weeeNeR NfeUWe Stadsbl Keukens ORANJE Kinderen wanen zich indianen Kappetijn moet rust brengen bij brandweer opruiming tot 50% korting MUI ROCKPORT USA 90 Oranje boven "Geen vertrouwen in nieuwe coalitie" Hond geroofd Eten bij de buren HET NIEUWE STADSBLAD Heipalen horizontaal gebroken De Gorzen kleurt al oranje huis-aan-huiskranten Uit in de zomer ■Moeslanden elke maat elke kleur elke prijsklasse Woon ROUTi Marianne van Velzen I I RA. van der KOOIJ Sffr.1t Lekker goed, laagste prijzen. Edah Oneerlijke concurrentie nekslag voor horeca Lezersservice Met korting naar Disco Dance Classics Party Paradevogels strijken neer Gevraagd woningen Rijnmond won ine-taxaties De beste taxaties! SCHIEDAM- Op de Rotterdamsedijk is op zater dagmorgen een 26-jarige man van zijn hond beroofd. Het slachtoffer werd door twee mannen benaderd. Vervolgens werd de Schiedammer geschopt en geslagen, waarna de Rotweiler werd meegeno men. Hierna stapten de bero- vers met de hond in een gereedstaande auto en reden weg in onbekende richting. Arclinea SCHIEDAM- Liefhebbers van De Dag van de Dialoog kunnen op 18 juni van 16.00 tot 20.00 uur 'Eten bij de buren' in Wijk centrum Oost. Kosten zijn 3,00 euro per persoon. Gewoon een goed zonnescherm; voor een perfecte prijs? Kom maar op de koffie bij ons dan praten we verder! o.a. Alno, Bruynzeel KRANT NIET ONTVANGEN? Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur VOLG DE jgr turozooq SPECIALE EK BIJLAGE SCHIEDAM- Op kinderboerderij 't Hoefblad in het Prinses Beatrixpark vond afgelopen zondag het Schaapsscheerders- feest plaats. Van 12.00 tot 16.00 konden kinderen zich echte schaapsscheerders wanen. De eerste line dance stapjes kon den worden geleerd op muziek van coun tryband Common ground en de Grace- land country dancers. Hoe een echte cow boy dieren vangt zagen de kinderen tij dens een demonstratie Western Riding. In speeltuin Fort Drakesteijn konden kinde ren hun eigen indianententje opzetten, trommelen en zich laten schminken. Geen kind hoefde zich te vervelen met de speurtocht voor kinderen met onder an dere hoefijzer werpen, pijl en boog leren maken, en brood bakken. En de doorlo pende activiteiten zorgden ervoor dat ou ders ook eens een ritje konden maken op de rodeostier. REGIO- Na de roerige tijd moet er nu rust komen bij Brandweer Waterweg. De aan stelling van procesmanager Kees Kappetijn(40) moet die rust gaan brengen. Hij heeft zijn rondje bestuur en OR al gedaan. Vanavond maakt hij tijdens een bijeenkomst in het Shell gebouw kennis met de brandweerlieden. Kappetijn kijkt uit naar de ken nismaking. "Je moet juist werken met informatie van de mensen zelf. Zij zijn de ruggengraat van de organisatie." Volgens burge meester Scheeres is uitgebreid overleg gevoerd met het perso neel. "Ik hoor ook goede berich ten over commandant Van Leeu- DE PARA NORMAAL BEURS 12 13 juni Sporthal Margriet Nieuwedamlaan 5 Schiedam Za. 12-18 zo. 11-18 uur wen. De OR heeft uitgesproken dat ze zich distantiëren van de negatieve uitspraken over de commandant. We hebben een duidelijke afspraak gemaakt met de OR. De commandant blijft tot 1 oktober en we gaan een opvol ger zoeken." Voordat het zover is, moet gekeken worden wat fout is gegaan. De belangrijkste taak van Kappetijn is om te kijken wat veranderd moet worden. "Zitten mensen op de juiste plek. Hebben we een sterker management team nodig. Wat voor soort leidingge vende hebben de brandweerlie den nodig? Dat zijn vragen die ik moet gaan beantwoorden en daarvoor heb je brandweerlieden nodig. Brandweer waterweg is sterk gebleven in hun eigenlijke taak, maar is achtergebleven in het opzetten en structureren van de organisatie. Dit heeft geleid tot alle commotie." Maar dat is nu afgelopen. De procesmanager moet rust gaan brengen in de or ganisatie. Kappetijn neemt niet de rol van Van Leeuwen over. Hij heeft geen leidinggevende func tie en draagt geen verantwoorde lijkheid. "Ik heb een adviserende rol naar het bestuur toe." Maan dag stond de vacature van com mandant in de kranten. Scheeres: "De kandidaten hebben een maand de tijd om te reageren, dan weten we wat de oogst is. Mocht die schraal zijn, dan bete kent dat per 1 óktober een interim commandant komt." SCHIEDAM- Een aantal palen waarop het nieuwe Vlietland Ziekenhuis in Bijdorp wordt gebouwd ver tonen breuken. In afwachting van een oplos sing is de bouw stopgezet. Lucas Elting, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Vlietland Ziekenhuis geeft nu openheid van zaken. "Het terrein bestaat voor een groot deel uit veengrond. Hoe wel er een flinke laag zand is ge stort, blijkt nu dat bij het afgraven van grond om de leidinggoot van het ziekenhuis te kunnen plaatsen, de veenlaag is gaan bewegen. Sommige palen waren daar niet te gen bestand en zijn toen horizon taal gebroken." Het Stadsblad be richtte al op 21 april dat er ver moedens waren dat het niet goed zat met de fundering van het nieu we ziekenhuis. "Er is inderdaad iets mis met de palen van het zie kenhuis," geeft Lucas Elting toe. Een aantal Schiedammers waaron der Jan Bakker van kinderboerderij de 10 Ukken hadden al gewaar schuwd voor de veenlaag die een onvoorspelbare invloed zou kun nen hebben op de fundering. El ting: "De grond daar is inderdaad zo slap; het is net bouwen op dik water." De oplossing van het pro bleem is niet eenvoudig. Er is door de aannemer, bij de palen die aan toonbaar gescheurd zijn, een twee de, ijzeren paal naast gezet. "Maar deze oplossing is erg duur," zegt Elting. "We hopen over een week met een goede doeltreffende oplos sing voor het probleem te kunnen komen." Er is inmiddels een vertraging van twee maanden opgetreden en de fi nanciële gevolgen laten zich raden. De komende tijd zullen de partijen zich ongetwijfeld bezig gaan hou den met de schuldvraag. De heer Botterweg van FUGRO die de grondmetingen gedaan heeft op het terrein reageert voorzichtig. "Wij hebben een rapport uitge bracht waarin werd geadviseerd op een bepaalde manier te gaan bou wen. We hebben de indruk dat dit niet op de juiste wijze is gebeurd." Gijs Spruit woordvoerder van bouwcombinatie Van der Lin- den/Structon, het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, wil niets weten van het onjuist opvolgen van het bouwadvies. "Wij hebben pre cies gebouwd zoals is voorgeschre ven. Ik denk dat alle partijen te ma ken hebben gekregen met onvoor ziene omstandigheden. Vooral de grondgesteldheid is onderschat," zegt hij in een telefonisch com mentaar. Vooralsnog proberen de partijen met elkaar tot een oplossing te ko men. Elting: "De schuldvraag blijft lastig. We hebben als partijen onderling natuurlijk wel een ge meenschappelijk belang. We wil len eerst het probleem van de ge scheurde palen oplossen en later zullen we met elkaar de rekening opmaken. Het probleem moet zo snel mogelijk de wereld uit. Een verzakt ziekenhuis daar heeft nie mand wat aan." OB &WIN T10909-1 71 81 AHOY-ROTTERDAM jpg Lucia fel» H Verse Sailingshoes v.a. Broersvest 135 Schiedam Tel.: 010-426 84 92 - SCHIEDAM - De Ouddorpsestraat en de Beierlandsestraat in Schiedam kleuren al aardig oranje. De stemming zit er bij de be woners van deze twee straten in de Gorzen al aardig in. De Oud dorpsestraat is voorzien van honderden vlaggetjes gespannen van de ene naar de andere woning, terwijl de bewoners van de Beierlandsestraat massaal de Oranjevlag hebben uitgehangen. "Dit is een beetje een traditie geworden bij een Europees- of wereldkampioenschap voetbal als het Nederlandse elftal dan speelt", zegt bewoner Erik Lowes uit de Beierlandsestraat. 'Zelf ben ik niet zo'n voetballiefhebber, maar als Oranje straks gaat spelen om de Europese titel zal ik zeker kijken". Erik Lowes, heeft in het dagelijks leven juist veel met de voetbalsport te ma ken heeft. "Ik werk bij een bedrijf die sportvelden aanlegt en in het bijzonder voetbalvelden. Op dit moment werk ik in Berkel op een sportcomplex van twee voetbalclubs- en daar leggen wij on der andere een kunstgrasveld aan." Erik Lowes wil in de straat geen uitzondering zijn en heeft ook de Oranjevlag uitgehangen. "Het is altijd gezellig hier als Oran je speelt, zeker als er gewonnen wordt," aldus de Schiedammer, die gezien de prestaties van Oranje niet erg optimistisch is. "Ze ker na afgelopen zaterdag, toen Oranje verloor van Ierland in een slecht gespeelde wedstrijd. Maar wie weet is het gezegde hier wel van toepassing, dat een slechte generale repetitie goede prestaties in het hoofdtoernooi oplevert." Meer EK In deze krant I Oranjegevoel ontbreekt nog bij sportwethouder SCHIEDAM- In een brief aan de fractievoorzitters van het CDA en VVD heeft Groenlinks verklaard geen enkel vertrou wen te hebben in het voorgestelde college. De groenen zeggen op alle mogelijke manieren te blijven protesteren. Groenlinks trekt vooral van leer tegen het ontbreken van fatsoen binnen de Schiedamse politiek. Of zoals fractievoorzitter, Hennie Ha gen, in haar brief stelt: "Drie raadsvergaderingen stonden volledig in het teken van uw crisis. Daarnaast was GroenLinks vele uren aan het overleggen, om een constructieve bijdrage te leveren aan het oplossen van deze crisis. En dan blijkt dat u zich niet aan de fatsoensnormen kunt houden en gaat u achter onze ruggen om terug naar af. Wij vinden dit onfatsoen lijk en het maakt u ook onbetrouwbaar in de politieke arena." Over de wethouders van de VVD en het CDA heeft ze ook geen goed woord over. "Als uw wethouder stelt: 'Ik wil koste wat het kost wethouder blijven', dan deinst u er niet voor terug om de meest desastreuze coa litie ooit weer in ere te herstellen." In een telefonische reactie laat CDA-fractievoorzitter, Martijn Vroon, weten de aantijgingen absolute nonsens te vinden. "Het niveau van de brief vind ik weinig hoopge vend. Ik kom er in de raadsvergadering op 14 juni zeker op terug." Plaatsvervangend fractievoorzitter van de VVD, mevrouw E.D. Col- lemburg-In het Hout was niet bereikbaar. Maakt het echt geen bal uit waar je je boodschappen doet? Doe ze dan eens bij Edah. En kijk hoeveel geld je overhoudt bij de kassa. Bij Edah win je altijd. Van harte welkom! VERSCHIJNT WEKELIJKS IN DE GEMEENTE SCHIEDAM JAARGANG 56 NUMMER 24, OPLAGE 40.120 WOENSDAG 9 JUNI 2004 A K E L A A R D Maassluis/Maasland 010-592 3300 Rotterdam 010-4600602 Schiedam 010-40901 40 Westland/Hoek van Holland 0174-38 64 26 Vlaardingen 010-4603333 Internet www.maeslanden.nl «mtAAJU TAXATIE COtWSCTltï MJtflUONI) tid: rvt 010-409 01 44* HANS LAMET ITALIAANSE KEUKENS BV Bezoek onze showroom of www.hanslamet.nl Rivium-y Straat 22 Capelle a/d IJssel 01 0-447031 91 Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-4733316 www.villeriuszonwering.nl Keukencentrum Vormgevers aan keukenwenseti Vlaarêingen. A20 afslag 8 Woonboulevard Hoogstad Open: di. t/nt m. 9.30-17,30 uur vrijdagavond 18.30-21.00 uur WOON FACTORY OUTLET Lylantse Baan 7, Capelle aan den IJssel www.woonstore.nl BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 10% KORTING (T/M 31 JUÜ 2004) mm PORTUGAL Bouw nieuw ziekenhuis stopgezet Foto: Roel Dijkstra Vele stands op spiritueel gebied en gratis groepslezingen Entree: 6,50.65+ 5.00 r'dam pashouders 50".. korting info VIEW: 071-5611934 kortingsbon: www.paraview.nl EEN ZA.+ ZO. 12 13 JUNI 10 17 UUR www, super pcd istoum.nl kMjÊgtptw .8PAÊKÊBÈÈ. Basler Betty Barclay R PU Creenstone B: Wr, Delmod l Frankenwalder Gardeur Gerry Weber Hc p: Hammerle ^AlAA I Marcona m I fl m H Michele ^A M I A 1 Olsen A Rosner Ma. 13.00 - 17.30 Di. t/m Vr. 09.00 - 17.30 Za. 09.00 - 17.00 Broersvest 109 Schiedam T. (010) 4260399 SCHIEDAM - 's-Gravelandseweg 383 Tel. 010 - 462 10 33 EDAH BLUFT SCOREN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2004 | | pagina 1