Marktberigten. Advertentien. Burgerlijke Stand. A AN DE BEURS TE SCHIEDAM. ROGGE. 26 Jan. 143/> ffi Courl. 212 cont./214 6/w.; 145/. ffi Eibau/218 6/w.; 27 Jan. 143/. ffi Courl. 211 contant 31 Jan. 141/. ffi Arch. 187 6/w.; 1 Febr. 142/' ffi Arensburger 218, contant f 220 6/w. Rogge in puike soorten prijshoudend en weinig ter veil, andere kwaliteiten lagor verkocht. GERST. 26, Jan. 130/' If Courl. 214 3/m.; 128/' ffi Deensche 176 3/m. Onder de hand zijn nog kleine partijtjes inlandsche afgedaan waarvan de prijzen niet zijn opgegeven. Er zijn tot genoteerde koersen genegene verkoopers MOUTWIJN. 26—29 Jan. 15'/.; 31 Jan. I Feb. 15'/.. Moutwijn was tot Zaturdag met veel handel a f 151/,gisteren en heden a f 15'/. voor benoodigden besteed. SPOELING. 26 en 27 Jan./1.60. 28 Jan. /1.80. 29 Jan. /2.— 31. Jan./2.1 Febr. 1.80 per ketel. GIST. -.30 per Ned. ffi A AN DE BEURS TE ROTTERDAM. TARWE. Heden was de aanvoer van Nieuwe Zeeuwsche en Overmaassche soorten niet ruimde vraag was evenwel klein en de gedurende deze maand besteede prijzen waren niet ten voile te bedingen de puikste partijtjes werden door bakkers gekocht125, 127, 129, 131 ffi tot/8.759.25 /9.75 /10.25; de gewone kwa- liteit 118. 120, 122, 124 ffi werd tot/7.50 7.75 /8 /8.25 ter verzending genomen de geringer partijtjes 7.6.50. Ja- rige Tarwe zeer schaarsch en onder /10.10.50, /ll.naar kwaliteit niet te koopen Oudere 9 /9.50. Roode Tarwe voor binnenlandsch gebruik zeer weinig gevraagd en slechts weinige ver- koopen tot stand gebragtals: 164, 165/' ffi (134/135 ffi) Nieuwe Hooglandsche Kleefsche /320, /325 162/' ffi (133/134 ffi) Oude dito /330; 156/. ffi (129 ffi) Nieuwe Bovenlandsche 265 160, 162/, ffi (132, 133/134 ffi) dito Ris /285,/300; 157/, ffi (130 ffi) Oude Witbonte Poolsche 347. ROGGE bijna zonder vraag. Zeeuwsche en Vlaamsche f 6.70 /6.90 /7.10, /7.40; 142/' ffi (117 ffi) Archangel 198; 141/, ffi (116 ffi) dito/190; 146/, ffi (120 ffi) dito/208. GERST blijft in Zeeuwsche soorten wel te verkoopen. Winter /4.80./5.— /5.20, 5.40 Zomer 4.70, 4.80, 5.— /5.20, /5.30. HAVER niet abondant en gemakkelijk te verkoopen. Lange/2. /2.25,/2.50 2.75 3.— Korte/3.—3.40 /3.80, BOEKWEIT. Noord-Brabandsche komt bijna niet aaneen klein partijtje tot /I99; Limburger /185 verkocht. Nieuwe grove Fran- sche 182 bij gerijf; mindere kwaliteit moeijelijk te verkoopen. ERWTEN blijven in goede kooksoorten koopers vinden. Gel- dersche Graauwe 11, /12, /13; Zeeuwsche dito f9,/10, (11, gewone Zeeuwsche blaauwe 7 7.508 groote dito 88.50, 9 /9.50; Witte 7.50 8. WITTE en BRUINE BOONEN niet abondant. Zeeuwsche Witte 8, 8.50, /9 /9.50 10 10.50; Walchersche dito/10.50/11, (11.50; Zeeuwsche Bruine /8 /9 flO, fll Walchersche dito f 11fll,50, f 12. PAARDEBOONEN blijven tot/5.70,/5.90./6,/6.20 geregeld te verkoopen. DUIVEBOONEN schaarsch. Goede onder/6.60,/6.80,/ 7 niet te koopen. LIJNZAAD mede prijshoudend. 111/112 ffi RigaSteppen/300. Zeeuwsch en Overmaasch Zaailangzaam rijzende, met goede vraag; eerste kwaliteit 90, 92, 94 Stuivers; tweede soort 84, 86, 88 Stuivers. HENNIPZAAD. Inlandsch schaarsch, j 220,/225. KANARIEZAAD/7,/ 7.50,/8. MEEKRAPPEN. De aanvoer van alle soort van alle soort van Meekrappenwas deze week niet zoo ruim als de vorige. Tot de toen betaalde prijzen had er een vrij goede omgang plaats, of- schoon door de hooge eischen veel is onverkocht gebleven. Heden beviel van een' ZOON, J. SCHRAVER DF GRAAFF. Nijmkgen 28 Januarij 1853. Eenige Kennisgeving. (N°. 18. Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond bij het afsterven van onzen waarden broeder, WILLEM DIJKMAN, betuigen wij onzen hartelijken dank. (N°. 21. Schiedam, Uit aller naam. 1 February 1853. G. DIJKMAN. Iederdie iets verschuldigd is aan of bet een of ander onder zich berustende heeft behoorende tot, of ook iets te vorderen heeft van de nalatenschap van wijlen COR- NELIS van dek MOST in leven bouwman te Schiedam en aldaar op den 13den Januarij overledengelieve hier- van vt5(5r of op den lOden February 1853 betaling, af- gifte of opgave te doen ten kantore van Mr. K. A. POORT- MAN, Advokaat en Notaris binnen genoemde stad. (N°. 23- De Ondergeteekende voornemens zijndeom zich primo April aanstaandealhier in de Nieuw- straat, Wijk E, n°. 286, te vestigen, tot het maken van DAMES-KLEEDINGSTUKKEN en tevens tot het geven van ONDERWIJS IN DAT VAK, aan Jonge Jufvrou- wenneemt de vrijheidom zich bij deze beleefdelijk aan te bevelen, in de gunst harer geeerde Stadgenooten. Schiedam, A. W. HAMEL. February 1853. (N° 24. De ondergeteekende, des llingsdags en Vrij dags H= nog eenige uren vrijhebbende tot het geven van ONDERWIJS voor PIANO, ORGEL of ZANG, neemt de vrijheid dit ter kennisse van het Schiedamsche Publiek te brengendegenen welke hiervan gebruik wen- schen te makengelieven zich ter bekoming van nadere inlichtingen te vervoegen ten huize van de Heeren M. KERKHOVEN op de Hoogstraat of J. C. van dek HOE- VE op de Markt. (N°. 19. Schiedam, H. D. SPOELDER, Januarij 1853. Muzijk Directeur der Vereeniging Godsdienstziu en Kunstgevoel V Wij ondergeteekenden HENDRICUS PETRUS van KRIEKEN, en GERARDUS JANSEN, beiden wo- nende te Schiedamverklaren bij deze 1°. dat wij de tusschen ons bestaan hebbende VEN- NOOTSC1IAP tot uitoefening der Azijxmakerij met onderling goedvinden en gerekend van den 16. October 1.1. hebben ontbondenonder bepalingdat de eerstgenoemde zal gerekend wordengemeld be- drijf van dien dag af voor zijne bijzondere rekening te hebben voortgezet en belast zal zijn met de ver- effening van alle nog openstaande zaken 2°. en dat al hetgeen met betrekking tot die Vennoot- schap ten nadeele van den tweeden genoemden on- zer mogt verspreid zijn ten eenenmale onwaar en ongegrond is. (N°. 20. Schiedam, 20 Januarij 1853. H. P. van KRIEKEN. G. JANSEN. A De openbare verkooping, van een HUIS, PLAATS nui|en ERVE, staande en gelegen aan het West-Fran- keland te Schiedam, Wijk G, n°. 9. kadaster Sec- tie D, n°. 295, vroeger aangekondigd tegen Vrijdag den 28sten en Zaturdag den 29sten Januarij 1853, doch toen uitgesteld zal gehouden worden ten overstaan van Mr. K. A. POORTMAN, Notaris te Schiedam, op Vrijdag den 4den February 1853, des voormiddags te elf ure en Zaturdag den 5den derzelfde maand des avonds te acht ure in het gebouw Musis Sacrum te Schiedam. (N°. 22. SCHIEDAM, 24—31 JANUARIJ. Geiiuwd: 26 Jan. Willem vau Riet en Catharina Maria Schapers- Johannes Uudovicus Veelders en Maria Jacoha Rechters. Bevai.len: M. J. C. Meijer, geb. LindemanZ. A. Krommen- hoek, geb. de Goede, Z. 29. N. de Ror.de, geb. Suttorp D. A. J. Cool, geb. Haefkens, Z. T. Brandt, geb. Duurkoop, D. M. Straasheimgeb. van Minne.D. 31. E. de Gooijer, geb. Vrij- moed, Z. M. E Fischer, geb .lVfeybusker, Z. Overleden: 26 Jan. A. Bronkhorst, 1 j. 9 m. J. M. v. I.oenen 1 j. 5 m. M. v. Brugge, 62 j. 27. G. Veth, wed. v. J. Poort, 83 j.28. W. Dijkman 41 j. G. v. Diggelen2 m. 29. E. Vervoort, 1 j. 30. G. Roelofs 27 j. 31. D. Lulofs echtg. v. G. Heukels 42 j. L. M. van Schaick. 1 m. VLAARDINGEN, 25-31 JANUARIJ. Gbhdwd Geene. Bevallen: 26 Jan. Wilha. v. d. Borden, geb. Harrewijn, D. A. J, Harrewijn geb. BorsboomD. 27. Kath. van Gelderen geb. v. d. BergZ. Kath. Maria Swoerikgeb. Halfman Z. 31. El. v. d. Weijden, geb. de Graaf, D. M. Westerdijk geb. de Koning, D. Overleden: 26 Jan. Magdalena v. Santen, 5 w. Neeltje Ver- schoor. echtg. v. Pieter Hoogland73 j.Gt. de Willigen, wedn. v. Catharina Dargent, bijna 65 j. Leendert Hoogendijk, 11 w. 28. Pieter van der Vlis 11 w. MAASSLUIS 23—30 JANUARIJ. Gehtjwd Geene. Bevallen: 23 Jan. Clara v. Schaik, geb. Alijk, Z. 24. Ba. Vreugdenhilgeb. Dobbelstein D. Trijntje Schoonenberg, geb. Dienske,D. 27.L.F. Veltenaar, geb. Montezaan, D. 30. J. E. Hegelmeijer, geb. v. d. Vis. D. Overleden Geene. ROZENBURG21—28 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 24 Jan. M. Oostterlce, geb. v. d. LelijD. Overleden: 27 Jan. Trijntje Koppert21 j. BRIELLE, 21—28 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 22 Jan. M.Dekker, geb. v. d. Reijden, D.'26.E. den Broeder, geb. van BodegomI). C. Dijkgraafgeb. v.Toledo, D- Overleden: 22 Jan. Elizabeth van den Blink, 19 d. HELLEVOETSLUIS 23—31 JANUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen Lv. d. Berggeb. Bijl, D. C. Stalgeb. Peters Z. Overleden: Jannetje Maria van D\jk. Anthonie Spek Fre- drika Spek. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4