NIEUWE DAGUERREOTYPEN LET WEL! TWAALF DAGUERREOTYPEN GEDEELTEUJKE OPSTAL I N K W b II li K 11 M a rk t beriij ten. Korrespondentie. Advertentien. J. W. MAASSEN A. van der IIOOP, Jr.Zn. L00DGIETERS-AFFAIRE Burgerlijke Stand. AAN DE BEUES TE SCHIEDAM. ROGGE. 6 Jan. 141/> ffi Archangel 190 6/w. 7 Jan. 145/2 ffi Courl. 222 C/w; 142ffi Courl. 210 6/w 212 3/m. 8 Jan. 143/' ffi Libau 216 6/w. 145/* Courl. 222 6/w. 10 Jan. 145/' ffi Libau 222 6/w. 11 Jan. 145/* ffi Libau 222 6/w. GERST. 8 Jan. 129/1 ffi Courl. 212 3/m. 10 Jan. 127/' ffi Vriesche Winter 175 6/w. 128/' if Fijne Deensche 176 3/m. 127/a ffi Fjjne Deensche 173 6/w. MOCTWIJN. 5—10 Jan. 151/,.. Met veel handel voor bin- nen en buiten de stad. SPOELING. 5 Jan. 2. 6 Jan. 2. 7 Jan. 2. 8Jan./1.90 10 Jan. 1.70. 11 Jan. 1.40 per Ketel. Rogge en Gerst tot verhoogde prijzen met goeden handel. AAN I)E BEURS TE ROTTERDAM. 10 Januarij. TARWE. Nieuwe Zeeuwsche, Flakkeesche en Over- maassche met iets meerder aanvoer en tot vorige prijzen langzaam afgegaan; de middelsoorten veelal ter verzendingpuike van/9.30 tot 10.10; middelbare van 8.10 tot 9mindere van 7 tot /8; javige van/10 tot/11 per mud; roode soorten bijgerijve ver- kocht: 158/, ffi Oude Wolgaster/310; 162, 163/, ffi Nieuwe Hoog- landsche Kleefsche 315320 156/, ffi Oude Bovenlandsche Ris 295; 160, 162/1 ffi Nieuwe dito beide 300; 158/1 ffi Nieuwe Meursche 295. ROGGE met weinig handel. Nieuwe Zeeuwsche, V laamsche en Overmaasscho bij gerijf/7, 7.40; mindere 6 506.90. p. mud van andere soorten bij uitslijtiug 150/1 ffi jarige Fransche 205 146/a u; Nieuw dito/215; 147/2 ffi Nieuwe Limburger/215143/, ffi Archangel 195,/ 198; 144/2 ffi dito 200. GERST. Nieuwe Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaassche win ter weinig aan en door meerder begeerte 10 c. hooger van 4.90 tot 5.20 met grage koopers: zomer als voren/4.70 h/5 p. mud; voorts 132/a ffi Nieuwe Libau te Delfshaven 217 cont. verkocht. PAARDENBOONKN prijshoudend dan minder gevraagd, Nieuwe Zeeuwsche en Overmaassche 5.90 a 6.10. Duivenboonen/6.50 a 6.80. Witte- en Bruineboonen als voren gehouden dan weinig of niet in omgegaan; ook Erwten waren minder gezocht en vorige prijzen moeijelijk te bedingen. BOEKWE1T op 't water niet aan, van 't zolder op 140/« ffi nieuwe Rijn bij gerijf 205. KOOLZAA1). Zeeuwsch gestort 53/» L verkocht. LIJNZAAD. Nieuw Zeeuwsch zaai als voren wel afgaande. Eerste soort 4.40, 4.55 Tweede soort/3.90, 4.25. per Dordsch half deel van 3I'/» kop. Buitenlandsch slag zonder handel. MEEKRAPPEN. Tot de prijzen del- vorige week, was er goede kooplust, de meeste houders verlangden eveuwel nog hooger prijs, die slechts voor enkele kleine partijtjes zijn aangelegd. De aanvoeren waren veel grooter dan de vorige weekwaaron- der veel ordinair goed. Voor 3jarige Wortels zoude 20'/, te bedingen zijn geweest doch werden op 203/, a 21 gehouden. Het ingezonden stuk van „een kiezer te Bridle,kan niet ge- plaatst worden alvorens de naam des stellers bij de Redactie be- kend is. Aan het verlangen van den heer L. te Bom zeetijdingen van eene geheele week in ons blad op te nemenkan niet \oldaan worden. De belangrijkheid van een wee/cblad kan daardoor niets winnen. Mr. LAARZENMAKER te VLAARDINGEN, beveelt zich in de gunst en recommandatie zijner geeerde Sladgenooten belooft eene prompte en civiele bedioning recommandeert zich tevens in het leveren van HEEREN- en DAMES-SCHOENEN. (N°. 12. De Uitgever H. A. M. ROELANTS, te Schiedam zal binnen weinige dagen verzenden DOOR Kl. 12° met een keurig vignetnaar eene teekening van den Heer H. F. C. TEN KATE, gebonden in linnen prachtbandf 1' •Inhoud Doopen. Aannemen. Adelhorsten. Vinken. Potvcr- teeren. IJsvermaak. Ongelijke Huwelijken. Reizende Tooneelspe- lers. Wedrennen. Jonge Jufvrouwen Kostschool. Jagen. Sterven. Tegen Mei e.k.wordt gevraagd eene KEUKEN- MEID van de Protestantsche Godsdienst die in alle op- zigten goed kan kookenen daarbij ook eenig liuiswerk verrigten moet. Adres met geslotene briefjes onder letter L bii den Boekhandelaar H. A. M. Roelants, te Schie dam. (NU-9- De ondergeteekende bij zijne die van gcvoegd hebbendeneemt de vrijheid zich beleefdelijk aan ziine beiranstigers te recommanderen. J Schiedam, J- DIJKMANS Gz Januarij 1853. 9" Van denzelfden auteur wordt tegelijk verzonden DE I>EIti>E DKIItt VAN Inhoud Geengageerd. Aangeteekend. Op reis. Het eerste. Het twaalfde. Geeu Kinderen. Schoonmaken. Inmaken. Visschen. Student worden. Promoveeren. Begraven. Dit bundeltje is in uitvoering en prijs gelijk aan de n Nieuwe Daguerreotypen."' Alom worden bestellingen aangenomen. (N0. 13. Er wordt ter overneming aangeboden de eener KRUIDENIERS-AFFAIRE. Adres aan het bureau dezer Courantte Schiedam. (N"- 1 SCHIEDAM, 4—10 JANUARU. Gehuwd Geene. Bevallen 3 Jan. IT. P. Eikmans, geb. Koens, Z. 4 M. Zagwijn geb. Voorwald Z. A. Kool, geb. Groot, D. 6 I). M. Siegers geb. Waterloo Z. 7 A. J. v. Gerfsum geb. v. d. Kaa- den, 1). 7 J. lleteringgeb. Seliemans, Z. 9 A. Gutjes, geb. v. Wamelen Z. 10 Jan: J. Krauwinkel, geb. HelluwegZ. Overueden: 6 Jan. P. Waltes, echtgen. van Jurianus Siers 69 jaren 7 J. J. Klekamp 15 d. 8 B. Kersen, 1 m. bijna. W. J. Volleman6 m. J. v. Diggelen 4 m. 9 W. v. Bee- kum 5 m. W. H. v. d. Tuin2 j. en 3 m. II L. Verzijde, wed. L. Vlng, 75 j. C. Gagasteijn, echtgen. v. P. Bijloo, 54 j. VLAAI1DINGEN4-10 JANUARIJ. Gehuwd Joh. Wilh. M.aassen en El. Ilennevcld. Bevallen: Jannetje Bouman, geb. ZonnevcldD. A. d Zeeuw, geb Don, Z. Maria van Rossengeb. Niemantsverdriet, D. Neeltje Starre geb. IJdo D. Johanna van der Gapuw, geb. van Rossen, D. Johanna v. d. Zwet, geb. Bonefaas Z. Wil- lemijntje Maat, geb. Bos, Z. Overleden Johanna v. Mannekus echtgen. v. ltr. v. Rossen 51 j. Anth. v. Schaik echtg. van Ka. v. d. Lee, 39 jaren. Jannetje Wapenaar, wed. v. Cs. v. Leeuwcn 69 j. Adriaantje Brobbel wed. v. Ps. v. d. Bent6.3 j. Willemina Ommennglm.— Cornelia Fnllckers, wed. v. C. Schilperoort, 71 j. Maria Hooger- werf, wed. van Adam van Toom 62 j. MAASSLU1S, 1—8 JANUARIJ. Gehuwd: Geene. Bevallen: 1 Jan. J. A. Vroomboutgeb. de Jong, D. J. de Boom, geb. de Kok Z. J. Parre geb. VisserZ. Ma. v. Zanten, geb. v. d. DoolZ. - 2 J. v. d. Hidde, geb. Boo- SaOvERILEDEN1 Johannes Adrianus v. d. Leeuw, 57 j. Trijntje van Arkel, 65 j. Jacob Mostert19 m. 2 Lena Breedvelt. 60 j. 4 Maartje Regoort44 j. 5 Maria Verschoor, 16 m. 6 Christina Visser, 19 j. ROZENBURG 1—7 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen Geene. Overleden Geene. BRIELLE, 1—7 JANUARIJ. Gehuwd: Geene. Bevallen: 1 Jan. M. L. Sieberg, geb. Hemtz Z. 3 L van den Blink, geb. v. d. Poel, 1>. 5 A. Harrewyngeb. Schenk Z. Overleden: 1 Jan. Margrieta Snellenburg, oud 73 jaren echtg. van Arie v. d. Bruggen. HELLEVOETSLUIS 3—9 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 3 Jan. J. Hooghart, geb. v. Becsten I). 4 D. r. Lier, geb. OrijnesZ. Oveklbden Jan Spek, 4j. Jannetje v. d. I ut, drika Alida Visser, 4 j. 15 m. Hen- Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4