STATEN-GENERAAL. Binnenlandsche Berigtenr*^ Tweede Kamer. moeite sedert jaren binnen 2ekere grenzen is gehouden tot een twistappel te maken, waarvan geheel Europa de nood- lottige gevolgen zou onderviilflen. Terwijl bij de Duitsche Bondsvergadering sedert gerui- men tijd het vraagstuk der verhooging van het contingent der afzonderlijke Staten voor het Bondsleger aanhangig is, gaat Pruissen, onafhankelijk van dien algemeenen maatre- gelvoort met het versterken zijner eigene strijdkrachten. Deze voorzorgen zijn Idijkbaar een gevolg van den nog altoos onzekere staatkundige gesteldheid van Europa. Dat er brandstoffen te over nog in Europa woelen, bleek dezer dagen nog uit eene beweging, welke (den 6) te Milaan is uitgebroken. Sedert lang was het duidelijk, dat in die hoofdstad van Lombardije eene doffe gisting heerschte en de Oostenrijksche krijgsmagt moest versterkt worden, in plaats dat zij verminderd werd. De opstand is in drie wij- ken der stad beproefd, en heeft op de plaats aan vijf per- sonen het leven gekostterwijl anderen spoedig na hunne inhechtenisneming zijn teregt gesteld. Voor het oogenblik kan de beweging weder als gedempt worden beschouwd en zal eene tot opstand aanzettende proclamatie van Maz- zinizoo het schijnt digt bij de plaats der beweging, wei- nig bekommering behoeven te baren. Maar de toestand van Italie blijft niet te minder hagchelijkde volksgeest wordt te gelijk met de beteugeling van de oproerzucht on- derdrukten vroeger of later moet dit weder schokken voortbrengen. Bij die gesteldheid van zaken verwekt de strijd in de nabjjlieid van de Montenegrijnen bezorgdtieid en wil de Brit- sche staatkunde alles inspannen, om daaraan een einde te maken. Het Londensch ministerieel avondblad zegt: Italie is niet het eenige land met een onderdrukt volk. Oosten- rijk kan zijne troepen Hongarije niet doen ontruimen; Bo- hemen zwijgt, maar slaapt niet; Mazzini heeft eene gereede schuilplaats in Zwitsarland gevonden." Maar er is eene an- dere beweging in Europa zigtbaar (gaat het blad voort), be- halve den strijd van beginselende ontzettende legerswelke de groote mogendheden zamengehoopt hebbenzijn niet al- leen werktuigen van kracht, maar ook drukkend. Zij moe- ten bezig gehouden worden; en hunne meesters lijden nu en dan aan de koorts tot vergrooting van hun grondge- bied. Ruslaml hunkert naar Sclavisch Turkije. Eveneens Oostenrijk. Pruissen heeft een oog op Nevfchatel en an- dere punten. Frankrijk begint dorstig naar den Rijn te wor den. En er zijn talrijke legersmet scharen van eerzuch- tige officieren, die er op belust zijn, om door het steken van de trompet te verkondigen, dat deze prikkelingen niet dan regtmatige natuurdriften zijnDe groote mogendhe den schijnen op het punt van eenen onderlingen strijd alsook van eene worsteling met eigen onderdanen. Zij mis- trouwen elkander; zij bewaken elkanders handelingen; en met de vormen van uiterlijke hoffelijkheid, beramen zij ont- werpen om elkander tegen te werken." In Frankrijk maken de voortdurende wapeningen in Italie en Duitschland, en hooger op blijkbaar een'diepen indruk, en, zonder dat men zich aan ijdele oorlogsvrees overgeeft, is het er verre af, dat de bespiegelingen der inannen van het vredes-congres nog verwezenlijkt worden. Het toezigt der Parijsche politie tegen de corresponden- ten van vreemde dagbladen is scherper dan ooitvooral na het in hechtenis nemen van legitimistische en andere schrijvers van naam. Eenige daarvan zijn op vrije voeten gesteldandere zullen vervolgd worden. Over 't geheel maken de bedoelde inhechtenisnemingen een ongunstigen in druk. Men hoorde te Parijs zelf afkeuring daarover en de Britsehe drukpers is er zek'cr niet beter door gestemd geraakt. Ilet schijnt dat de geruchten, in de hoogere ge- zelschapskringen te Parijs verspreid en die men honend voor den Keizer en de Keizerin heeite, tot deze scherpe maatregelen aanleiding hebben gegeven. Zitting van Dingsdag 15 February. In deze zitting zijn ingekomen de volgcnde wets-ontwerpen; als I", tot natnralisatie van 19 personen 2". tot verleeuen van pen- sioenen aan werklieden enz. van de land- en zeemagt3°. tot wijziging van enkele bepalingen der algemeene wet van 1822; en 4°. tot regeling van het armbestuur. Verder zijn ingekomen I" 48 missives van de Eerste Kamer, wegens de aanneming van even zoo vele wets-ontwerpen2°. 48 missives van den Staatsraad Directenr van het Kabinet des Ko- nings, wegens de bekraehtiging van even zoo vele wets-ontwerpen^ 3°. eene missive van den Min. v. Buitenl Zaken ten geleide van een afschrift der overcenkomst tusschen Nederland en Beijeren, tot uitlevering van boosdoeners. In handen eener eommissiebe- staande uit de heeren van Heiden Reinesteinvan Wylick, Gevers Deynootvan Eek en Hengst4". eene misssive van denzelfden ministerten geleide van een afschrift eener overeenkomsttus schen Nederland en Brementer regeling van het postwezen tus schen beide landen. In handen eener eommissie bestaande uit de heeren Groen, van Panhuijs, Schooneveld en de Lorn de Berg; 5". eene missive van den minister van iinancien ten geleide van het algemeen verslag over de munt-werkzaamheden over 1852. In handen eener eommissie bestaande uit de heeren Westerhoff, de Man Gevers van Endegeest, Slicher van Domborg en Jespers; 6°. eene missive van dienzelfden minister, ten geleide van de staats- rekening over 1850. In handen eener eommissie bestaande uit de heeren Reinders Jongstra, van Hail, Godefroi en Winterho- ven70. eene missive van den Hoogen Raad der Nederlanden ten geleide van eene aanbevelingslijst voor de benoeming van eenen raadsheer in den Hoogen Raad; Deze aanbevelingslijst bestaat uit de heeren 1°. H. H. Gerardts vice-pres. van het Hof in Limburg-, 2". J. S. Vernede, adv.-fiscaal bij 's Konings land- en zeemagt; 3°. H. Provo Kluit, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal4°. J. D. W. Pape officier van Justitie bij de Regtbank te 's Bosch5". P. G. Schnetlageraadsheer in het Prov. Hof van Gelderlana: en 6°. D. J. Bijleveld, president van de Regtbank te 's Gravenhage-, 7°. 8 Missives van den minister van Buitenlandsche Zaken, ten geleide van opgaven wegens den toestand en de wetge- ving op den handel in verschillende landen; en 8°. eenige verzoek- schriften. Op voorstel van den Yoorzittcr is besloten de beraadslaging over het wets-ontwerp nopens de vestingen te houden op Vrijdag, 18 Feb. 's inorgens ten II ure. De eommissie van rapp. heeft liaar verslag uitgebragt over het wets-ontwerp, regelende het muntwezen van Ned. West-IndiSn Beraadslagiugenbepaald na afloop van die over de vestingen. Daarna is de Kamer ovcrgegaan tot zamenstelling der afdee- lingen, enz. Schiedam 15 Februarij. Gisteren had alliier in het gebouw Musis Sacrum voor de daartoe door den gemeen- teraad benoemde eommissie, het examen plaats, voor de be- trekking van leeraar in de wiskunde aan de Latijnsche school alhier. Van hen, die zich naar aanleiding der vroeger gedane oproepingen in de nieuwsbladen tot deze betrekking aanmelddenzijn er zeven uitgenoodigd dit examen bij te wonendoch zijn slechts drie sollicitanten opgekoraen. Met belangstelling zien wij de vervulling van deze be trekking te gemoet. De Precurseur van gister deelt uit Parijs een berigt medewaarop wij vooral de aandacht van de dames wen- schen te vestigen De keizer heeft dezer dagen goedgevondenom aan de Keizerin een eere-graad te verleenen zooals in Rusland ten opzigte van de Groot-IIertoginnen gebruikelijk is. Aan het regiment der guides zal de naam van Eugenie gegeven wordenwaarvan de Keizerin in bijzondere gevallen de uniform dragen zal. Deze bestaat in groen fluweelmet goud geborduurd. Batavia, 29 December. De inwoners van Batavia wer- den in den nacht van 20 op 21 Dec., ten kwartier voor ddu uremet schrik gewekt door eene zwaar dreunende en trillende beweging van den grond, van het Z. O. naar het Z. W.voorafgegaan door een onderaardsch gedruisch als van een rollenden wagen. De schokkendie vrij he- vig waren, hebben eenige minuten aangehouden. Van on- derscheidene huizen zijn de muren gescheurd. Van andere belangrijke schade is tot nu toe niets vernomen. In het huis van den schout-bij-nacht was alles z<56danig in bewe ging, dat op de eerste verdieping de deuren en ramen open- sprongen, drie scheuren in de muren ontstonden en stuk- ken steen van de kroonlijst naar beneden zijn gevallen: terwijl de pendules in het bencdenhuis stil bleven staan, de lampen een halve el over en weder slingerden en de spiegels en schilderijen scheef langs de muren bleven han- gen. Aan het hotel van den gouverneur-generaal en het residentiehuis, te Buitenzorg, zijn belangrijke scheuren ont- staan, en ook andere gebouwen zijn min of meer bescha- digd. Van Buitenzorg verneemt men nog, dat de fabriek van den heer Weber (dezelfde wiens fabriekaat van ramdvlas op de londensclie tentoonstelling bekroond is) vrij wat schade heeft geleden. Het metselwerk is gedeeltelijk ge scheurd of ingestort, waarbij het opmerkelijk is, dat de sehoorsteen, die horizontaal door midden is gebroken, door de ballancerende beweging is blijven staan. Enkele per sonen hebben onder anderen door het nederstorten van eene goot ligte kneuzingen bekomen doch ernstige ongelukken zijn er niet voorgevallen. A. C. Veaardingen. In de afgeloopene week zijn alhier uit de Noord- zee binnengekomen de navolgende schepen: de Jonge Hermanns Stuurman Pieter Vcrweij, aanbrengende 63 ton visch aan IJver, VruchtbaarStuurm. G. van Noord48 ton; de Jonge Wouter, Stuurm. Jacob Schenk 50 ton de Noordster Stuurm. Maarten den Admirand 60 ton; de Jonge Elizabeth, Stuurm. Machiel Don. 57 ton de Noordzee Stunnn. Dirk Liscct68 ton de vernicuwde Hoop, Stuurm. Jan Vcrweij, 52 ton; op Hoop van ZegenStuurm. Ilk., Bijl54 ton Faaldwijk Stuurm Pieter van Halewijn 24 tou Eli zabeth NeeltjeJohannaStuurm. W. van der Sjouw50 ton- Neerlands KoningStuurm. Hk. Mauncken 62 ton.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3