verkeerssituatie injde Woudhoet ■■■■■■■■■■■■■■■MM Boerenleven en oude gebouwen Open Ateliers begint op successtory te lijken ftacu Zorgen o bij schole IN KRANT Moderne meubelen Wegener huls-aan-hulskranten Hittedoden? DE GRAAF Bedreiging Jongen gewond na aanrijding Zowel kramen als bezoekers nemen af op weekmarkt Bachplein iMaeslanden ■^■■■■■■■■■■■■■■■■MMHMHaBMMBBBMMMIMBMMBMBMBMMMn Gevraagd woningen VERSCHIJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM Rijnmond *15 woning-taxaties De beste taxaties! TOTALE OPLAGE: Zwartrijden op de Hoekse lijn Stad als Film biedt variatie Guus Kuijer komt naar Schiedam HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Arclinea Liefhebbers van monumenten konden zaterdag hun hart opha len in Schiedam, want vele his torische gebouwen waren open gesteld voor het publiek. Maar dat betekende niet alleen dat de Schiedam- se binnenstad open stond voor belangstel lenden. Ook buiten de stad waren vele deu ren geopend en dat had mede te maken met het thema van dit jaar: boerenbouw. Zoals in de oude dorpskern van Kethel bijvoor beeld. Het vroegere dorpje was een agrari sche gemeente voordat het werd opgeslokt door Schiedam. Kethel bood zaterdag niet alleen een vrij kijkje in de Jacobuskerk en de Dorpskerk, ook werd er traditiegetrouw het verleden tot leven gebracht door straattoneelspelers. Zij lieten op hilarische wijze zien hoe het leven in de tijd dat de monumenten nog niet oud waren eruit zag. ACTIEWEKEN BIJ^ op de 2e verdieping Èt&i ■Cfï KRANT NIET ONTVANGEN? Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur Door NANS WOLTERS Door NANS WOLTERS SCHIEDAM - Ongetwijfeld heeft het mooie weer van het afgelo pen weekend mede bijgedragen aan het succes van het project Open Ateliers, maar zonder een zonnetje was de belangstelling van het publiek beslist even groot geweest. Dat is althans de mening van Frits Kloppers die de manifestatie voor de zesde achtereenvolgen de keer organiseerde. Hij concludeert dat het initiatief inmiddels een begrip is geworden bij kunstliefhebbers. De belangstelling was overweldigend. Opvallend veel fietsers werden gesignaleerd met een routebeschrijving in de hand. Vooral in ateliers op en rond Lan ge en Korte Haven maar ook op adressen buiten het centrum, stroomden bezoekers binnen. Zelfs kunstenaars met ateliers in de Zalmstraat en aan de Havendijk trokken dit jaar meer belangstel lenden. Frits Kloppers: "Niet alleen was er veel interesse voor allerlei kun stuitingen maar er werd ook flink verkocht. Alle gratis zeefdrukken (vijftig) bestemd voor kopers die voor meer dan 150 euro neerleg den voor een kunstwerk, kregen een nieuwe eigenaar. Vermoedelijk waren verschillende kopers teleurgesteld omdat er geen zeefdruk ken meer voorhanden waren." De florale kunst op de Lange Haven trok zoals verwacht meer dan duizend mensen. Ook Pand Paulus waar een overzichtstentoonstelling was te zien van de deelnemende kunstenaars aan Open Ateliers, werd druk bezocht. "Vanaf het mo ment dat de deur van de expositieruimte openging tot sluitingstijd kwamen mensen een kijkje nemen", verklaart Kloppers tevreden. "Sommige kunstenaars ontvingen verdeeld over de twee dagen maar liefst zeventig tot honderd mensen in hun atelier." Groeiende aandacht dus, maar organisator Kloppers realiseert zich wel dat ieder jaar opnieuw het publiek geattendeerd moet worden op het project. "Het is inmiddels uitgegroeid tot een begrip maar als wij, als kunstenaars dit initiatief in stand willen houden dan zal daaraan gewerkt moeten worden", weet hij. WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2003, JAARGANG 55 Nr. 38 In Pand Paulus was een overzichtstentoonstelling te zien van de deelnemende kunstenaars aan Open Ateliers. SCHIEDAM - Door het warme weer in de zomer zijn in Neder land volgens het Centraal Bu reau voor de Statistiek (CBS) tussen de duizend en veertien honderd mensen meer overleden dan normaal. Volgens de afde ling Statistiek van de gemeente kan echter niet worden aangege ven of er in Schiedam ook spra ke was van meer sterfgevallen in de hitteperiode dan gewoonlijk. "Daarvoor is het inwonertal te klein", zegt een medewerker van Statistiek. Bij een grote stad als Parijs wordt eerder duidelijk welke invloed extreme weersom standigheden hebben op de be volking." Het CBS meldt voorts dat mensen die gestorven zijn door de hitte, veelal een paar da gen of weken later toch zouden zijn overleden. SCHIEDAM - Een 18-jarige man uit Vlaardingen is maandagavond aangehouden omdat hij verdacht wordt van bedreiging en het in bezit hebben van een vuurwapen of voorwerp dat er sprekend op lijkt. Om even na half negen werd de politie van het district Schie dam gealarmeerd in verband met een bedreiging op de Singel. Het wapen en een boksbeugel werden op straat gevonden. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het soort wapen en de bedreiging die plaatsvond. SCHIEDAM - Op de Vlaardin- gerdijk vond maandagmorgen iets na acht uur een verkeersonge val plaats tussen fietser en een bus, waarbij de 16-jarige fietser uit Vlaardingen ernstig gewond raakte. De bus kwam uit de rich ting van Vlaardingen en reed op de busstrook. Vanaf het fietspad reed de fietser de busbaan op. De buschauffeur probeerde hem nog te ontwijken maar dat Jukte niet. De jongen sloeg tegen de bus aan en raakte daarbij ernstig gewond aan zijn hoofd. Hij is overge bracht naar het Erasmus Medisch Centrum. SCHIEDAM - Tussen de nieuw bouw van basisschool De Regen boog in Woudhoek en het com plex van de daar gelegen school- woningen van De klinker en het kinderdagverblijf Het Mirakel loopt een voet- en fietspad. Dit pad aan het Warmoezenierpad is volgens het schoolbestuur en Pv dA raadsleden J. de Haan en P. Tijsen zodanig aangelegd dat on gelukken niet kunnen uitblijven. Al verschillende malen vond on der meer over deze situatie over leg plaats met de directie en de medezeggenschapraden van de scholen, de dienst Educatie en wijkraden. Om aan de onduide lijke verkeerssituatie een eind te maken stelt men voor het voet pad te verhogen zodat niveauver schil ontstaat en het fietspad te voorzien van een opvallende kleur. Er is echter bij maken van de nieuwbouwplannen geen re kening gehouden met de kosten die gemoeid zijn met de noodza kelijk aanpassing van deze pa- aan denkt te doen. Naar de me ning van de vragenstellers bood de door het bouwverkeer gedeel telijke beschadigde fiets/voetpad (op kosten van de bouwer her steld) een uitgelezen mogelijk tegelijkertijd de verkeerssituatie ter plekke te verbeteren. Helaas werd dit nagelaten. Het voet- en fietspad is door het bouwverkeer gedeeltelijk beschadigd. den. De fractie van de PvdA dringt bij het college van b en w aan op een snelle oplossing van dit probleem omdat basisschool De Regenboog in januari 2004 in gebruik wordt genomen. Al eer der werd afgesproken dat de aan nemer de beschadigde delen van het tussenliggend voet-fietspad zal herstellen, maar er moet meer gebeuren. Raadsleden De Haan en Tijsen vragen het colle ge voorts of ook zij van mening is dat in deze situatie de finan ciering voor een duidelijke ver keerssituatie in de plannen had moeten worden opgenomen en wil voorts weten wat men daar- SCHIEDAM - De dinsdag- markt op het Bachplein is er de laatste twee jaar niet gezelliger op geworden. Het aantal kramen en het assor timent dat de kooplui bie den is magertjes, maar ook het bezoekersaantal loopt al geruime tijd terug. Volgens marktbeheerder Jan van Meel van Irado is niet precies aan te geven aan welke kant de neerwaartse spiraal in gang werd gezet. "Steeds minder kramen zijn bemand en er is een weinig gevarieerd aanbod. Maar of dit nu bepalend is voor de terugloop is moeilijk te zeggen. Het kan ook zo zijn dat de markt gewoon minder bezoekers trekt en dat kooplui daar hun handel op aan passen." In ieder geval is het verschil met de markt in het centrum van Schiedam groot. In de Lange Kerkstraat/Broersvest staan op vrijdag zo'n 125 kramen met uit eenlopende artikelen. Het aan bod op de markt van het Bach plein, met plaats voor ruim veer tig standplaatsen wordt vooral gekenmerkt door groente, fruit, aardappels, kaas, brood- en ban ketwaren. Zelfs de voorheen goed bezochte kraam met bloe men en planten lijkt klandizie te verliezen. halve dag markt. Op dezelfde dag zijn er in de regio grotere markten en het is logisch dat kooplui dan kiezen voor een lo catie die meer publiek trekt." Toch blijft de marktbeheerder de ontwikkeling in Noord op de voet volgen. "Zolang het aantal kramen niet onder de zeven komt wordt de markt voortgezet. Wij zijn bezig om het evenwicht tus sen de verschillende branches beter op elkaar af te stemmen. Voorheen stonden op de Bach- pleinmarkt bijvoorbeeld wel elf handelaren in aardappelen, groente en fruit, dat kan dus niet meer" Branches Van Meel: "Zo'n tien jaar gele den had je op een grote markt wel honderd verschillende bran ches, tegenwoordig schommelt dat tussen de vijfendertig en veertig. Mensen haakten af om dat ze te weinig verdienden of het bedrijf werd niet voortgezet omdat de kinderen na hun studie een andere baan ambieerden. En begrijpelijk", aldus de marktbe heerder. "Want het is een zwaar beroep, vooral in de foodsector. Handelaren in groente en fruit rijden 's nacht om drie uur al naar de groothandel en zijn vaak om vijf uur 's morgens op de markt om hun spullen uit te stal len. Pas om zes, zeven uur zijn ze thuis. Sommigen hebben vijf of zes markten per week. Indruk wekkende werktijden waar de klant geen weet van heeft." Volgens Jan van Meel zijn er wel verklaringen te vinden voor de terugloop op de dinsdagmarkt. "De samenstelling van de bevol king is bijvoorbeeld in Noord de afgelopen jaren nogal veranderd. Zo wonen in onder meer de nieu we aanbouwwijken veel twee verdieners. Die werken nog als de markt aan de gang is (9.00- 13.00 uur). Bovendien - en dat is wel een van de belangrijkste oor zaken - is een aantal scholen in de directe nabijheid van de Bachpleinmarkt verdwenen. Moeders die hun kinderen naar school brachten of ophaalden, combineerden dat met een be zoek aan de markt." Malaise Toen de economie in Nederland groeide, liep landelijk het be zoek aan de markt terug. Nu het financieel allemaal wat minder is, verwacht Van Meel dat de markt langzaam aan weer wat gaat aantrekken. Dat gebeurt nu al op de centrummarkt. Naar zijn mening blijft de gulden op de markt een daalder waard. Hoe wel het tegenwoordig voorkomt dat supermarkten als het gaat om groente en fruit vergelijkbare prijzen hanteren, uiteraard is dat ook een kwestie van kwaliteit/prijsverhouding. De een let daar wat meer op dan de ander", stelt hij vast. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de Bachpleinmarkt profiteert van de financiële malaise. "De dinsdagmarkt is een zogenaamde De dinsdagmarkt op het Bachplein verliest steeds meer kramen en klandizie. leemprijs Nieuwe ■{■Stadsblad Maassluis/Maasland 010-592 33 00 Rotterdam 010-460 06 02 Schiedam 010-40901 40 Westland/Hoek van Holland 0174 -38 6426 Vlaardingen 010-460 33 33 Internet www.maeslanden.nl ■■■■■■■■■■■I I MAKSLA AM TAXATIE COLLECTIEF MJNMOND 1 udtRVT C 010- 409 01 44* Bezoek onze showroom of www.hanslamet.nl Ruium-2* Straat 22 Capelle a/d IJssel 010-4470319 Kijk voor spectaculaire aanbiedingen in deze krant! n 14,95 voor Zeemanstraat 17 2991 XR Barendreeht BBi^fflTsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Meubelen Tel. 010-292 10 26 Verlichting Tel. 010-292 10 22 www.straluma.nl Hoofdweg 18, Capelle aan den IJssel, tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel. 010 - 485 22 73 Foto ROEL DIJKSTRA Foto MIRJAM VAN DER HOEK ROEL DIJKSTRA Foto MIRJAM VAN DER HOEK ROEL DIJKSTRA Markt in Noord steeds minder in trek Foto MARIE SUZZANNE ASSIÉ ROEL DIJKSTRA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1