VENETIESCHE BAZAR KUNSTV00RWERPEN BEKWAME KUIPERSKNECHTS Marktberigten. C a r g a-L ij s t e n. Advertentien. GESPONNEN GLAS. Burgerlijke Stand. behooreu tc worden opgeofferden 2°. Wei voornamelijkomdat het afwijzen van bedocld verzoek een gevolg is van eene op nieuw aan den dag gelegdo vreemde handeling van een der Eaadsleden die bij vorige steminingen zijne goedkeuring aan dat verzoek gaf, en evenwel bij de laatstekonde goedvinden zich van de stemming to onthouden eene handelingdie zich niet alleen moeijelijk laat verklaren, maar tevens leert, dat het bij menschen onmogelijk is iemand naar zijne bedoelingen te knnnen beoordeelenmaar daartoe daden worden vereischt. Men acht het in het belang der zaak hoogst gewigtig, dat de tot den Burgerstand behoorende inwoners van Bridlezich eenpa- rig bij verzoekschrift tot hunnen Gemeenteraad wendenten einde te beproeven of deze alsnog in het belang der Gemeente, het ver zoek van den heer Hofland zal willen toestaan. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 8 Maart 1853. ROGGE. 142/* ffi Conrl. /202 3/m.; 146/, ffi Liban /213 cont.; 141/i ffi Archangel/182 1/m.j 144/, ffi Reval /218 cont.220 6/w. 143/* ffi Petersbnrger /186 6/w.; in Entrepot 141/j *ffi nieuwe Riga /172 1/m.141 ffi nieuwe Archangel /175 1/m.143/, ffi nieuwe Petersburger/178 1/m.; 141/, ft nieuwe Riga/ 173 G/w. Rogge is met qene kleine verhooging met meerder handel. GERST. 127/, it* Nassaud./166 3/m.; 136/, ffi Deensche /1T1 cont.,/172 6/w.; 128/, ffi nieuwe Courl. 205 6/w.i 127/' Oldamer W. /164 6/w. Gerst goed prijshoudend. MOUTWIJN met belangrijke handel tot verhoogde prijzen. Van 1 tot 4 Maart /15; 5 en 7 Maart f 15'/»1 8 Maart/ 15/,. SPOELING. 2 Maart 1.60; 3 Maart 1.50; 4 Maart. /1.80; 5 Maart /1.90; 7 Maart /2; 8 Maart/-l.90 per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 7 Maart. De Binnenlandsche scheepvaart nog gedeeltelijk ge* stremd zynde, was de handel in Granen heden nog zeer onbedui- dend. TARWE. 161 162 164, 165/, ffi nieuwe Hooglandsche Kleef- sche 306,/310,/320,/325 161, 162, 163/* ffi nieuwe Boven- landsche alle /'290; 160/* ffi dito 273; 161/, ffi nieuwe Boven- landsehe Ris 290. ROGGE. 146/* ffi oude Pommer /190; 141 144/' ffi Archangel 187 195. BOEKWEIT op 140/, ffi nieuw^ Rozendaalsche/208; nieuwe Rijn /203,/205; nieuwe grove Fransche /183. LIJNZAAI) 112, 113 ffi Riga Steppen /310; 109 ffi Egyptisch 300. - MEEKRAPPEN. De aanbiedingen waren heden weder niet groot, daar de meeste schippers niet aan waren. Over het geheel blijven de vraagprijzen te hoogen tot de verlaagde prijzen der vorige week is er nog al wat gedaan. SCHIEDAM. BATAVIA. Proteus, k. J. B de Boeh met 1976 bossen rot ting, 390 schuitjes tin, 5238 balen koffij. de Nederlandsche Han- delmaatschappij. Anngekomen 1 Maart. Heden overleed in den ouderdom van bijna 69 jaren, mijne waarde en geliefde Behuwd-MoederVrouwo WILLEMINA SUZANNA MULLER, Weduwe van den WelEd. Zeergel Heer ADRIANUS CAROLDS HELL- MANN, in Jeven Med. Doctor te Vlaardingen. Schiedam, DANIEL VAN DER PAUWERT. 5 Maart 1853. (N°. 45. VAN VAN Deze tentoonstelling kan zich beroemen de opmerkzaam- heid van de meeste steden van Europa tot zich te liebben getrokken, en ik hoop dat haar voor die weinige dagen, dat zy hier geopend zijn zal, hetzelfde geluk te beurt zal vallen. De voorwerpen die men er vervaardigd zijn ge heel van glas, zooals: hoeden, mutsen, opschik en andere zaken, behoorende tot het toilet eener dame, alles van gesponnen glas en van eene jverwonderlijke schoonheid en elasticiteit. Voor dtageres is er overvloed van kunstig vervaardigde zaken. Men werkt in tegenwoordigheid der bezoekersen ieder ontvangt als souvenir, gratis eenig voorwcrp. De entrde is bepaald op 49 cents, van 10 uren des morgens tot des namiddags 2 uren, en op SO cents van 4 uren tot 7 uren des avonds. Kinderen beneden de 12 jaren betaien de helft. Men herstelt ook gebroken por e* Iein en glaswerk. Adres in het gebouw Musis Sacrum te Schiedam. (N°. 47. LOUIS DE KRAUSS van Venetie. VAST WERK begeerende, adresseren zich met franco brievenof in Persoon bij den Uitgever dezes. (N°. 46. De Notaris JOHANNES LECHNERresiderende Hljjj" te Schiedamis voornemens, in het openbaar te sSsfe veilen en te verkoopen N°. 1. Een HUIS en ERVE, benevens BOVENHUIS met afzonderlijken opgang, staande en gelegen in de Boterstraat alhier, Wijk E, nommer 56 en 56a, Sectie B, nommer 579, groot 1 roede en 45 el; N°. 2. Een HUIS, PLAATSACHTERIIUIS en BO VENHUIS en ERVE, met een eigen Gang daar- nevensen een afzonderlijken opgang naar het Bo- venhuis, staande en gelegen aan den Korten-Ach- terweg alhierWijk C, nommer 231 en 231a, Sec- tie B, nommer 638, groot 1 roede en 4 el; N°. 3. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen aan de Hoogstraat alhier, Wijk C, nommer 163a, Sectie B, nommer 1126, groot 25 el; en N°. 4. Een HUIS en ERVE, in driegedeelten verbuurd, staande en gelegen in de Breedstraat alhier, Wijk T, nommer 107a en 107b, Sectie A, nommer 316, groot 37 el. Waarvan de veiling zal plaats hebben op Vrijdag den 18 Maart 1858, des voormiddags ten elf ure, voor de ge- melde perceelenen de afslag den volgenden dagdes avonds ten acht ure, in Musis Sacrum alhier, kunnende inmiddels inlichtingen verkregen worden ten kantore van voornoem- den Notaris. (N°. 44. SCHIEDAM, 1—8 MAART. Gehowd Johan Gerardus Horman en Neeltje van Efferen. Bevallen: 1 Maart A. C. M. Suijker, geb. van der Burg, Z. A. Brasgeb. Habraken Z. 2. C. E. Heggelmangeb. MaartensD. 3. E Koninggeb. BosmanD. 4. L. Joos- tengeb. LeendersZ. A. Overgaauw geb. Baas D. T- Krullaarsgeb. van Boom. D. 6. K. van Sponsengeb. Ver- ltouwZ. M. van Wingerden geb. de Veld, Z. 8. M. C. Meijer, geb. de Wolf, Z. Overlkden 2 Maart. C. A. Suttorp 1 j. 5 m. J. Bras 1 dag. 3. L. van Voorene ,5 m. E. Spijker 34 jaar. J. Zoetmulder, 6. w. A. van der Meer, 2. j. 6. m. C. J. Hy- gemann 7 m. 4. Lieving Koning, 2 j.5. W. S. Muller wed. van A. C. Hellmann68 j. 9 m. C. van Rijsbergen ,8 m. Th. Thijssen21. 7. L. de Goederen1 j. 11 m. 8. Ac. Hoogwegt3 m. VLAARDINGEN, 1—8 FEBRUARIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 2 Maart. P. J. Boer, geb. Bredius, D. 4. Trijntje van Minnen geb. SchopD. J. Lambachgeb. van Leeuwen D. 6. Johanna van den Berg, geb. van der HeulD. 7. Sietje Don geb. StarreD. Overlbden 2 Maart. Jan Hoogerwerf5 m. Wilbelmina de Bruin ,3 m. Jb. van Keulen80 j. 3. Teuntje van Ree 8 m. Jb. Vcrheij, 21 d. MAASSLU1S, 27 FEBRUARIJ tot 6 MAART. Gehuwd: Geene. Bevallen: 27 Febr. Pe. Paalvast, geb. RodenburgZ. 1 Mrt. Ja. Das, geb. van der Kolflf, Z. 3. Ma. van der K°oygeb. de Bruin, tweelingen, Z. en D.Ma- Pijpers, geb. Waltman, Z. Overledbn 27 Febr. Lena van Veen echtg. van Wm. van der Vis, 78 j. 28. Jacoba van den Berg de Vos, bijna 40 j. ROZENBURG, 26 FEBRUARIJ tot 4 MAART. Gehcwd Geene. Bevallen: 27 Febr. Mo. Visser, geb. SpeleveldZ. 28. Ca. Pols, geb. Voogt, D. Overledbn: 28 Febr. Willem Rodenburg, 12 w. BR1ELLE24 FEBRUARIJ, tot 4 MAART. Gehuwd Geene. Bevallen: 27 Febr. C. de Vos, geb. Ruitenberg Z. A. M. L. van Oudgaarden, geb. Buquet, D. 2 Maart. G. Ritmeester, D. 3. T. M. van Eijsden geb. Oudwater, Z. L. Mosterdijk geb. van Luik levenl. D. Overleden: 24 Febr. Niesje Hobbel, wed. van Jacobus Conij- nenburg, 73 j. 27. Leendert Hartman 2 m. 1 Maart. Lena Gorzeman, echtg. van Antonij van Zanten 58 j. 3. Diederik Izaac Johan Burgerhout 7 m. HELLEVOETSLUIS28 FEBRUARIJ tot 7 MAART. Gehdwd Geene. Bevallen: 27 Febr. M. C. Meulendijk geb. van 'tHof, Z. W. Vermaas, geb. Stoof, D. 28. M. Bongers, geb. HoffenD. 6 Maart. A. A. R. van den Boogaart, geb. GoudswaardZ. Overleden: A. Briense, 1 j. 6 m. Gedrukt bij H. A. M. ROKLANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4