Binnenlaiidsche Berigten. rijksciieu buitengewonen gezantgraaf vail Leiniugenalsmede de oprukking van Oostenrijksche en Russische krijgsbenden naar de grenzen aldaar niet weinig ongerustheid heeft voortgebragt. Uit Montenegro meldt men van bet begin dezer maand dat on- der de Turksche magt vrij wat sterfte heerscht; terwijl de Monte- negrijnen daarentegen goed verzorgd waren en het hervatten der vijandelijkheden welgemoed afwachtten dat de Turken die eclitcr niet dachten voort te zetten, vbbr dat de vereeniging van de troe- pen uit fiosnie, met die van Albanie, gelukt was. (Dit is wer- kelijk geschied, en volgens de jongste berigten zijn de vijandelijk heden met woede hcrvat), Vorst Danielo, het hoofd der Mnntenegrijnenbad de hoofdstad van het landschapCettinge zoodanig versterktdat zij slechts van eene zijde toegankelijk is en, des noods, eene belcgering zou kunnen verdragen. In Frankrijk zijn de kamers geopend met eene aanspraak des keizers, welke grootelijks vrede ademt, en waarin hij de vcrmin- dering der legermagt met 20,000 man, zoo niet met meer, aankon- digt. Voor 't overige hangt de keizer een allergunstigst tafereel op van de geldmiddelen en den bloei van alle nijverheid in Frankrijk. Tegen de gevallen partijen spreekt hij op hougen, dreigendenen wat de vrijheid betreftop eenigzins dubbelzinnigen toon. In Engeland schijnt een gedeelte van het publiek en ministerie nog niet zeer gerust gesteld over dat alleseen ander gedeelte daarentegen welwelk laatste betoogt, dat, als Frnnkrijk vrede lioudt met het buitenlandhet zelf moet weten welke mate van vrijheid het wil en kan verdragen; dat een volkin de eerste plaats, moet geregeerd worden enz. Een der ministers, sir Ch. Wood, had zich intusschenin eene vereeniging, zeer ongunstig over de nieuwe orde van zaken in Frankrijk uitgelaten. Hij klaagde over onderdrukkingover verpieling van alle vrijheden. Daarover zijn bij herhaling woorden in het Parlement gevallen, laatstelijk nadater bepaalde inlichtingen deswcge door den heer d'lsraeli waren gevraagd. Wel verzekeren de Britsche ministers dat de betrekkin- gen met Frankrijk op zeer goeden voet staan, en dat beide landen het over den algemeenen toestand in Europa eens zijn, doch zij meenen tevensdat Engeland's belang medebrengt eene houding aan te nemen, welke in elk geval ontzag oplegt. De heer R. Cobden heeft de verlangde middelen ter verbetering van 's lands verdediging bestreden; desniettemin is de voordragt, om het geta! schepelingen voor de Britsche oorlogsvloten op 45,000 man te brengen, goed- gekeurd. Uit Zwitserland meldt men thans werkelijkdat Mazzini zich onlangs te Bern moet hebben opgehouden en dat hij oproerige geschriften tot in Como had doen verspreiden. Oostenrijk moet weder eene ernstige nota aan Zwitserland over dit alles hebben gezonden. De Oostenrijksche on Pruissische onderbandelaars te Berlijn heb ben eindelijk van hunne regeringen verlof gekregenom de han- dels-overcenkomst tusschen .beide Staten te sluiten. Uit Zuid-Amerika ontvangt men met elken dag berigt van nieuwe verwarring: eene nieuwe wending van zaken had te Buenos-Ayres plaats gehudde troepenwelke die stad belcgerdenhadden een nieuw bewind uitgerocpen. Voor hoe lang Schiedam, 21 February. Ofschoon het wintergetijdein deze stad en omstrekeneven als in de beide laatste jaren weinig gelegenheid tot uit-panning voor den scliaatsenrijder aanbood, zooveel te meer waren de laatste dagen, voor den narrenliefhebberware feestdagen te noemen. De stra- ten onzer stad, als in ddne sneeuwbaan herschapenwaren voor oud enjong, rijk en arm, het tooneel van algemeene vreugd. Ontelbare narrensledende eene in behagelij- ker vorm dan de andere, doorkruisten ten aanschouwe eener nieuwsgierige menigte de voornaamste straten. LI. Zaturdag avondtrokken eenige vermomde werkliedeneene met vlaggen versierde, en door fakkels verlichte schuit door de stad, terwijl dienzelfden avond, eenige leden van een alhier bestaand zanggezelschapmede verkleedin narren sleden, met muzijk en flambouwen, onder het gejoel en gejuich der ingezetenen rondreed. Gisteren (Zondag) avond had er van wege de leden der societeit Auroraeene luis- terrijke sledevaart plaats, waaraan een groot aantal der H.H. leden met hunne dames keurig gemaskerd, deelnamen. De trein werd geopend door een trompetter te paard, daarna drie leden der commissie, mede te paard, met het schild van de societeitwaar achter eene bakslede volgdemet de muzijk der dd. schutterij alhier. Twaalf narrensleden waarin de H.H. leden met hunne dames gezeten waren, besloten de trein. Van het societeits-gebouw afgereden, ging de optogt langs de Hoogstraat, naar de woning van den heer Burgemees- ter, om ZEd. Aclitbare eene serenade te brengen. Daarna werden de heeren Rijnbende, oud Burgemeesteren den heer Majoor-Kommandant der dd. schutterijserenades ge- bragt, alwaar de commissie der maskerade met vele be- wijzen van erkentelijkheid is ontvangen. De trein vervolgde haren weg langs de lange en korte Havens, den Dam en de Kruisstraat, tot zij voor het societeits-gebouw op de groote Marktongeveer half elf unr terugkeerde, alwaar, even als bij den heer oud Burgemeesteronder het uitvoe- ren van muzijkstukkeneenig vmirwerk is afgestoken. Het fraaije winterweder heeft niet weinig tot de genoegens van dien avond bijgedragen; de volksmenigte was groot, en voor zoo ver ons bekend is, is deze maskerade, die Schiedam's ingezetenen nog lang met geuoegen herdenken zulletizon- der eenige ongelukken afgeloopen. Bij koninklijk besluit van 19 February 1853, n°. 82, is aan den heer YV. G. M. van der Mee, een eervol ontslag verleend als ontvanger der directe belastingen te Schiedam. Ged. Staten van Zuid-Holland hebben, bij resolutie van 8 dezer, de onder-kiesdistricten aangewezen voor de kiesdistricten waarin deze provincieter benoeming der leden van de Prov. Staten, is verdeeld, als onder anderen: Hoofd-kiesdistrict Vlaardingente VlaardingenVlaar- dinger-AmbachtMaassluisMaaslandRozenburgNaald- wijk, de Lier, 's GravezandeMonster, LoosduinenWa- teringen en Rijswijk. Hoofd-kiesdistrict Delft: te Delft, Hof van DelftVrijen- ban en Schipluiden. Hoofd-kiesdistrict Schiedamte SchiedamOud en Nieuw Mathenesse, Kethel, Delfshaven en Overschie. Bij gelegenheid der behandeling van het budget voor het departement van openbare werken over 1853, in de Belgische Kamer van Vertegenwoordiging', hebben twee le den, de heeren E. van den Peereboom en Dumortier, de aandacht des Gouvernements gevestigd op de kunstmatige vischteelt, die in Frankrijk na welgeslaagde proefnemingen thans van regeringswege op vrij groote schaal wierd te wefk gestelden ook in Nederland een onderwerp van hooge belangstelling was.' Zij zagen hierin een middel, om de kanalun en stroomen des lands voordeeliger voor de schat- kist te makenen om de voedselstoflfen te vermeerderen in een land, alwaar gedurende een derde gedeelte des jaars geen vischspijzen genuttigd mogten worden. Zij zeiden, dat de noodige gelden tot het te werk stellen dezer niet nieuwemaar vernieuwde wetgeving gewis gaarne aan het Gouvernement zouden worden bewilligd, eene verzekering, waarmede een groot aantal leden te kennen gaven in te stemmen. De gewezen Minister van Binnenlandsche Za ken, de heer Rogier, zeide, dat de zaak reeds onder zijn bewind bij hot ministerie aanhangig was gemaakt. Wij lezen in het Zondagsblad van 20 February Eene aanmerking van Kladeradatsch." Dit vermaarde spotblad van Berlijn, maakt de volgende aanmerking: i) De letter M was altoos zeer gelukkig of zeer onge- lukkig voor Napoleon I. Marbeuf was de eerstedie in den leerling van den school van Brienne genie erkende: Marengo was de eerste groote veldslag, gewonnen door generaal Bonaparte: en Me- las de eerste Oostenrijksche generaal, welken hij overwon, n Mortier was zijn eerste generaal: Moreau zijn eerste mededinger; Marat zijn eerste martelaar; Maria Louisa zijne echtgenoote in zijnen schoonsten tijd; Moseou zijn ver- derf, en Metternich zijn grootste vijand. '»Wat zullen voor Lodewijk Napoleon zijn de Magnan, Maupas, Mathilde, ManteufFel en Montijo Een slager uit Buren ontving dezer dagen eene som gelds, waaronder een bankbillet van 100. Te huisko- mende werpt hij zijn geld en brieije op tafel en verwijdert zich. Bij zijne terugkomst was het bankbriefje verdwenen ofschoon zijne vrouw verzekerde, dat niemand dan zij in de kamer was geweest. Maar eensklaps valt hem zijn bond in het ooghij ziet een stukje papier in diens bek en bevindt, dat het een gedeelte is van het vermiste briefje. Zijn besluit is genomen. Hij snijdt onmiddelijk zijnen hond den hals af en vindt in diens maag het overige gedeelte waarvoor hij, zoo als men zegt, tegen tien stuivers ver- lies, een ander bankbiljet heeft verkregen. A. C. Voaardinoen. Iu de afgeloopeue week zijn alhier uit de Noord- zee binnengekomen de volgende schepen de Toekomststuurman lis. Schouten, met 74 ton visch; de Eendragtstuurm. M. Kwak- kelstein, met 82 ton; de jonge Aletta stuurm. Am. van der Windt, met 54 ton; de Nijverheid, stuurm. Jb. Schouten, met 57 ton; de Vereenigingstuurm. ffm. de Graaf, met 53 ton; Hollands Koning stuurmanLt Visser, met 52 ton; De Martinusstuurm. Klaas den Draak, met 48 de vrouw Petronella stuurm. Ks. van der Windt met 57 ton. Brielle, 18 Feb. Ten gevolge der ingevallen vorst, liggen de stoombooten van hier op Rotterdam varende stil. Ook vertoont zich sedert eenige dagen veel drijfijs in de rivierdat overigens de scheepvaart weinig hinderde, daar dagelijks vele schepen en stoombooten passeren. De sneeuw is hier wel ter hoogte van eene halve el gevallen. 's Gravenhage 18 Febr. Men verneemt dat het Z. M. den koning behaagd heeft, Hoogstdeszelfs belangstelling te doen blijken in de thans alhier ten toon gestelde schilde- rijen van den heer Kannemans, voorstellende de schipbreuk en het redden der equipage van het Oostenrijksche brik- schip Pegno di Amictzia. Z.M. heeft die tafereelen in ELD. paleis bezigtigden in do incest vleijende bewoordingen zijne bijzondere tevredenheid over do uitvoering daarvan batuigd. De beide schilderstukken bljjvan nog tot en met

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3