IN DEZE KRANT Wekelijkse fakkelwake tegen oorlog in Irak /koophuis Hamer van 'goed hout' Geld en knuffels voor Peruaanse kinderen gewelf 'Straks staan onze docenten op straat Annie M.G. Schmidtdag Kaas en worst als buit Man met mes Wegener huls-aan-hulskranten Poppenspel in Teerstoof Info over TramPlus Schiedam opent vreemdelingenloket Zie elders in deze krant Gevraagd woningen Rijnmond tL® i woning-taxaties De beste taxaties! Radiofanaat krijgt oorlogsnieuws uit de eerste hand HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Arclinea^J SCHIEDAM - In een slagerij in het Hof van Spaland is in de nacht van woensdag op donder dag ingebroken. Onbekenden hadden een ruit ingegooid. De buit was een aantal kazen, wor sten en slaatjes. SCHIEDAM - Over de werk zaamheden aan de TramPIuslijn Schiedam/Vlaardingen tussen Johan Braakensiekstraat en Sporthal Margriet wordt op maandag 31 maart een informa tieavond gehouden. De avond wordt gehouden in wijkcentrum De Erker, Jan van Avennesstraat 32 in Schiedam en begint om 20.00 uur. SCHIEDAM - Op het Stations plein in Schiedam is maandag middag een 28-jarige man uit Maassluis aangehouden. Hij was in het bezit van een hakbijltje/vleesmes. Hij ver klaarde dat hij het mes bij zich had omdat hij zich bedreigd voelde. De man was enige tijd geleden al op het station gesig naleerd, terwijl hij met een mes zwaaide. De verdachte werd overgebracht naar het bureau. Het mes is in beslag genomen. SCHIEDAM - Burgemeester R. Scheeres van Schiedam en hoofd Vreemdelingenpolitie Rotter dam-Rijnmond H.Hoogstraten opende gisteren het vreemdelin genloket Schiedam door het on dertekenen van het convenant. Nieuwkomers kunnen voor het aanvragen van een verblijfsver gunning en het inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministra tie persoonsgegevens (GBA) nu officieel terecht bij een loket in Schiedam. De Vreemdelingenpo litie heeft de intake overgedragen aan medewerkers van de Stads- winkel. Hiermee verzorgt de ge meente Schiedam ook de eerste aanvragen voor de andere samen werkende gemeenten Maassluis en Vlaardingen. Daarmee be hoort de situatie, waarbij de vreemdelingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis heen en weer moesten pendelen tussen de Vreemdelingenpolitie en het gemeentehuis, tot het verleden. KRANT NIET ONTVANGEN? Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur door PETER BRAAD SCHIEDAM - De Socialistische Partij in Schiedam is van plan een wekelijkse fakkelwake te houden tegen de oorlog in Irak. Op initiatief van deze partij is vorige week donderdag in de gemeen teraad een Schiedams Platform tegen de Nieuwe Oorlog opge richt. Daarin is naast de SP ook GroenLinks vertegenwoordigd. De PvdA overweegt aansluiting nog. SP-fractievoorzitter Yorick Haan stelde bij de wake van vorige week voor om een platform tegen de oorlog op te richten en riep hij op om wekelijks een fakkelwake te houden. De eerste had nog geen overweldigende opkomst. Haan wijt dit aan de korte voorbereidingstijd: "In Schiedam zijn nog niet eerder acties tegen de oorlog op touw gezet. Toen Bush de eerste bom men op Bagdad liet vallen, vond ik dat we in Schiedam niet lan ger konden achterblijven bij de vele initiatieven die her en der in het land ontstonden", aldus Haan. "De avond nadat de eerste bom men vielen zijn we nu bij elkaar gekomen, ik verwacht dat het aan tal demonstranten van week tot week zal groeien." Naast de SP waren ook de fracties van GroenLinks en de PvdA vertegenwoor digd. JAARGANG 55 Nr. 13 DONDERDAG 27 MAART 2003, VERSCHIJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM SCHIEDAM - Loco-burgemeester Henk Jan Habermehl van Schiedam heeft gistermiddag voor het stadskantoor aan het Stads- erf een nieuwe voorzittershamer gekregen van het Wereld Natuur Fonds (WNF). De hamer is gemaakt van verantwoord hout, met het FSC keurmerk dus. Het WNF voert met de Stichting Forest Ste wardship Council Nederland (FSC) van 26 maart tot en met 30 april campagne om het keurmerk onder de aandacht te brengen. Het aanbieden van de hamer wordt aan alle burgemeesters in Ne derland tegelijk gedaan, als onderdeel van de grootse landelijke campagne. SCHIEDAM - De bliksemactie die leerlingen uit de onderbouw van Schravenlant vorige week spontaan op touw zetten, lever de in een paar dagen tijd een leuk resultaat op. Flink wat eu ro's en ruim 450 knuffels werden door scholieren uit 16 klassen in gezameld voor Peruaanse kinde ren met een hazenlip. Het geld is bestemd voor operaties en de knuffels als troost tegen de pijn. Helen Hogerhuis, oud leerlinge van Schravenlant en moeder van een leerling van de school, en Annelies Schrijver, moeder van een brugklasser, trokken zich het lot aan van die gehandicapte kin deren. Conrector van de onder bouw Conny Koning zorgde er voor dat het balletje ging rollen. Inmiddels zijn beide moeders met 1.850 euro op zak en een vracht aan knuffels, zaterdag vertrokken naar Peru. De brugklassers uit 1B kwamen als winnaars uit deze korte maar heftige actie te voorschijn. Zij sprokkelden maar liefst 600 euro bijeen en krijgen voor hun inzet een vrijkaartje voor de bioscoop. Maar er is nog een prijs te verge ven, namelijk de kanjerprijs. Die gaat naar de jongen of het meis je die individueel het meeste geld wist in te zamelen. Wie die prijs in ontvangst mag nemen is nog niet bekend. TOTALE OPLAGE: •n« SCHIEDAM - In Jeugdtheater de Teerstoof geeft Damiët van Dalsum op zondag 30 maart de voorstelling 'Kaatje met de Lan ge Tenen' voor kinderen vanaf 4 jaar. Damiët van Dalsum maakt gebruik van handpoppen, mario netten en schimmenspel. Kaatje wil later danseres worden. Al leen heeft ze geen benen en wel heel lange tenen. Maar gelukkig kan de Dansdrakin haar helpen. Met veel moeite lukt het haar om Kaatje weer vrolijk te krijgen. Maar als dat eenmaal is gebeurd, gaat de Dansdrakin de baas spe len over Kaatje. En Kaatje zal Kaatje niet zijn als ze dat niet over haar lange tenen laat gaan. Jeugdtheater de Teerstoof is te vinden in het zeventiende-eeuws pand in de Nieuwstraat 12. In de kleine theaterzaal zijn twee keer per maand op zondagmiddag kindervoorstellingen te zien. Na afloop van de voorstelling kan er limonade gedronken worden in de foyer. Meer informatie is verkrijgbaar bij Deborah Lens, telefoon 010- 2465932 of 06-26168301, e- mail: de.teerstoof@tiscali.nl. -w- n de prachtige oude gewelven van kunst- I galerie 300Procent aan de Dam in Schie- I dam is zaterdag een expositie geopend I van verschillende tekenaars. De tentoon- -JLstelling met de naam Draw! is nog te zien tot 3 mei. Tekenen is de basis voor elke kunstenaar; als oefening, studie of schets. Of als autonoom kunstwerk. Het materiaal kan ook divers zijn; potlood, pen, inkt, viltstift of krijt. 300Procent toont een ruime selectie tekeningen die al deze verschillende vormen, technieken en functies van de tekening laten zien, met werk van Jetske de Boer, Jolande Bosch, Dindi van der Hoek, Sarah van der Pols, Arend Roelink, Annette Scheer, Inez Smit en Nathan van der Veer. Openingstijden galerie: van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. VLAARDINGEN/SCHIE- DAM - Er moet nader on derzocht worden of de be zuiniging van 300.000 euro van de gemeente Vlaardin gen op de streekmuziek school OpMaat per 1 juli 2004 terecht is. Dat was de uitkomst van de vergade ring van de raadscommissie Sociale en Maatschappelij ke Aangelegenheden maan dagavond in Vlaardingen. Directeur H. Mulder eist vóór 1 april duidelijkheid van cultuurwethouder Van der Velde van GroenLinks. "Zo niet, dan volgen er acties en kan het wel eens heel stil worden in de klassen van het basis- en voortgezet onder wijs waar wij zanglessen ge ven. Dit betekent een halve ring van onze subsidie en mogelijk staan volgend jaar onze vijftig docenten op straat", aldus Mulder. D66-raadslid L. van Nieu- wenhuizen betichtte het col lege van 'onbehoorlijk be stuur'. Van der Velde zegt dinsdag tegenover deze krant de raad in juni uitleg te ge ven, maar geeft toe dat zijn handelen geen schoonheids prijs verdient. De streekmuziekschool voor Vlaardingen, Schiedam en Maassluis wordt in haar voortbe staan bedreigd, zo betoogde voorzitter H. Eijsackers van het bestuur van OpMaat tijdens de commissievergadering tijdens het spreekhalfuur afgelopen maandag. Hij had een 45-koppig kinderkoor meegebracht voor een protestlied tegenover de Protest van de muziekschool maandagavond met een koor van 45 kinderen in de Vlaardingse raadszaal. raadsleden. Sommigen kregen een brok in de keel. Ook Van der Velde, maar hij moet bezuinigen en dan niet volgens de kaas schaafmethode. Het muziekcen trum dient in één keer de taak stelling te krijgen om drie ton in te leveren. "Mijn taak is een op lossing te vinden en daarom wil ik een onderzoek naar de prijs- kwaliteitverhouding. De com missie is daarmee in meerder heid akkoord gegaan. Als D66 ons beticht van onbehoorlijk be stuur hadden ze een motie van presentatie van de Meerjarenbe groting in november vorig jaar aangekondigd dat OpMaat vanaf 2004 drie ton moet inleveren. De muziekschool geeft zanglessen aan duizenden kinderen op ba sisscholen en in het voortgezet onderwijs en daarnaast zijn er meer dan 2000 leerlingen die buitenschools worden onderwe zen in het centrum aan de Mei doornstraat in Vlaardingen. Wethouder Van der Velde: "Ik geef in het kader van de bezuini gingen prioriteit aan de binnen- schoolse lessen. De buiten schoolse, dus in het centrum zelf, moeten kostendekkend zijn. Dat gaat om particulieren en daar moeten de ouders voor op draaien. Het moet in dat geval in komensafhankelijk worden ge maakt. Na maandagavond ben ik niet van mening veranderd, maar het overleg verloopt stroef." Van Nieuwenhuizen van D66 laat in een reactie tegenover deze krant dinsdag weten dat hij niet voor niets heeft gesproken van onbehoorlijk bestuur. "Eerst heeft men uit de losse pols ge zegd dat er zou worden bezui nigd en nu wordt er ineens beslo ten tot een onderzoek. Dat had men zelf eerst moeten instellen. Laten we niet vergeten dat bij de verzelfstandiging van de school in 1996 afgesproken is dat de drie gemeenten in geval van ont slagen opdraaien voor het beta len van een wachtregeling voor de docenten. Dat kost misschien nog meer geld. De wethouder moet snel duidelijkheid geven. Het lijkt me dat ze 1 april niet halen. Alle partijen zeggen dat het muziekonderwijs moet blij ven, maar ze willen eerst een on derzoek. Ik kreeg alleen steun van VV2000. De subsidie moet blijven. Dit is een ordinaire be zuiniging. Ik heb goede hoop dat B en W zullen terugkeren op hun schreden. Het is ondenkbaar dat straks 2400 kinderen weglopen", aldus Van Nieuwenhuizen. Tot slot laat Van der Velde weten dat er ook nog moet worden ge sproken met de gemeenten Schiedam en Maassluis. Op ambtelijk niveau, want in Schie dam is er vanwege de 'kwestie Schoenmakers' (wethouder Schoenmakers stapte uit eigen beweging op nadat hij ervan was beschuldigd op de gemeentelijke computer pornosites te hebben gekeken) geen nieuwe cultuur wethouder. Maassluis is voor het behoud van de streekmuziek school, Schiedam zou hetzelfde standpunt als Vlaardingen inne men. Van der Velde: "Ontslagen? Zover ben ik nog niet." wantrouwen moeten indienen. Dat heb ik tegen Van Nieuwen huizen gezegd." Het college van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks heeft bij de SCHIEDAM - Ter gelegenheid van de geboortedag van Annie M.G. Schmidt op 20 mei beste den bibliotheken in vijf gemeen ten aandacht aan de liedjes- en boekenschrijfster. Schiedam heeft in samenwerking met de ON S/IR ADO een project ge maakt voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Er doen 25 groepen mee. Dat betekent dat in april zo'n 600 kinderen aan de slag gaan met het werk van An nie M.G. Schmidt. Met behulp van een leskist ko men de leerlingen al een hele boel te weten over Annie's leven en werk. Dat komt goed van pas als de groep daarna op bezoek komt in de bibliotheek. Daar wordt een opdrachtenspel ge speeld en geprobeerd een raadsel op te lossen. Als feestelijke af sluiter van dit project wordt in Jeugdtheater de Teerstoof de film Minoes vertoond. In december 2001 ging de ver filming van het boek Minoes van Annie M.G. Schmidt in Neder land in première. De film was daarna ook in het buitenland een succes. De opnames van de film vonden grotendeels in Schiedam plaats. Annie M.G. Schmidt woonde in Berkel en Rodenrijs, werkte bij de bibliotheken in Vlaardingen en Schiedam. Daarnaast opende zij een school in Schiedam die naar haar genoemd is. Sinds haar dood in 1995 is het elk jaar op 20 mei Annie M.G. Schmidtdag. De Bibliotheek Berkel en Rodenrijs organiseert in samenwerking met de bibliot heken Bergschenhoek, Bleiswijk en Pijnacker-Nootdorp een fees telijke Annie M.G. Schmidt week voor jong en oud. Annejet van Zijl die de biografie van An nie schreef komt op een avond een en ander over haar vertellen. Voor de kinderen een feestelijke middag waarin de liedjes, mu ziek en boeken van Annie M.G. Schmidt centraal staan. Naar verwachting zullen ca 350 kin deren deze feestelijke literaire happening bezoeken. Het Annie M.G. Schmidtproject is een leesbevorderingsproject. Dit betekent dat door deelname aan dit project het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen gestimuleerd worden. Het project maakt tevens deel uit van een totaal aanbod van cultu rele activiteiten met film, dans en literatuur. i .11. i. i' MAJIM.AARV TAXATIE fcÖlAtSttttó KtfNMOWS lid: rvt OIO 409 01 44 tecnologia creativa www.hanslamet.nl RIVIUM-? STRAAT 22 CAPELLE A/D IJSSEL 010-4470319 fc«588SS^a8Sife. MAKELAARDIJ SCHIEDAM Maassluis/Maasland 010 - 592 33 00 Rotterdam 010 - 460 06 02 Schiedam 010 - 409 01 40 Westland/Hoek van Holland 0174 - 38 64 26 Vlaardingen 010 - 460 33 33 Internet www.maeslanden.nl Stadsblad PPHet Nieuwe Foto ROEL DIJKSTRA FaR> MHUAM VAN DER HÖÈK I ROEI DIJKSTRA Vlaardingen wil onderzoek naar bezuiniging streekmuziekschool Foto: MIRJAM VAN DER HOEK/ROEL DIJKSTRA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1