WGGGN6R Alle spots op DOEK Uitstoot Pernis verdwijnt in kassen 75 jaar 15% Van der Vlerk Papiersnipperregen door brand in Middelharnis 1I W www.zuiderster.nl <0P~Uy Geef uw mening Opheffingsuitverkoop m T*7 Onderzoek stemt Meijboom tevreden Bewoners vrezen criminaliteit en drugsoverlast Juwelier 3^ "p Nans Wolters Jacks, Mantels Coats uw huis op www.huislijn.nl www.VragenOverDeBasisverzekering.nl Marianne van Velzen 10 JAAR LIESVELD Week 37 - minimaal 40% korting Week 38 - minimaal 45% korting Week 39 - minimaal 50% korting Week 40 - minimaal 55% korting Wacht niet te lang, want OP=OP i huis-aan-huiskranten Schiedam Natuur dringt Schiedam binnen Lezersservice 40 vrijkaarten Bazar Curieux in Nighttown De prostituees van de Keile- weg tippelen op de Maasbou levard. De bewoners van het gebied vrezen voor criminali teit en drugsoverlast. Kor Ke gel, adviseur van de bewo nersvereniging Zuid denkt er anders over. "Er is nu inder daad overlast, vooral op het Gusto-terrein en Maasboule vard maar ik denk dat dit met de sluiting van de Keileweg juist minder zal worden", zegt hij- Maar hoe denkt u erover? Het Nieuwe Stadsblad hoort het graag van u. Stuur uw reactie voor maan dag naar Het Nieuwe Stads blad, Postbus 52, 3130 AB in Vlaardingen of e-mail: redac- tie.ns@whk.wegener.nl WATERWEG - De korpschef van de Politie Rotterdam-Rijn mond, Aad Meijboom, laat in een eerste reactie op het rapport van de cie. Posthumus naar het opsporingsonderzoek in de Schiedammer Parkmoord (de moord op Nienke Kleiss) weten, tevreden te zijn met het feit dat het onderzoek van de commissie nu is verschenen: "Het is een uitvoerig en gedegen onder zoeksrapport geworden, dat het opsporingsproces en de daarbij betrokken professionals volop gelegenheid biedt ervan te leren. Helaas moet worden vastgesteld dat tijdens het onderzoek naar de dader grote fouten zijn ge maakt. Er was sprake van een zeer bij zonder delict, waarvan de maat schappelijke druk om tot aan houding en vervolging van de dader te komen, is vertaald in een grote betrokkenheid en inzet van de politiemedewerkers. Dat wordt in het rapport ook vastge steld. Te betreuren is dat deze betrok kenheid na de bekentenis van de verdachte B., heeft geleid tot een tunnelvisie. Ik deel de constate ring van de commissie dat er geen aanleiding is tot een nader onderzoek naar onoorbaar of strafbaar handelen van het on derzoeksteam. Anderzijds betreur ik in hoge mate de gevolgen van het onder zoek, zowel voor de slachtoffers en hun naaste omgeving, als voor de vermeende verdachte B. Excuses daarvoor acht ik op hun plaats", aldus Meijboom Win een avondje Luxor Het was zaterdag alweer feest in Schie dam. DOEK ditmaal. Prachtige schepen in alle havens, schitterende films vertoond op de zeilen. Een spetterend evenement. Maar er was veel meer te doen in Schie dam. Open Monumenten Dag bijvoor beeld of de Open Ateliers. Een kijkje ne men in de keuken van de kunstenaar of een beschermd monument bezoeken. Een heerlijk uitje voor de jeneverneuzen. Maar op DOEK stonden toch wel de meeste spots. Vooral in de avond leverde het spek takel prachtige plaatjes op. Bezoekers uit de hele regio kwamen er op af. Niet zo gek, het leek wel of je naar een ansichtkaart keek. En het feesten in Schiedam is nog lang niet afgelopen. Over een week staan de Brandersfeesten alweer voor de deur. REGIO - De tuinders uit het Westland stoken zich arm aan het produceren van kooldioxydegas en de Shell vervuilt met dit af valproduct al sinds jaar en dag de lucht die we inademen. Kort geleden kwam aan deze verspil ling een eind. Via een 50 km lan ge pijpleiding, die loopt van Per- AANBOUWEN - SERRES - KOZIJNEN EN DAKKAPELLEN TEL.: 0184-433090 OF WWW.SNBOUW.NL iZw - nis naar het Westland vult nu het CO 2 de kassen van ruim 400 tuinders. Snijbloemen, potplan ten en groenten hebben kool- dioxidegas nodig om te groeien. Met een verdubbeling van de concentratie van het gas groeit het gewas als kool en kan daar door eerder worden geoogst. De productie neemt toe maar ook de kwaliteit van de planten. Tot nu toe moesten tuinders hun kassen bovenmatig verwarmen om C02 op te wekken. De nieuwe metho de, waar overigens als jaren over werd gepraat, zorgt voor een be sparing van 15 tot 25 procent op hun energierekening. Volgens een woordvoerder van Milieudefensie zal het voor de bewoners uit het Rijnmondge bied, dat de twijfelachtige eer heeft te behoren tot de regio met de meest vervuilde lucht, niet zo veel betekenen. De luchtkwali teit zal er niet aanwijsbaar door verbeteren. Er zijn meer maatre gelen nodig om frisse lucht te kunnen inademen, geeft hij aan. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de evenementen die het gemeente bestuur van Rotterdam organi seert, als stuntvliegen onder de Erasmusbrug en autoraces door de binnenstad nauwelijks in vloed hebben op de verslechte ring van de luchtkwaliteit. Niet alleen het autoverkeer maar ook aan Airport Rotterdam en de Rotterdamse havens veroorzaken luchtvervuiling. De meeste sche pen die in de havens liggen draai en op stookolie." De woordvoerder van de milieu organisatie verklaart dat 15 pro cent van het fijnstof dat in steden als Schiedam en Vlaardingen in de lucht zweeft afkomstig is van die stookolie. KRANT NIET ONTVANGEN? AssurantieGroep Nederland, voor particulier en bedrijf IN SCHIEDAM KONTANTE KORTING OP HET GEHELE ASSORTIMENT* Aktie geldig tot eind september *vraag naar de voorwaarden ie/e'eM Broersvest 68-70 3112 DG Schiedam www.vandervlerkjuweliers.nl iilisl SCHIEDAM - Met de slui ting van de Keileweg in Rot terdam lijkt er een uitwaaie ring van straatprostitutie te zijn ontstaan in de richting van Schiedam. Vooral de be woners van de Maasboule vard hebben 's nachts te ma ken met illegale prostitutie voor de deur. "Als we hier uit het raam kijken kun je de auto's hard heen en weer zien schudden," aldus een boze bewoner van één van de flats. Een aantal bewo ners van Schiedam Zuid zijn vooral bang dat de prostitu tie ook zal zorgen voor drugscriminaliteit en andere vormen van overlast. De afgelopen maanden is gestart met het afbouwen van de tippel zone op de Keileweg en in de nacht van 13 op 14 september zal het tippelen, op de enige plek in Rotterdam waar straatprostitutie nog was toegestaan, verboden worden. Er is in Rotterdam dan geen offi ciële mogelijkheid meer op be taalbare prostitutie en zolang de vraag niet afneemt lijkt het niet waarschijnlijk dat de vrouwen met hun beroep zullen stoppen waardoor de kans op overlast el ders toeneemt. Overlast Daar denkt de adviseur van Be wonersvereniging Schiedam Zuid, Kor Kegel, anders over. "De afbouw van de tippelzone in Rotterdam is heel geleidelijk ge gaan," zegt hij, "Er is nu inder daad overlast, vooral op het Gu sto terrein en Maasboulevard maar ik denk dat dit met de slui ting van de Keileweg juist min der zal worden." Vrouwen die hun werkplek op de Keileweg hadden worden door de stichting DeltaBouman begeleid. Zij krijgen een 24-uursbegelei- ding door deskundigen, onder dak en een permanent aanbod van zorg en werk. Kegel ver wacht dat veel prostituees ge bruik zullen maken van deze mo gelijkheid. Als de meiden veilig onder dak zijn dan zal het pro bleem zichzelf oplossen denkt Kegel want: "Wat niet is kan niet uitwaaieren." Inmiddels patrouilleert de politie regelmatig langs de boulevard en is het Havenhoofd tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends verboden terrein voor automobi listen. SCHIEDAM - Als gevolg van een immens grote brand in een loods in Middelharnis is donder dagmiddag op VoornePutten, Ro zenburg en tot ver daarbuiten een papiersnipperregen neergedaald. "Het was een bizar gezicht", zegt een lezer van Het Nieuwe Stadsblad. "Overal kwamen piep kleine witte snippers neer. Vanuit de lucht dwarrelden ze naar be neden tot zover je kon zien. We zeiden tegen elkaar: er moet er gens brand zijn in een papier loods, dat kan niet anders. We wisten van een brand in Middel harnis, maar kenden de details niet. Bovendien dachten we: dat is zo ver weg. Daarvan kunnen wij hier geen last hebben. We ke ken op internet. Maar inderdaad: In Middelharnis brandde een pa pierloods af." De DCMR kreeg meer dan 600 klachten over papier en assnip- pers vanuit Schiedam, Vlaardin gen Hellevoetsluis, Brielle, Geer vliet, Zuidland, Spijkenisse en Schiedam. Tot zelfs in Nootdorp en Pijnacker werden deeltjes ge vonden. De brand was uitgebroken in een loods van een houtverwerkings bedrijf aan de Oostplaatseweg in Middelharnis. In de 10.000 vier kante meter grote opslagruimte lag voornamelijk hout, oud pa pier, karton en voedselwaren. Er kwam geen asbest vrij. Wel was er veel rookontwikkeling waar door de verbrande papiersnippers en asdeeltjes tot in de verre om geving konden worden meege voerd. De DCMR meldde dat er geen schadelijke stoffen zijn vrij gekomen. De brandweer gaf zeer groot alarm. Tot zelfs uit Ouden hoorn rukten brandweerlieden uit om in Middelharnis te helpen blussen. Op een bepaald moment had de brandweer twaalf tankau tospuiten, vier dompelpompen, een hoogwerker en een ladderwa gen ingezet. Meer dan 130 men sen van de gezamenlijke hulpver leningsdiensten waren aanwezig. De brandweer gaf de loods uit eindelijk op en liet die gecontro leerd uitbranden. Omliggende loodsen werden nat gehouden. START 11 STSNi 1 P w sO'ltMIft P' 17 t/m 25 september centrum Vlaardingen! InLuiuut BOB DE BOUWER on SPONGEBOB 21 september ■l en vier feest! Broersvest 60c Schiedam 010-4267718 17:30 GEEN koopavond »»»>www.gevekeverlichtlng.nl«««< Ui Filiaal De hillelaan 30-39 wordt gesloopt. Alles moet weg VERSCHIJNT WEKELIJKS IN DE GEMEENTE SCHIEDAM JAARGANG 57 NUMMER 37, OPLAGE 40.120 Nieuwe Studsbl WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2005 W'jiH Tippelen op Maasboulevard foto: ROEL DIJKSTRA Showroom dagelijks geopend ook op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur f jm ali Alain Chabason Apanage Baronia Basler Classic Constantin Creenstone Fuchs Schmitt Gloverall Isabella Interstar Lebek Marcona HL Nicowa fiL Peter James P PEM Trendline li Yana Bykovska zoek Meer dan 19.000 woningen. Broersvest 111 Schiedam (010) 4260399 Bezorging: Interlanden Spreigroep Bel: 0900-8998200 v. 9.00-17.00 uur Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam Bel Gratis: 0800-0224442 www.hvandijke.nl Fraaie collectie vloertegels Vloerverwarming, compleet aangelegd Vakkundig advies Vrijblijvende prijsopgave Alle tegelprijzen zijn incl. leggen (boven 25 m2) en excl. materiaal Bergselaan 301, Rotterdam (OIO) 4669259 www.toptegel.nl De brand in Middelharnis veroorzaakte naast veel rook in de hele regio een re gen van papiersnippers. foto: PETER DE JONG n T"*- SLOOP f RIJS LEEGVERK0QP R3 V/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2005 | | pagina 1