Binncnlandschc Berigten. de groote ondernemingende speelzupht iu Frankrijk, wat vroeger of later, aldaar eene flnantiele crisis zullen voort- brengen. Daartegen wil men zich al vast in Engeland wa- penenvan daar de verhooging van het minimum bij het disconteren door de bankvan 2 op 2 '/2 p-Ct. Mogt zulk eene flnantiele crisis in Frankrijk tot eene staatkundige voeren, ook dan wil Engeland niet ongewa- pend zijnvan daar de verdere uitvoering aan de militie- wet gegevenvolgens welke 80,000 man, sedert 1852, is onder de wapenen gebragt. Invloedrijke stemmen uit Engeland worden vernomen welke aandringen op eene naauwere aansluiting met de groote Noordsche magten. Aan denanderen kant zijn onderliandelingen met Frankrijk op bet tapijt, ten einde dit meer tot het stelsel van vryen handel te bewegen. AVaarschijnlijk zal van den uitslag dier onderhandelingen in groote mate afhangen, welke de verdere houding van Groot-Brittanje ten opzigte van den magtigen nabuur zal zijn. De gezant der Yer. Staten in Engeland, de heer Inger- soll, lieeft dezer dagen eene indrukwekkende rede te Bir mingham gehouden, ten einde het gewigt te doen uitkomgn van de goede verstandhouding tusschen Groot-Britlanje en zijn vaderland. Men voorspelt hieruit ook eene toenadering van de Ver. Staten, onder het aanstaand bewind, tot de vrije handelsregten. Uit Zweden en Nooruuegen meldt men, dat die aldaar in 1852 zeer tot den bloei des lands hebben bijgedragenvooral tot uitbreiding van den houthandel. Uit het Zuiden van Europa vernam men weinig staat- kundig nieuws van aanbelang, in Spanje, in Italie ver- keerde men in eene soort van stilstand van de politiek. Moge het geen teeken van nieuw te verwachten stormen zijn. Men sprak er van dat de grijze maarschalk Radetzky het opperbevel over het Oostenrijksche leger in Lombard-ye zal nederleggen, volgens sommigen wegens zijne hooge jaren, volgens anderen wegens eenig verschil van gevoelen met keizer Frans Jo-epli. De zaak van Montenegro, een half Turksch landschap, trekt de aandacht meer en meer. Men verzekert, dat de bewoners van dat gewest zich tot het uiterste toe gewapend hebben en besloten zijn de Turken, die eene krijgsmagt tegen hen uitrusten, op eene warme wijzc te ontvangen. Zij worden, zoo het schijnt, door Rusland ondersteund, dat, aan den anderen, als bemiddelaar zou willen optreden. Schiedam. Op 15 December j.l. waren in de verschillende en- trep6ts alhier aanwezigTarwe 974 lasteu 27 mudden Rogge 9653 lasten i'h mudden, Gerst 515 lasten 1 mud, ruwe suiker 476,312 ponden. De geheele opbrengst der Hollandsche IJzeren Spoorweg be- liep in 1852 f\,031,723,75. Het aantal reizigers was 935,443. Aan het Bureau te Schiedam is ontvangen /32,975,70'/j en het getal rei zigers van daar bedroeg 49,641. Naar men verneemt heeft de heer H. W. Roelants, ontvan- ger van de belasting op de huurwaarde der vaste panden, enz. die als zoodanig 39 jaren werkzaam is geweest.zijn ontslag aan den gemeente- raad ingedienden daarbij te kennen gegeven dat hij die betrekking uiterlijk tot 31 Januarij e.k. zal waarnemen. Aan het station van den spoorweg alhieris man ijverig bc- zig met toebereidselen te makeuom dat gebouw met gaz, uit de fabrijk van de hceren Roepius C°.te verlichten. De echtgenoot van Jurrie Siersdie in den avond van den Sen dezer, waarschijnlijk door de duisternis, in de sloot van de noordmolenstraat viel, is o r.streeks middernacht daaruit opgehaald. Den 5den j.l. ontstond er te Charlois brand in de arbeiders- woning van Cornelis Houwer, welke het geheele huisje vernietigde. Als eene bijzonderheid wordt uit de gemeente Wateringen ge- melddat aldaar reeds enkele vroege aardappel-knollen de Stengels boven den grond uitstekenen het te wachten is, dat, indien het weder zoo zaeht blijftzij spoedig zullen bloeyen. In 1852 zijn voor de eerste maal zeebrieven verleend aan 31 barken 8 brikken 29 schooners 37 galjoten 23 koffen 6 tjal- ken 2 sloepen, 1 kotter en 2 stoombooten; te zamen 139 schepen, motende 14,932 lasten. Van dat getal zijn er 125 binnen- en 14 buiten 's lands gebouwd. In 1851 bedroeg het getal zeeschepen waaraau voor het eerst zeebrieven zijn verleend, 167, als 154 binnen en 13 bniten 's lands gebouwd. Hieruit blijkt alzoo dat het getal nieuwe zeeschepen in 1852 minder dan in 1851 bedragen heeft, en voorts, dat het getal buiten 's lands gebouwdc schepen niet is toegenomen zoodat de vreesdie in 1850 bij de vaststelling der nieuwe scheepvaartwctgeving werd aan den dag gelegd dat de aanbouw van schepen buiten 's lands zoo zeer zou toenemenook over het jaar 1852 bljjkt ongegrond te zijn geweest. Men schrijft uit Groningen, 6 dezer: Het aantal zeeschepen, dat gedurende het afgeloopen jaar in deze stad en provincie ge bouwd en te water gelaten ismag met regt aanzienlijk genoemd worden. Buiten de velc groote tjalkschependie insgelijks in dat jaar in deze provincie zijn gebouwd, bedraagt het getal schoener-, galjoot- en kofschepen, die gedurende dien tijd in de havens dezer stad zijn binnengebragt 61; te Nieuwe-schans en Pekel-A 10. Bij Koninklijk besluit van 5 dezer is bepaald: Art. 1. Voor de onderscheidene Zeevisscherijen waaraan, tot over 1850 ingesloten, van Regeringswege premicn waren toegezegd, zul len ook over bet jaar 1858, voor zoo ver die visscberijeu overeeu- komstig de bestaande bepalingen zijn uitgeoefend, premien worden verleend, te betaleu uit hoofdstuk V, artikel 132 der Staatsbegroo- ting voor 1853, vastgesteld bij de wet van 23 December 1852 (Stuats- blad n". 245). Art. 2. Om het bedrag der premien te berekenenwordt voor elk schip tot grondslag genomen het beloop der premie, die toor de soort van vissclierij, door dat schip in 1853 uitgeoefend, tot over 1850 ingesloten, was uitgeloofd. Van dit beloop wordenddar, waar het te pas komt, afgetrokken de kortingen, die tot hiortoe plaats hebben, wanneer de schepen, hetzij niet voldoende ingerigt of uit- gernsthetzij te laat naar de visscherij vertrokkenof te vroeg van daar teruggekeerdhetzij in eenig andcr opzigt, bij de uitoefening der visscherij van de bestaande bepalingen afgeweken waren. Vervolgens wordt, wanneer er geen aftrek om eene dier rede- nen te pas komt, de voile premie, en anders het beloop, dat na dien aftrek is overgebleven, met vijftig ten honderd verminderd en het hierdoor verkregen bedrag maakt de premi ueit voor 1853. Art 3. De sorn van /6400, sedert eenige jaren jaarlijks als sub- sidie voor een hospitaalschip ten dienste van de zoutharingvisscherij bestemd, wordt ook voor het loopende jaar 1853 toegestaan. Z. M heeft den heer Speelman luitenant |er zee der eerste klasse en onder-ekwipagemeester te Hellevoetsluisbenoemd tot ekwi- pagemeester met den rang van kapiteia-luitenant. Bij den heer R. Kraijenhoff te Hellevoetsluis is ontvangen van het gezelschap: Ex surculo arbor (zamengesteld uit leerlingen van het gymnasium te 's Hagede som van f 260zijnde de opbrengst eener gehoudene loterijten voordeele der weduwen en weezen van de verongelukte varensgezellen te Hellevoetsluisen 7als afzonderlijk ingekomen giften. Het Beurs-comite te Triestheeft aan den Consul-Generaal van Oostenrijkte Amsterdam, wederom eene som van /1034,35 doen toekomen voor de nagelatene betrekkingen van negen matro- zen te Hellevoetsluis. Deze som behoort nog tot de inzameling, die door de beurs van Triest geschied is. Het bedrag der giften dat tot dit weldadig einde in Oostenrijk heeft plaats gehad, is daar- t^oor geklommen tot 9641,21. Uit Madrid wordt gemelddat de heer de Sandoval als minis ter-resident van Spanje te 's Gravenhage zal worden vervangen door den heer Arnaudthans minister-resident in Belgiede heer de Sandoval zou als gevolmagdgd minister naar Mexico vertrekken de heer de Magallon is als Secretaris van legatie van 's Gravenhage naar Washington overgeplaatst en zal te 's Gravenhage door den heer Urbistondo, thans geattacheerde te Londonvervangen wor den. Door de Portugesche regering is vastgestelddat voortaan de voortbrengselen der kolonienuit eene dor havens van Neder- land en met deszelfs schepen in Portugal ingevoerdgeen differen- tieel regt zullen te betalen hebben, altoos behoudens de vigerende bepaling omtrent de artikelendie slechts regtstreeks of onder Por tugesche vlag kunnen ingevoerd worden. Vlaardingen 10 Januarij. De uit zee aangekomen vischhoeker de Noordzee" heeft drie tonnen visch aangebragt. Dit schip was reeds den 28 December j.l. van de Noordzee te huis gezeild. Voor de weduwe van stuurman Goudappeldie den 3en Ja nuarij 1.1. door een hevige stortzee op den hooker „de Koophandel" over boord sloeg circuleert alhier van wege den heer J. den Breems eene lijst tot inzameling van liefdegiften. Maassldis 3 Januarij. De leden van den gemeenteraad alhier hebben beslotenvoortaan afstand te doen van hun presentie-geld. 8 Januarij. In den gemeenteraad van heden zijn benoemd tot lid van het fonds van liefdadigheid De Vereenigingde heer Ds. B Nachenius, Jr. en als lid der armkamer de heer C. van Veen. In diezelfde zitting is het request van D. Ligtermoet, om pen- sioenvan de hand gewezenen de plaatselijke verordening op het loslopen der honden benevens het kohier plaatselijke belas ting huurwaarde 1853 geaccepteerd. Brielle De uitslag van de alhier op den 4 dezer gehoudene stemming voor een nieuw lid van den gemeenteraad, ter vervanging van den heer Jonas, was, dat de heeren Mr. A. R. Visser 32, Mr. J. C. M. van den Honert 20 en B. J. A. Pronk 19 stemmen bekwamen. Daar echter geen hunner de volstrekte meerderheid ver- kreegzal er eene herstemming tusschen hen plaats hebben, op Dingsdag 18 Januarij e. k. Hellevoetsluis 2 Januarij. De kap.-luit. ter zee, P. A. Talina, eerste officier aan boord van Zr. Mjs. wachtschip Ajax alhier, die met den ingang van den 1 dezer op pensioen is gesteldis thans op dien bodem vervangen geworden door den kap.-luit. ter zee T. II. Volmer Knollaert. Tcvens zijn de kap. 2e. klasse van het corps mariniers te Hellevoetsluis gestationeerd P. C. R. baron Quer ies de Quarles en de 2e. luit. P. G. H. Hornbostelprovisioned naar Vlissingen verplaatst; zijnde het kommandement van dat corps opgedragen aan den len. luit. J. J. Soer. 5 January. Bij eene onlangs gehouden stemming ter verkie- zing van drie nieuwe leden van den gemeenteraad alhier worden met meerderheid van stemmen (zijnde 22 het gevorderde getal) ver'.iozen de heeren M. Vermaas en A. van Capellen, terwijl eene herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren B. P. W. Ver- weide die 21 en J. H. Bruch die 8 stemmen op zich vereenigd had. Deze herstemming heeft gisteren plaats gehad waarbij de heer J. H. Bruch is verkozen. De heer Vermaas voor de benoe- ming bedanlct hebbende, zoo zal er den 11 dezer weder eene nieuwe stemming geschieden. 10 Januarij. Heden middag arriveerde alhier Zr. Ms. stoom- schip Cycloop van het Nieuwe Diepom na het overnemen van eenige onderofficierenstuurlieden en mansehappen van Zr. Ms. wachtschip alhieronmiddelijk weder derwaarts te vertrekken. 's Gravenhage. Z. D. H. de hertog van Salcsen-Weimar zal, na do voltrekking van het huwelyk van H. Ds. dochter met Z. K. H. prins Henderik zich weder naar Indie begeven. De min. van Binnenl. zaken, de heer Thorbeckeheeft sedert eenige dagen eene ligte ongesteldheid gehad. Z. Ex. is in zoo verre weder hcrsteld, dat hij zijne werkzaamheden aan het minis- terie heeft kunnen hervatten. Het munt-collcgie te Utrecht is voornemens, op Dingsdag, den 25 Januarij 1853, in 's Rijks muntgebouw aan te besteden de le vering van 3,845 Ned. 4' koperen plaatjes voor halve cenion.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3