\Z fli g*JJ VOOR SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLUIS, ROZENBURG, RRIELLE EN HELLEVOETSLEIS. 1853. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD KENNISGEVING. H.A. M. ROELANTS, vernEde. STAATSBEGROOTING D E A A S B 0 D E Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f -.75 voor Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg, BrielleHellevoetsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- dclaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. De prijs der Advertentien. is van 1-0 regels f -.60behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen, naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag vd<5r den uur ter drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondentenJ. A. KANNGIESSER te VlaardingenWed. G. ran der WEII1ENte Maassluis; C. G. de GRAAFFte Brielle; H. G. van STEEDENte Hellevoetsluis. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schie dam, gezien de missive van den heer G. F. Gunning, nieuw benoemd Arrondissements-IJker voor dit ressort, van den 14den Januarij 1853, n°. 2; Doen te weten: Dat gemelde Arrondissements-IJker zijne functien als zoodanig aanvaard heeften voortaanbuiten den tljd voor den herijk bestemdtelken vrijdagdes voormiddags van 10 tot 11 ure, of zoo veel langer als noodig mogt bevon- den worden, ter verificatie en ijking van nieuwe maten en gewigten en verder tot raadpleging omtrent zakende ma ten en gewigten betreffende, zitting zal bouden, voor shands in bet oude IJklocaal, op den hoek van de markt, en la ter, zoodra hetzelve daartoe ingerigt zal zijn, in bet nieuwe LTklokaalin het zoogenaamde Blaaawhuis, aan de Lange Nieuwstraat albier. En is hiervan afkondiging geschied, waar bet behoort den 18den Januarij 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. VAN BOL'ES. De Secretaris, VOOR HET JAAR 1853. Het meest gewigtige onderwerp, waarmede de Staten- Generaal zichop het einde van het afgeloopen jaar, vbbr hun uiteengaan hebben bezig gehouden is voorzeker ge- weest de vasistelling der Staatsbegrooting voor 1853. Wij achteri het doelmatig onze lezers mede te deelen hoe die begrooting is zamengesteld. A. Deuitgaven zijn aldus verdeeld Hoofdst. I. Huis des Konings800,000.00 H. Hooge collegien van Staat enz. 562,804.00 in. Dep. van Buitenlandsche Zaken 482,966.00 IV. Justitie2,188,012.28 V. Binnenlandsehe Zaken 5,331,851.64 VI. i) voor de Zaken der Herv. Kerk 1,664,901.45s VII. R. K. Eerd. 557,646.68s VIII. van Marine 5,654,029.02s IXa. Nationale schuld35,993,773.62 1X6. Dep. van Financien6,234,884.11 X. Oorlog10,400,000.00 XI. Kolonien114,209.50 XII. Onvoorziene uitgaven100,000.00 Totaal der uitgaven f 70,085,078.31s B. De ontvangsten zijn geraamd als volgt I. Directe belastingenf 18,743,525.00 II. Accijnsen19,603,018.99s III. Indirecte belastingen9,453,000.00 IV. In- en uitgaande regten enz. 4,777,660.00 V. Waarborg en belasting der gouden en zilveren werken 161,000.00 VI. Domeinen1,190,123.96s VII. Posterijen1,300,000.00 VIII. Staats-Loterij400,000.00 IX. Jagt en Visscherij63,000.00 X. Regt op de Mijnen193.43 XI. Ontvangsten en toevallige baten 1,094,251.00 XII. Onvervreeradbare renten ten laste van Belgie400,000.00 XIII. Uitkeeringen uit de geldmiddelen van 's Rijks Overzeesche bezit- tingen tot kwijting der rente, ten laste dier schuld daargesteld 9,800,000.00 XIV. Vermoedelijk batig slot der kolo- niale administratie hter te lande 4,700,000.00 Totaal der ontvangsten 71,685,772,39 De uitgaven zijn berekend op 70,085,078.31s Zoodat de ontvangsten de uitgaven zouden te boven gaan metf 1,600,694,07s Wanneer men het bedrag der Staatsbegrooting gade- slaatdan deinst men inderdaad voor het hooge cijfer daarvan terug, vooral wanneer men bedenkt, dat het eene begrooting betreft voor eenen zoo kleinen Staat als Nederland, hetwelk nagenoeg slechts drie millioenen zielen telt. Maar zoo men den staat van zaken eenigzins meer van nabij beschouwt dan blijkt hetdat het grootste deel van het cijfer, meer dan de helft der begrooting, voor de Natio nale Schuld gevorderd wordt. Bij de 36 millioenen wor den jaarlijks voor rentebetaling en tot aflossing vereischt. Dat is de drukkende last, waaronder 's rijks financien ge- bukt gaan. Dat is het droevig gevolg van vroegere op- drijving van uitgaven, van ondoordachte verhooging van schuld, van buiter-gewone omstandigheden en bovenal van het stelsel van volharding, dat van 18301839 door de toenmalige Regering was aangenomen en dat schatten weggesleept heeft. Rekent men nu bij die 36 millioenen voor de nationale schuld bijna 10'/2 voor oorlog en 5% voor marine, dan bedraagt dit gezamenlijk 52 mil lioenen. En van de ruim 70 millioenen, waaruit de begrooting bestaat, blijven er dan slechts 18 millioenen over voor al de verdere hoofdstukkenwaarvan nog voor Binnenlandsehe zaken 5/3 en voor de Financien (adminis tratie) ruim 6 millioenen worden gevorderd. Zoo blijkt het, dat van de 70 millioenen, die door de wetgeving toegestaan zijn, slechts 18 millioenen voor al de takken van de huishouding van Staat overblijven. Het komt ons voor dat dit bedrag niet als overdreven kan worden beschouwd. Dit neemt ecliter niet weg, dat sommige hoofdstukken nog voor vereenvoudiging en bezuiniging vatbaar zijn, en dat op menige uitgave aanmerking kan gemaakt worden. Dit is, onder anderenhet geval met het hoofdstuk van Justitie, dat bij eene aanstaande organisatie van het regtswezen welligt eenigzins kan worden verminderd evenzeer als dit met het departement van^J£iaa«cjen het geval_ji£Lii^kun- nen zijn, wanneer er langzametjjaJlilten aajr|Fct belastingstelselandere mjaatregelen wiei^en eonfmeh. 4JbPn\ over het algemeen bescbouwdis het cyfen^wr beJgroo£ing

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1