VOOR SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLEIS, ROZENBURG, BRIELLE EN HELLEVOETSLEIS. N°. 6. 185.1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Woensdag, 9 Februarij. H.A.M. ROELANTS, llERVATTING DER WERKZAAMEDEN. Rinnenlandsch Overzigt. - DE MAAS30DE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f -.75 voor VlaardingenMaassluis, Rozenburg, BrielleHellevoetsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM, De prijs der Advertentien. is van 1-6 regels f -.60, behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetteu betalen, naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor een uur ter drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondentenJ. A. KANNGIESSER te VlaardingenWed. G. Tan der AYE1JDEN, te Maassluis; C. G. de GRAAFF, te Brielle; R. G. van STEELENte Hellevoetsluis De Tweede Kamer der Staten-Generaal is tlians bijeen geroepen tegen Dingsdag den 15 Februarij aanstaande, tot hervatting van hare werkzaamheden. Zij beeft een reees van ruim twee maanden gehouden. Vele belangrijke wets- ontwerpen zijn nog aan bare overwegingen onderworpen of zullen dit weldra worden. Zij zijn van verschillenden aard. De Minister van Binnenlandsche Zaken zal aanbieden eene voordragt van wet op het armbestuur. De vroegere heeft, zoo als men zich herinneren zal, de goedkeuring van de meerderheid der leden in de afdeelingen niet mogen verwerven. Met belangstelling ziet men de behandeling van dat ontwerp te gemoet, vooral na de heftige tegen- kanting, die bet eerste ontwerp beeft ondervonden. Eindelijk zal het ontwerp, houdende bepalingen over de strafwetge- vende viagt der watersnhapsbesturen enz. toch wel in be- raadslaging komen. Het is reeds sedert eenige jaren aan- hangig en heeft telkenmale nieuwe veranderingen onder- gaan. Ook zal nu wel worden behandeld bet ontwerp tot regeling van den pligt der provincien, om behoeftige ge- meenten te hulp te komen waarvan bet vroeger ontwerp door de Eerste Kamer werd afgestemd. De Minister van Justitie zal voor den dag moeten ko men met zijne sedert lang toegezegde wet wegens de Reg- terlijke organisalie. Men verzekertdat zij gereed is. Het is te bopen, dat dit het geval moge zijn, want het wordt tijd, dat de nieuwe Minister toone, niet door woorden, maar door daden, dat bij de hooge betrekking, waartoa hij ge roepen is, met eere weet te bekleeden. Danger verwijl ten deze zou zeer ligt de aftreding ook van dezeu Minister ten uevolge kunnen bebben. Behalve vele andere wetsontwer- O O pen, die van dit ministerie moeten uitgaan, verdient dat wegens de Ministerifle Verantwoordelijlcheid het eerst in aan- merking te komen. Men wilweten, dat ook die wet spoe- dig gereed zal zijn. Wat het departement van Financien aangaat, ziet men de behandeling te gemoet der wetten tot regeling van 's Rijks algemeene Comptabiliteittot zamenstel- ting van de algemeene Rekenkamer en tot oprigting van eene Bewaarkas. Van het Ministerie van Oorlog zijn bereids aanhangig de ontwerpen nopens het bouwen binnen den omtrek van vestingen en wegens de Inkwartieringen. En van Kolonien zijn reeds verschenen de ontwerpen nopens het beleid der regering in de Indien, alsmede die wegens het muntwezen in West-Indie en ter kuste van Guineater- wijl men de voordragt te gemoet ziet van een nieuw ont werp tot herstel van het Ned. Indisch Muntwezen. Reeds vele der ingekomen ontwerpen zijn in de afdeelingen der Kamer onderzocht en hebben nog al aanleiding tot ge- wigtige bedenkingen gegeven. Dit is onder anderen het geval met de voordragt wegens de Inkwartieringendie den bijval van de meerderheid in de afdeelingen niet heeft mo gen verwerven. Behalve de opgenoemde, zijn er meerdere ontwerpen van minder gewigt ter tafel gekomen, of zullen nog ingediend worden. Zoo heeft de Minister van Financien bijv. toegezegd een ontwerp tot gedeeltelijke wijziging der algemeene wet van den jare 1822. Een en ander toont aan dat er vele wetten zijn of zul len worden voorgedragen. Maar zullen zij gedurende deze zitting tot stand komen Dit is eene vraagdie na de verkregene ondervindingmoeijeiijk bevestigend te beant- woorden is. Vele der ontwerpen moeten toch in de afdee lingen worden onderzocht. De verslagen der commissien van Rapporteurs worden dan opgomaakt. Dan moet de liege- ring daarop antwoorden. De meest gewigtige ontwerpen zullen een tweede onderzoek in de afdeelingen vorderen. Dat eischt tijd. En als het jaargetijde van den zomer nadertdan hebben de vertegenwoordigers niet veel ge- neigdheid om te's Gravenhage te verblijven. Bij den afloop van elk zitting jaar blijven er vele ontwerpen onafgedaan. Indien de Regering had kunnen goedvinden de ontwerpen bij de sluiting eener zittiifg bij de Kamer aanhangig te doen blijven, dan bestond er mogelijkheiddat men vlug- ger arbeidde. Doch nu begint het werk bij den aanvang van elke zitting geheel op nieuw, en dit doet veel tijd verloren gaan. Maar afgescheiden daarvanzal de beantwoording van de vraagof de beraadslagingen van vruchtbaren aard zullen zijnvooral afhangenvan het oordeeldat men over de wets-ontwerpen mogt vellen. En dan weet men nu reeds dat Comptabiliteitswetten InkwartieringenReglementen wegens het beleid der Rege ring en andere, groote tegenkanting zullen ondervinden zoodat hunne aanneming hoogst twijfelachtig isterwijl we niet spreken van Armwezen en Indisch Muntwezendaar de goed- of afkeuring dier ontwerpen zal afhangen van den inhoud der nieuwe voorstellendie zullen worden ge- daan. Wij hopen,dat de Tweede Kamer van hare zijde, door ijverig af te werkenwat gereed mogt zijn geene aanleiding gevedat men haav immer met eenig regt kunne verwijten dat zij den geregelden afloop van den te verrigten arbeid bemoeijelijkt of onmogelijk maakt. Dit hopen wij in het belang der groudwettige orde van zaken. De koning heeft dezer dagen baron Schimmelpeuninck van der Oije benoemd tot opper-hofmaarschalk van HD. Huis, en voorts den graaf van Randwijck tot opper-cere- moniemeester. Beiden zijn oud-ministers van Binncnland- sche Zaken, tijdens de regering van konning Willem IT. Hunne benoeming tot die hooge waardigheden heeft wel eenige staatkundige beteekenis, omdat zij aantoont, dat staatsliedendie achteruitgestcld waren, door Z. M. met nieuwe betrekkingen worden begiftigd. De koning heeft zich dezer dagen uit de residentie naar het Loo begeven en wordt op zijne reize door den bhron Schimmelpenninck vergezeld. Sedert geruimen tijd is in en buiten de Kamers het ver- langen te kennen gegevendat, wanneer aan de eene zijde de premien worden verminderd en langzamerhand verdwij- nen, die tot hiertoe aan de visscherijen worden toegekend, aan den anderen kant de visscherij worde ontslagen van die knellende bandenwaaraan zij door de bestaande wet- geving was onderworpen. De regering heeft bij herhaling de verzekering gegeven, dat de geheele wetgeving op de visscherijen zal worden herzien, maar zoodanige herziening vordert tijd. Het is dus uit dien hoofde, dat het col- legie van toezigt en bestuur over de kleine of verschharing- en kustvisscherij in de provincien Zuid- en Noord-Holland, hebben voorgesteld art. 6 van het koninklijk besluit van 15 November 1825 (Staatsblad n°. 75) eene tweede wij ziging te doen ondergaan. Gedeputeerde Staten dier pro- vincie hebben dat voorstel ondersteund. .Naar aanleiding daarvan heeft de koning, bij besluit* "van 29 -January op het rapport van den Minister van BuihenlftadschiSZa ken, het geheele art. 6 van het k'Jtiinklijk •b&lujy+jft 15 November 1825 ingetrokken, als4ie£le dat gedeelte besluit van 29 .Januarij jl. Teii gevoige daarvari

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1