/kooi IN KRANT DVD 5OJ '50 f Middenstanders blijven zich verzetten tegen opheffing winkelcentrum De Ketel IKEA Delft is op Hemelvaartsdag van 10-17 u open ZIJN irado Berovingen met klappen HEMELVAARTSDAG 25 BONUS MILES praxTs tj intratuin Abri's Broersvest over half jaar STRALUMA HEMELVAARTSDAG GEOPMH)! _Jr/ Al_ 'HUIS* Rennen voor een mooi schoolplein oiSMn/ <K^D''w - Wegener huls-aan-hulskranten Jongen biecht beroving op Gemeente kan rekenen op forse schadeclaims als de plannen doorgaan Ophaaldag huisvuil in Schiedam verschuift door Hemelvaartsdag 29 mei van 9.00 tot 17.00 uur Af Prij SHOP EROTICA Woonplus Nieuws Jl Aanmelden grofvuil via internet pi"kL j€ vurMr het cU WOONBOULEVARD mmmm. k WOENSDAG 28 MEI 2003, JAARGANG 55 Nr. 22 VERSCHIJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOTALE OPLAGE: Gevraagd woningen Rijnmond ®IS woning-taxaties De beste taxaties! Yolanda Kleiss actief in Beatrixpark Excelsior'20 dicht bij eerste klasse Arclinea SCHIEDAM-Een 16-jarige jon gen heeft zich vorige week op het politiebureau Schiedam gemeld met de mededeling dat hij die middag bij een beroving was be trokken. De jongen meldde zich kort voor middernacht en vertel de dat hij samen met een vriend die middag op het Emmaplein een 15-jarige Schiedammer van zijn handtelefoon had beroofd. Het slachtoffer werd daarbij ge slagen en tegen de grond gewerkt KRANT NIET ONTVANGEN? SCHIEDAMSEDIJK 5a SCHIEWEG 122a - J. CATSSTRAAT 94/96 - R'DAM I'DAM - R'DAM Lees het .2 m elders in 5 deze uitgave! e leerlingen van basis- school De Wieken in Schiedam moesten W woensdagochtend vo- .1vT lop aan de bak. Onder het motto 'als je iets moois wilt, moet je er ook iets voor doen', ren den de kinderen rond de school. De leerlingen willen als het school plein wordt opgeknapt graag een paar mooie, leuke speeltoestellen op het plein. Dus gesponsord liepen de groepen 3 tot en met 8 in de rondte. Volgens de schoolleiding, dte het exacte bedrag nog niet we ten, hebben de leerlingen meer dan 2000 euro bij elkaar gelopen. Na tuurlijk kunnen hiervoor niet de mooiste en grootste speeltoestellen worden geplaatst, maar in finan cieel opzicht volgt er ook nog eèn bijdrage van de gemeente en heeft de school het VSB-fonds aange schreven. SCHIEDAM - De Vlaardingse wethouder C. Bot geeft op maan dag 2 juni het startsein om het grofvuilmelden via internet offi cieel mogelijk maken. Vanaf die dag is het voor de inwoners van Viaardingen mogelijk om via het internet een aanvraag in te dienen om grofvuil te laten ophalen door 1RADO. Het aanmelden via de telefoon blijft uiteraard mogelijk. Als de introductie goed verloopt, volgt de gemeente Schiedam in juli. De 3B-gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk volgen dan in septem ber. Het doorgeven van een grof- vuilmelding via internet, www.irado.nl, is uniek voor de ONS Groep. Het is de eerste keer dat burgers via internet een op dracht kunnen geven. Behalve het verbeteren van de service en de bereikbaarheid voor de inwo ners zijn de doelen ook gericht op het terugdringen van illegale grofvuilstortingen. Naast het aanmelden van grofvuil blijft het mogelijk het grofvuil 6 dagen in te week te brengen naar het afval- brengstation aan de Hoflaan of het Kringloopbedrijf Het Goed in Viaardingen in te schakelen. door NANS WOLTERS SCHIEDAM - In het rap port Winkelstructuur Groe- noord wordt volgens de middenstanders van win kelcentrum De Ketel expli ciet aangegeven dat hand having van dit kleine cen trum voor de gemeente fi nancieel de meest voordeli ge optie is. 'Daar zijn wij het hartgrondig mee eens', aldus Rens Don van bloem- handel Fleurrens. 'En toch lijken wij de dupe te wor den van de uitbreidings plannen die de plannenma kers voor ogen staan.' Met het komen en gaan van wet houders in de afgelopen jaren werden de winkeliers van De Ke tel heen en weer geslingerd tus sen hoop en vrees. Het aantreden van ex-wethouder Schoenmaker leek het tij, ten gunste van hen te keren, maar het bleek achteraf slechts een zoethoudertje. Ook de gesprekken met wethouder Habermehl leken in eerste in stantie positief te verlopen. Rens Don: 'Hij verzekerde ons dat hij zou meedenken. Maar als wij geen reactie krijgen op aangete kende brieven van onze winke liersvereniging en ook de brie ven van onze advocaat geen ant woord uitlokken, dan kun je je afvragen wat die belofte van Ha bermehl inhoudt.' Volgens middenstander Don speelt de gemeente verstopper tje. 'Al verschillende malen heb ben wij aangedrongen op inzage van volledige rapporten. Aan in complete verslagen hebben we niets. Van een rapport van tien bladzijden krijgen wij er acht, bronnen waaruit de plannen voor de nieuwe winkelstructuur zijn ontwikkeld, ontbreken. Soms wordt zelfs door ambtenaren ont kend dat er rapporten bestaan. Nu vrijwel vaststaat dat het win kelcentrum aan de Laan van Bol'es in 2005 operationeel is, is in feite ons doodvonnis gete kend.' Geen leegstand Al verschillende malen zijn de leden van de gemeenteraad door de winkeliersvereniging attent gemaakt op een bijzonder feno meen. In tegenstelling tot elders in de stad kent De Ketel namelijk geen leegstand. 'Dat moet het stadsbestuur toch aan het denken zetten', zo meent bloemist Don. In het rapport Winkelstructuur Groenoord is sprake van een aantal nieuwe winkelcentra in Schiedam Noord. Over het cen trum aan de Laan van Bol'es (2700 m2) is het nodige al ge zegd en geschreven. De sloop van woningen en winkels aldaar is ingang gezet, zodat aanneme lijk is dat binnenkort met de bouw van de winkels wordt ge start. Bas van der Heijden ver huist naar deze locatie en laat in De Ketel ruimte achter die naar de mening van de winkeliers in genomen kan worden door een andere supermarkt. Voorts zijn er onder meer plannen voor een winkelcomplex in Svea Parken (3000m2) en uitbreiding van de Hof van Spaland als Autobedrijf Nooteboom verhuist naar de 's- Gravelandseweg. Rens Don: 'Ons winkelcentrum loopt goed en de winkeliers zijn bereid geld te steken in het op knappen van hun zaak, mits zij de garantie krijgen dat De Ketel gehandhaafd blijft. Als de plan nen voor ons negatief uitpakken dan verwachten wij van de ge meente dat zij haar verantwoor delijkheid neemt en ons schade loos stelt. Want het kan niet zo zijn dat De Ketel voorlopig wordt gedoogd met de achterlig gende gedachte dat het centrum aan de Laan van Bol'es zoveel aantrekkingskracht op het pu bliek zal hebben, dat wij als van zelf een zachte dood sterven. Dat getuigt van minachting door het gemeentebestuur.' Vorige week werden raadsleden opnieuw benaderd door de win keliersvereniging met het drin gende verzoek zich ernstig te be raden over deze kwestie. 'Het moet duidelijk zijn dat de ge meente kan rekenen op een forse claim van zes nullen als men on ze belangen bagatelliseert', al dus woordvoerder Don. - Het huisvuil in zakken wordt op maandag 2 juni opgehaald ipv 29 mei - De huisvuilminicontainers worden op vrijdag 30 mei geledigd ipv 29 mei SCHIEDAM - In de vroege ochtend van donderdag zijn in Schiedam twee mensen beroofd. De eerste beroving vond plaats in Burgemeester Honnerlage Gretehof rond 0.45 uur. Het 51 -jarige slachtoffer werd door twee mannen belaagd en hij viel na een klap in zijn nek op de grond. Zijn portemonnee met zo'n 50 euro, pas jes en abonnement werd uit zijn zak gehaald. Rond 2.00 uur was een 58-jarige Schiedammer het slachtoffer van een beroving door twee mannen in de Burgemeester Van Haarenlaan. Na een paar schoppen en klappen werd zijn portemonnee uit de zak gehaald. Bij besteding van elke 25.- SCHIEDAM - Het ontbreken van abri's op de Broersvest veroor zaakt bij reizigers, middenstand en omwonenden ergernis. Vooral als het regent ervaart iedereen dit als onplezierig. In afwachting van het openbaar vervoer zoeken reizigers beschutting bij de gevels of in de portieken. De RET is verantwoordelijk voor de plaatsing van abri's op het traject van TramPlus en de gemeente dringt hier al geruime tijd op aan. Tot op heden echter met weinig succes. Een woordvoerder van Tramplus deelt desgevraagd mee, 'dat het nog wel een halfjaar kan duren voordat op de Broersvest abri's worden geplaatst. Waarschijnlijk in oktober'. Een bewoners van de Broers vest zucht diep. 'Dit betekent nog meer overlast dan we al gewend zijn. Publiek dat wil schuilen gaat staan voor de ramen van bij voorbeeld een daar gevestigde horecagelegenheid. Mensen die de lunch gebruiken kijken tegen die wachtenden aan. Wij als bewoners ondervinden nog altijd veel hinder van wildplassers die de portie ken als urinoir gebruiken en van grapjassen die allerlei rotzooi in de brievenbussen deponeren. Ook het rondzwervende afval van hamburgertent blijft een pijnlijke doorn in ons oog.' Voorlopig wachten in de openlucht HEMELVAARTSDAG, ZONDAG 1 JUNI EN 2E PINKSTERDAG GEOPEND van 11.00 - 17.00 uur Duizend-en-één woonideeën NS r V Nieuwe ttStadsblad W88S; K9H9HKNMHHMI illilHHHillMlil Wlllllln'iiillll I «AKEUARDU SCHIEDAM Maassluis/Maasland 010 - 592 33 00 Rotterdam 010 - 460 06 02 Schiedam 010 - 409 01 40 Westland/Hoek van Holland 0174 - 38 64 26 Viaardingen 010 - 460 33 33 Internet www.maeslanden.nl mmxm x**xti*(x>u*emr kimono Lid: RVT t OIO 409 01 44 HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Bezoek onze showroom i www.hanslamet.nl I Ri»ium-2' Straat 22 Capelle a/d IJssel 018-4470319 Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur .'oor -'::a W i f 1 NIEUW! ONLINESHOP: WWW.SHOPEROTO «s W O O F«lf> ROEL DIJKSTRA IKEA Delft Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft Tel 0900-2354532 I® openingstijden maandag t/m vrijdag 10-21u zaterdag 9-18u zondag 10-17u rm mm van 10.00 uur tot 17.00 üur in Capelle a/d IJssel De bezem gaat erdoor! Zie onze advertentie! OP IS OP! Hoofdweg 18, Capelje aan denvfj|sel, tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel. 010 - 485 22 73 «X1 0p donderdag 29 mei is IRADO in verband met Hemelvaartsdag gesloten. De minicontainers op de dag van lediging uiterlijk om 07.45 uur buiten zetten. De huisvuilzakken op de ophaaldag niet eerder dan 05.00 uur doch uiterlijk om 07.45 uur in dichtgebonden KOMOkeurzakken buiten zetten. NVIRADO Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam. Telefoon 262 1000 E-mail: info@irado.nl - Onderdeel van de ONS Groep Foto ROEL DIJKSTRA Kijk voor uw dichtstbijzijnde Praxis vestiging in de Gouden Gids of op www.praxis.nl HET GROENE WARENHUIS Petunia in hangpot (surfinia) Diverse kleuren, 0 30 cm, potmaat 20 cm. Van 5,99 Hemelvaartsdag geopend PDNACKER, Rijskade la, 015-3610000, donderdag/vrijdag koopavond. Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht O a 1 2_1 Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Reijerwaard) Meubelen Tel. 010-292 10 26 Verlichting Tel. 010-292 10 22 www.straluma.nl Ring Rotterdam-Zuid via A15 afslag 20 Barendrecht/ljsselmonde A20 - afrit nr 8, Westlandseweg, Viaardingen (naast IBIS Hotel)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1