ALBUM DER ITEM. AFBRAAK TE SIAASSLEIS MNEMOSYNE, 131 (D12 ID 3 IB ILII1111) 1, LEES-INRIGTING ALMANAK VOOR J0N6ELIEDEN, Tim vmmsEWBmm as BBdrasasjaaffrasj IHarktberigten. Advertentien. ZANGVEREENIGING De prijs per aflevering is Dertig Cents. Burgerlyke Stand. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. Prijzen der Rogge, 3 January 141/* ffi Archangel 190 1/m. 141/' ffi Arensburger 212 contant. 4 dito. 141/* ffi Arensburger 212 contant. Prijzen der Gerst. 3 dito 130/* ffi Courlander 209 3/m. 4 Jan. 129/* ffi Cour- lander 280 3/m. Moutwijn: 3 January 143/4. 4 January,/ 15.00 SpoelingI Jan. 2.10. 3 Jan1.90. 4 Jan2.00 per Ketel. Gist: f -.30 per Ned. ffi. Rogge en Gerst weinig ter veil en rijzende. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 3. Januarij. De aanvoer van alle Zeeuwsche Granen was heden zoowel als de handel zeer onbeduidend. TARWE. Nieuwe Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche behield flaauw vorige prijzende middelsoorten wederom meestal ter verzending gekocht; puike van 9.30 tot 10.10: middelbare van /8.10 tot 9; mindere van/7 tot/8; jarige van/10 tot/11 per mud. Roode soorten bij uitslijting 162/, ffi Oude Hooglandscho lileefsche/335; 161 162, 165/, ffi Nieuwe dito 315/320330 156/, ffi Nieuwe Bovenlandsche 270. ROGGE stil. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche by kleinigheden 7, /7.40; mindere 6.70,/6.90. Voorts 147/, ffi oude Rijn 200 en 141/, ffi Archangel in entr. 181. GERST. Nieuwe Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche in puike kwaliteit niet aan; mindere flaauw. Winter 4.80/5; Zo- mer 4.70, 4.90 per mud. Boekweit op 140/* ffi nieuwe Groot-Brabandsche 200; jarige Rijn 190. Paarden- en Duivenboonen prijshoudenddan Wittc- en Bruinc- boonen en Envtcn met minder begeerte. KOOLZAAD. Vlaamsch gestort ffi 54'/,, en 108, 109 ffi fcgyp- tisch Lijnzaad f 290 verkodht. V Do MAJOOR-KOMMANDANT der dd. Schutterij te Schiedambetuigtmet wederkeerigen Heilwensch, zijnen dank voor alle blijken van belangstelling bij gelegenheid van de verniemving des jaars ontvangen. (N°. 1. Blijkens acte, op den 3lsten December 1852 voor den Notaris Mr. K. A. POORTMAN, te Schiedam ver- Ieden, behoorlijk geregistreerdis tusschen de Heeren PE- TRUS JOHANNES WOUTERLOODKoopman en CHRISTIAAN ROZESTRATENzonder beroep, beiden wonende te Schiedamvoor eenen onbepaalden tijd, gere- kend van den 29sten September 1852, eene VENNOOT- SCHAP aangegaan tot uitoefening van het bedrijf van Korenwijnstokf.r onder de firma ROZESTRATEN EN WOUTERLOOD, welke Yennootschap'zal gevestigd zijn te Schiedamterwijl beide Yennooten de teekening der fir ma zullen bebbenonder dien verstande nogtansdat bei- der liandteekeningen zullen vereisclit worden voor het ver- vreemden en bezwaren der onroerende goederen, tot deel- vennootschap behoorende. (N°. 2. Met wederzijdsch goedvinden zal de tusschen de Onder- geteekenden bestaande VENNOOTSCHAP tot het uit- o e fen en van den Handel in Tabak, Cigaren etc., met 1 Januarij 1853, ontbonden zijn. De eerst Ondergeteekcnde die de Handel onder dezelfde firma en op dezelfde wijze zal voortzetten maakt van deze ge legenheid gebruik zich bij vernieuwing aan te bevelen in het vertrouwen zijner Stadgenooten, hetwelk zij te zamen zoo ruimschoots mogten ondervinden. (N°. 3. Schiedam 31 December 1852. A. J. KRAMERS. A. J. J. DE GROOT. Vergadering van H.H. Leden op Donderdag 6 January 1853, des avonds ten 5 ure in het gebouw MUSIS SA CRUM, te Schiedam. (N°. 4. van eene groote partij GREENE BALKEN en PLAN- KEN van versehillende dikte en lengte, MOO LAST GRO VE PUIN en MOO.OOO ZACHTE en HARDE STEE- NENte bevragen bij A. van de WEG in het Zeemans- welvaren te Maassluis en bij L. SCHAMPERS te Dordrecht. (N°. 5. V De Boekhandelaren WEYTINGH VAN DER HAART, te Amsterdam en H. G. VAN STEEDEN, te Hel- levoetsluis, hebben uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld: DOOR Mede hwam onlangs van de pers: Gedichten door J. J. Abbink, Mej. N. A. A. Boese- ken, Mej. S. M. Boesekex, Mr. W. v. CD. Dor- beck, Mej. Erik a, AY. J. Hofdijk, H. H. Klijn Mr. J. A. Molster, H. J. Schimmel en P. II. Festos. Uit gegeven ten voordeele van de 8 AVeduwen en 26 AVeezen nagelaten door de 9 varensgezellenden 25 October 1852' te Ilellevoetsluis verongelukt bij de poging tot redding van een in nood verkeerend schip. Prijs /0,G0. (N°. 6. IT- A. M. ROELANTS, te Schiedambe- veelt zijne (N°. 7. bij voortduring der opmerkzaambeid zijner Stadgenooten aan. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. A. C. KRUSEMAN, te Haarlemlieeft dezer da- gen verzonden, de eerste Aflevering van den tweeden Jaar- gang van het EEN WF.RK IN MAASDELIJKSCIIE A F L E V E U I N ft E N TER VERSPREIDIKG VAN NATliURKENNlS ONDER BESCIIAAFDE LEZERS Van den eersten jaargang zijn nog Exemplaren voor den gewonen prijs verkrijgbaar; Exemplaren in kartonnen band 30 Cents hooger. (N°. 8. SCHIEDAM 1—3 JANUARIJ. Gehuwd: Geene. Bevallf.n 1 Januarij. P. Hille, geb. Bijloo, D. 2. H. Schul- tegeb. v. Steenderen, D. E. v. Melaan, geb. Zwalje, D. J. F. Tengcler, geb. Bornet, Z. H. v. Zon, geb. v. d. Most, D.— 3. C. v. Galen, geb. van Zon, D. M. Dries, geb. Wieehert, D. Overt.eden: I Jannarij. Cornelis Vogelenzang55 j.Corne- iia Maria Berheide, 3 m. bijna. 2. Nicolaas v. d. Velden 8 d.— Johannes Antonius Berkel, 3 w. VLAARDINGEN, 1-3 JANUARIJ. Gehuwd: Geene. Bevali.en: C. P. v. d. Berg, geb. MaasD. J. v. Roon geb. den Bogevt, Z. L. v. Toorngeb. v. Noord, Z. Ovf.ui.eden: FetroncllaGocdknegt, echtgen. van Lt. de Goede,57j. HELLEVOETSLUIS 1—3 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen Geene. Overleden Geene. P S. De opgaven van MaassluisRozenburg en Britllezullen in No. 2 opgenomen en geregeld vcrvolgd worden. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4