Wëek wu |M NAVIGATIE STUNT Krant Ir! AIM mBUBII messen op mr hd loabstt deuWs hfa Qf> Ziekenhuis stelt open dag uit HEaSDEOSBD RET-controleur krijgt klappen Ziekteverzuim van dertig tot vijftig procent WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 33 - OPLAGE 40.440 Nieuwe Stadsblad Deze week Nldt Wjdbt* Poll: doen we vrijwilligerswerk? NIET SCHIEDAM - Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in Schiedam niet veel vrijwilli gers actief zijn. Minder dan twintig procent doet vrijwil ligerswerk. Maar is dat wel zo? 33 procent van de lezers zegt vooral vrienden en fa milie te helpen. 50 procent doet wel vrijwilligerswerk en 17 procent geeft inderdaad toe dat vrijwilligerswerk hen niet interesseert. Nieuwe poll: Volgens de GGD Rotterdam- Rijnmond zijn er 92 gevallen van de Mexicaanse griep in deze regio. Met de verwach te grieppandemie in het vooruitzicht wil het Nieuwe Stadsblad graag weten hoe Schiedammers zich voorbe reiden op de Mexicaanse griep. Ga naar www.nieuwestads- blad.nl en geef uw mening. SCHIEDAM Het Vlietland ziekenhuis stelt haar open dag tot nader order uit. Vanwege de toenemende kans op een grieppandemie rond die periode heeft de NVZ vereniging van zieken huizen besloten het evene ment te verplaatsen. Ge zien de verantwoordelijk heid voor de gezondheid van patiënten, medewer kers en bezoekers wil het ziekenhuis geen enkel risi co lopen. Man overleden door bedrijfsongeval SCHIEDAM - De recherche heeft een onderzoek inge steld naar een bedrijfsonge val met een dodelijke afloop. Vrijdagochtend was een 58- jarige Rotterdammer aan het werk bij een bedrijf aan de Adm Trompstraat. Door nog onbekende oor zaak raakte hij bekneld tus sen een hoogwerker en een stalen constructie. Collega's konden-hem nog bevrijden uit zijn benarde positie. Zij begonnen direct met reani meren. Helaas overleed het slacht offer ter plaatse aan zijn ver wondingen. Lekker badderen, een massage of een schoonheidsbehandeling. Het is allemaal goed voor je. Reden voor Het Nieu we Stadsblad om aandacht te besteden aan Weiness. Op pagina 2/3 vindt u alles over de nieuwste rage op sport gebied en hoe je jezelf heerlijk kan verwennen. (Foto: PR) Huren.... Of toch kopen? www.huislijn.nl Letselschade? OP=OP Met meer dan 25 vakzaken altijd bij u in de buurt! WWW.DEWEEKKRANTFOTO.nl BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK, CANVASDQEK OF KALENDER VIA WWW.DEWEEKKRANTFOTO.nl BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK OF CANVASDOEK VIA EXTRA AANDACHT VOOR DE TRAINING EN VERZORGING VAN ONS LICHAAM IN DE WERELD VAN WELLNESS Vlietland voorbereid SCHIEDAM - Een RET-contro- leur van tramlijn 21 heeft maan dagavond klappen opgelopen. Ter hoogte van het politiebu reau aan het Bijdorpplein kreeg hij onenigheid met een groepje jongeren. De dames uit de groep waren niet in het bezit van een plaats- SCHIEDAM - In de zomer periode worden de kerkban ken van de Grote Kerk ver vangen door stoelen, die op een nieuwe van vloerver warming voorziene vloer worden geplaatst. Er is voor Schiedamse liefhebbers nog een beperkt aantal zwaar ei ken kerkbanken te koop te gen een voordelige afliaal- prijs. Voor info kan men bel len tel. 010-4266241. SCHIEDAM - Hoewel de ge vallen van Mexicaanse griep tot nu toe nog bij het Vliet land op een hand te tellen is, is het ziekenhuis al wel voorbereid op de verwachte griepgolf. Een compleet draaiboek van wel veertig pagina's dik ligt al klaar. Want hoe ga je met je pa- Langdurige stilstand van water in combinatie met een tempe ratuur boven de 25 graden ver groten de kans op groei van de Legionellabacterie. Sommige typen Legionella ver oorzaken de veteranenziekte. Deze ziekte geeft in lichte vorm alleen griepverschijnselen, maar in de zware vorm kan de veteranenziekte een longont steking veroorzaken. Besmet ting gebeurt door inademing van zeer kleine waterdruppels in de lucht. Het is van belang dat elk tap punt wordt doorgespoeld, be nadrukt Evides. Zorg bij het openzetten van de douche dat het water niet vernevelt. Verneveling is te voorkomen door de douchekop tijdens het doorspoelen ondergedompeld te houden in een emmer. Ook is het van de belang de ruimte goed te ventileren. Terug van vakantie? Spoel leidingen door! REGIO - Waterbedrijf Evi des adviseert vakantiegan gers om na thuiskomst de leidingen goed door te spoelen door de warm- en koudwaterkranen één d twee minuten te laten door lopen. EUROPA NAVIGATUE 3,5 INCH LCD INCL. AUTOLADER BEVESTIGINGSBEUGEL DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK tiënten om, naar welke afdeling moeten ze en wat voor behan deling is er nodig. Het zijn alle maal vragen waar het Vlietland ziekenhuis nu al de ant woorden op heeft. Meldt zich nu nog maar af en toe ie mand met de symptomen van de Mexicaanse griep, de verwachtingen zijn dat rond ok tober de eerste grote griepgolf losbarst. Volgens deskundigen moeten we rekening hou den met een ziek teverzuim van 30 tot 50%. En aange zien de medewerkers van het Vlietland ook maar gewoon mensen zijn, wordt ook daar de boel ont wricht. Persoonlijk denkt zie kenhuishygiënist Gerard van Mielen dat het niet zo'n vaart zal lopen. "Maar als het toch ge beurt, dan weten we welke af delingen we kunnen sluiten en toch door kunnen draaien." bewijs. De controleur vertelde hen dat zij de tram bij station Nieuwland diende te verlaten. Daar waren zij het niet mee eens en er onstond een woor denwisseling. De jongens uit de groep be moeiden zich er mee en zij sloe gen de controleur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1