I IN KRANT Leerlingen Willibrordusschool verrassen meester op trouwdag Fietsenstalling CS pas eind dit jaar open Meer voorlichting nodig over wat te doen bij afgaan sirenes Rechter geeft bewoners Buijs Ballotsingel weer ongelijk Stadsregio verkleint zones Schiedam en Vlaardingen 5^;^ Wegener huLs-aan-huiskranten mm Inbrekers binden kinderen vast Nominatie voor site gemeentearchief Expositie natuurfoto's PAULBERG Verdachten schietpartij aangehouden WOENSDAG 5 FEBRUARI 2003, JAARGANG 55 Nr. 6 VERSCHIJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM KUK ÖP DP RUBRIEKSPAGINA'S WÊÊÊÊÊÊBÊUKÊKM TOTALE OPLAGE: Zwemonderwijs op video SCHIEDAM - Twee meisjes van 13 en 15 jaar oud zijn zaterdag middag in hun woning gegijzeld door inbrekers. Een nog onbe kend aantal mannen drong omst reeks zes uur de woning aan de Ruijsdeallaan in Schiedam bin nen. Op dat moment waren de meisjes alleen thuis. Ze werden vastgebonden waarna de inbre kers het huis doorzochten en een kluis meenamen. De recherche stelt een onderzoek in. SCHIEDAM - De digitale Schiedammer 'Marco', is geno mineerd voor de Gouden (Apen staart 2002/2003 in de categorie websites 9-12 jaar. Marco is een onderdeel van de educatieve website van het Gemeentearchief dat eind vorig jaar de lucht in ging. Op Marco.Schiedamar- chief.nl kunnen basisschoolleer lingen op speelse wijze de Schie- damse geschiedenis verkennen. De elfjarige Marco is vernoemd naar de ontdekkingsreiziger Marco Polo. Met de hulp van een tijdmachine wandelt hij virtueel door zo'n 800 jaar Schiedamse geschiedenis. Hij stuit niet alleen op historische informatie, ver teld vanuit het perspectief van kinderen van toen, maar vangt ook varkens op straat, schiet pe- stratten neer, maakt tulpenbol lensoep en bezoekt een vakantie kolonie voor bleekneusjes. De nominatie voor het Gouden (Apenstaartje is een initiatief van Waag Society in samenwerking met de Stichting Lezen. Zeshon derd kinderen op verschillende scholen in Nederland en België bezoeken de komende maand de elf genomineerde sites om te be palen wie de winnaar wordt. Op 5 maart vindt de uitreiking van de Gouden (Apenstaarten plaats in Amsterdam. SCHIEDAM - Nelleke Luit ex poseert haar fotoserie 'Natuur Dichtbij' in zorgcentrum de Harg-Spaland. Luit is tien jaar geleden begonnen met fotografe ren. Ze laat zich inspireren door de natuur, zoals ze die ziet tij dens haar vele wandelingen. De foto's tonen winterse taferelen, wolkenluchten, bomen en bloe men. De expositie is tot 24 maart te bezichtigen. Adres: Willem Andriessenlaan 2 in Schiedam. KRANT NIET ONTVANGEN? O PTICIE N Paul Berg over... oogonderzoek: "Bent u boven de veertig? Laat dan eens per jaar uw oogdruk meten. Wij doen het snel en gratis" SCHIEDAM - Op zaterdag naar de meester. De kinderen uit groep 7 van de Willibror dusschool vonden het geen probleem. Hun meester Jeroen van Gogh trouwde zaterdag in het Schiedamse stadhuis met Valerie van der Raaf. Deze feestelijke gebeurtenis lieten zijn leer lingen niet ongemerkt voorbij gaan. In het geheim troffen ze op school de voorbereidingen om Jeroen van Gogh op zijn trouwdag te verrassen. Bij het stadhuis wachtten de leerlingen het bruidspaar op om hem op een vrolijke manier het stadhuis in te begeleiden. Maakte de meester hen soms zenuwachtig met moeilijke sommen en overhoringen, nu maakten zij de meester eens zenuwachtig van alle aandacht. s "iv 9 N 0*9»* ~L - w SCHIEDAM - De politie heeft vier mannen aangehouden in verband met de schietpartij die vrijdagavond rond half elf plaatsvond op de Vlaardinger- dijk. Daarbij zou een groepje mannen ruzie hebben gekregen waarna een mes werd getrok ken en enkele zijn schoten ge lost met een pistool. Aan de hand van signalementen kon de politie even later twee man nen aanhouden op de Nolens- laan. Het gaat om een 27 jarige Schiedammer en een 44 jarige plaatsgenoot die gewond was aan het hoofd. Op de Vlaardingerdijk werden twee Schiedammers van 22 en 28 jaar aangehouden. Er werd echter geen vuurwapen aange troffen bij de verdachten. De recherche stelt een nader on derzoek in. door PETER BRAAD VLAARDINGEN - De brand op het visserijschip De Friesland 6 maart vorig jaar is goed bestreden. Deze was binnen vier uur onder controle en van een onbe heersbare situatie is geen sprake geweest. Dat conclu deert het Crisis Onderzoeks Team (COT) in zijn evalu atierapport, dat eind vorige week is aangeboden aan de burgemeesters van Vlaar- dingen, Schiedam en Rot terdam. Wel dreven donkere rookwolken over de A4 naar Schiedam, waar am per werd gereageerd op de alarmsirenes. Dit onder schrijft het belang van pre ventieve voorlichting op dit gebied, aldus het COT. On langs negeerden veel Vlaar- dingers de sirenes die afgin gen na de bijna-ramp bij Vopak in de Botlek, waarbij ook even een gevaarlijke si tuatie dreigde te ontstaan. Op de dag van de gemeente raadsverkiezingen van vorig jaar brak brand uit op het vissers schip bij scheepswerf Vlaardin- gen-Oost aan de Vulcaanhaven. Omdat het hier ging op een bo venlokale ramp is het op grond van de Wet rampen en zware on gevallen verplicht om de gebeur tenissen te evalueren. Het COT stelt in zijn conclusies dat de or ganisaties die betrokken zijn bij rampenbestrijding 'adequaat' hebben opgetreden. "In een kor te tijdspanne zijn de verschillen de multidisciplinaire en mono- disciplinaire actiecentra geacti veerd. De ernst en omvang van de gebeurtenis bleken achteraf erg mee te vallen en mede daar door was er slechts kortstondig sprake van een kritieke situatie. Ongeveer vier uur na de melding van de scheepsbrand was die al onder controle", zeggen de ge meenten Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam vrijdag in een ge meenschappelijke persverkla ring. Nonchalant Wel moet er volgens het COT werk worden gemaakt van de voorlichting over wat te doen bij het afgaan van de sirenes. "Veel burgers reageerden relatief non chalant op de sirenes en gingen door met hun activiteiten. Dit onderschrijft het belang van pre ventieve voorlichting op dit ge bied." Deze mening is ook de Schiedamse R. Scheeres toege daan, zo blijkt uit zijn reactie op het rapport. "Er moet meer aan dacht komen voor alarmering van de bevolking bij een ramp. De sirenes zijn wel afgegaan, maar de mensen waren van het belang daarvan niet overtuigd. Dat hebben we onlangs ook in Vlaardingen gezien na de explo sie bij de Vopak in de Botlek. We moeten daarom de voorlichting verbeteren en daarover nadenken in onderlinge samenwerking. Daarover zijn we al in overleg. Ook het openbaar vervoer heeft niet goed aan de touwtjes getrok ken. Buschauffeurs bijvoorbeeld wisten bijvoorbeeld niet wat ze moesten doen", aldus Scheeres. Burgemeester T. Bruinsma van Vlaardingen was op die dag nog niet in functie. Sterker nog, hij moest die dag nog verkozen wor den. Wel onderschrijft hij met zijn collega's van Schiedam en Rotterdam de conclusies van het COT. De betrokken burgemees ters bespreken het rapport op korte termijn in hun colleges van b en w en op regionaal niveau. SCHIEDAM - De nieuwe fiet senstallingen bij station Schie dam Centraal zal pas aan het ein de van dit jaar open gaan, ruim een jaar dus nadat de nieuwe Be neluxlijn is geopend. Dit heeft het college van b en w bevestigd na vragen van de CDA-fractie. Het college erkent dat het tijdstip rijkelijk laat is. Zeker omdat be gin december besloten werd tot een verbod op het 'wildparke ren' van fietsen rondom het sta tion. Reden voor de vertraging van de nieuwe stallingen is, volgens het college, dat in het oorspronkelijk ontwerp van de stallingen diver se wijzigingen zijn aangebracht waardoor het noodzakelijk was opnieuw te overleggen over de financiering en het werk Euro pees aan te besteden. Daarnaast bleek bouwmateriaal niet direct leverbaar. Om fietsers de gele genheid te geven hun rijwiel te stallen wordt de bewaakte fiet senstalling verplaatst voor een betere bereikbaarheid en krijgt de onbewaakte stalling een plek aan de achterzijde van het station in de nabijheid van de Horvath- weg. Volgens de afdeling voor lichting van de gemeente zal pas op het verbod gecontroleerd worden als voldoende voorzie ningen voor fietsers zijn gereali seerd. De plannen voor de fiet senstallingen zijn inmiddels goedgekeurd. De onbewaakte stalling is in beheer van de ge meente Schiedam, de NS zijn verantwoordelijk voor de be waakte stalling. Om de veilig heid in de onbewaakte stalling te garanderen komt één ingang voor de bewaakte en onbewaakte stalling. Daarbij wordt de onbe waakte stalling uitgevoerd met een glazen pui waardoor de be heerder toezicht kan houden. Rendabel Het CDA maakt zich voorts zor gen over de vraag of de bewaak te stalling rendabel zou zijn. Door alle veiligheidsmaatrege len zou het gros van fietsers im mers wel eens genoegen kunnen nemen met een plaats iri de (gra tis) onbewaakte stalling, waar door de bewaakte stalling te wei nig geld opbrengt. Tekenend is het antwoord van het college op de vraag van het CDA wat het verschil is tussen beide stallin gen qua veiligheid. "In de be waakte stalling is de NS ver- wantwoordelijk. In de onbe waakte stalling is dat niet het ge val". Of de bewaakte stalling rendabel is, zal in de toekomst moeten blijken, stelt het college voorts. Probleem is echter dat wanneer de bewaakte stalling moet sluiten vanwege grote verliezen ook het toezicht in de onbewaakte stal ling verdwijnt." SCHIEDAM - Het is de bewoners van de Buijs Ballotsingel weer niet gelukt de bouw van een nieuw schoolgebouw in de straat tegen te houden. De eerste paal ging dus vrijdag alsnog de grond in. Donderdag stapten de bewoners voor een kort geding naar de rech ter. Directe aanleiding hiervoor was de schade die de een naastlig gend huis heeft opgelopen door de werkzaamheden. De woning aan de Buijs Ballotsingel 110 zou zodanig verzakt zijn dat zowel de binnen- als buitendeuren niet meer open of dicht kunnen. Ook de scheuren, die waren ontstaan bij de sloop van de school, zouden weer groter zijn geworden door de nieuwe werkzaamheden. De bewoners schatten de schade voorlopig al op 75.000 euro. Ook de woningen van nummer 88 tot en met 102 zouden al schade op gelopen hebben. Eerder al wilden de bewoners de bouw van de school tegengaan tot de gemeente zich had uitgesproken over schadevergoeding. De be woners zijn bang dat zij straks de schade niet meer vergoed krijgen omdat dan niet meer duidelijk is wie hiervoor verantwoordelijk is: de sloper, de gemeente of de bouwer. Als het aan de bewoners ligt, kunnen de bouwwerkzaamheden pas weer hervat worden als alle problemen met de naastliggende woningen zijn opgelost en de ge meente de verantwoordelijkheid voor de schade op zich neemt. Vrijdag ging ondanks alle protesten toch eindelijk officieel de eer ste paal de grond in. Binnen 42 weken moet er aan de Buijs Bal lotsingel een gebouw verrijzen waarin basisschool De Singel enke le klassen zal onderbrengen. Daarnaast maakt ook Stichting Kin deropvang Schiedam gebruik van het pand. REGIO - Ondanks protesten van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen heeft de Stadsregio Rotterdam ingestemd met ver kleining van de zones 5319 Schiedam en 5329 Vlaardingen. Het noordelijk deel van deze gemeenten gaat op in één nieuwe zone. Wel is besloten het oorspronkelijke voorstel zo aan te passen, dat het Holy-ziekenhuis in Vlaardingen in een overlapzone tussen zone 5329 en de nieuwe zone komt te liggen. Een dergelijke rege ling wordt te zijner tijd getroffen voor een in 2005 op te leveren nieuw ziekenhuis bij station Schiedam-Nieuwland. tmÊÊÊiKÊÊKÊÊÊÊÊÊiÊÊiÊÊÊiÊÊiÊÊHÊÊÊÊÊm Voor sommige inwoners van Schiedam en Vlaardingen betekent de wijziging dat zij voor een ritje naar hartje Rotterdam een zone meer moeten 'strippen'. Hetzelfde geldt voor de ritten vanuit Schiedam Noord en Vlaardingen Holy richting Schiedam cen trum, respectievelijk Vlaardingen centrum. De zoneverkleining leidt tot extra inkomsten die volgens de Stadsregio nodig zijn om 'het voorzieningenniveau op een aan vaardbaar peil te houden'. Een deel van de geraamde 4,3 miljoen euro wordt gebruikt om de veiligheid in het openbaar vervoer te vergroten. De Stadsregio benadrukt dat de nieuwe zone-indeling eerlijker is. Reizigers betalen voor een ongeveer gelijke afstand dezelfde prijs. Dit sluit aan bij het tariefsysteem voor de toekomstige chip card, waarbij een tarief per kilometer de reiskoeten gaat bepalen. NS1 Nieuwe Stadsblad 0 MMHHHMMnMHI MmmtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊiÊÊmÊiÊÊÊÊÊÊtMÊÊm Wegener Huis-aan-Huiskranten Oplage: 936.605 Verspreiding in geheel Zuid-Holland Zuid Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur DAT IS DUIDELIJK Mgr Molenslaan 418 3119 EL Schiedam tel. (OIO) 473 53 84 Foto: ROEI. DIJKSTRA 'Brand op vissersschip Friesland is vorig jaar goed bestreden' De brand op de Friesland leidde tot een flinke rookontwikkeling. archieffoto: ROEL DIJKSTRA De werkzaamheden voor de Beneluxlijn bij Schiedam Centraal Station zijn reeds afgerond maar de fietsenstalling zal voorlo pig niet open gaan. Foto: ROEL DIJKSTRA Foto: ROEL DIJKSTRA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1