Einnenlandschc Berigten. Buitenlandsche Berigten. onafhankelijkheid. Het ministerie Aberdeen telt veljj staatslieden van de Whigs en zoogenaamde Manchester- of vrije-handelsmannen in zijne gelederenzou het er zelfs niet te vele omvatten om ddnheid van streven te kunnen verwachtenzal de behoudende partij onder graaf Derby niet krachtig genoeg zijn om dit belemmeren Dit vreest men wel. Maar hoe't zijeerlang verwacht men gewig- tige maatregelen van hervorming in vele takken van be- stuur te zien voorslaanen is het Parlement inmiddels tot half February aanstaande niteengegaan. In Spanje stak een staatkundige dweeper de misdadige handnaar het leven der Koningin uit; hij werd door gansch't volk verfoeid en ontging zijne straf niet. De constitutionele regering is op het spaansche schiereiland steviger geves- tigddau eene partij aldaar gewaand had van daar dat de poging van het bestuur tot half gewelddadige vernieti- ging daarvan gestuit en dat bestuur ten val gebragt werd. Het is door een ander vervangendat meer met den volks- wensch overeenstemt. In Italie bijkans overal terugtred of herroeping van in 1848 verleende inwilligingen velerlei geschillen tusschen nog smeulende partijen; in Griekenlandregeling van de troonopvolgingin Turkijede G-roote Heer, voor het eerst prijkende met den titel van Keizerlijke Majesteit, terwijl de kracht van zijn Staat al meer verdweenen de zaden van vernietiging, hier sedert lange zigtbaargesta- dig meer opkwamen. In het Westen der wereld rijst de magtige noord-ameri- kaansche Republiek steeds hoogerzinken de zuidelijke Sta- ten aldaar steeds dieper: hetgeen een scherp versehil teekent. Waar zal de eindpaal van den aanwas zijn van den Staat, door de Washingtons en Franklins gesticht? Zal men er aan de gulden staatsregelen van die groote mannen getrouw blijven woelt daar ook geen partij-woede en ontembare vergrootingszucht De ervaring zal het moeten uitmaken. Welligt dat het nieuw aangevangen jaar van groote ge- beurtenissen hier en in ons werelddeel zwanger gaanwel ligt" ook dat het rustiger voorbijsnelt, dan men vermoedt: het zal altoos een eisch des tijds zijnde voorname ver- schijnselen op het gebied van het buitenland aandachtig gade te slaan. Moge die steeds in het voordeel van de Menschheid, van nuttige ontwikkeling, van vriendschappelijke betrek- kingenin een woord van Vrede zijn: de geschiedenis zou er oogenschijnlijk minder belangrijk door voorkomen, maar zeker zouden de volken er te gelukkiger om wezen. Schiedam 4 January. In het afgeloopen jaar werden alhier geboren 616 kinderen. Het cijfer der gestorvenen be- draagt 400. Gehuwd zijn 134 paren. Jn Vlaardingen zijn 306 kinderen geboren; 142 zonen en 164 dochers. Het aantal overledenen is 227, terwijl er 64 huwelijken vol- trokken werden. Te Maassluis zijn bij den burgerlijken stand aangegeven 132 geoorenen, 110 overledenen, 17 huwelijken en 1 echtscheiding. Op het eiland Rozenburg wer den 41 geborenen ingeschrevenhet getal der overledenen beliep er 21 en dat der huwelijken 4. Te Brielle zijn ge boren 184 kinderen, 92 zonen en 92 dochters, overleden 150 personen, waarvan 80 van het mannelijk en 62 van het vrouwelijk geslacht, benevens 8 levenloos aangegeven kin deren. Te Hellevoetsluis zijn 25 Huwelijken voltrokken, 68 jongens en 62 meisjes geboren, terwijl er 117 personen over leden zijn. In 1852 zijn van de reede van Maassluis naar zee gezeild 389 koopvaardijschepon, en 25 binnengekomenbe- halve die van de haringvisscherij. De commissie tot inzameling van giften en bijdragen ten -behoeve der betrekkingenvan de te Hellevoetsluis ver- dronkene varensgezellenmeldt thansnader, dat, na de door haar reeds gedane opgave in verschillende nieuwsbladenbij de onderscheidene leden dier commissie nog is ingekomen een gezamentlijk bedrag van f 20,364,03'/j. De gunstig bekende lithograaf, de heer C. C. A. Last te 's Gravenhage, heeft de vervaardiging op zich genomen, van de platenbestemd bij de verloting van het uitmuntend schilderstukhet zeetooneel voorstellende van de redding der bemanning van de Pegno di Amicizia bij den storm van den 25 October j.l. Het Zondagsblad van 2 January, vermeldt eene zeld- zame poging tot zelfmoord. Onlangs heeft te Ween en een meisje zich, door het inslikken van 200 spelden, waar- onder er waren, van ongeveer 3 duim lang, getracht om het leven te brengen. Eenige dagen verliepenvoor- dat de spelden hunne working deden. Het ongelukkige schepseldat nu vreest aan den dood te ontsnappenleeft nog en is meer dan 80 spelden voorloopig kwijt geraakt. Het verdrietdat zij ondervondter zake van haren lief- dehandel, schijnt aanleiding te hebben gegeven tot deze gruwelijke daad. Datzelfde weekblad meldt nog, dat de bekbnde siame- sche Tweelingbroeders, te Mont-Aery, in het graafschap Surrey, in de Vereenigde Staten, steeds in den besten welstand voortleven. Brielle, 1 January. In het begin dezer week is al hier bij de justitie het berigt ontvangendat te Dvrksland vermoedelijk een kindermoord zou zijn gepleegd. Dadelijk zijn daarop de heeren OfHcier van Justitie, regter Com- missaris en substituut Griffier naar Dirksland vertrokken. Die heeren zijn eerst gisteren teruggekomenweinige uren daarna door de vermoedelijk schuldige gevolgddie in het huis van arrest alhier is overgebragt. Daar de betrek- king van substituut officier bij deze regtbank nog niet is vervuldheeft door de absentie van bovengemelde heeren de gewone correctionele teregtzitting van Donderdag geen plaats kunnen hebben, evenmin als de civielefitting op Vrijdag zeer ten nadeele van partijen, vermits juist eene enquete moest worden gehonden. s Gravenhage. Het door de Staten der Provincie Zuid- Holland in hunne jongste vergadering vastgestelde reglement voor het Hoogheemraadschap van Delfland, is dezer dagen door Z. M. den koning met Hoogstdeszelfs goedkeuring be- krachtigd. Amsterdam, 3 Januarij. Z. K. H. de Kroonprins, heeft Vrijdag gedineerd en den avond doorgebragt bij den heer Mr. R. J. Schimmelpenninck, kamerheer des konings. Nie jaarsdag heeft Z. K. H. de godsdienstoefening bij— gewoond in de Westerkerk. Daarna bragt de prins den dag door op het paleis, en dineerde met eenige jonge hee ren, waarmede hij hier heeft kennis gemaakt. 's Avonds woonde Z. K. II. de voorstelling van Gijsbrecht van Aem- stel en de Bruiloft van Kloris en Roosje, in den schouw- burg bij. Bijzonder verrast was de prins en ook het tal- rijke publiek, toen in genoemd kluchtspel het afbeeldsel des konings aan den wand werd gehangenonder de brui- loftsgeschenken aan het echtpaar vereerd. Gisteren was Z. K. II. ter kerke in de Nieuwekerk. Daarna bragt de prins weder een bezoek aan NaturaAr- tis Magistra, waarna hij te 3 ure, vergezeld van zijnen goui*erneur, den heer Casembroot en van den jongen heer van der Duyn van Maasdam, den Ilortus Botanicus be- zocht. Ileden heeft de prins het Blinden-Instituut bezocht. He- den middag is er dind op het paleis. Amst. Ct. Londen. Uit Noorwegen en Denemarken zijn alhier aan- gekomen 300 Mormonendie onmiddelijk naar Liverpool ver trokken zijn, om zich van daar naar Nieuw-Orleans en verder naar het zoutmeer te begeven. Uit Britsch-Indie meldt men, dat op het eerste ge- deelte der spoorweg-liniedie over de geheele breedto van het Indische schiereiland wordt aangelegd, een proefrid ge- daan is, met het gevolg dat met February e.k. reeds de geregelde dienst een aanvang neemt. Naar men verneemt, verkeert H. M. wederom in geze- gende omstandigheden en ziet men de geboorte van een nieuw lid der koninklijke familietegen het begin van April te gemoet. Keljlen, 31 December. Heden is alhier uit Iiheidt ont vangen een dubbel bloeijende perziktak, in de open lucht gegroeid. Berlijn, 1 Januarij f s morgens). In doorgaans goed on- derrigto kringen alhier wordt thans als zeker beschouwd dat de koning nog dezen winter een tegenbezoek aan den keizer van Oostenrijk te Weenen zal brengen. Men voegt er bij, dat spoedig daarna eene bijeenkomst van de drie groote mogendheden te Warsch.au zou plaats hebben. Parijs. Men verneemt aangaande de huwelijksplannen des keizersdat hij, zonder onverwachte beletselen in het huwe- lijk zal freden met de vijftienjarige prinses Stephanie Fre- drica Wilhelmina Antoinette von Hohenzollern Sigmaringen. Tot president van den senaat is benoemd de heer Tropling. Bij gelegenheid van de schitterende receptie op het paleis der Tuillerien heeft de keizer in antwoord op de aanspraak van den nuncius van den paus te kennen gege ven dat hij met den goddelijken bijstandde magt en den voorspoed van Frankrijk meer en meer hoopt te ont- wikkelen en de rust van Europa te verzekeren. Men verzekert dat het leger van Parijsinplaats van verminderd te worden, nog met eene divisie zal worden uit- gebreid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3