Wëek Krant Bibliotheek Waterweg is op zoek naar voorlezers Actie: gratis I /\y naar theater Gemeente moet anders communiceren Geen chaos meer op Thurledepark i2T2 BESTEL NU 30 DINEC iflPlIi POINT EN ONTVANG IX20X30VERGHOTIN Mim JflIJHL GNATIS Niet u&qdm voor hd laatstt viam/s Hjf&i op düMA/esüdsblaittil PRINT DIRECT AL UW FOTO'S UIT BU FOTO KLEIN OP DIVERSE FORMATEN. 10X15,13X18,15X20 EN 20X30. mxmi CORRECT RUIMT PAGI 2: TEKORT AAN VRUWILLIGERS PAGINA 19: WEG IN DE WATERWEG op de doelgroep SCHIEDAM - Theaterlief hebbers komen de komende vier weken aan hun trekken in het Nieuwe Stadsblad. In samenwerking met Theater aan de Schie geeft deze krant een seizoen lang kaarten weg. En wie wil dat nou niet? Vier weken lang staat er een theaterquiz in deze krant. Beantwoord alle vragen goed, dan ga jij misschien wel naar Alain Clark, Javier Guzman of naar de musical The Full Monty. Kijk snel op pagina 21! SCHIEDAM - De gemeente Schiedam moet beter gaan communiceren. Zo is het communicatiebeleid toe aan vernieuwing. Dat blijkt uit onderzoek naar com municatie en burgerpartici patie van de rekenkamer commissie Schiedam- Vlaardingen. De communicatie rondom de invoering van de Wmo is wel doeltreffend ingezet. Al is dat volgens de rekencommissie niet als gevolg van een adequaat al gemeen beleid. De Rekenka mercommissie beveelt de ge meente aan om de ervaringen met communicatie bij de invoe ring van de Wmo te benutten en om bij grote projecten een com municatieplan op te stellen. Ook moet Schiedam meer de focus leggen op de doelgroep waarmee ze willen communice ren en eventueel de communi catie tussentijds aanpassen als blijkt dat het niet werkt. Ook heeft de rekenkamercom missie een woordje klaar over burgerparticipatie. Deze moet meer benadrukt worden. Wel is de gemeente momenteel bezig om nieuw beleid op te stellen. Het tempo waarin de huidige ontwikkelingen plaatsvinden, baart de Rekenkamercommis sie wel zorgen. Hoe ervaart de lezer de commu nicatie tussen gemeente en bur ger? Bent u tevreden of kan het volgens unog wel wat beter? Ga naar www.nieuwestadsbald.nl en geef uw mening. je e&n wereld op nieuwestadsblad.nl SCHIEDAM - Op sportpark Thurlede zal geen verkeer schaos meer ontstaan als er meerdere wedstrijden te gelijk worden gespeeld, zo verzekert het college aan de FbrdA. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de fractie heeft gesteld. Op 19 april stond het verkeer he lemaal vast toen een voet balwedstrijd, een hockey- derby, en veel recreanten zich in en nabij het sport park ophielden. SCHIEDAM - In tijden van recessie willen we graag weten wat de toekomst brengt. Op de paranormaalbeurs, afge lopen weekend in Schiedam, lieten velen hun hand lezen of de tarotkaarten leggen. (Foto: Vincent van Dordrecht) KLAAR TERWIJL U WACHT! Met meer dan 25 vakzaken altijd bij u in de buurt! WOENSDAG 22 JULI 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 30 - OPLAGE 40.440 Nieuwe Stadsblad WGGGNGR Huis-aan-huisMedia SCHIEDAM - Een auto kwam maandagavond op de kruising van de 's-Grave- landseweg met de Burge meester van Haarenlaan in botsing met een tram. Bij het ongeval raakt een ba by gewond die als passagier met moeder in de tram zat. De baby is, samen met een arts van het Mobiel Medisch Team, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De conductrice van de tram kon ter plaatse behandeld wor den aan haar verwondingen. Door de aanrijding was de tr ambaan versperd evenals de 's-Gravelandseweg. De tram blokkeerde namelijk de hele weg. Hierdoor ondervond het autoverkeer ook hinder. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart. SCHIEDAM - Bibliotheek Wa terweg Schiedam is op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilli gers voor het project 'Schiedam leest voor'. De afgelopen jaren hebben meer dan vijftig vrijwilligers voorgelezen op verschillende basisscholen en kinderdagver blijven in Schiedam. Voor ko mend seizoen kunnen zich weer nieuwe voorlezers aan melden. Houdt'u van voorlezen aan kinderen en heeft u onge veer een uur per week vrije tijd, dan is dit project wellicht iets voor u. Eén maal per week wordt er op verschillende basis scholen en in een aantal kinder dagverblijven ongeveer een half uur voorgelezen. De voorlezers worden begeleid door de mede werkers van de bibliotheek. Na aanmelding volgt eerst een inta ke gesprek. Daarna krijgen voorlezers een workshop voor lezen aangeboden. Voorlezers staan er niet alleen voor: de bi bliotheek staat ze met raad en daad terzijde. Informatie en aanmeldingsformulieren over 'Schiedam leest voor' vindt u bij de klantenservice van alle vesti gingen van de Bibliotheek. Baby gewond bij aanrijding SCHIEDAM - De Fractie Ha merslag gaat verder als Progres sief Schiedam, dat is uitgelekt op het webforum Schiedam- stad.nl. De ex-Sp'ers presente ren de naam officieel in sep tember. De nieuwe partij bestaat uit acht personen, waaronder wet houder Yorick Haan. Alle acht stapten dit onvrede met het lan delijke beleid uit de SP. Het be stuur van Progressief Schiedam wordt gevormd door John Ma- ris (voorzitter), Jan van de Geest (secretaris), Leendert Wignand (penningmeester) en Frans Ha merslag (bestuurslid). Tot 2010 blijft de partij functioneren on der de huidige naam Fractie ha merslag. daarna mag pas een andere naam aangenomen worden. Wel blijft Progressief Schiedam het beleid uitvoeren zoals we dat hebben afgespro ken in 2006 met de PvdA en CDA. Poll: betalen voor een plekkie SCHIEDAM - Wie naar het Vlietland Ziekenhuis moet voor een afspraak of bezoek moet vanaf 15 juli betalen voor een parkeerplek. Zo kunnen de kosten voor servi ceverlening, uitbreiding van de parkeercapaciteit en het onderhoud van het parkeer terrein voor een deel gedekt worden. Is dat terecht vroe gen we afgelopen week aan de lezers. Die beantwoorden de vraag met een volmondig nee. 73 procent van de lezers vindt het niet kunnen dat het zie kenhuis geld vraagt voor een parkeerplek. 27 procent van de lezers denkt daar anders over. Zij vinden dat er schap pelijke tarieven worden ge rekend en dat het ziekenhuis het geld hard nodig heeft. Ex-SP'ers verder als Progressief Schiedam Voetbaltoernooien SWSJong SCHIEDAM - SWS Jong zit niet stil in de zomervakantie. Sterker nog, er is een tournee van voet baltoernooien: op 22 juli op het Hoge Hekkenplein in Noord, op 29 juli op de Hogebanweg in Oost, 5 augustus op Bachplein in Noord, 12 augustus op de Vlaardingerdijk in Nieuwland/ West. Een afsluitend voetbal toernooi tussen jongeren uit Schiedam en SWS jongeren werkers vindt plaats op 20 au gustus van 15.30 tot 19.30 uur in, het Beatrixpark. Wie zijn de sterkste? Deelname Is gratis. Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl WWW.DEWEEKKRANTFOTO.nl BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK, CANVASDOEK OF KALENDER VIA WWW.DEWEEKKRANTFOTO.NL BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK OF CANVASDOEK VIA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1