ZANGVEREENIGING GODSDIENSTZIN EN KDNSTGEVOEL. EIjIKE - Marktberigten. Advertentien. VOLKS-DAGBOES Burgerlijke Stand. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam. Betrekkcljjk de ter aarde bestelling van wijlcn den baron van Doom van Westkapelleheden door ondersclieidene dagbladen go- meld, verneemt men nog de volgende bijzonderhedenDe leden der familie van den overledene, waren gezeten in eene hofkoets, welke altijd voor HH. Maj. bestemd is. Ter zijden van al de hof- koetsendie de lijkkoets volgden, bevonden zich lakkeijen aan elk portier. Op de begraafplaats heeft ZExc. de minister van Staat baron van der Heim van Duivendijke, bij het geopend graf eene korte rede gehouden, waarin hij met weinige, doch met krachtvolle woorden de aanwezigen, vrienden en bekenden van den overledene toesprak. Hij achtte zich verpligt de inspraak van zijn hart te vol- gen, door, voor dat men de treurige plaats, waar men zich be- vond verliet, aan hen te herinneren, wien men thans de laatste hulde, de laatste eere bewezen had. De spreker gaf te kennen, dat hij in den afgestorvene een vriend en weldoener verlorenhad, zoo als deze dit voor zoo velen steeds was. De heer van der Heim bragt bijzonder hulde aan de uitstekende talenten van wijlen den heer van Doom, waarvan deze reeds op de akademie bewij- zen gaf, terwijl die ook gebleken zijn in de onderscheidene hooge staatkundige betrekkingenwaartoe hij onder vier monarchen werd geroepen en waarin hij het vaderland met grooten ijver en trouw heeft gediend. De toespraak van den heer van der Heim maakte op alle aanwezigen eenen diepen indrnk. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. ROGGE. 21 Jan. 142/1 ft' Courl. 209 cont./210 6/w/ '11 3/m. 22 Jan. 143/» ft' Courlander 212 cont. Rogge met kleinen handel. GERST. 24 Jan. 130/* ft Courl. 214 3/m.; 25 Jar ft" Courl. 214 3/m; 128/' ft Deensche 176 3/m. Gerst prijshoudend. MOUTWIJN. 19 Jan. 15. 20—25 Jan. 15 Moutwijn liield op dezen prijs goed stand. SPOELING. 19 Jan. 1.20. 20 Jan. 1.20. 21 Jan. 1.30. 22 Jan. /1.50. 24 Jan. 1.50. 25 Jan. 1.50 per Ketel. VERBETERING. In sommige afdrukken van N°. 3 van dit Blad staat de prijs van den Moutwijn 18 Jan. j.l. I.V/4, moet zijn 15'/». AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 24 Januarij. TARWE. Van Nieuwe witte Zeeuwsche, Vlaam- sche Flakkeesche en Overmaassche was heden een redelijke aanvoer ter markt, die tot omtrent vorige prijzen aan gebruikers en ver- zending langzaam opruimde. Puike van 9.30 tot 10JO; mid- delbare van 8 tot 9; mindere van 6.80 tot 7.90 jarige van 10 tot/11 per mud. Poolsche bij gerijf 155/* ft oude v itbonte 340155/' ft Oude Bonte 320. Roode soorten mede me. veinig handel; bij uitslijting 158/1 ft Oude Wolgaster 310 162/' ft jarige Kleefsche 315 156/1 ft jarige Bovenlandsche Ris 295 160, 162/* ft Nieuwe dito 290, 297, 156/'ft' Nieuwe Bovenlandsche /265; 163/* ft* Petersburger Cubanka 300. ROGGE stil. Nieuwe ZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche bij gerijf/7, /"7.40; mindere /6.50, 6.90 p. mud. Van andere soorten alleen 142/* ft Nieuwe Archangel 198 verkocht. GERST. Zeeuwsche en Flakkeesche niet veel aan en tot vorige pryzen wel te plaatsen; Winter van 5 tot 5.35 Zomer van 4.80 tot 5.10 per mud. BOEKWEIT bij gerijf aan hoogbenoodigde op 140/* ft Nieuw Groot en Noord-Brabandsche 200 en jarige Groot Brabandsche 205. PAARDENBOONEN ruim prijshoudend; Nieuwe Zeeuwsche en Overmaassche 5.90, 6.10. Duivenboonen 6.50, 6.80. Witte- en Bruineboonen met weinig omgang, prijzen onveranderd. ERWTEN flaauw en vorige prijzen moeijelijk bedongen. KOOLZAAD prijshoudend. Overmaassche in zakken 53 L en Zeeuwsch gestort 54 X verkocht. LIJNZAAD. Nieuw Zeeuwsch zaai met tamelijken aanvoer en tot 5 c. hooger vrij wel afgegaan: eerste soort /4.45 a /4.60. Tweede soort 3.95"a 4.30. per Dordsch achttendeel van 3I>/» kop. Van Buitenlandsch slag 108/109 ft* Egyptisch 295 gedaan. MEEKRAPPEN. Tot de prijzen der vorige week was er in Onberoofde goede kooplust, doch kwam er alzoo niet veel voor, en moest er voor enkele partijtjes iets hooger prijs betaald worden. 2/1 en 1/1 iets lager dan de vorige week aangeboden wordendo, is er meer in omgegaan. Op Vrijdag den 28. Januarij 1853des avonds ten half acllt ure in de Gasthciskerk. Geheel ten behoeve van den opbouw eener Hervormde Kerk te Weert (Limburg). De toegangkaarten zullen voor zoo verre de voorraad strekt van af heden 26 Januarij bij de ondergeteekenden gratis verkrijgbaar zijnterwijl de inzameling der vrij- willige giften in de Pauze zal plaats hebben. De vereeniging, aangemoedigd door den vereerenden bij- val, haar bij eene vorige dergelijke gelegenheid geschonken, vleit zich, dat ook deze hare poging met een gewenscht gevolg zal worden bekroond. N°. 15. Het bestuur der Vereeniging Schiedam, J. van dee HOEVEN, Mz. Pres. 21 Januarij 1853. N. TAK. T. KOPER, Az. Secret. Wij ondergeteekenden, 11ENDRICUS PETRUS van KRIEKEN, en GERARDUS JANSEN, beiden wo- nende te Schiedamverklaren bij deze 1°. dat wij de tusschen ons bestaan hebbende VEN- NOOTSCHAP tot uitoefening der Azijnmakerij met onderling goedvinden en gerekend van den 16. October 1.1. hebben ontbonden, onder bepaling, dat de eerstgenoemde zal gerekend wordengemeld be- drijf van dien dag af voor zijne bijzondere rekening te hebben voortgezet en belast zal zijn met de ver- effening van alle nog openstaande zaken; 2°. en dat al hetgeen met betrekking tot die Vennoot- schap ten nadeele van den tweeden genoemdenr on- zer mogt verspreid zijn ten eenenmale on waar en ongegrond is. (N°. 16. Schiedam, 20 Januarij 1853. G. JANSEN. H. P. van KRIEKEN. H. A. M. ROELANTSte Schiedamheeft dezer dagen algemeen verzonden DE EERSTE AFLEVERING VAN EEN DOOR (SCHRIJFSTER VAN »HERM1Ne" EKZ.) GETITELD t De prijs van dit werk, dat in 12 maandelijksche afle- veringen wordt uitgegeven is voor hen die v<56r 15 Fe bruary e.k. hierop inteekenen drie tmiilden om dat bedrag, naar verkiezingin twee gelijke termijnen te vol- doen. Na dien tijd is de prijs dlrie Gulden zes- tig Cents. (N°. 17. SCHIEDAM, 17—24 JANUARIJ. Gehuwd: Geene. Bevallen 20 Jan. H. v. d. Helm, geb. AlbrcchD L. F. A. Clauser, geb. Schlosser, Z. M. Reinhoudt, gcb. Retting, Z. 22. H. A. Ilosmangeb. v. d. Laan Z. M. E. Suisen, geb. Vost- kamp, Z. 22. D. v. Woerkom, geb. Hoorman, Z. 23. C. M. Wirkel, geb. Gunneweg, D. 24. S. Ch. v. Waart, geb. Schulze, Z. 25. A. Gompertsgeb. van FurhtZ. Overleden 18 Jan. A. Vlug, 6 m.19. P. Post, 5 m. J. P. Bijl, 2 j. en 2 m. 22. N. Trinthamer, 11 w. A. Vink, 2 j. VLAARDINGEN, 17-24 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen 17 Jan. Jacoba Hopman geb Roelofs D. 18. Neeltje den Hartog, geb. Kornaat, Z. 20. Klazina v. d. Drift, geb. Des- sens, Z. Anth. v. d. Meijdengeb. Hanswijk Z. M. K. van Velzen, geb. VermeulenZ. 21. Johanna v. Berkelgeb Schil- der, D. Kornelia Voogd, geb. van Sprang, I). Ovekleden 17 Jan. Henr. Ruds. de Vries van Heijstecbtg. van J. J. v. d. Sluis, 43 j. 19. Jacob Bijl, echtg. van Maria de Bruin, 79 j. 20. Corn, ltoest, 8 d. 21. Jan Akkerman, 4 m. 23. Hugo van Wieringen, 60 j. MAASSLU1S 15—22 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 17 Jan. We. Stigten, geb. 'tIIart,Z. E. Tukker, geb. Jansen Z. Ja. v. d. Endgeb. Pullekers Z. Overleden 16 Jan. Gerritje de Kluwer, echtg. van Hk. Ze- venhuizen 67 j.20. Neeltje van der Voois, bijna 30 j. ROZENBURG, 14—21 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen Geene. Overleden Geene. BRIELLE, 14—21 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen 14 Jan. S. C. Biezeveld, geb. Grondhout, levenl. Z. 18. S. Erkelens, geb. de Baan, D. Overleden: 17 Januarij. Leentje de Graaf, 3j.en6m.18. Arij Weltevrede, echtg. van Annetje Schenk 38 j. 19. Sophia de Baan, echtg. van Jacob Erkelens, 32 j.Luitje Posthumus, echtg. van Christina Scholz, 46 j. Susanne Marie Catherine Huetwed. van Johann Vincenz Geistmann 59 j. HELLEVOETSEUIS 16—22 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 16 Jan. M. J. v. Nooijen, geb. Swart, D. 20. W. H. A. E. v.Gogh, geb. Bruijns,Z.21. A. Scholtius, Z.'A. Asmus v. d. Priem, geb. KouwenoordZ. Overleden: 21 Jan. Engel Hannin, 28 j. 22. Jannetje Maria van Dijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4