Altijd Uv cU buurt! I Vruchtbare gesprekken ZIE DE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Jubileum Win kaarten Euroscoop Chauffeurs 10% KORTING Vandaag een Postcodelot voor u bij deze krant Maximale zekerheid? Schiedam Broersvest 64 (010) 4731150 Tussen artsen en ziekenhuis WOENSDAG 8 NOVEMBER 2017 HOOG BEZOEK LANGS DE LIJN EERSTE FIETSEN WEGGEGEVEN HET DIER VAN DE WEEK Nieuwe Stadsblad® Redactie: Delftseplein 27-k, 3013 AA Rotterdam Q 088-0130445 Q redactie.ns@persgroep.nl www.nieuwestadsblad.nl Q NieuweStadsblad Q @NieuweStadsblad UIT-AGENDA: WAT GAAN WE DOEN? ER IS WEER EEN BERICHT UIT MADRID INFORMEERT INSPIREERT AMUSEERT Zondag 29 oktober was het 60 jaar geleden dat Bram van "t Hoff het orgel ging bespelen van de Ned.Geref Kerk. In de morgendienst werd stilge staan bij dit jubileum. Van 't Hoff gaf aan niet aan stoppen te denken, zolang zijn gezond heid het toe zou laten. Sinds deze week presenteert Euro- scoop een selectie van de beste en mooiste films, die op dat moment draaien, op de Uit-pagina n deze krant. Zit er iets voor je tussen? Maak dan kans op (twee keer) twee vrijkaarten die wij elke week weg mogen geven. Voor welke film ga jij en waarom moeten die twee kaarten naar jou? Stuur je reactie in een mail naar: redactie.ns@pers- groep.nl Seniorenwelzijn zoekt voor de gemeente Schiedam vrij willige chauffeur(s) die deel nemers van de visiteclub thuis ophalen en na afloop weer thuisbrengen. Je rijdt met de bus van Seniorenwel zijn. Voor meer info: 010- 2486888 HET HAASJE GEZINSMENU Bij bestellingen via onze App en website krijgt u www.haasjeschiedam.nl Nieuwe Maasstraat 27 3114 TB Schiedam Tel: 010 426 8854 Openingstijden: Ma. t/m zo.: 12.00 - 23.00 uur. Di.: Gesloten LOTERIJ* Speel bewust De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10233 d.d. 23/12/2016. Kijk voor meer informatie op postcodeloterij.nl/gratis Jazeker. De Hypotheker. www,hypotheker,ni Krant niet ontvangen? Bel 088-0561 595 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten e r" wr e rt BARENDRECHT gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant. De afdeling geboortezorg en klinische kindergeneeskunde van Franciscus Viietland verhuist niet voor 2019 naar Rotter dam. - Bij de leerlingen van de tussenschoolse opvang van Komkids op basisschool De Violier wordt er nagenoeg elke dag voorgelezen. "Het is natuurlijk altijd leuk om er af en toe een speciaal tintje aan te geven. Daarom was burgemeester La- mers vorige week uitgenodigd om te komen voorlezen voor de kleuters en de leerlingen van groep vijf en zes", zegt Corry Co- nijn, coördinator tussenschoolse opvang. "De kleuters hadden in eerste instantie veel belangstelling voor de ambtsketting van de burgemeester, maar het verhaal dat de eerste burger van Schie dam voorlas van de muis en de maan vonden zij ook mooi om te horen. Foto: Corry Conijn SCHIEDAM - Dat is algespro ken tijdens overleg tussen Franciscus Gasthuis 81 Vliét- land, huisartsen en verloskun digen uit de regio en de ge meenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard. De Schiedamse wethouder Patricia van Aaken gaf eind 2016 namens de vier gemeen ten de aanzet tot gesprekken naar aanleiding van het be sluit om de afdeling geboorte- zorg en klinische kinderge neeskunde te verhuizen naar Rotterdam. De huisartsen en het ziekenhuis meldden dat zij vruchtbare gesprekken heb ben gehad over onder andere de Spoedeisende Hulp. Door personeelstekort is die al eni ge tijd alleen van 10.00 tot 21.00 uur geopend. Door het instellen van onder andere een Nachtelijke Opname Af deling (NOA) kunnen met name ouderen nu beter wor den geholpen. Het ziekenhuis wil de Spoedeisende Hulp weer 24 uur per dag openen, zodra dat mogelijk is. Voor acute kindergeneeskunde is de spoedopvang wel 24 uur per dag beschikbaar. Ook de centrale huisartsenpost bij het ziekenhuis is geopend van 17.00 tot 08.00 uur. In de toe komst moeten ook bepaalde categorieën kinderen enkele nachten kunnen worden op genomen op locatie Viietland.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2017 | | pagina 1