eek t ZONDAG OPEN www deweekkrantfoto.nl bestel nu uw eigen fotoboek, canvasdoek of kalender viawww.deweekhrantfoto.nl bestel nu uw eigen fotoboek of canvasdoek via Krant Duurzaam Schiedam Tegels... Jan Groen. OPEN DAG rdé WWW.CORRECr.NL PAGINA 2/3: OPVOEDEN DOEN WE ZELF PAGINA 14: IK BEN GEEN PROBLEEMJONGERE OUD GOUD INLEVEREN? C. Verkade mrbd 70 vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling VAN 12 TOT 17 UUR Uw financieel adviseurs bij; DESIGN SPELER Sinterklaas heeft hulp www.huislijn.nl v k KOOPZONDAG 1 22 NOVEMBER 2 VAN 12,00 T/M 17,00 UUR WOENSDAG 18 NOVEMBER 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 47 - OPLAGE 40.440 W6GSNGR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad Deze week SCHIEDAM - Een motie van D'66 en GroenLinks ge naamd 'Stroomstoot' is aan genomen. De twee partijen willen elektrische oplaad- punten in Schiedam voor milieuvriendelijke elektri sche voertuigen. Volgens Ed Gloudi, fractievoorzitter van Groenlinks, zal het aantal elektrische voertuigen de komende jaren sterk stijgen. Ook gaat de gemeente Schiedam in de toekomst bij aanbestedingen letten op duurzaamheid. Let op onze advertentie over twee weken in deze krant! Dodelijke lucht DOOR RAYMOND UNDEGENT SCHIEDAM - De lucht in Schiedam is niet een van de schoonste. GroenLinks fractievoorzitter Ed Gloudi waarschuwt het college voor de gevolgen: 'Als je de cijfers uit het RIVM-onder- zoek omrekent naar het aantal inwoners van Schie dam, betekent dat jaarlijks 70 mensen vroegtijdig ster ven door luchtvervuiling. Ed Gloudi roept wethouder Haan op om het rapport te be studeren en passende maatre gelen te nemen. "Uit het rap port blijkt dat de concentratie N02 (wetenschappelijke naam voor stikstofdioxide) in de lucht op sommige plekken te hoog is. Dit is schadelijk voor de gebrui kers en omwonenden van deze straten." Bij opname door het menselijk lichaam kan longbe schadiging optreden. Het RIVM beschrijft in een rapport uit 2005 en 2008 dat er naar schat ting jaarlijks 18.000 mensen vroegtijdig sterven door lucht vervuiling. Omgerekend naar het aantal Schiedammers bete kent dit dat in Schiedam jaar lijks 70 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van lucht vervuiling. Het actieplan lucht kwaliteit Schiedam is in 2007 vastgesteld en bevat 28 concrete maatregelen. Over deze maat regelen is in september een rap port verschenen en hieruit blijkt dat de grenswaarde van N02 op een aantal plekken nog steeds wordt overschreden. Wat zijn de plannen van de gemeente om deze luchtvervuiling terug te dringen? LEES VERDER OP PAG 8 Poll: vechtende voetballers weren? EENS SCHIEDAM - Moeten ama teurvoetballers die zich mis dragen op het voetbalveld geschorst worden door de KNVB? Die vraag stelden we aan onze lezers. Het ant woord: 83 procent vindt dat voetballers zich niet meer op het veld hoeven te vertonen. 17 procent denkt dat schor sing geen zin heeft. Nieuwe poll: De stelling van deze week gaat over opvoeden (zie arti kel op pagina2/3). Als het aan minister Klink ligt, krij gen ouders voor de geboorte van hun kind albegeleiding. Minister Rouvoet wil graag opvoeddebatten door het hele land organiseren. Een goed idee of hebben ouders dat niet nodig? Ga naar de website (www.nieuwestads- blad.nl) en geef je mening! Hoogstraat 90, 3111 HL Schiedam, Tel. OIO - 4267789 www.iuwelierverkade.nl DONDERDAG VRIJDAG KOOPAVOND Hoefweg 95 Bleiswijk 010 521 50 55 pen van ma t/m za - do/vrij koopavon www.jangroentegels.nl SCHIEDAM - Eindelijk mag de schoen gezet worden! De Sint zette afgelopen zaterdag voet aan wal onder luid ge juich van de kleinste Schiedammertjes. De mooiste foto's van de intocht staan op pagina 10. Heb je de Sint tijdens de intocht geen handje kunnen geven? Geen nood! Het Nieuwe Stadsblad heeft ervoor ge zorgd dat Schiedamse kinderen een heuse ontmoeting met sinterklaas hebben in zijn sinterklaaspaleis. Wil jij ook weten hoe de goedheiligman woont en waar de pieten slapen? Kijk snel op www.nieuwestadsblad.nl. (Foto: Vincent van Dordrecht) zaterdag 21 NOVEMBER WMBO - MBO - HBO Master - Cursussen 010 - 44 86 444 - WWW.StC-MI BD-UVE HDMi AANSLUITING SPEELT OOK MP3 EN JPG AF ROTTERDAM MEGA+TUIN PRAXIS Keileweg 11, 010 - 47 76 008 MEGASTORE+TUIN Hargptein 117. Schiedam, (010) 247 22 11 www.hypotheekshop.nl/schiedam SCHIEDAM Sinterklaas Is tijdens zijn reis naar Schie dam zakken vol met pakjes verloren. De zakken spoe len aan in de haven. De Zwarte Pieten moeten van Sinterklaas de pakjes uit het water halen en naar het Sinterklaaspaleis brengen, maar dit kunnen ze niet al leen! Hiervoor behben ze hulp nodig van veel kinde ren. De Pieten vragen daar om of alle kinderen op 21 november om 13,30 uur hij het Zakkendragershuisje op de Oude Sluis willen zijn om hen te helpen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1