eek ïjsgsiigi """■SSESSTi Krant 2 JUNI Toilet weer terug in de trein zoek op^r huislijn nl 'dé Stempas niet kwijt Plannen station Kethel in september op tafel OUD GOUD INLEVEREN? C. Verkade ppMMif .g COMPLETE ASSORTIMENT ■HRltvntr*..- I IVIDE# AUDI# KTVI WGGGNGR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad Deze week WWW.CORRECT.nl PAGINA 2/3: ZONNIGE TOEKOMST HOOGSTRAAT? PAGINA 4/5: IN DE BAN VAN DE BLUES SCHIEDAM - In de media zijn berichten verschenen over Schiedamse stempas- sen, die op straat zouden zijn beland. De gemeente vindt het van het grootste belang, dat alle stemgerech tigden de mogelijkheid heb ben te stemmen op 9 juni en heeft daarom in samenwer king met TNT Post de zaak onderzocht. Het blijkt te gaan om één enkele stem pas, die op eerste Pinkster dag, samen met de overige post van desbetreffende ge adresseerde, moedwillig door hem over het hek van het postkantoor is gegooid. Het beeld dat op grote schaal fouten zijn gemaakt bij de verspreiding van de stempassen, is volledig on juist WOENSDAGMIDDAG 13 00-16.00 UMf 010 - AA 86 4A4 WWW.StC-f.nl Win twee l kaarten voor WE ALL LOVE MICHAEL op 25 juni Zie verder in deze krant De gemeente- berichten van deze week zijn weer te vinden op de gemeente pagina's in deze krant. Station komt er SCHIEDAM - Station Kethel moet er komen. Dat vindt de Tweede kamer die una niem heeft ingestemd met een motie daartoe. "Ik ga ervoor dat het station nog voor het einde van deze raadsperiode wordt geo pend", geeft wethouder Wil Vissers van Milieu en Ver keer aan. De afgelopen maanden hebben het Rijk en de regio's het Pro gramma Hoogfrequent Spoor bestudeerd. Dat voorziet in ver betering van spoorvervoer door meer sprinters en intercity's per uur, nieuwe stations en een spoorverdubbeling. Het vakblad van Openbaar Ver voer OV Magazine wist te mel den dat Station Kethel door budgetoverschrijdingen zou worden wegbezuinigd. Reden voor de gemeente om een brandbrief naar de Tweede Ka mer te sturen. De Christenunie en de Partij van de Arbeid rie pen de minister daarop vaart te zetten achter het station, met succes. Uiterlijk in september moeten de plannen en financie- ringsvoorstellen op tafel liggen. Ongeveer 30.000 mensen in Schiedam Noord gaan gebruik maken van het nieuwe station, dat al sinds de jaren negentig wordt beloofd. "We vinden het als gemeente Schiedam uiterst belangrijk dat station Kethel er komt en dat er een goede en be trouwbare spoorwegverbinding komt met Den Haag en verder" aldus Vissers, die zich samen met de omliggende gemeenten sterk maakt voor de komst van het station en verdubbeling van het spoor. Poll: Kruisingen gevaarlijk? SCHIEDAM - De kruising op de Burg van Haarenlaan - Piersonstraat(78), op de laan van Bol'Es (79) en Burg van Haarenlaan - Parkweg (38) komen alle drie voor in de ranglijst die RTL Nieuws heeft samengesteld. Leef- baarSchiedam Schiedam Actief pleit voor een monito- ringssysteem om te kunnen ingrijpen op locaties waar veel ongelukken voorko men.. Zijn deze kruisingen echt gevaarlijk of is de situ atie al verbeterd vroegen we vorige week. De meerderheid vindt dat de kruisingen veiliger is dan drie jaar geleden. Geen re den voor een monitorings- systeem. Slechts 33 procent is het daar niet meer eens. Voel je zen SCHIEDAM - Harmonia houdt op 31 mei een avond, over meditatie en regressie onder leiding van Gerrit van Oorschot. De. bijeenkomst begint om 19.45 uur in Wijk centrum Dreesplein aan Dreesplein 2. Toegang: zes Ondernemende senioren SCHIEDAM - Bent u senior in Groenoord en vindt u het leuk om iets te ondernemen met leeftijdsgenoten? Kom 1 juni om 10.00 uur naar het Groenoordhuis! Elke eerste dinsdag van de maand wordt een gratis activiteit in Groenoord Zuid georgani seerd. Voor meer informatie, SWS Wijkwerker Boudewijn Kap- tein tel. 06 345 528 26. SCHIEDAM - De WC terug in cle trein. Dat wil de SP berei ken met de actie 'Hoge Noodtour', Op vrijdag 28 mei reizen een aantal Kamerleden en kandi daat-Kamerleden die dag met de stoptrein door Neder land om aandacht te vragen voor het behoud van het toi let in de trein. Nadat de wc al eerder uit en kele regionale treinen ver dween, schrapte de NS de wc ook bij de aanschaf van nieuwe stoptreinen. In onze regio betekent het dat er geen toiletten meer te vinden zijn in de stoptreinen op de Hoekse Lijn. Tijdens de Hoge Noodtour wordt er een tussenstop gemaakt op sta tion Schiedam Centrum. Tus sen 12.03 uur en 13.46 uur zullen landelijke en plaatselij ke SP'ers flyers uitdelen en in gesprek gaan met reizi gers. Let op onze advertentie volgende week in deze krant! Hoogstraat 90, 3111 HL Schiedam, Tel. OIO - 4267789 www.juwelierverkade.nl vermuseum in zwaar weer. KLIK LEES Het laatste nieuws op nieu- westadsblad.nl WOENSDAG 26 MEI 2010 - JAARGANG 62 - NUMMER 21 - OPLAGE 40.440 POLL Help! Het Jene- DAGBLAD NIET VOOR N IETS HET MEEST GFCITEER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2010 | | pagina 1