Fikse ruzie in West kléin ZILVER imerrP rik krijgt jongeren, plaats van een paspoort Woonplus moet inkrimpen Bank- sparen? ;speSId^ Woensdag 19 Oktober 2011 INRUIL ACTIE! GRATIS TOEGANG EN DEELNAME 23 OKTOBER KOOPZONDAG! lIJliBIcït xperienaP 11 Krant niet ontvangen? Spaarweek Einde aan idylle Ziekenhuisbuurt Klik Win POLITIE POST ALS BIJLAGE IN DEZE KRANT! Onroerend goed, tuin en interieur; al het woonnieuws is te vinden op www.deweekkrant.nl/wonen Nieuwe Stadsblad Jaargang 63 Nummer 42 Oplage 40 440 Schiedam De economische crisis en cri sis op de huizenmarkt laat ook Woonplus niet onberoerd. De corporatie gaat per direct een groot aantal woningen vernieu wen, meer financiële ruimde creëren en inkrimpen van 141 naar 116 fulltime arbeidsplaat sen. Deze forse maatregelen zijn no dig vanwege de financiële situ atie waarin Woonplus terecht is gekomen. De corporatie heeft te lijden gehad onder de aan houdende economische crisis, het slecht functioneren van de woningmarkt en een nadelig overheidsbeleid. Woonplus heeft minder middelen ter be schikking om te investeren, terwijl er juist meer investerin gen nodig zijn. Afgelopen week werd een ondernemingsplan gepresenteerd met hierin de nieuwe koers tot 2020. Om een gezonde en toekomstbestendige organisatie te blijven, zijn meer dere ingrepen nodig. Zo wordt het woningbezit ver sneld vernieuwd door onder andere sloop en renovatie, zodat de verhuur- en verkoopbaarheid toenemen. In tien jaar tijd zul len 3000 woningen worden aan gepakt. Bij de inkrimping van 141 naar 116 fulltime arbeids plaatsen vallen ook gedwongen ontslagen. Waar mogelijk wor den medewerkers herplaatst of krijgen hulp bij het vinden van werk buiten Woonplus. De re organisatie moet per 1 januari 2013 rond zijn. Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010)473 11 50 www.hypotheker.nl Let op onze advertentie volgende week in deze krant! ZATERDAG 29 ZONDAG 30 OKTOBER WORKSHOPS LEZINGEN MASTER CUSSES DEMONSTRATIES SPECTACULAIRE SHOWS Kijk op www.camera.nl voor alle informatie locatie: Barendrecht DÈ CAMERAWINKEL VAN NEDERLAND! WIDE AUDI9 TV 1 VAN T 2.00 TOT 17.00 UUR HET FOTO EN VIDEO EVENT VAN HET JAAR! Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/verspreidklachten Gemeenteberichten Schiedam Met deze week: Omleiding buslijn 54 57 in Schiedam Zuid Meer voor elkaar: Burgerkracht beter benut Uitnodiging afscheidsreceptie oud-wethouders U vindt de pagina's in het midden van deze krant Hij dacht dat hij een paspoort op ging halen, maar was aangenaam verrast toen bleek dat de gemeente hem op het Stadskantoor een Jongerenlintje op ging spelden. Erik kreeg het lintje uit handen van burgemeester Leemhuis vanwege zijn bijzondere schoolprestaties en de manier waarop hij Schiedam positief in het nieuws brengt. FOTO: jan van DER ploeg Van 17 tot en met 22 oktober is het Rabobank Spaarweek. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen hun spaargeld storten en vanaf tien euro levert dat een leuk cadeau op. rabobank.nl/schiedam-vtaardingen Aan de samenwerking tussen protesterende bewoners uit de ziekenhuisbuurt en Bewonersvereniging Schie dam West (BVSW) is een abrupt einde gekomen. Samen leken ze sterk te staan, maar aan die idylle is plots een einde gekomen. Franb Willemse Schiedam Het bestuur van Bewonersver eniging Schiedam West heeft per direct besloten de samen werking te beëindigen. Gebrek aan overleg, eigenwijze beslui ten en politieke standpunten maken dat de werkgroep Zie kenhuisbuurt is uitgesloten van de bewonersvereniging West. Zoekt u een Goedkope Nolte keuken? www.noltekeukensrotterdam.nl De hoog opgelopen me ningsverschillen leidden tot een vinnige reactie van de Ziekenhuisbuurt op het royement. Daarin schrijft de werkgroep dat de samenwer king meer heeft gekost dan opgebracht. De strijd heeft volgens de BSVW gezorgd voor 'eigen meningen' van de werk groep. Met daarbij 'ver oordelende reacties op het ambtelijk apparaat' en 'het mengen in politieke esca pades'. Verwijzend naar het hoge D66-gehalte van leden van de werkgroep die in de politieke arena oppositie voeren tegen de PvdA en daarmee tegen ex-wethou der Groene. De werkgroep Ziekenhuis buurt slaat hard terug. Zij voelen zich juist in de steek gelaten door de BVSW bij overleg met de gemeente. De bewoners uit de zieken huis gaan nu gewoon weer verder onder de oude naam 'bewonerscomité Zieken huisbuurt'. Bob Offenberg geeft zaterdag 29 oktober een groot live concert in Sporthal Margriet met medewerking van onder andere Jannes, Peter Beense en Django. Het Nieuwe Stads^. blad mag vier concertkaarten weggeven. www.nieuwestadsblad.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2011 | | pagina 1