B i n 11 e 111 a 11 <1 s c h e B e r i g t e n. portel'euille zal nederleggenmaar toeh deel van het be- stuur zal blijven uitmaken. Er zijn tijdingen van nieuwe overwinningen uit Britseh- Indie ontvangenPegu is door de Britsche magt bezet de aanhechting van dat rijke landschap aan de Britsche be- zittingen is bevolen, en de togt tegen de Birmannen mag zoo goed als geeindigd beschouwd worden. Wendt men naar Turkije het oog, men ziet er al meer en meer teekenen van verval, bij de hooger gaande eischen van de oude dweepzieke party. Redschid, vroeger de veel- vermogende vizier, de voorstander der beschaving en ver- draagzaamheidwilde men verbannen. De Fransclie gezant heeft -weder voordeelen voor de Latijnsche kerk te Jeruzalem verworvenwaartegen de Russische gezantten behoeve der Grieksche kerkheeft geprotesteerd. De Montenegrij- nen blijven zichaan de andere zijde tot een wanhopigen tegenstand toerusten. De hoofdmagt der Turken trekt in Albanie zamenen de Turksche vloot is naar de kusten van het in opstand gekomen landschap gezonden. De Porte beschouwt dezen krijg tegende Montenegrijnen als een hei- ligen oorlogen had alle geloovigen doen oproepen om het zwaard aan te gorden. Uit Italie verneemt men de tijdingdat Madiai in de gevangenis overleden zou zijn. Engelsche en Fransche bladen betreuren ditals een gevolg van onverdraagzaam- heid. In Sardinie is voor 2 millioen nieuwe scliuld ge- creeerd tot dekking van het te kort en wil men eene con- versie beproeven. In Spanje slaat het nieuwe bewind den weg der gema- tigdheid in, en schijnt daardoor het land voor nieuwe ram- pen te zijn behoedin Portugal is het nieuw tarief in werking gekomen en hebben ten gevolge daarvan vele Britsche invoeren plaats gehad. In het noorden van Europain Denemarlcmheeft de liijksdag, in weerwil van den tegenstand der Ministers, met 50 tegen 45 stemmen, eene voordragt geweigerd, waar- bij de tollinie aan de Eider opgeheven en naar de Elbe verlegd zoude worden. Hierop is de Deensche Rijksdag ontbonden. Schiedam. "Bij gelegenheid der hehandeling vail liet voorstel van den heer Wintgens over de enquete wegens de zeevissche- rijen is gebleken dat van de elf provincien acht aan de zeevis- selierijen deel nemen. Tien jaren geleden werd door een zeer bevoegd beoordeelaar berekenddat de visscherijen werden gedreven met 1600 schepen welke schepen eene waarde haddendoor hem gesehat op 4'/» mil lioen gulden die bemand waren met ruim 8000 zeelieden, en die aan jaarlijksche onkosten van uitrusting en bemanning, visehwant en dergelijke, een bedrag uitmaakten van ruim 3,700,000. In 18.J2 gingen nog 120 buizen ter haringvangst nit, terwijl in 1851 slechts 97 daartoe uitzeilden en wel 5 minder dan in het vorige jaar. De Oost-Indisehe koopvaardij-vloot van Zuidholland, uitge- nomen Dordrecht, teldc 31 December 1852, 201 schepen, waarvan 18 9 de volgende destination hebben: In zee naar Java voor de Nederlandsche Handelm69 Voor purticulieren via Engeland en direct, naar Java, de Golf van Bengalen China Australie enz87 Naar de west-kust van Noord- en Zuid-Amerika10 Naar de oost-kust van Noord- en Zuid-Amerika6 Zeilklaar naar Java te Hellevoetsluis Ned. II. M2 Dito via Engeland, partic. aan het Nieuwe Dieppartic6 In ladingg 189 Zonder destinatie of aan het lossen welke varen voor rekening van 52 reederijen. Het getal schepen en de scheepvaart naar alleen zelfs vroeger onbekende oorden is dus aanmerkelijk toegenomendaar er op 31 Maart 1845 123 schepen aanwezig waren, waarvan: In zee voor de Ned. H. M35 particulieren In lading. 5 Zonder destinatie of aan het lossen71 In 1852 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 442 schepen. In het vorige jaar beliep dat cijfer 316. In het jaar 1852 zijn van den Belder naar Engeland uitgevoerd 2,376 koeijen 1,522 kalveren 31,293 schapen en 207 varkens. De commissie tot het oprigten van een Zeemanshuis te Am sterdam, ontvangt van vele en zeer geachte zijden de ondersteu- ning, welke haar schoon doel verdient, en welke zeer zeker tot voorbeeld zal strekken voor hen, die hnnne bijdragen nog hebben achtenvege gelaten. De regering van het groothertogdom Ol denburg heeft zich bereid verklaard tot het gestelde doel mede te werken, door het geven eener milde bijdrage, die nog zoo zeer noodig is. Januarij. Gisteren had men in een kofschip, liggende in de Biiiteuhaven alhierhoutskool gebrandten cinde op dezewijze ongediorte te dooden. Intusschcn drong, in den afgeloopen nacht, de damp in de roefdie op het dek geplaatst Waswaar drie schecpi- lieden sliependoor, met dat treurig gevolg, dat de stuurman da- dclijk en oenigen tijd daarna een inatroos overleden zijn; een schceps- jongen, die in 'tzelfde geval Verkeerde, is door een gclukkig toe- val gered. Het Engelsch schoonerschip Cleafland Blealh, van Maldon naar Sunderland, is 1 Januarij op 56° N. Br. in zinkenden staat door het volk verlaten hetwelk door Stuurman Schenk voerende den vischhoeker de jonge Wouter is gered en te Hellevoetsluis aangebragt. In de 1.1. IVocnsdag door den gcmeenteraad to Middelburg ge- houdene zitting is, na langdurige discussiebesloten dat de be- trekkiDg van beurtschipper op Schiedam voorloopig zal worden waargenomen door de schippers tusschen Leiden's Gravenhaqe Delft en Middelburg. De commissie van het Concert, dat op den 13 Dec. j.l. alhier ten voordeele der weduwen en weezen der verongelukte varensge- zellen te Hellevoetsluis gegeven werd, heeft dezer dagen de netto opbrengst daarvan overgemaakt, aan den heer R. Kraljenhof te Hellevoetsluis. Deze opbrengst beliep /128,50'/2 Vlaakdingen. In den nacht van 11 op 12 Januarij j.l., heeft aan het kantoor van den heer A. Hoogendijk, Jbz. alhier, een bru- tale dicfstal, door middel van inbraak, plaats gehad. De daders, die met een kuipcrs dissel de luiken van het kantoor, en de daarop aanwezige lessenaar openbraken hebben zich van eene niet on- aanzienlijke som gelds meester gemaakt. De politie doet ernstige pogingenom de daders in handen te krijgen. In de afgeloopene week arriveerden van de Noordzee de visch- hockers de Jonge Woutergevoerd door J. Schenk, aanbrengende 16 ton, de Jonge Hertnannusstuurman P. Verweij, aan boord heb- bende 20 tonnen Aan ijver vruchtbaarGt. van Noord, aanbren gende 26 ton, de vrouw Petronella, Ivorns. van der Windt met 17 ton, alien met belangrijke schade aan ankers, reepen en beug. De jonge F.lizabethMichiel Don met 24 ton, de Noordsler, M. den Ad- mirant met 34 ton, de DanlcbaarheidLt. Schouten24 ton, Peer- lands KoningP. Meulendijk34 ton. De vier laatste schepen zijn zonder schade binnengekomen. Prijs van de visch van f 22 tot f 24. Maassluis, 11 Januarij. In den avond van dezen dag is, waar- schijnlijk door den duister, onder dc gemeente Maasland (Zuid- buurt) in het water geraakt zekere P., schoenmaker aldaar, en daaruit levenloos opgehaald. Brielle. Door den Burgemeester alhier zijn aan den raad dezer gemeente drie belangrijke verordeningen voorgedragen, waarop wij de aandacht onzer lezers wenschen te vestigen. I)e eene is eene verordening van Burgerlijk regt; eene andere bevattende Politie-ver- ordeningen op de instandhouding, bruikbaarheid en veiligheid ran de publieke wegen, straten, plantsoenen, pleinen en andere plaat- sen tot gemeene dienst van alien bestemd. De dcrde is eene po- litie-verordening op gebouwen enz., welke dreigen in te storten of om te vallen. (Deze verordening wordt bij dit n°. voor onze ge- abonneerden te Brielle, gratis uitgegeven). Nader deelen wij de vaststelling der andere bovengenoemde ver ordeningen mede. 12 Januarij. Gister avond had alhier het openbaar examen der leerlingen van de zangschool, onder de leiding van den muzijk- onderwijzer H. Sieberg en onder toezigt van II. H. Commissarissen plaats. Ouders en familientot het bijwonen van dit examen uit- genoodigd, werden op eene alleraangenaamste wijze verrast, door den uitmuntenden zang der leerlingen van de 3de klasse in hctbij- zonder, en door die van de 2de en lste klasse in het algemeen waarbij zij ook proeven gaven van hunne gemaakte vorderingen in de theorie. Na eene gepaste toespraak door den Commissaris G. P. Scinzoo aan toehoorders als tot de leerlingen gerigt, werden aan de 7 leerlingen der 3de klasse Arnold en Anna van Andel, Jan en Lisa Beijers, Lumina Boon, Marie van der Bijll en Emma Jonas, benevens aan drie der 2de klasse: Marie Jonas, Leentje Beijers en Jan Veenenbos, als ook aan twee der lste klasse. Ro bert Francis en Dlederik Boon, prijzeit aitgereikt, waarna nog ecnige fraaije stukken werden gezongen en dit examen onder eene even hartelijke toespraak door den Heer J. W. Hein besloten werd. Bij aanvnlling van het berigt in De Maasbode van 12 Januarij, betreffende den uitslag der verkiezing van een lid voor den ge- meenteraadblijkens hetwelk de Heer Mr. A. R. Visser 32. Mr. J. C. M. van den Honert 20 en B. J. A Pronck 19 stemmen had den bekomenen die drie heeren op de lijst ter herstemming wa ren geplaatst, moet worden opgemerkt, dat bij het openen der bil- letten een billet meer in de bus is gevonden, dan het getal der ge- stemd hebbende kiezers en dat daarom het bureau van stemopne- ming, mgevolge art. 66 der kieswet, in aanmerking nemende, dat het te veel gevonden briefje op de keuze van den heer van den Ho nert van invloed heeft kunnen zijn, gemeend heeft den heer B. J. A. Pronk ook op de lijst te moeten plaatsen. Hellevoetsluis 12 Januarij. De uitslag van de op gisteren hier plaats gehad hebbende stemming voor een lid van den raad in de plaats van den heer M. Vermaasdie voor deze benoeming had bedanktis wederom niet afdoende geweest. Het getal nit- gebragte geldige stemmen bedroeg 36. Geen der gestemden had volstrekte meerderderheid verkregen zoodat er eerie herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren B. P. W. Verwcijde, die 17^ en C. KlopRsz. die 9 stemmen op zich vereenigd had. 's Gisavekhage 18 Jannarij. Het Staatsblad N° 4behclst een besluit van den lien Januarij 1853, betreffende de uitloting en af- lossing van 3p.Ct. schuldbekentenissen voor 1853. Dit besluit bevat o. a. de twee volgende artikelen Art. I. Op den eersten April 1853, wordt tegen honderd ten honderd, aflosbaar gesteld een kapitaal van f 300,000 schuldbeken tenissen, rentende 31/, p.Ct., daargesteld krachtens de wet van 27 Mci1850(St.bl. N°. 10) en ingevolge het kon. besl. van I Junij 1830 {St.bl. N». 13). J Art. 3. De loting tot aanwijzing der met I April IS53 aflosba- re schuldbekentenissen, rentende 3'/, p.Ct., heeft plaats in het open- haar op Woensdagden 16 February 1853, des voormiddags ten elf lireaan het locaal van het Ministerie van Finantien te 's Gra- venhageten overstaan van twee leden van de algemeene Reken~ kamer. Van dezen uitslag der loting geschiedt onmiddelijk bekend- making in de Ned. Staats- Courant. toestand van den baron van Doom van West- Capelle was in de jongste dagen weder hoogst zorgelijk geworden; zoodat men

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3