BIJVOEGSEL TOT N°. 5 VAN ,,DE MAASBODE." GEMEENTE-RAAD, Uitgegeven den 2 Februarij 1853. KENNISGEVING. TE SCHIEDAM. AFKONDIGING. AFKONDIGING. SORT VERSLAG De BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Schiedam, gelet op de bepaling van art. 54 der Gemeente-wetdoen te weten Dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den 26 Januarij 1853, zijn benoemd de natemeldene vaste commissien zijner ledenbelast met de voorbereiding van hetgeen waarover hij heeft te besluitenals A. Tot bet ontwerpen der verordeningentegen wier overtreding strat wordt bedreigdter voldoening aan art. 177 der Gemeente-wet en ter voorbereiding van hetgeen bij art. 178 dier wet is bevolen: Bestaande deze commissie uit de Heeren Burgemeester C. A. van BOL ES Voorzitter WethftuderMr. K. A. POORTMAN Baden, Dr. A. MAAS J. G. BEUKERS, en Mr. J. A. VAILLANT. B. Tot het opmaken en bijhouden van den Staat, bij art. 229 en, des gevorderd, ook van dien, bij art. 230 der Gemeentewet voor- geschreven Bestaande deze commissie uit de Heeren Baden L. KNAPPERT SCz.Voorzitter A. MARKERS, en A. T. SCHADE van WESTRUM. C. Tot het herzien van alle plaatselijke belastingende regten loonen en andere gelden, in art 238 der Gemeente-wet bedoeld daaronder begrepen Bestaande deze commissie nit de Heeren Burgemeester C. A. van BOL'ES Voorzitter Wethouder, Mr. K. A. POORTMAN, Baden Mr. P. LOOPUIJT A. KNAPPERT, en J. B. NOLET. D. Tot het geven van verslag en het dienen van raad nopens de begrootingen de rekening en verantwoording der plaatselijke inkomsten en uitgaveningevolge art. 203 en 219 der Gemeente-wet, door Burgemeester en Wethouders aan den Raad aangeboden, en ten aanzien van de begrootingen en rekeningen bij art. 148 dier wet bedoeld Bestaande deze commissie nit de Heeren Baden A. PRINS Voorzitter P. C. BURGERHOUDT, en L. KNAPPERT SCz. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 28sten Januarij 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. ]>e Secretaris V E R N E D E. De Voorzitter van den Gemeenteraad van Schiedam, Gelet op het laatst gedeelte van art. 7 der wet van 4 Julij 1850 Staatsblad n°. 37); Noodigt de inwoners dezer Gemeente uit, om, wanneer zij el ders in de Directe Belastingen zoo opcenten als hoofdsom ver- schuldigd aan 's Lands kaszijn aangeslagendaarvan onverwijld en uiterlijk v(5or den 15 Febrnarij aanstaande te doen blijken, ten einde met den binnen deze Gemeente bekenden aanslagte worden zamengevoegd opdat wanneer die gezamenlijke aanslagen f 60. of hooger mogten bedragen. in aanmerking te kunnen worden ge- nomen bij de herziening volgens art. 34 der aangehaalde wet, te doen van de lijsten tot het kiezen van Leden van de Tweede Ka- mer der Staten-Generaal en van de Provinciate Staten, en alzoo de bevoegden tot kiezers op de, ingevolge art. 7 dier wet, op te amken lijsten te kunnen worden geplaatst. Wordende tevens herinnerddat als bewijsmiddelen voor het be- staan van den bedoelden aanslag elders, volgens art. 4 der meer- gemelde wet, moeten worden overgelegd: a. Het aanslag biljet. b. Uittreksel uit de kohieren der Directe Belastingen. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze wor den afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. SCHIEDAM, den I Februarij 1853. De Voorzitter voornoemd C. A. van BOL'ES. De Voorzitter van den Gemeente-raad van Schiedam noodigt de inwoners der gemeente uitomwanneer zij elders in de Directe Belastingenzoo opcenten als hoofdsom verschuldigd aan 's Lands kaszijn aangeslagendaarvan onverwijld en uiterlijk voor den 15 Februarij aanstaande te doen blijken, ter Secretarie dezer ge meente ten einde die aanslagen in aanmerking kuunen worden genomenbij de opmaking van de lijst tot het kiezen van leden voor den Gemeente-raad om als kiezers op die lijst te worden geplaatstwaartoe voor deze gemeente een aanslag van 30 of hooger wordt vereischt. Wordende tevens herinderddat als bewijsmiddelen, voor het bestaan van den bedoelden aanslag elders, moeten worden overgelegd a. het aanslag billet; b. uittreksel uit de kohieren der Directe Belastingen. Aldus afgekondigd en aangeplakt te Schiedamheden den 1 Fe bruarij 1853. De Voorzitter voornoemd C. A. van BOL'ES. VAN DEN Vergadering van Woensdag 2f' Januarij. Morgen-zit- ting. Voorzitter de Heer Burgemeester. Tegenwoordig II leden. Afwezig de Heeren D. Verlouw, A. Prins, F. J. C. van der Schalk, en A. Maas. De Voorzitter, die voor de eerste maal voorzien is van de zilveren keten en penning als onderscheidingsteeken zij ner waardigheidopent ten 9'/a ure de vergadering, ver- zoekt den Secretaris de Notulen der vorige vergadering voor te lezenwelke zonder eenige aanmerkingworden goedgekeurd. De Voorzitter geeft kennis dat bij hem een schryven van den Heer A. Prins is ontvangenwaarin gemeld wordt dat hij door ongesteldheid verhinderd isdeze zitling bij te wonen. De Voorzitter deelt raede, dat sedert de vorige verga dering zyn ingekomende navolgende stukken a.) Eene Besolutie van Gedeputeerde Staten omtrent verda- ging der gemeente-begrooting voor 1853, welk besluiteven als dat bOmtrent besckikking over de onvoorziene uitgavendienst 1852, voor notificatie wordt aangenomen. c.) Besolutie over de onderhandsche verhuring van eene bo- venkamer aan L. Oerswelke mede voor notificatie wordt aangenomen, terwyl Burgemeester en Wethouders gemag- tigd worden om een huurcontract dienaangaande aan te gaan. d.) Over verdaging van Z. M. beslissing omtrent voorge- dragene belastingenwelke mede voor notificatie wordt aan genomen. e.) Missive van den Commissaris des Konings met de nota van bedenkingen bij Gedeputeerde Staten geva/len op de be grooting voor 1853. Deze, eerst voor weinige dagen ont vangen zijnde, zal op voorstel van Burgemeester en Wet houders later ter tafel gebragt worden. Bapport van de commissie van fabricagie op het Adres van J. van der Made, die vergoeding verzoekt voor de schade bij hem geleden, bij de vernieuwing van eenige stads kaaimuren. De vergadering vereenigt zich met het rapport van de commissie van fabricagie en wijst het ver- zoek van de hand. g.) Een tweede Bapport van de commissie van fabricagie op het adres van J. J. Heijmanswelke betaling vraagt voor het buitengewone werk door hem aan de stads keistraten gedaanwaarin gemelde commissie van fabricagie op de billijkheid wijst die er in dit adres gelegen isen waarna besloten wordt dit rapport tot eene volgende vergadering ter visie te leggen. h.) De rekening van de Earner van Koophandel over 1852, die op voorstel van Burgemeester en Wethouders die de- zelve rekening hebben nagezien en accoord bevonden wordt goedgekeurd. i.) Het Proces Verbaal der door Burgemeester en Wethou ders gedane opneming der kas van den Gemeente-Ontvanger op den 8 January j.l.waaruit blijktdat de gelden destijds in de kas voorhanden befireegeneene som.- van 66,309.62dat voor notificatie wordt aangenom«fi. j.) Adres van de plaatselijke schoolcommissie over de ver- vulling van den post van Hoofd- Onderwijzer op degroote Stads- Arm- en tusschenschool. In (lit adres verzoeVfi de school commissie dat van wege den gemeente-raad,, den Ba nister van Binnenlandsche Zaken7 door tu«schenkotast van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 6