^2^ IN KRANT Luchtmetingen bij verwijdering asbest op bouwlocatie seniorenwoningen flüWMff PRAXIS fu intratuin TELIJKE OPENING! Nog 1 week! KARWEI Schiedam Werk in uitvoering De PdvA tegen sluiting bibliotheek-filialen Filmfragmenten gezocht STRALUMA Str^Mma Vijfhonderd wietplantjes Zomerbeat in de City eindigt herfstachtig Slaan eerste paal Bospad laat op zich wachten Kinderfilms bij Stad als Film Wegener huls-aan-huLskranten ■Moeslanden 1 jm HET GROENE WARENHUIS Prij Zomerkluspas Profiteer nu van 10% korting op het gehele assortiment. Ook op alle aanbiedingen!* Koop 'm nu voor 5.-! zijn gewoon bereikbaar! Kijk op de plattegrond en let op de bewegwijzering ter plaatse. ZONDAG 7 SEPTEMBER GEOPEND Stadswinkel heeft nieuw nummer AKTIEWEEK ÉN KOOPZONDAG BIJ HANS VERKERK IN ROTTERDAM WOENSDAG 3 SEPTEMBER 2003, JAARGANG 55 Nr. 36 VERSCHIJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM Gevraagd woningen Rijnmond *J5 j woning-taxaties 1 De beste taxaties! TOTALE OPLAGE: Korenbeurs decor kunstzinnige talentenjacht Schiedamse hulp naar Roemenië Arclinea SCHIEDAM - De politie heeft zaterdagmiddag een 34-jarige bewoner van de Rembrandtlaan aangehouden omdat hij een in zijn woning een hennepkwekerij had. Ruim vijfhonderd wiet plantjes zijn aangetroffen. Agen ten gingen een kijkje nemen na een melding over waterlekkage. De planten en apparatuur zijn in beslag genomen. Tegen de 34-ja- rige Schiedammer is procès-ver- baal opgemaakt. Acht donderdagavonden achter elkaar stond het Stadserf vanaf 19.00 uur helemaal in teken van muziek. En acht keer was het weer helemaal anders. Vele mu ziekstijlen passeerden bij Zomerbeat in de City de revue, waarbij eigenlijk alle liefheb bers van welke muziek dan ook wel aan hun trekken konden komen. Het Stadserf had wel iets meer publiek kwijt gekund, maar over de aantallen bezoekers heeft de organisatie (door afdeling Cultuur en Stichting Evene menten Schiedam) niet te klagen. Het is im mers de eerste keer dat dit festival is georga niseerd. Maar het smaakt zeker naar meer. De laatste avond kreeg de naam CoBrA Fan tasy mee, naar een alcoholvrije cocktail, die daar ook verkocht werd. Het werd een avond vol swing en ook wel regen, maar dat deerde het publiek niet, want velen waren met para plu gekomen. KRANT NIET ONTVANGEN? Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur SCHIEDAM - Vanaf deze week heeft de Stadswinkel van de gemeente Schiedam een nieuw, extra informatie nummer. De Stadswinkel is nu ook te bereiken op 010-246 54 57. Het nummer is bedoeld om een snel antwoord te krijgen op veel gestelde vragen, zoals de openingstijden Stadswin kel, prijzen van de Stadswin- kelprodukten, allerhande Bur gerzaken, paspoorten en iden titeitskaarten, rijbewijzen, alle uittreksels en evenementen vergunningen. Voor alle overige vragen kan men nog steeds terecht bij: de infobalie van het Gemeente lijk Informatiepunt: telefoonnum mer 010-246 5304 (ook bereikbaar via e-mail info@schiedam.nl) of het al gemene nummer van de Gemeente Schiedam 010-246 55 55. Door NANS WOLTERS SCHIEDAM - De toestem ming om aan het Bospad voor senioren een apparte mentencomplex te bouwen is afgegeven, maar toch zal het nog even duren voor de eer- Praxis Mega Rotterdam met tuincentrum 7 september van 10.00 tot 17.00 uur MET TUINCENTRUM P^kRe, Calluna vulgaris (struikheide) ste paal de grond in gaat. In het voorjaar werd bij het bouwrijp maken van de loca tie asbest ontdekt. Dat ge beurde toen het egaliseren van het terrein al enige we ken aan de gang was. Een deel van de afgegraven grond werd in de brede sloot, die grenst aan woningen van het Heijermansplein, geschoven. Volgens de afdeling milieu van de gemeente betekende dit echter geen ramp voor het organisme in het water, omdat het om hechtge- bonden asbest gaat. Het terrein werd vervolgens tot verboden ge bied verklaard en ligt tot op heden braak. Inmiddels heeft bodemon derzoek plaatsgevonden en werd door de Provincie Zuid-Holland een saneringsplan goedgekeurd. Waarschijnlijk nog deze week wordt een begin gemaakt met het opschonen van de grond. Deze schoonmaakactie geldt echter niet voor het gehele bouwperceel, want niet alle grond wordt afgevoerd. Volgens Erwin Korving van de af deling Milieu is de actie alleen van toepassing op de verontreinigde grond en het losse asbestmateriaal. Ook op de plek waar in de toe komst openbaar groen en een tuin komen wordt grond verwijderd. In de smalle singel wordt voor bewo ners van de eengezinshuizen aan het Heijermansplein - tegen inkijk vanuit het seniorcomplex - een ei land aangelegd. Hiervoor wordt licht besmet materiaal gebruikt dat men vervolgens wil afdekken met schone grond. Naar de mening van de afdeling milieu levert dit zoge naamd witte hechtgebonden asbest geen gevaar op voor de gezond heid. De kans op het vrijkomen van asbestvezels tijdens de sane ring schat men in als 'uitermate klein'. Problemen kunnen eventu eel optreden als het materiaal wordt gebroken. Risico Nadat het afgraven van het terrein in april werd stopgezet brak een periode aan van droog en winderig weer. Auto's die in de omgeving van de locatie geparkeerd stonden werden overdekt met een dunne laag zand afkomstig van het bouw perceel. Korving reageert enigs zins verbaasd op de vraag of de ge meente van plan is omwonenden uit voorzorg het advies te geven tij dens de sanering ramen gesloten te houden. "Dat is niet gebruikelijk, bovendien staat niet vast dat het verwaaien van de grond iets te ma ken heeft met de aanwezigheid van asbest in de neerslag op de auto's. De kans op verspreiding is nage noeg nul", verklaart de woordvoer der van Milieu. Toch is in het sane ringsplan vastgelegd dat geduren de het opschonen van het terrein luchtmetingen worden verricht om aan te tonen dat er voor omwonen den en voorbijgangers geen risico's zijn. De sanering en de werkwijze daarvan, is besproken met GGD Nieuwe Waterweg Noord. Milieu Adviesbureau Oranjewoud houdt voortdurend de vinger aan de pols. I IN CAPELLE A/D IJSSEL! ZONDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR! KARWEI Schiedam Regoutstraat 4. tel 010 - 29 81 777 SCHIEDAM - De fractie van de PvdA is faliekant tegen sluiting van de twee bibliotheekfilialen Nieuwland en Zuid. Dat is het offi ciële partijstandpunt. De partij verwerpt hiermee het voorgenomen collegebesluit van 19 augustus. De partij vindt het 'verwerpelijk, dat het college een besluit neemt puur op basis van financiële motieven, zonder enige visie op het bi bliotheekwezen'. De partij vraagt zich af of deze bezuiniging nu echt zo veel oplevert. De PvdA stelt verder 'dat het college met dit besluit het grote maatschappelijke belang van goede bibliotheek voorzieningen voor de Schiedammers miskent' en 'met het besluit amputeert het college een belangrijke voorziening uit wijken, die juist extra aandacht van de gemeente verdienen'. De fractie vindt het verder vreemd dat eerst een gebruikersonder zoek en een omnibus enquête is gehouden - met positieve resulta ten - en vervolgens de filialen in Nieuwland en Zuid te sluiten. Hiermee laat het college blijken dat ze bewoners in Nieuwland en Zuid niet serieus nemen, zo stelt de Partij van de Arbeid. De PvdA zal de komende weken in de gemeenteraad en in Nieuw land en Zuid verder verzetten tegen het collegevoornemen. SCHIEDAM - Voor de tweede keer vindt deze maand het film evenement Stad Als Film plaats. Vrijdag 19 september staat in het teken van Films voor Kids, een dag later is er vanaf20.00 uur een veelzijdige programmering voor alle leeftijden. Een mix van Bolly- woodfilms, historische archief beelden van oud Rotterdam en Schiedam, animaties en video kunst overvallen de passant op on verwachte plekken in stegen, aan bruggen en op historische gevels. Filmmakers en videokunstenaars verrassen het publiek op binnen- en buitenlocaties aan de Korte en Lange Haven. Eén van de onder delen van Stad Als Film is dit jaar Het favoriete fragment van. Hiervoor kan iedereen zijn favo riete filmfragment insturen. Van de fragmenten wordt een compila tie gemaakt die te zien is tijdens Stad Als Film. De fragmenten op VHS of DVD moeten gestuurd worden naar: Gemeente Schie dam, Afdeling Cultuur, t.a.v. Stad Als Film, Antwoordnummer 33, 3100 VB Schiedam. Op de videovand of DVD moet al leen het fragment staan en moet precies aan het begin van het frag ment beginnen. Inzenders krijgen de VHS/DVD teruggestuurd. Het mooiste of origineelste fragment wordt beloond met een bijzondere prijs. SCHIEDAM - Op de eerste dag van Stad Als Film worden alleen kin derfilms gedraaid. Vrijdag 19 september kunnen kinderen tussen 4 en 11 jaar de hele middag kijken naar films in het Leendertspand, Schie 34 in Schiedam. Maar ook ouders en kinderfilmliefhebbers zijn wel kom. De films worden geprojecteerd op een groot scherm tussen 15.30 en 21.15 uur en zijn Nederlands gesproken. De toegang is gra tis. Films voor Kids begint om 15.30 uur met de Deense film Cirke- lientje voor de allerkleinsten van vier tot negen jaar. Het is een ani matiefilm waarin Cirkelientje allerlei avonturen beleeft met haar mui zenvriendjes. Om 17.00 uur begint Kirikou en de heks. Dit Afrikaan se sprookje, voor kinderen vanaf 4 jaar, gaat over de kleine held Kiri kou. Vanaf zijn geboorte is Kirikou al vastbesloten om zijn dorp van de vloek van de heks Karaba te verlossen. Het wordt een reis vol avonturen met muziek van Youssou N'Dour. De derde film is Tsatsiki en begint om 18.15 uur. Tobias wordt door iedereen Tsatsiki ge noemd. Die bijnaam is niet zo gek, want Tsatsiki denkt altijd aan Griekenland. Zijn vader is namelijk een Griekse visser, die zijn moe der op vakantie heeft ontmoet. Films voor Kids sluit af met De gou den voetbal. Om 19.45 uur is het verhaal te zien van de twaalfjarige Bandian, die voetballer wil worden. Films voor Kids, op vrijdag 19 september, maakt onderdeel uit van Stad Als Film. VAN 11.00 - 17.00 UUR Nieuwe BÉStadsblad ^^^Mokelo< Maassluis/Maasland 010-592 3300 Rotterdam 010 -4600602 Schiedam 010 -40901 40 Westland/Hoek van Holland 0174-38 6426 Vlaardingen 010-4603333 Internet www.maeslanden.nl 1 MAKELAARS TAX ATI a COLLECTIEF RIJNMOND Lid: RVT 1 010-409 0144* HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Bezoek onze showroom of www.hanslamet.nl Rivium-7 Straat 22 Capelle a/d IJssel 010-4470319 Foto ROEL DIJKSTRA 1 Open: 10.00-17.00 uur {zondag 7 september 2003) Duitse merkkeukens Moderne inbouwapparatuur Top merken saniiair Scherpe prijzen Beste kwaliteit Service op maat ppiB pfr...i i j U vindt bij ons nieuwe BH W s keukens met jubileum kortingen UW KEUKEN OF BADKAMER STAAT BIJ: ZONDAG Vierhavensstraat, tel. 010-477 60 08 Diverse kleuren, plantdoorsnede ca. 20-25 cm. Van 2,49 PIJNACKER, Rijskade la, 015-3610000, donderdag/vrijdag koopavond. t* JL Onze nieuwe afdeling "Modern Wonen" op de 1e etage wordt a.s. f fL tfji vrijdag feestelijk geopend met leuke foywr v* - aanbiedingen. Kijk daarom snel naar onze advertentie elders in deze krant f voor de extra verrassing dit weekend! Hiltelaan KAK Ml I 'Zie de overige voorwaarden in de bouwmarkt. VANUIT OVERSCHIE Zeemanstraat 17 2991 XR Barend recht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Meubelen Tel. 010-292 10 26 Verlichting Tel. 010-292 10 22 www.straluma.nl Ring Rotterdam-Zuid via A15 afslag 20 Barendrecht/IJsselmonde NS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1