LOOPJONGEN GESGHIKTEN JONGEN, KLASSIEK, LETTERklMlG Marktberigten. Korrespondentie. Advertentien. eene goedkoope uitgave in 32°. forraaat, ran de belangrijLsle Aedcrlaiidsche Werlen in proza en poezy die seder! de 16*. eeuw het lichl zagcn. PRIJS DERTI& CENTS Burgerlijke Stand. dende eu lieeft de verwachting zeer teleurgesteld. Zoo de hulp by do Natie faalt zal men zich tot Engeland om bijstand wenden. Dit zoa wel cene schande zijn voor 150.000, die ertot bereiking ▼an het beoogde doelwarden gevorderd. In Noordbraband en Zeeland is, even a!« ook in vele plaatseu van Belgie en Frankrijk, dezer dageu ouder eene sterke sneeuwjagt een zwaar onweder ios- gebarsten. Z.M. heeft den heer W II. Snringar, voorzitter der hoofdcommissie van de vereeniging Ned. Alettray op Rijsseltbij Zutphenbenoemd tot komm. der orde van de Eikenkroonen de heeren C I). Sehuller. lid dier commissie en J. E. Schlimmer, direeteur der landbouw-kolonie dier vereenigingtot ridders van dezelfde orde. Z.M. heeft gelast dat de Gevangenpoort te 's Hage zal behouden en als een historisch gedeukteeken bebeerd en 011- derhouden worden. De heer O. VV Stavenisse de Brauw refe- rendaris bij het ministerie van Oorlog enz., is mede tot ridder der Eikenkroon benoemd. In het jaar 1854 zal er te Parijs eene ten- toonstelling van voortbrengselen der nijverhcid van alle volken der aarde worden gehouden. Op de plek, waar laatst te Weenen de moord-aanslag tegen den keizer gepleegd is, zal een gedenktee- ken worden geplaatst. De Groenlandsvaarders Dirkje Adama en Spitsbergen, zijn van Harlingen vertrokken. Door de hulpbank to 's Gravenhage zijn in 1852, 168 voorschotten verleend, tot een gezamentlijk bedrag van f 12,580. Uit de havens van het Oude Schild op Texel zijn in 1852 uitgevoerd4746 schapen 15803 lammeren324 koeijen en 210 ossen. Kamper Rederijkerskamer, van der Palm, zal 2 Maart opvoeren Floris V.treurspel van Mr. W. Bilderdijk. In elken stand worden zoowel deugdzame als slechte individuen gevonden. Het schouwtooneel moet, als een spiegel des werkelijken levensde waarheid verkondigen, znnder aanzien van rang of persoon. (17. Bl) Te Drouwen, in Drenthe, is dezer dagen een gemaslcerd persoon het hnis van den bakker H te D. binnengetredenen vroeg om een nachtverblijfhij had een atuk van een viltenhoed, waarin oogen, neus en mond waren uitgesneden voor het gezigt; toen voornoemdc bakker den ver- momde zag binnentreden zeide hij tot zijne vrouwwelke digt bij hem stond Vrouw, kom hierdat is de oude knecht! waarop de vrouw de vlugt nam; de bakker nam daarop de tang, slingerde dezelve naar den gewaanden duivel, doch miste zijn doel, de tang nam eene verkeerde rigting en vloog door het raamzoodat vier ruiten zijn vcrbrijzuld, waarna de man met zijn vilten gezigt ver- dween. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 1 Maart 1853. ROGGE. 143/' 0? Courl. /208 6/w.; 141;, ffi Courl./200 6/w.; 142/, ffi Oude dito /194 eont. 195 6/w.; 143/, ffi Libau f 206 1/m. /208 3/m. Hard gedroogdo zonder verandering; ligt gedroogde gaat voor binnenlandsche verzending hooger beter af; van eene partij 139/, Oude Nerva is de prijs niet opgegeven. GEUST. 130/, ffi Nassaud. /170 6/w; 128/, ffi Oldammer W. /162 eont.; 132/, Mannh./174 eont., f 175 6/w. Gerst lot de genoteerde prijzcn beter te verkoopen. MOUTWiJN bleef dagelijks tot /15 met veel aanbiedingen. SPOELING. 23 en 24 Eebr. 1.70; 25 en 26 Eebr. /1.80; 28 Feb. 1.70; 1 Maart. 1.50 per ketel. GIST 0.30. AAN I)E BEURS TE ROTTERDAM. 28 Febr. In den gi aanhandel ging heden door de stremming der acheepvaart nog weinig om en bepaalde zich wederom bij uitslijting aan benoodigden. TAliWE. 162 165/, ffi nieuwe Ilooglandsche Kleefsche 310 a f 325 156, 158/' nieuwe Bovenlandsche Ilis 257 /265 160, 16I/1 nieuwe Bovenlandsche Ris 285. ROGGE. 146/' Fransche 212; 147/' oude Pommer/190; 144/'© Archangel /195; 141/' dito f 182. BOEKWE1T op 140/, tf nieuwe Groot-Brabandsche f 205; jarige dito /205 nieuwe Rijn /197; nieuwe grove Fransche 80. MEEKRAPPEN. Er waren heden weder weinig schippers aan waaronder enkelen, die iets lager aanbiedingen hadden. De koop- lust evenwel zeer beperkt zijnde, is daarvan.niet veel verkocht. Van het ontvangen stuk uit Maassluis kan geen gebruik gemaakt wbrden. De Red. Voor de menigvuldige bewijzon van deelneming betoond bij het verlies van ons geliefd jongste KIND betuigen wijook namens wederzijdache betrekkingen onzen hartelijken dank. (N°. 40. J. R. de CROES. Schiedam, J. E. de CROES. 1 Maart 1853. Rodi. A. J. STELJN vraagt een fwssehen <te 1© en 1<# jaren. (N°. 41 1). A. M. ROELANTS', te Schiedam, vraagt een tot opleiding in de BOEKDRUKKERU. (N°. 42' "m* H. A. M. ROKLANTS. te Schiedam, geeft uit on del- den titel van 171 DEZE VERZAMELING ZULLEN VOORKOMEN WERKEN VAN BellamyBilderdyk Cats van Effen Fokke Sz.Hooft HuygensLangendykLoosjes, van Merkenvan der Palm, Boot, Sty I, Vondel en vele anderen. De reeds uitgegeven Nos. zijn getiteld B J. Cats, Twee-en-tr.chtigjaerig levenen Afbeeldinge van het huwelick onder de gedaente van een fuyck. 2. J. van Vondel's Hekeldichten, met aenteekeningen uit 's dich- ters mondt opgevangen. 3. W. Bilderdyk, De voot in 't Graf. Jongste Gedichten. 4. J. H. vAtruEK Palm, Geschied- en Redckunstig Gedenkschiift van Nederlands Hi-rstelling in den jare 1813. 5. P. Langendijic l)rie Blyspelen. 6. H. K. Poot, Eenige Gedichten. Met een kort levensberigt. 7. J. Cats, Hnfgedaehten en Invallende Gedachten op voorval- lende Gelegentheden. 8. J. van Vondel's, Lucifer. 9. C. Huyoens, Korenbloemen. Eerste Deel. 10. W. Bilderdyk, Avondschemering. ieder Deeldat op zich zelf compleet isen ook afzon- derlijk wordt verkocht. (N". 43. SCHIEDAM, 22 FEBRUAR1J tot 1 MAART. Gehuwd Albert Kot en Pieternella As. Maarten van Eenige en Johanna Nauman. Bevallen 2z Febr. W. P. van der Slootgeb. van der Hoe- ven Z. C. Beuman, geb Vrijmoed, I). H. J. Gudde, geb. de Jager, Z. M. VV. Rammers, geb. Oosterhold. D. 23. T. C. van Rhijugeb. BrediusI). 24. W. van der Hoeven, geb de Koning, Z. A. E. Bomans, geb. CoenenZ. C. M Scheffers, geb. van 'tHoff, D. 25. C. (Jsing, geb. Engering, 1). A. C. Eggclmeijer geb. Schoeman I).H. van Es geb. Duijser, Z. 26. G. Willebrandtgeb. Bakker, D. 27. N. Hagers geb. Bef- fers Z. P. Slavenburg geb. van der BilD. I'. Schapers geb. Jeijsman D. 28. J. van der Mark geb. Houtman 1). Overleden 22 Febr. T. Don.horst, 5 m. 21. J. A. Tink- hof, 3 m. 23. G. Witberg I j 4 m. 24. L. P. Krauwinkel 7 w. T. G. H. Scholte, 11 j. 7. m. 25. A. de Vogel, 8 m. ruira. 26. M. Dikkenberg, wednwe van J. van Engelen 74 j. J. de Krpes, 9 m. 27. A. Roetman, 1 j. M. F- Roelen ,3 m. T. A. Gouwentak. 2 m. VLAARDINGEN, 22-28 FEBRUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen 22 F.ebr. Petronella van Gijn geb. van der Burg D. 23. Jnnnetje 1/ijksboorn, geb. Hoekveen D.24. Trijntje IJdo; geb. Meijboom D. Arendje van der Veldengeb. Strij- bos Z. 26. Maria Knipers, geb. Tromp, D. Kornelia Man- neken geb. Wapenaar, D. Maria van Leeuwen geb Simons, D. 28. Neeltje van den Berg, geb. Poot, D. Johanna Ver- meergeb. Struljs, I). Ovkuledkn: 26 Febr. Johanna Notmeijer, echtgen. van Pieter de Wit52 j. Pieter Kouwenbergweduwn. van Kornelia de Leuv60 j. 27. Maarten Poot, 17 d. Arij van der Linden, bijna 9 j. MAASSLUIS, 20—27 FEBRUARIJ. Gehl-wd Geene. Bevallen; 20 Febr. Ca. de Graaf geb. Veth, D. 26. Ma. Rademaker, geb. Tiggelhovcn levenl. D. 27. Clasina Katan geb. Neter, D. Overleden Geene. ROZENBURG, 18—25 FEBRUARIJ. Gehuwd: Geene. Bevallen: 18 Febr. Antje Quakgeb. Varekamp D. 20. Maria Boxhoorn geb. Degeling D. Overleden: 22 Febr. Trijntje van Wille, wed. van H. van der Meijden78 j. BR1ELLE, 18—25 FEBRUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 18 Febr. J. T. de Korte, geb. van den Berg, Z. 20. J. Groenewegen geb. van Balen Z. 22. A. Moerman geb. Vermuas, Z. J Treijtel geb. Mulder, Z. Overleden: 18 Febr. Neeltje Krijgsman4 j. 6 m. 23. Maria van Dyk echtgen. van Antonius van Eubeek53 j. HELLEVOETSLUIS, 21—28 FEBRUARIJ. GeiWWD 25 Febr. II J. van Harten en A. Vink. BsWALtEN: 21 Febr. M. J. Kraijcnbrink geb. Hofman, D. 23. 15. Hordijkgeb. van Bruggen, Z. 25. II. de Kucgt, geb. Haak Z. Overleden: 22 Febr. Klasina RietdijkI jaar. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 8