Binnenlandsche Berigten. grijnen hcbben twee banner hoofden naar Ween en gezon- denom de tusschenkomst van die zijde te verzoeken. Oostenrijk is thans tot eene nieuwe regeling van het be- stuur in Hongarije overgegaan. Het heeft dat land in eenige afzonderlijke afdeelingen gesplitst, die onder stedehouders zullen staanwelke gezamenlijk de leiding van een bur- gerlijk en militair gouverneur zullen volgen. De berigten wegens de verstandhouding van Oostenrijk en Pruissen over de Dnitscbe handelsaangelegenkeden, lui- den minder gnnstig, dan sedert eenige weken verwacht werd. Intusschen wordt van eene balf officiele zijde uit Frankfort verkondigddat de baron von Prokesch de nieuwe president der Bondsvergaderingaldaar verwacht wordt, om de taak tot regeling van vele punten op zich te ne- men. Men schijnt Pruissen meer vrijheid van beweging in Duitschland van binnen te willen laten; Oostenrijk als een verdediger van dat land buitenaf te willqn doen optreden. Inmiddels blijft het tot 66n brengen van zoo vele Duitsche Staten steeds aan vele moeijelijkheden onderhevig. Uit Rusland wordt gemeld, dat de keizer in het voor- jaar weder naar Warschau zou vertrekken, en denkelijk aldaar nieuwe staatkundige bijeenkomsten zullen worden ge- houden. Schiedam, 25 Januarij. Op morgen, den 26 dezer des voormiddags ten 9 '/a urezal de gemeenteraad alhiereene openbare zitting houden. Onderwerpen Resolutie van Gedeputeerdo Staten omtrent verdaging der ge- meente-begrooting voor 1853. id. Omtrent beschikking over de onvoorziene uitgaven,dienst 1852. id. Over onderhandsche verhuring van een bovenkamer aan L. van Oers. id. Over verdaging van Z.M. beslissing omtrent voorgedragene belastingen. Missive Commissaris des IConings met bedenkingen op de begroo- ting voor 1853. Rapport Adres J. van der Made. id. Adres J. J. Hermans. Rekening Kamer van Koophandel en Fabrijken over 1852. Proces Verbaal Kasopneming gemeente-ontvanger. Adres Plaatselijke Schoolcommissie over vervulling van de post van Hoofd-Onderwjjzer op de groote Stads-Armschool. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot onderhandsche verhu ring van eenige perceelen tuingrond onder Hoogvliet gelegen. id. Tot het doen van betalingen uit den post van onvoorziene uitgaven dienst 1852. Voorstel tot verhooging der toelage aan den Onderwijzer A. He- melop voor de bekostiging an verwarming en schoonhou- ding zijner school, id. Tot kwijtschelding der recognitie van J. G. van Dusseldorp. Adres C. Makkers om ontslag als gemeente-architect. id. H. W.Roelants om ontslag alsontvanger der stedelijke belasting. id. Wed. J. C. Maagdenberg om afstand van stadsgrond, met rapport van de commissie van fabricagie. id. Willemse en van Vliet over gebruik van stadsgrond met rapport als voren. id. Wed. J. Schoenmakers over gebruik van stadsgrond. id. W. G. M van der Mee om benoemd te worden tot ontvan- gcr der stedelijke belasting. id. P. Sanders om benoemd te worden tot hoofd-onderwjjzer op de s tads-arms chool. Benoeming Leden der vaste commissien. id. Van de plaatsvervangers der wethouders. En verdcre aaugehoudene stukken. Wij maken onze lezers opmerkzaam op de uitvoering van de ZangvereenigingGodsdienstzin en Kunstgevoelonder de adverten- tien aangekondigd. Dezc Zangvereenigingonder de leiding van den verdienstelijken muziek-directeur de heer I). H. Spoelders, on- derscheidde zich reeds gunstig bij eene uitvoering in 1851. Men mag dus verwachten dat deze uitvoering die velen in de gele- genheid zal stellen een weldadig doel te helpcn bevorderen, tevens eenen aangenamen avond zal verschaffen. Naar men verneemtheeft de heer C. Makkers zijn ontslag als stads-architect aangevraagd. 21 Januarij. In den afgeloopen nacht is door den visscher P. van Wieringen woner.de alhierin het Schiedamsche water, als drijver gevangeneen winterzalin wegende 29 halve neder- ponden de eenige die heden aan de markt kwam op het Kra- lingsche veer, en welke bij afslag heeft gegolden 1379 stuivers, een prijs welke zich niemand herinnert ooit besteed te zijn en welke opbrengst aan genoemden 70jarigen visscher eene buitengewone wintertoelage heeft verscliaft. He zalm is gekocht door een Rof- terdamschen vischkooper die hem morgenochtend per stoomboot naar Londen zal verzenden. Aan de stads-waag te Delft zijn in 1852 gewogen1862 2651 4267/1G vaten en 225 potten boterte zamen uitmakende 651,970 Ned. ft'. Bij besluit van 18 Januarij j.l.N° 50, heeft Z. M. goedge- vonden met den 1 Maart aanstaande tot Hoogstdeszelfs Commissaris in de provincie Groningen te benoemen Mr. L. A. van Royen. Op de onlangs plaats gehad hebbende verkoopingvan het schilderij-kabinet des hertogs van Orleans is de wereldberoemde Christus Consolator van Arij Scheflfer, aangekoeht door het museum te Rotterdamvoor eene som van 52,000 francs. De Medora van dienzelfden kunstenaar, is door opgemeld musenm aangekoeht voor 19.500 francs. Volgens berigt van den officier van Justitie te Rotterdam d.d. 14 Januarij j.l. wordt de Russische Coupon, als ontvreemd CEP opgegevennader omschreven als volgtZij is gemerkt y en gestempeld Warmelo en van der Drift Vlaardingen zijnde die stempel langwerpig rond en in blaauwen inkt afgedrukt Zij heeft tot nummer 90892 en is van 1 Jan. 1853 en betaalbaar bij de heeren Hope en C°. te Amsterdam. Bij voorkomen of ontdekking alhier, wordt men verzocht daarvan aan den heer Commissaris van Politie kennis te geven. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepentot de verminderde vracht en gewijzigde con- ditie Voor Rotterdam Dankbaarheid aan de N. H. M. J. Krol India,Jonge JanJacalra, T. Buys; Jan van Galen. P. H. de Boer; Laurens KosterD. R. KleveMaria Adriana, S, v. d. Held. Voor Amsterdam Dionysia CalharinaC. J. Jaski. Voor Dordrecht: Osiris, G. Crans TagalJ. E. H Gobel. Voor Schiedam: Loopuyt, C. C. BouwmeesterSooloM. Kor- teland. -In eene den 20 dezerte Amsterdam onder voorzitterschap van den heer Boissevainj in de Karseboom gehoudene bijeenkomst van reeders aldaaris met olgemeene stemmen beslotenom voors- hands hunne schepen niet aan de Nederlandsche handelmaatsehappij tot de door haarvastgestelde lagero vrachten af te staan. Y-enAmstb Vi 'akdtngen. Uit de Noordzee arriveerde in de afgeloopene week de vischschepen ZeemanshoopH. van der Werf Mannekes, met 20 ton; de Nijverheid, Jb. Schouten, met 22 ton; de Vernieuwde Hoop, Jan Verweij, 24 ton; Hollands KoningLt. Visser, 16 ton- nen; Op hoop van Zegen, Hk. Bijl25 ton; alien met meerdere of mindere schade. De jonge Aletta, Abm. van den Windt, met 17 ton, de EendragtM. Kwakkelstein, 13 ton, en de Toekomst, H. Schouten, met 41 ton; de drie laatsten zonder schaden. 24 Januarij. Binnen gekomen van de Noordzee de Vereeniging stuurman Willem de Graaf met 20 ton. Elizabeth Neeltje Johanna stunrman Willem van der Sjouw met 41 ton. Door de plaatselijke schoolcommissie zal morgen alhier gein- stalleerd worden de heer onderwijzer J. H. Haan. Brielle. Den 15 Januarij j.l. vierde de WelEd. Achtb. Heer Mr. A. E. Huijsmanzijn 25 jarig feest als Schoolopziener van het 7de schooldistrict in Zuid-Holland. Dertig onderwijzers uit genoemd district vervoegden zich te zij- nen huize, waar zij door Z.E. Achtb. en door zijne geeerde fami- lie met hartelijklieid en guile gastvrijheid werden ontvangen. De tweede voorzitter uit het eerste onderwijzers-gezelschap wensch- te in korte bewoordingen Z. E. Achtb. en zijne familie geluk met dezen dag. Hoezeer de onderwijzers verzekerd waren, dat eenige geldelijke opoffering van hunne zijde, om een geschenk aan te bieden, den hooggeachten schoolopziener zeer onaangenaam zoude zijn, konden zij echter de verzoeking niet wederstaan eenige gelden bijeen te brengen ten einde 's mans portret te doen lithographieren. Ieder onderwijzer behield voor zich twee exemplaren, en den heer Huijsman werden 12 exemplaren aangebodenwaarvan er twee in sierlijke lijsten geplaatst waren; het eene bestemd voor Z.E. A. en het andere voor zijn eenig kind, gehuwd met den WelEd. Gestr. Heer Masman, ontvanger der registratie te Nijmegcn. De spreker vertoonde het beeld op het einde zijner toespraak met de woorden: Mevrouw Huijsman en verdere leden der fami lie! Geachte Ambtsbroeders en beproefde vrienden! Ziet hier het beeld eens mans, die ons alien zoo innig dierbaar is en blijven zal! Zich daarop tot den diepbewogen vaderlijken vriend wendende, verzocht hij dat dit geschenk door ZEd. Achtb. met genoegen en als een blijk van de opregtste hoogachting mogt aangenomen wor den. Allen stemden met den spreker in, toen hij heilwenschende voortging door te zeggen: Leef nog lang onder genot van gezond- heidtevredenheid en zegeningen des Allerhoogsten! Leef nog lang voor uwe gadevoor uwe kinderen en kleinkinderenvoor uwe overige familie en beproefde vrienden! Leef nog lang voor uwe onderwijzers, die u als vader eerbiedigen! en wanneer uwe levens- baan ten einde is gebragt zult gij blijven voortleven in onze dankbare hartenwaarna al de onderwijzers in een schoon gezang het lied aanliievenDat 's Heeren zegen op u daal" enz. De heer Huijsman sprak daarop met diep gevoel zijnen onder wijzers zijnen vrienden en zijne familie in hartelijke taal toe waardoor alien meer en meer overtuigd werdenhoezeer 's mans bedoelingen het welzijn in het algemeenen den bloei van het on- derwijs in het bijzonder beoogen. De dichtstukkendoor twee onderwijzers geleverdvcrhoogden niet weinig de genoegens van dezen dag. Allen scheidden na het genot van een beerlijk collation van el- kander en alien namen plegtig voor, den heer Huijsman te verblijden door de belofte om Z.Ed. Achtb. krachtdadig te blijven onder- steunenom algemeen welzijn door een goed onderwijs te helpen bevorderen. Vele inwoners te Brielle hebben hunne deelneming aan dc fami lie met bewijzen van waar genoegen betuigd. Het portret is op een half vel zwaar velin en chineesch papier gelithographieerd. De heeren Spanier koninklijk gebreveteerd steen- drukker te 's Hage en J. II. Hofmeister te Leyden hebben, door de bijzondere goede bebandeling en de kcurige bewerking de dank- zegging der onderwijzers in het 7de schooldistrict ruimschoots verdiend. Bij herstemming is tot lid van den Gemeente-Raad benoemd de heer Mr. J. C. M. van den Honert. 's Gravenhage 25 Januarij. Dc koning heeft dezer dagen Jhr. Mr. W. E. baron van Doom de Nieuwerve (zoon van wijlen den baron van Doom van Westkapelle)die kamerheer in buitenge wone dienst was, benoemd tot kamerheer in gewone dienst. Z. K. II. prins Hendrik heeft heden morgen aan vele burgcr- lyko en militaire overheden gehoor verleend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3