KLASSIEK, LETTERK11ND1G Mr. W. J. J. NOLET, Marktberigten. Advertentien. eene goedkoope uitgave in 32°. formaat, PRIJS DERTIG GENTS (N°. 39. Burgerlijke Stand. den 28 dezerin eene der zale 11 tan de Teeken-Akodemie, dagelijks te zjen. Er is hier ter stede eene commissie nit de algemeene armen-vergadering" gevestigd belast met het verstrekken van werk aan armen in de duinen gedurende den winter. Zij "heeft dit jaar een honderdtal personen arbeid en brood verschaftdoor het laten ontginnen van grond tot het poo- ten van aardappelen. Dit vordert eene wekelijksche uitgave van /400. Met leedwezen verneemt men dat de midde- len, welke tot bestrijding dezer uitgaven waren aangewezen, nagenoeg uitgeput zijnzoodat de commissie heeft moeten besluitende werklieden nog slechts twee halve weken in dienst te houden en het te vreezen is, dat het werk na dien tijd zal moeten worden gestaakt. Het is aangenaam te kunnen mededeelendat een onbekende zich vervoegd heeft by den heer 8. C. J. van Aalst, lid van het bestuur, zich naar den stand van de onderneming onderrigt, en eene gift van 200 gedaan heeft, tot ondersteuning dezer zaak. Het is te hopendat meerderen dat edel voorbeeld zullen volgen. Wij meenen hier te moeten bijvoegen, dat de le- den der commissie zich allezins beijveren dagelijks op de plants zelve den staat en den loop der werkzaamheden met de meeste zorg na te gaan. Zij die eenig belang in deze zaak mogten stellcn, worden aangespoord het werk te gaan bezigtigenhetwelk verrigt wordt voorbij het Zwitsersche gebouw nabij het kanaal. Ter gelegenheid van 's konings verjaardag is door den heer H. Ameshoff, lid en secretaris van het hoofd- bestuur, ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, weder uit Rotterdam, ontvangen een bankbiljet van /100. Onder opregte dankzegging aan den edelen menschenvriend, die de aangewende poging, om den werkkring van het fonds meer en meer uit te breiden, hiermede krachtdadig helpt bevorderen, uit gemelde heer den wensch, dat dit prijzenswaardig voorbeeld door velen moge worden gevolgd. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. ROGGE. 16 Febr. 144/' Reval /213 cont. /215 6/w. /216 3/ro.; 17 Febr. 142/, Archangel 179 cont. 180 6/w.; 19 Feb. 141/, ©Riga/170 6/w. entrepot, 142/, Archangel 180 6/w.; 143/, Couri./208 6/w. Hard gedroogde soorten slechts bij uitslijting te verkoopendaar- entegen ligt gedroogde soorten met partijen gedaanen alzoo koo- pers over. 22 Febr. GERST met zeer kleinen handel. Heden in publieke veiling 120/, tot 115/, door zeewater beschadigde en verbroeide Franscho gerst a /133 tot 107, met/3 veilingskosten. MOUTWIJN. "l6 Febr. 15; 17 Febr. 14'/,. 18 en 19 Febr. /141/,. 21 Feb. /141/,.J 22 Febr. 15. Bij het veranderde weder, was het gisteren met meerder vraag, en is heden tot/15, verkocht. SPOELING. 16 Febr./2. 17 Febr. 1.80. 18 Feb. 2. 19 Feb. /•2.10. 21 Feb. 1.80. 22 Feb./1.60 per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 21 Febr. Door de gestremde scheepvaart was de handel heden in alle Granen zeer onbeduidend en bepaalde zich meestal bij klei- nigheden aan hoogbenoodigden, die onderstaande prijzen besteedden. TARWE. 162/' nieuwe Hooglandschc Kleefsche 310; 161/* nieuwe Bovenlandsche Ris 285. ROGGE. 147/' l'ommer/190; 145/* Taganrog 182142/' fc Archangel/ 185; 148/' Libau 222. BOEKWE1T op 140/, ©jarige Groo'.-Brabandsche/205; nieuwe grove Franscho 80. f 183. MEEKRAPFEN. Door de ingevallen vorst waren cr heden wei- nig schippers aan de markt, die echter nog al iets te veilen hadden. Ofschoon de vraagprijzen niet hooger waren dan de voorgaande weekwas er tot deze prijzen weinig kooplust en was de handel das onbelangrijk en de stemming flaauw. Bevallen van eene DOCHTER, T. SCHREUDERS, geliefde Eclitgenoote van A. J. STEIJN. Schiedam 19 February 1853. (N°. 36. *9* 11. A. AI. ROKLANTSte Schiedam, geel't uit under den titel van van de belangrijksl# Aederlandschc Werken in proza en poezy die sederl de 16*. eeuw het licht zagen. met ZEVEN VATEN met KOPEREN KRANEN. Te bevragen bij den Uitgever dezes; brieven franco. (N°. 37. vvaagt een GESCHIKT BENEDEN-VERTREK tot bet houden van Kantoor. (N°. 38 IS' DEZE VEIiZAMKT.ISG ZOLLEN VOOEKOMF.S WEItKEN VAX 1 BellamyBilderdyk Cats van Effen Fokke Si.Hooft 11uygens, LangendykLonsjesvan Merken, van der Palm, PootStyl, Vondel en vele auderen. De reeds uitgegeven Nos. zijn getiteld 1. .1. Cats, Twee-en-tachtigjaerig leven en Afbeeldinge van het huwelick onder do gedaente van een fuvek. 2. J. van Vondel's Hekeldichten, met aenteckeninger. uit 's dich- ters mondt opgevangen. 3. W. Bildbrdyk, De voot in 't Graf. Jongstc Gedichten. 4. J. H. van dek 1'alm, Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Hersceiling in den jare 1813. 5. P. Langendijk Drie Blyspelen. 6. H. K. Poot, Eenige Gedichten. Met een kort levensberigl. 7. J. Cats, Hofgedachten en Invallende Gedachten op voorval- lende Gclegentheden. 8. J. van Vondel's, Lucifer. 9. C. Huyoens, Korenbloemen. Eerste Deel. 10. W. Bilderdyk, Avondsehcmering. Ter Perse: 11. J. Cats, Doodkiste voor de levendige. 12. J. van Vondel's, Adam in Ballingschapen Noah. Treur- spolen. 13. J. van Eifen (Bloemlezing uit de Spectator van), door A. J. van der A a. 14. 15. 16. W. Bilderdyk, Krekelzangen. 3 deelen. 17. J. Cats, Gedachten op slapelooze nachten. ieder Deeldat op zich zelf compleet isen ook afzon- derlijk wordt verkocht. SCHIEDAM, 15—22 FEBRUARIJ. Gehcwd Geene. Bevallen: 15 Febr. P. Heijligersgeb. Gouka, Z. 16. B. van der Ree geb. KloppertD. M. Hoogwegtgeb. van Ros- sum, D.17. A. Baron, geb Goedvolk, I). A. van der Voort, geb. van Renswouden Z. 19. C. Kok, geb. Breedveldt, D. T. Steijn geb. Schreuders D. Overleden: 17 Febr. J M. de Gooijer, 2 m. 18. C. van Lezntond, wed. van J den Herder, 65 j. C. Lammers wed. van J. P. Welter, 72 j. 5 m. 19. S. van den Heuvelechtgen. van P. Dinand 33 j. 8 m. 20. E. J. Baanvinger 2 j. 3. m. 21. M. Voorwaldt, wed. van J. Gerritsen 32 j. 10 m. 22. C. Bosselaar wed. van A, van Wassenaar, 66 j. 8 m. VLAARDINGEN16-22 FEBRUARIJ. Gehuwd Jacobus van Mechel en Jannetje Smith. Bevallen: 15 Febr. Trijntjc van Deventer, geb van IJperen Z.16. Maria Fortman geb. van der Linden, Z. 17. Johanna van der lvnoop geb. Weerheim, Z. Marga. van Keulen geb. de Brnijn Z. 19. Stijntjo Verdoes, geb. Nieuwstraten Z. Ad. Reedering, geb. van Dijk, D. 20. Gerritje Goedknegt, geb. van den Berg, Z. 21. Jaca. van den Akkergeb. van Gelde- ren D. Overleden: 15 Febr. Gerritje van Schaijk, 4 m.17. Neeltje van der Been, bijna 72 j, 19. Josephus Swoerik4 w. Klaas Maatechtg. van Maartje Starre53 j. 20. Johannes van der Snoek 7 m. MAASSLUIS 13—20 FEBRUARIJ. Gehcwd Geene. Bevallen: 15. Febc. Teuntje Bos, 'geb. de Knibbe, D. 16. Johanna van der End, geb. Machielse, Z. 17. Cornelia Quak geb. van der PaauwD. Overleden: 15 Febr. Engelbregt Zevenhuijzen 67 j. 16. Anna Nooten, echtgen. van G. Tukkerbijna 67 j. ROZENBURG, 11—18 FEBRUARIJ. Gehcwd Geene. Bevallen: 17 Febr. Adriana Degcling, geb. LievaartD. Overleden Geene. BR1ELLE 11—18 FEBRUARIJ. Gehcwd Geene. Bevallen: II February, N. Knape, geb. van den Berg, Z. 12. G. van den Berg, geb. SteehouwerZ. 15. N. de Man, geb. Borstlap, D. *16. C. C. Reijtenbach, geb. Terhell, Z. 17. N. Smit, geb. Noltee, Z. Overleden: 13 Feb. Jacobus Hubertus van Kranendonk, oud Gljaren, weduwenaar van Maria Johanna Elizabeth Hillin. 15. Hermanus Joppen, oud 69 jaren, weduwenaar van Maria Antonios Petrns. 16. Frnns Schrooten, oud 4 maanden. HELLEVOETSLUIS. (Deze opgave is niet ingekomen.) Oedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4