Ac irado 4 Koopzondag Schiedam Jfcvvi ckZ^iderSter Wegener huls-aan-huLskranten KOOPHUIS IN KRANT Praxis Mega Rotterdam met tuincentrum r De Haan blijft bij Parkweg Oost Overval bakkerij Brugklassers geven rondleiding door Schiedam Broersvest afgesloten 12? OPHEFFINGSUITVERKOOP Winckelaer 936.605 010-6315060 DONDERDAG 6 FEBRUARI 2003, JAARGANG 55 Nr. 6 Gevraagd woningen VERSCHIJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM Rijnmond "Is i woning-taxaties 1 De beste taxaties! TOTALE OPLAGE: NS2 Team 108 traint voor Roparun Invalide in de wacht voor parkeerplaats Sterren op songfestival HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Arclinea SCHIEDAM - Yorick Haan (SP) stapte vorige week als voorzitter uit de enquêtecommissie Park weg -Oost maar inmiddels, zijn zowel de commissie als hijzelf tot de conclusie gekomen dat de ze stap te overhaast was. Aanlei ding voor het misverstand waren uitlatingen in Haans' digitale verkiezingsdagboek op de web site van de SP. Daarin schreef hij onder meer dat hij als voorzitter inzage had in een schikkings voorstel dat het Openbaar Mi nisterie had gedaan aan de ge meente. Schiedam wordt offi cieel verdacht van milieudelic ten bij onder meer de sloop van flat aan Parkweg-Oost waarbij asbest vrijkwam. Vooral het CDA en VVD stoorden zich aan de uitlatingen van Yorick Haan. Deze veiweerde zich door op te merken dat hij deze uitlatingen niet heeft gedaan als voorzitter van de enquêtecommissie Nu geeft hij bovendien toe een ver keerde inschatting te hebben ge maakt. 'Dat was onhandig. Ik had moeten begrijpen dat veel mensen het strafrechtelijk onder zoek niet los kunnen zien van het onderzoek van de enquêtecom missie, het gaat tenslotte allebei over de zaak Parkweg-Oost. Door in mijn verkiezingsdag boek dergelijke uitspraken te doen heb ik de enquêtecommis sie onnodig in een moeilijke po sitie gebracht', aldus Yorick Haan. SCHIEDAM - Een 75-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen in een bak kerij aan de Algerastraat. Even na middennacht drongen drie nog onbekende mannen de zaak binnen. Het slachtoffer was op dat moment alleen. Hij kreeg een klap tegen zijn hoofd, waardoor hij ten val kwam. Vervolgens werd hij bedreigd met een vuur wapen en vastgebonden. Nadat de overvallers zijn portemonnee hadden ontfutseld werd de man opgesloten op het toilet. Vermoe delijk hebben de daders het pand doorzocht en geld weggenomen van het kantoor. Het slachtoffer wist zich na enige tijd te bevrij den en alarmeerde politie. Hij is voor onderzoek naar het Vliet- landziekenhuis gebracht. De re cherche stelt een onderzoek in. INBRAAK AUTO - Een 28-jarige vrouw uit Schiedam, ontdekte maandagmorgen dat ze het slacht offer was van auto inbraak. Onbe kende hadden een ruitje ingeslagen van de wagen, die vanaf zondag avond stond geparkeerd op De Vil- derhoven. Onder meer de radio/cd speler, een tiental cd's en een kinder stoel werden weggenomen. Ook op de Da Costastraat was het raak. Hier mist de 37-jarige eigenaresse een ra- dio/cd-speler een zonnebril. KRANT NIET ONTVANGEN? Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur De Korenbeurs, Je neverpakhuizen, het Proveniers huisje, het Stad huis, het Stedelijk Museum en natuurlijk ook winkelpromenade De Passa ge. Brugklassers van Sint Jo zef Instituut uit Antwerpen kregen dinsdag een rondlei ding door Schiedam door hun leeftijdsgenoten van scholen gemeenschap Spieringshoek. De Belgische scholieren wa ren naar Schiedam komen in het kader van een uitwisse lingsproject Voor de Schie- damse brugklassers ligt een uitstapje naar Antwerpen in het verschiet. Meer hierover elders in deze krant. SCHIEDAM - In verband met wegwerkzaamheden wordt de Broersvest, kruising Boter- straat/Broersvest en de kruising Rotterdamsedijk/Koemarkt ko mende zaterdag, zondag en maandag afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden starten zaterdagavond om 18.00 uur. Naar verwachting wordt de Broersvest op dinsdagochtend 11 februari om 06.00 uur weer opengesteld. Het verkeer wordt omgeleid door middel van om leidingsborden. De ABC-parkeergarage aan de Kreupelstraat is bereikbaar via de route 's-Gravelandseweg-Bur- gemeester Honnerlage Grete- laan-Parkweg-Spinhuispad en de Boterstraat. De parkeergarage onder het Stadskantoor is tijdens de werkzaamheden niet bereik baar. Vandaag (donderdag 6 februari) is de Rotterdamsedijk, gedeelte tussen Koemarktbrug en Nieuw- Mathenesserstraat richting Mar- coniplein, afgesloten tot circa 18.00 uur door ELLEN MANNENS SCHIEDAM - 'Schiedam wordt een stad waar oude ren langer plezierig zelf standig kunnen wonen'. Met deze 'droom' in het achterhoofd tekenen verte genwoordigers van de Fran keland Groep, Stichting Thuiszorg Nieuwe Water weg-noord, Zorggroep Wa terweg Noord, Woonplus Schiedam en Stichting Ou derenwerk Nieuwe Water weg-noord vanavond een samenwerkingsovereen komst. De samenwerking was er eigenlijk al, maar met het ondertekenen van het contract vormen de ver schillende partijen een sa menhangend geheel dat de leemten in de ouderenzorg in Schiedam gaat aanpak ken. De vooruitzichten voor de toe komst vragen erom extra aan dacht te besteden aan ouderen zorg. Door vergrijzing zullen de wachtlijsten nog meer groeien, maar ook de wensen van ouderen veranderen. 'In Frankeland heb ben we al jarenlang met ellenlan ge wachtlijsten te wachten. Dat geldt voor heel Schiedam.', ver klaart Anne-Marie van der Lin den die samen met Ben de Ko ning het bestuur van de Franke land Groep vormt, die bestaat uit het Sint Jacobs Gasthuis, De Harg-Spaland, Vaartland in Vlaardingen en Thurlede. Het laatste zorgcentrum heeft een ei gen bestuur/directie. DrieMaas- Stede en Francois HaverSchmidt vallen onder Zorggroep Water weg Noord, die ook meedoet aan de samenwerkingsovereenkomst. 'De mensen die de laatste jaren werden opgenomen zijn dik 90 plus en of mensen die echt inten- Jrand-cqfé De Serre in zorgcentrum Thurlede is een voorbeeld van een eerdere samenwerking tussen Woonplus en het zorg- centrum sieve zorg nodig hebben op ver pleeghuisniveau. Anders zorgen we voor zorg aan huis. In Fran keland werken we al tien jaar met Zorgcentrum aan Huis, ZAH. Bewoners in de Havenbo- gen en de aanleunwoningen Li- duinahof bieden we een pakket diensten en zorg. Mensen die niet in de buurt van het zorgcen trum wonen, krijgen dit zorgpak- ket aangeboden in samenwer king met Thuiszorg Nieuwe Wa terweg-noord', legt Anne-Marie van der Linden uit. De vijf instellingen streven er naar straks heel Schiedam op de ze manier van zorg te voorzien. Door ouderen in hun eigen huis te verzorgen, verdwijnt de nood zaak om te verhuizen naar een zorgcentrum, waardoor ook wachtlijsten afriemen. Daarnaast kan voldaan worden aan de wens van steeds meer ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blij ven wonen. Het op papier vastleggen van de samenwerking van de vijf partij en werd min of meer noodzake lijk nu de wensen van ouderen steeds meer uiteenlopend wor den. 'Je ziet een ontwikkeling waarbij ouderen steeds langer thuis wil len blijven wonen. Ze willen grip op hun eigen leven houden. Als corporatie heb je ook de taak om aan zorg te werken. We kunnen bijvoorbeeld huizen rolstoel- vriendelijk maken, maar je merkt dat onze kennis tekort schiet. Wij hebben verstand van vastgoed en niet van zorg. Daarvoor moeten we bijvoorbeeld bij Frankeland zijn', legt directeur-bestuurder Karin van Dreven van Woonplus uit. De betrokken partijen willen re gelmatig met elkaar om de tafel gaan zitten en gebruik makend van eikaars expertise ouderen zorg in Schiedam aanpakken. Daarbij wordt niet alleen naar zorg gekeken, maar ook naar het welzijn van de ouderen. 'Oude mensen zijn niet anders dan wij over een x aantal jaar. En wat willen we? Goede zorg, maar ook gezelligheid, sociale contac ten', zegt Anne-Marie van der Linden. In Frankeland en Thurlede zijn concrete voorbeelden te zien van hoe er in een zorgcentrum ook aan het welzijn van bewoners en omwonenden gewerkt kan wor den. Dit zijn tevens concrete voorbeelden van de samenwer king met Woonplus Om de hoek Thurlede biedt inmiddels onder dak aan verschillende diensten zoals een fysiotherapeut en een huisartsenpraktijk (HOED). De zorg zit dus om de hoek, maar ook de gezelligheid, die vooral te vinden is in grand-café De Serre. Het café heeft ook aantrekkings kracht op omwonenden. Franke land richtte de begane grond van Havenbogen in als sport- en re creatieruimte waar bewoners el kaar ontmoeten, maar ook men sen uit de buurt. Volgens de nieuwe samenwer kingsovereenkomst moet er van uit de zorgcentra zorg geboden worden aan mensen uit de buurt. Wie verder van een zorgcentrum woont, kan rekenen op hulp van Thuiszorg Nieuwe Waterweg- Noord. Die hulp is ook gericht op welzijn. Zo kan het zorgcen trum onder andere bemiddelen in vervoer om ouderen naar ver schillende activiteiten elders in Schiedam te brengen. 'Mensen besluiten vaak te verhuizen uit eenzaamheid. Dat kan je tegen gaan door ook aan hun welzijn te werken', aldus Anne-Marie van der Linden. In de nieuw te bouwen Harg zal ook gekeken worden naar een gelegenheid om ouderen bij el kaar te brengen. Hoe dat precies ingevuld wordt, is nog niet dui delijk. Zo zweven er meer plan nen die de vijf partijen concreet willen gaan invullen. Zo zou Ou derenwerk nu onderzoeken is of het mogelijk is de complexbe heerders in de verschillende flats waar veel ouderen wonen, een meer signalerende rol te geven. 'Complexbeheerders hebben veel contacten met bewoners en horen zo ook veel. Het zou mooi zijn als ze die dingen ergens neer kunnen leggen, zodat wij er weer plannen mee kunnen ontwikke len', legt Karin van Dreven uit. Plannen zijn er dus genoeg en die moeten er ook blijven komen door steeds weer ideeën met el kaar uit te wisselen. Het eerste concrete plan dat de partijen zul len gaan aanpakken nu het sa menwerkingsverband getekend is, is De Harg. 9 februari van 10.00 tot 17.00 uur Vierhavensstraat, tel. 010-477 60 08 M E Bel ÏRAD0 voor de afvoer van uw bouw en sloopafval SCHIEDAM - Het publiek moest modder sneeuw en gladheid trot seren, maar de sfeer was er niet minder om in het Schiedamse win kelhart. Ook tijdens deze koopzondag werd veel geslenterd, geke ken en gekocht. Dat een grote aankoop niet altijd nodig is om toch een leuke dag te hebben, bewijst dit meisje. Ze lijkt in ieder dolge lukkig met het ballonbeest dat de clown net voor haar heeft ge maakt. Fauteuil 'Tulusa' Fauteuil 'Ingeborg' 2 STUKS NU 2 STUKS NU Excl. kussen Cnr. Huygensstraat Strijen (ZH. eil.) 078 - 674 30 00 wonen in eigen stijl WÊÊÊÊtmwm MM NS2 Nieuwe ■^Stadsblad MAKELAARDIJ SCHIEDAM Maassluis/Maasland 010 - 592 33 00 Rotterdam 010 - 460 06 02 Schiedam 010 - 409 01 40 Westland/Hoek van Holland 0174 - 38 64 26 Vlaardingen 010 - 460 33 33 Internet www.maeslanden.nl MXJHSaARS TAXATIE" CGU-SCtttt# Ud: RVI t OIO 409 01 44 tecnologia creativa www.hanslamet.nl RIVIUM-2* STRAAT 22 CAPELLE A/D 1JSSEL 010-4470319 Foto: ROS-DUKSTEtA Vijf partijen gaan oud worden in Schiedam plezieriger maken Foto: ROEL DIJKSTRA ZONDAG 1 N s T V E R Foto: ROEL DIJKSTRA MEENEEM PRIJS! mm manfred (jjfl^Nl Bestaande uit ledikant llfSBf jS 90x200 cm., bedkast, buroelement en I ISmB twee-deurs linnenkast. IST4*?# In beuken/blauw. f Hoofdweg 18, Capelle aan den IJssel, tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel. 010 - 485 22 73 Winckelaer RUIMT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1