang voor ze een reactie hebben van de instanties waarbij ze aankloppen. Soms kost het aanvragen van een paaltje al ont zettend veel tijd en als dat al zo veel moeite kost, zullen bewo ners niet snel met een groter pro ject komen.' Toch heft Wijkplus de 'frisse ideeen' van bewoners nodig. De bewoners leveren de ideeën en wijkplus de middelen, zo be schrijft Venhuizen het. Dat 'fris se idee' kwam vorig jaar van Atie Levering en Bart Bos. Levering liep al een tijdje rond met het plan voor een inloophuis in De Gorzen en betrok Bos daarbij. De twee wisten niet precies bij wie zij hiervoor moesten aan kloppen, dus kwam de oproep van Wijkplus voor het inzenden van leefbaarheidsideeen als ge roepen. Wijkplus riep het 'huiskamertje' van Levering en Bos uit tot win naar waarna de bedenkers het plan konden realiseren met de aanmoedigingsprijs. De hulp, die zij daarbij kregen, viel hen ech ter sterk tegen. 'We kregen een geldbedrag van de ONS en moesten de rest zelf maar aan pakken, terwijl je helemaal niet weet wat er allemaal bij komt kijken. We moesten ons inschrij ven bij de Kamer van Koophan del als vereniging zodat we voor sponsoring konden gaan zorgen en zo kwam er veel meer bij kij ken. Ik heb gehoord dat andere projecten, bij gebrek aan hulp, zelfs zijn gestopt.' Het huiskamertje aan de Groene- laan is nog wel open, mede dank zij de doorzettingskracht van de initiatiefnemers, maar de bege leiding had wat hun betreft wel at beter kunnen zijn. De Wijkplusprijs is echter maar een extraatje van het samenwer kingsverband tussen Woonplus, ONS/IRADO, de gemeente en het SOBO. Vertegenwoordigers van deze instellingen gingen eind 2000 samenwerken om de leefbaarheid in Schiedam te ver beteren en dat moest verder gaan dan alleen schoonmaakacties houden en de veiligheid verbete ren. Het team zoekt aanleidingen in wijken om mensen bij elkaar te brengen en over de leefbaar heid te laten nadenken. Nieuw land aan Zet is hier een goed voorbeeld van. Naar aanleiding van de sloop en de aanstaande nieuwbouw kwamen mensen bij elkaar om na te denken wat zij voor hun wijk konden doen. Het resultaat is een breed scala aan activiteiten voor bewoners. Zo wil Wijkplus overal in de stad met de bewoners het leefklimaat verbeteren. Het animo hiervoor is redelijk groot, gekeken naar het aantal aanmeldingen dat bin nenkwam voor de Wijkplus avond van vanavond. 150 be langstellenden hebben zich in middels aangemeld. De Wijkplusavond begint van avond om 19.30 uur in De Rank. Om 20.00 start het programma met de lezing 'Leefbaarheid meer dan alleen je straatje ve gen'. Om 20.45 worden de drie genomineerden voor de prijzen bekend gemaakt door middel van een videopresentatie, waarna wethouder Schoenmakers de prijzen en de daarbij horende premies uitreikt. school) en Letty Visser (Gravin Aleidaschool), kunnen niet be grijpen waarom het verboden is te parkeren in straten waar over dag voldoende ruimte is. De Oostsingel zou bijvoorbeeld een overdaad aan lege parkeerplek ken vertonen als de bewoners naar hun werk zijn. Margaret Gosens zegt te vermoeden dat wethouder Schoenmakers niet goed naar de klachten luistert. 'Hij vlucht in allerlei details die helemaal niet relevant zijn, want je kunt zo'n fietsplan of gebruik van het openbaar vervoer toch niet serieus nemen'. De directeur van De Singel is bang dat zij op een gegeven ogenblik ouders moet meedelen dat een groep leerlingen door ge brek aan een leerkracht, moet verdwijnen. 'Dat is toch vrese lijk voor een groeischool als De Singel met zo'n 700 leerlingen. Al verschillende malen hebben wij dit probleem aangekaart bij het college. Een aantal raadsle den schijnt niet onwelwillend te staan tegenover versoepeling van de regels.' Onjuiste berichtgeving Christine Lepides, wethouder van onder meer Onderwijs, So ciale Zaken en Grotesteden, geeft te kennen voorlopig geen commentaar te willen leveren op de problematiek. Wel wil zij na drukkelijk vaststellen dat de op merking van directeur Gosens, dat zij als wethouder voorstander zou zijn van een eventuele ver soepeling, onjuist is. Lepides stoort zich eraan dat dit bericht onlangs in de media verscheen. 'De raad heeft te kennen gege ven geen voorstander te zijn van uitzonderingen, dat geldt overi gens niet alleen voor onderwijs instellingen maar ook voor be drijven. Het college heeft zich te houden aan het door de gemeen teraad vastgestelde beleid.' Lepides is van mening dat het einde zoek is als alle aanvragen om een parkeerplek gehonoreerd worden. 'Wellicht bekijkt het ge meentebestuur dit probleem op nieuw, en ongetwijfeld komt het nog ter sprake bij het college. Overigens, Schiedam heeft nog tal van parkeermogelijkheden, dus de stad zit niet echt op slot'. li mMddtMémiNï SCHIEDAM - Wie de kleine afmetingen van de ijsbaan op het sta tionsplein zat was, kon het afgelopen weekend de schaatsen onder binden voor een schaatstocht van flink wat meer kilometers of ge woon wat oefenen op het slootje achter de deur. De singels en grachten in Schiedam waren nog niet echt begaan baar, maar wie de fiets pakte en richting Vlaardingen reed, kon daar genieten op de dichtgevroren Vaart. Na het weekend was het alweer gedaan met de ijspret. Wie nu nog gebruik wil maken van zijn schaatsen, zal zijn toevlucht weer moe ten zoeken tot de ijsbaan op het Stationsplein. Ook dat is nog maar van korte duur. Zaterdag wordt de tijdelijke baan, na vier weken ijs pret, weer weggehaald. WATERWEG - De politieregio Rotterdam-Rijnmond is op zoek naar vrijwilligers. Over twee jaar hoopt de politie vierhonderd van deze medewerkers te hebben- Er zijn enkele basisvereisten waaraan je minimaal moet vol doen. Je moet minstens 16,5 jaar oud zijn, een diploma op mini maal VBO-B niveau hebben of een vergelijkbaar werk- en denk niveau. Je moet bereid zijn om in ieder geval 250 uur per jaar van je vrije tijd beschikbaar te stel len. Uiteraard moet je gezond zijn van lijf en leden en van on besproken gedrag. De opleiding wordt gegeven in Rotterdam en duurt drie jaar. De opleiding is gratis. De theorie wordt afgewisseld met werken binnen het district waar je ge plaatst bent. De opleiding wordt vooral in de avonduren of op za terdag gegeven. Je moet rekenen op een studiebelasting van onge veer vier uur per week. Daar naast zal er soms nog huiswerk moeten worden gedaan. Als beloning voor je inzet krijg je een vaste toelage per jaar met daarnaast een uurvergoeding voor elk uur datje daadwerkelijk dienst doet. Deze vergoedingen krijg je vanaf het moment dat je met de opleiding bent begonnen en als vrijwilliger bent aange steld. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Politie werk, Witte de Withstraat 25, 3012 BL Rotterdam, telefoon 010-274 50 50. SCHIEDAM - Vrijwilligersorganisaties kunnen binnenkort hun werk onder de aandacht brengen bij heel tv-kijkend Schiedam. In een kort spotje op LOOK TV kunnen vrijwilligers laten zien wat hun organi satie precies doet. Dit is meteen een mooie gelegenheid om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam nam in het kader van het project 'Sterk Vrijwilligerswerk Schiedam' het initiatief voor de zend tijd. De spotjes worden in 2003 en 2004 in samenwerking met LOOK TV en Dubbelklik producties opgenomen en uitgezonden. Vrijwilligersorganisaties die gebruik willen maken van deze gelegen heid kunnen contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam: t.a.v. Marjolein van Doorn, Postbus 197, 3100 AD Schie dam. E-mail ms.v.doorn@schiedam.nl, telefoon: 246 50 64. De organisatie adviseert vrijwilligers snel te reageren, omdat er maar een beperkt aantal opname- en uitzendweken beschikbaar is. WÊÊÊÊÊÊÊÊÊnÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊIÊÊÊÊÊÊ Nieuwe HÉStadsblad Wegener Huis-aan-Huiskranten Oplage: 936.605 Verspreiding in geheel Zuid-Holland Zuid Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur Foto: ROEL DIJKSTRA Lerarentekort dreigt door slechte parkeervoorzieningen Foto: ROÉL DIJKSTRA SCHIEDAM - 's-Gravelandseweg 383 Tel. 010 - 46210 33 j. vr-.jv Foto: ROEL DIJKSTRA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1