Leegstand loopt op Nieuwe SKsar Irado-medewerkers scoren goed bij tevredenheidsonderzoek SCHOK ONDER KLANTEN ALLES OVER EXCELSIOR'20 19 Kaarten voor Huishoudbeurs 2015 «Monscww rtvSEL DANCE Veel kleine winkels sluiten de deuren Integrale controle in Oost Onafhankelijk advies? In gesprek met D66 Woensdag 4 februari 2015 3 www.nieuwestadsblad.nl Bezorger worden? Meld jè nu aan via ^http^/www.krantjecontantje.nl^ Boekhandel Van Leeuwen sluit na 99 jaar de deuren; binnenstad treurt. Malaise ook juist bij grote ketens Tientallen winkels staan leeg en verpaupering van de Schiedamse binnenstad dreigt. Nadat eerder vooral de Hoogstraat met lege etalages achterbleef, zijn het nu ook de grote ketenbedrijven in de Nieuwe Passage die het bijltje erbij neergooien. Schiedam als koploper van leegstand in de top van leegstaande stadharten. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Cijfers laten zien dat onze binnenstad in de Top 10 van leegstaande stadskernen staat. Waar de Grote Omloop met winkels op de Hoogstraat, Broersvest en Lange Kerk straat, vroeger nog redelijk gevuld was met meest klei nere winkels moesten in de jaren negentig grote winkel ketens Schiedams binnen stad opfrissen. Met De Nieuwe Passage (1995) en het ABC-complex (1992) werden winkels sa men gebundeld en zou een nieuwe glorieuze tijd aan breken voor het winkelhart. Theo van Deventer zocht een nieuwe hobby en stortte zich op zijn cluppie's historie KlIk&WIn KLIK WIN ACTIE Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie <"«ouw Anno 2015 dreigen nu juist de grote winkelketens in de overdekte Passage en omge ving om te vallen. Eerder moesten vooral witgoedketens de deuren sluiten maar nu zijn grote kledingbedrijven en schoe nenconcerns aan de beurt. Bekend is dat de HEMA be duidend minder goed draait dan voorheen en dat kle dingzaken als Miss Etam, Promiss of MS mode het Schiedams centrum dreigen te verlaten. Al eerder ging fietsenzaak Halfords failliet en de Schoenenreus is bezig haar deuren te sluiten. Redigeren? redactie.ns@we- genermedia.nl 'NCONFUct Aan de Schiedamse bijdrage van Serious Request is opnieuw een bedrag toegevoegd. Wethouder Stam maakte donderdagochtend bekend dat Schiedamse ambtenaren 4.160 euro bij elkaar hebben gebracht via de Proosje-munten, die zij in december bij wijze van kerstpakket ontvingen. De totale opbrengst van Serious City Schiedam komt daarmee op 21.498 euro. In de laatste maanden van 2014 waren er in Schiedam veel initiatieven om geld bijeen te brengen voor het Rode Kruis. Zo organiseert de gemeente de vierde editie van de landelijke actie Serious Ambtenaar. Verder waren er onder de noemer Serious City in de stad veilingen, sportworkshops en optredens, waarvan de opbrengst steeds naar het goede doel g'ig- De Proosjemunten konden worden gedoneerd aan het goede doel en veel ambtenaren deden dat in plaats van dat ze iets voor zichzelf van kochten. Foto: Wim van den Berg SCHIEDAM - Het nieuws dat boekhandel Van Leeuwen na 99 jaar de deuren sluit, sloeg afgelopen week in als een bom. Het is helaas niet de enige winkel die leeg komt te staan in de binnen stad. Eerder sloten bekende namen als slagerij Hoor- man, schoenenzaak Dyk- stal en drogisterij de Gaper de deuren. Allemaal op de Broersvest. Volgens het rapport 'Schie dam aan de Top' (2014) van de Rekenkamercommissie Schiedam/Vlaardingen is de conclusie dat, ondanks al het geld dat de gemeente Schiedams in het centrum steekt, alles weinig effectief is geweest. Met het omvallen van grote warenhuizen en ketens (landelijk probleem) maar ook door het feit dat bijvoorbeeld zelfs een Mac Donalds al snel het centrum moest verlaten, gaat de bin nenstad een ongewisse toe komst tegemoet. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten Jazeker. De Hypothekw. Schiedam Broersvest 64 (010) 473 11 50 SCHIEDAM - Afgelopen \yeek is er in Oost door team Toe zicht en Handhaving en sociaal rechercheurs van de gemeente Schiedam, samen met de politie, het Huurteam en netbeheerder Stedin een integrale actie gehouden in Oost. Door ge richte acties als deze, waar bij wordt gecontroleerd op een groot aantal terreinen, worden overlast en misstan den tegengegaan. Het doel is de leefbaarheid in de wijk Oost te verbeteren. In de Lorentzlaan werd een hennepkwekerij ontdekt. Deze is ontmanteld. Ver spreid over de wijk werden vijftien (horeca-)bedrijven gecontroleerd. Bij één be drijf bleek geen exploitant of leidinggevende aanwezig. Bij een ander bedrijf werd een werknemer aangetrof fen zonder tewerkstellings vergunning. Daarnaast werden er 34 woningen bezocht, onder andere om te bekijken of de bewoning in overeenstem ming is met de gegevens in de gemeentelijke basisregi stratie. Bij twee woningen is ernstige overlast geconsta teerd als gevolg van overbe- woning. In een woning aan de Van Leeuwenhoeckstraat werden 18 personen van Roemeense afkomst aange troffen. In een woning aan het Newtonplein werden 16 personen aangetroffen, eveneens van Roemeense afkomst. Er is direct een einde ge maakt aan deze onwen selijke situatie. Van de 34 personen die in deze twee woningen verbleven, waren er 32 niet ingeschreven in de basisregistratie. SCHIEDAM - Irado heeft najaar 2014 een tevredenheidson derzoek laten verrichten on der inwoners van Schiedam en Vlaardingen. Ruim 400 mensen deden hieraan mee. Vooral de Irado-medewerkers scoren goed, terwijl de openings tijden afvalbrengstations en scheidingsmogelijkheden voor kunststof beter zouden kunnen. De Irado-medewerkers die rechtstreeks contact heb ben met inwoners zoals de medewerkers van afvalin zameling, beheer openbare ruimte en klantenservice worden met een 7.4 tot 8 goed beoordeeld. Dat geldt ook voor de me dewerkers van de afval brengstations in Schiedam en Vlaardingen. Ook het gebruiksgemak en de infor matievoorziening scoren daar hoog. Over de openingstijden, vooral het sluiten op de woensdag bij beide afval brengstations, zijn de res pondenten minder tevre den. De respondenten zijn ook te vreden over de voorzienin gen voor het scheiden van papier, restafval en groente- fruit-, en tuinafval (gft), vooral de extra minicontai- ners die het afgelopen jaar in beide gemeenten zijn ver strekt. Het aantal brengloca- ties voor kunststofverpak kingen zou dan wel weer uitgebreid mogen worden en de verzamelcontainers zouden vaker gereinigd mo gen worden. Bij de Schiedamse respon denten komt vooral hun verwachtingspatroon op het gebied van beheer van de openbare ruimte niet helemaal overeen met het beleid. Een derde van de respon denten heeft contact gehad met de klantenservice van Irado, dit is overwegend telefonisch contact. De be reikbaarheid, de snelheid en de kwaliteit van de af handeling wordt belangrijk gevonden en scoort goed. De respondenten zijn min der tevreden over de infor matievoorziening over de afvalinzameling. SCHIEDAM - D66 is altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Daarom gaan ze zaterdag 7 februari de straat op om te praten met de inwoners van Schiedam.Leden kun je tussen 10.00 en 14.00 uur tegenkomen in het centrum en in Hof van Spaland. gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2015 | | pagina 1