0 tfk. DVD'S Harry Potter in groten getale verslonden Honderden horken ontmaskerd f u intratuin COUNTRY CHRISTMAS FAIR 2003 Vijftig taarten bij opening nieuwe Regenboogschool Liever naar Schiedam Werkzaamheden Weide en Laagland Letselschade? PALS GROEP KOOPZONDAG I Rotterdam en 30 NOVEMBER f CV Meeuwen bezorgen veegploegen handenvol werk Wegener na honderd jaar Koninklijk Sinterklaas in Spaland Schoen zetten op kinderboerderij SHOP EROTICA 5 4 Last minute of wereldreis 27 T/M 30 NOVEMBER 2003 Prij iMaeslanden akelaa«0| Gevraagd woningen Rijnmond *IS woning-taxaties De beste taxaties! Schiedam Juventus krabbelt uit de put Lezersservice Met korting naar De Drie Musketiers Schaatspret aan de Maas Wegener N.V., uitgever van onder meer deze krant, mag zich voortaan 'Koninklijk' noemen. De grootste uitge ver van regionale kranten in ons land vierde vrijdag zijn honderdjarig jubileum. In november 1903 begon Johan Wegener in Apeldoorn met een nieuws- en advertentieblad, de latere Apeldoornse Courant. Die kleine, plaatselijke uitgeve rij groeide uit tot het toon aangevende mediaconcern van vandaag. Dagelijks bezorgt Wegener ruim een miljoen dagbladen bij haar lezers in een groot deel van Nederland. Daarnaast rollen er bij de uitgever wekelijks ruim zeven miljoen nieuwsbladen en huis-aan-huiskranten van de persen. Arclinea SCHIEDAM - Sinterklaas brengt zaterdag 29 november een bezoek aan het winkelcen trum Spaland. Niet om zelf boodschappen te doen maar om kinderen uit de wijk te ontmoe ten. Vanaf 12.15 uur loopt de Goedheiligman met een gevolg van zwarte pieten door het win kelcentrum, dat het 25-jarig be staan viert. Het bezoek uit Span je wordt opgeluisterd met de no dige muziek. SCHIEDAM - Kinderen mogen tot en met 2 december hun schoen zetten op kinderboerderij 't Hoefblad in het Prinses Be- atrixpark. Het liefst vergezelt van een mooie tekening. Tijdens de Sin terklaasmiddag op 3 december blijkt of de Goedheiligman iets voor de kinderen heeft achterge laten. Deze middag begint om 13.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Kinderboerderij 't Hoefblad is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur (op maandag is de kinderboerderij gesloten). SCHIEDAM - De bebrilde tovenaars leerling Harry Potter bewees dit weekein de nog steeds ongekend populair te zijn. Het nieuwe boek 'De orde van de Feniks' torende hoog boven de schappen van de boekwinkels uit. In twee dagen tijd werd het recordaantal van 400.000 exemplaren verkocht. Wie het boek dan eindelijk in handen had, kon nauwelijks wachten om te beginnen met lezen. ROTTERDAM - In twee maanden tijd hebben politie mensen van het korps Rotterdam-Rijnmond een kleine duizend horken in het verkeer waargenomen. Bumperkleven, verkeerd inhalen, door rood licht rij den. Sinds de invoering van de zogenaamde horkenlijn kunnen politieagenten dit soort overtredingen via een speciaal telefoonnummer gemakkelijk melden. "En dat aantal mag best hoger", zegt Jan Hoogstraten, porte feuillehouder verkeer bij de politie. Hoogstraten: "We richten ons op het soort rijgedrag waar anderen in het verkeer zich mateloos aan ergeren. Dingen die je als weggebruiker iedere dag tegen komt, die agres sie op kunnen wekken, die ook voor onveilige situaties kunnen zorgen. We weten heus wel waar mensen zich aan ergeren. Het zijn dit soort maatregelen waar de burger van zegt: 'Eindelijk gebeurt er eens wat.' We verleggen hiermee onze prioriteiten. Kijk, ik lig niet wakker van ie mand die drie of vier kilometer te hard rijdt. Het is het asociale rij gedrag dat we aan moeten pak ken." De horkenlijn is een speciaal intern telefoonnummer voor ie dereen die bij de politie werkt. Agenten die in hun vrije tijd ie mand als een hork zien rijden of bijvoorbeeld rechercheurs in bur ger die met een zaak bezig zijn en geen tijd hebben een hork aan te pakken, kunnen het nummer bel len. Ze spreken dan een bandje in dat later door een politieambte naar wordt uitgewerkt: datum, tijd en kenteken van de hork wor den genoteerd en er wordt nog een keer met de melder gebeld om alles te bevestigen. Als alles klopt krijgt de hork vervolgens een bekeuring op zijn deurmat bezorgd. Verkeersovertredingen als bellen tijdens het rijden en zonder gor del rijden, kunnen niet via de horkenlijn doorgegeven worden. voor I SCHIEDAMSEDIJK 5a - R'DAM SCHIEWEG 122a - R'DAM J.CATSSTRAAT 94/96 -R'DAM Dat zijn zaken waarbij de over treder op staande voet moet wor den aangehouden. "Ik weet niet precies hoeveel acceptgiro's er al zijn verstuurd", zegt Hoogstra ten. "Maar in de eerste maand dat het telefoonnummer actief was, waren het er al vierhonderd. Ja, ik heb zelf ook al een keer of twee, drie gebeld. Ik vind dat als politiemensen iets zien dat niet door de beugel kan, altijd moeten ingrijpen. En als je ergens mee bezig bent, kun je nu gewoon het kenteken van een auto noteren en later de horkenlijn bellen. Over een tijdje gaan we het pro ject evalueren maar ik zie het ze ker niet als proef hoor, elders in het land is het al gewoon een standaardprocedure. Ik ben niet zo snel ergens tevreden over, maar hierover ben ik zeker niet ontevreden." SCHIEDAM - Paul Snijder, teammanager van de veeg- ploeg van Irado begrijpt niet veel van het bericht in een landelijke krant, dat er een spectaculaire afname van zwerfvuil is geconstateerd. "Dat is de uitkomst van een onderzoek dat twee bedrij ven in opdracht van het ministerie van VROM en de verpakkingsindustrie heb ben uitgevoerd. Maar wij kunnen dat helaas niet bevestigen, het is zelfs zo dat het zwerfafval in Schiedam met meer dan eenderde is toegenoemen. Volgens Snijder begon Irado zo'n acht jaar geleden met vijf man, die zes keer per jaar heel Schie dam grondig onderhanden na men. "De vervuiling is dermate toegenomen dat het noodzakelijk was een tweede ploeg aan het werk te zetten. Met deze mensen lukt het nauwelijks vier keer per jaar dat te doen wat voorheen met vijf man en zes 'beurten' haal baar was." Het extra werk heeft niet alleen te maken zwerfvuil maar ook met de wijze van aanbieden van afval, waaronder oud-papier en grof vuil. Daarnaast veroorzaken meeuwen erg veel overlast. "Daar hebben we ontzettend veel werk door gekregen. Alleen al in Nieuwland loopt het met die beesten de spuigaten uit. Ze pik ken vuilniszakken open op zoek naar voedsel. Waren het een paar jaar geleden nog een paar meeu wen, tegenwoordig zijn het hele zwermen. Bij afvalverwerking AVR zijn proeven genomen met een valkenier, met als gevolg dat de vogels zich verspreiden naar andere locaties, onder meer naar Schiedam. Ook wij hebben con tact gehad met een valkenier maar dat liep stuk op een wette lijk verbod. We hebben gepro beerd het meeuwenprobleem op te lossen door 's morgens om 6 uur al te beginnen en door te gaan tot 's avonds 10 uur, maar ja dat veroorzaakte weer te veel ge luidsoverlast voor bewoners. Nu zijn in de wijk, in afwachting van de aanleg van ondergrondse containers, tijdelijk cocons ge plaatst waarin buurtbewoners zelf hun zakken kwijt kunnen en waar meeuwen niet bij kunnen. Dit initiatief heeft de hoeveelheid zwerfvuil wel verminderd, maar toch blijf je afhankelijk van de manier waarop bewoners het af val aanbieden", aldus Snijder. "In sommige straten voelen mensen zich nauwbetrokken bij de leef baarheid in hun buurt en dat mer ken wij dan ook goed. Maar dat zijn uitzonderingen." KRANT NIET ONTVANGEN? Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur Op Nieuwe Locatie Bij Utrecht KASTEEL DE HAAR KASTEELLAAN 1 HAARZUILENS www.countrychristmasfair.nl Gaultheria (bergthee) SCHIEDAM - Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Re genboog betrokken afgelopen maandag het nieuwe onderkomen aan de Warmoezenierstraat. Ter gelegenheid van de opening had de schoolleiding aan ouders de oproep gedaan een taart te bakken. Dat was niet aan dovemansoren gericht. In de loop van de morgen werden ruim vijftig zelfgebakken taarten afgeleverd. Dat was dus smullen ge blazen. De feestelijke dag begon al vroeg. Voor de laatste keer verza melden de leerlingen zich op het schoolplein, waar met het strijken van de vlag afscheid werd genomen van de oude school. Onder het zingen van het Regenbooglied liep de stoet vervolgens naar het nieu we gebouw. Daar werd de nieuwe vlag gehesen en was het aan drie leerlingen om met de sleutel de deur open te maken. De verhuizing was aanleiding om de reken- en taalboekjes in de la te houden. In plaats daarvan luisterden de kinderen naar een verhalen- vertelster, lieten ze ballonnen op en werd een speurtocht gehouden om alle hoeken van het nieuwe gebouw goed te leren kennen. Aan het ein de van de dag kreeg iedereen een groepsfoto van de hele school in de vorm van een puzzel mee naar huis. Ouders en buurtbewoners waren 's avonds uitgenodigd tijdens een informele receptie. Voor de nieuwbouw van de Regenboog werd in oktober vorig jaar de eerste paal geslagen. "We zaten 18 jaar in het oude gebouw en het was veel te klein geworden. Leerlingen moesten jarenlang in noodgebou wen worden ondergebracht. Nu hebben we weer een prachtig nieuw gebouw", liet locatieleider Fransje Fortanier opgetogen weten. SCHIEDAM - Mogen de Schiedammers zelf vaak wat aan te merken hebben op hun stad, voor buitenstaanders is Schiedam niet zelden een oase van rust en groen. Neem nu het Rotterdamse deelraadslid Frank Kreukniet uit Feijenoord. Na zich jarenlang te hebben inge spannen voor zijn wijk, is hij het asociale gedrag van zijn buurtgenoten meer dan zat en gooit hij de handdoek in de ring. In een radio en televisie programma liet hij de Rotter damse burgemeester Opstelten in duidelijke bewoordingen we ten waarom. "Er zijn in Rotter dam gewoon wijken waar groe pen bepaalde mensen te veel bij elkaar zitten. Hier in de buurt wonen nu eenmaal niet de men sen met topinkomens. Daarom hou ik Rotterdam voor gezien. Ik wil een huis gaan kopen in Schiedam, daar heb je nog wel rustige straten en rustige plek ken." SCHIEDAM - ONS start in de eerste week van december met weg werkzaamheden in de Weide en het Laagland. Het gaat om herbestra ting en controle plus mogelijk vervanging van het riool. Afhankelijk van weersomstandigheden zullen de werkzaamheden ruim 3 maanden duren waarbij op werkdagen van 07.00 uur tot 16.30 uur zal worden gewerkt. De herbestratingwerkzaamheden moeten worden gezien als groot onderhoud waarbij van "gevel tot gevel" zal worden gewerkt. De riolen langs de garages (collecteurs) zullen worden nagelopen en waar nodig vervangen. De kolken in. het straatwerk krijgen een nieuw riool. Gelijktijdig met de werkzaamheden zullen controlewerkzaam heden aan gasleidingen worden uitgevoerd en zullen waar nodig aan sluitingen worden vervangen. Gestart wordt achteraan de Weide rich ting Bosrand. Dè aanwezige bomen worden gerooid. In een later sta dium zullen nieuwe bomen worden teruggeplant. Kosteloos juridisch advies Iedere woensdag, donderdag en vrijdag koopavond tot 21 uur Trendy Horloge swatcha F jT X\\G"" ROTTERDAM Cor Kieboomplein 100 Tel. 010 - 497 33 40 www.sportsmorld.nl MEGA-STORES VERSCHIJNT IN DE GEMEENTE SCHIEDAM JAARGANG 55 NUMMER 48, OPLAGE 40.107 Wegener huts-aan-hulskranten Nieuwe SHaStailsblad Maassluis/Maasland 010 -592 3300 Rotterdam 010 -46006 02 Schiedam 010 40901 40 Westland/Hoek van Holland 0174-38 64 26 Vlaardingen 010-46033 33 Internet www.maeslanden.nl ^)(K(Mi,MTAKAT«rOl,U5CT!6r RlfNMONiA Lid: RVT t 010-409 01 44* WOENSDAG 26 NOVEMBER 2003 HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Bezoek onze showroom of www.hanslamet.nl I Rivium-y Straat 22 Capelle a/d Hisel 010-4470319 1 Steeds meer zwerfvuil op straat FOTO: Roel Dijkstra •Max. 9 stuks per klant. Tut de Reu Recreatie pagina in deze krant PR Jf HET GROI NI WARENHUIS NansWolters do 27: 18.00 - 22.00 vrij 28 zat 29: 11.00 - 22.00 zon 30 nov: 10.00 - 18.00 u. Buitenplant, inclusief duopothouder Salim. Van 7,99 PIJNACKER, Rijskade la, 015-3610000, donderdag/vrijdag koopavond. 0900-8998533 of www.palsgroep.nl Uitgevoerd met een Swatch access chip. Meer info zie onze folder of onze website. Van 54,95 NU OP Z N KOP VOORDEEL b ''ni i t.o. stadion Feijenoord bij Pathê

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2003 | | pagina 1