VOOR SCHIEDAM, VLAARDIiNGEIN, MAASSLUIS, ROZEABCRG, BRIELLE EN HELLEVOETSLEIS. N°. 11. Woensdag, 16 Maart. 1853. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD PUBLICATIE. AFKONDIGING. UITGAYE VAN H.A.M. ROELANTS, TE SCHIEDAM. KorrespondentenJ. A. KANSGIESSER te VlaardingenWed. G. van der WEIJDEN, le Maassluis; C. G. de GRAAFFle BrielleII. G. van STEEDENte Hellevoetsluis. Abounementeu worden mede aangenomcn bij HI. Schooneveld A Z"le AmsterdamGebr. Ueudriksente Rotterdam en verder bij alle Boekbaudelaars en Posldirccleuren. 3ER1GT. Het verslag der laatst gehoudene zitting van den Gemeente-raadkan, uit- hoofde deszelfs uitgebreidheid', niet bij dit N°. worden uitgegeven. Wij vleijen ons evenwel om hetzelve in den loop dezer weekaan onze geabonneerden te Schiedamte doen uit- reiken. De Redactie. M- DE MAASBODE Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f -.75 voor Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg BridleHellevoetsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentien. is van 1-6 regels f -.60, behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen, naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor den nur ter drukkerij te Schiedam zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Schiedam, herinneren bij deze aan de Ingezetenenop grond eener aanschrij- ving van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur der Provincie Zuid-Holland van den 9 Jnlij 1844, en zulks ten gevolge eener Missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnenland- sche Zaken van den 29 Julij bevorens, aan de WEThoudende voorschriften ter viering der dagen aan den open- baren Christelijken Godsdienst toegewijd. Gearresteerd den 1 Maart 1815, n°. 18. Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Pkinse van Oranje Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederean- DEN ENZ. ENZ. ENZ. Aan alle degenen die deze zullen zien of hooren lezensalut! doen te weten Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om, op liet voetspoor onzer godsdienstige loorvaderen, die daarop steeds den hoogsten prijs steldende pligtmatige viering van den dag des Heeren en andere dagen den openbaren christelijken gods dienst toegewijd, door eenparige en voor de geheele uitgestrektheid der vereenigde Nederlanden algemeen werkende maatregelen te ver- zekeren Zoo is het dat Wij den Raad van State gehoord en met ge- meen overleg der Staten-Generaal dezer Ianden hebben goedgevon- den en verstaangelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze 1°. Dat op zondagen en op zoodanige godsdienstige feestdagen als door de kerkgenootschappen van den christelijken godsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd worden, niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verrigt wordenwelke den gods dienst zouden kunnen storen, maar dat in het algemeen geen open- bare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijk heid, als wanneer de plaatselijke regering daartoe schriftelijke toe- stemming zal geven. 2'. Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwaren, geene koopwaren hoegenaamd op marktenstraten of openbare plaat- sen, zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallon noch met opene deuren verkoopen. 3°. Dat gedurende den tijdvoor de openbare godsdienstoefening besterad, de deuren der herbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordt, voor zoo verre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijn zullen gesloten zijnen dat ookge durende dienzelfden tijdgeenerhande spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben. 4°. Dat geene openbare vermakelgkheden zoo als schouwbur- genpublieke danspartijenconcerten en hurddraverijenop de zondagen en algemeene feestdagen zullen gedoogd worden zullende het aan de plaatselijke besturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te staan mits niet dan na het volkomen ein- digen van alle godsdienstoefening. 5°. Dat de plaatselijke policie zorg zal dragenten einde alle hinderlijke bewegingeu en gerucht in de nabijheid der gebouwen tot den openbaren eeredienst besterad en in het algemeen alles wat denzelven zoude kunnen hinderlijk zijn voor te komcn of te doen ophouden. 6°. Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit naar gelang van personen en omstjndigheden zullen gestraft wor den met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig guldenof met eene gevangenis van niet langer dan drie dagenvoor de over- treders die buiten staat mogten zijn deze boete te betalen. 7°. Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zal ver- dubbeld worden en wijders alle do te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andere publieke plaatsen voor eene maand gesloten. En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede niet overeenkomstige provinciate of plaatselijke reglementen en iurig- tingen zullen worden gehouden voor vervallen. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge'in- sereerd en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt en aan de Staten in de onderscheidene provincien of landschappen in- gevolge art. 86 der grondwet, ter uitvoering zal worden gezonden, met last om dezelve alomme te doen publiceren en affigeren en van de predikstoelen der onderscheidene christelijke kerkgenoot schappen te doen aflezen. Lasten en bevelen voortsdat Onze ministeriele departementen en andere autoriteitenjusticieren en officierenwien zulks aan- gaataan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden zonder eenige conniventie of dissimulatie. Gegeven te 's Gravenhageden tsten Maart des jaars 1815, het tweede van Onze regering. WILLEM. Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid A. R. FALCIC. Burgemeester en Wethouders voornoemdhopen en vertjouwen dat gevoel van het pligtmatige om door naleving van de in bo- venstaande Wet voorgeschreven bepalingen, het doel van dezelve, behoorlijke viering van den dag des Heeren en andere algemeen erkende Christelijke Feestdagente bevorderen en te helpen be- reikenbij iedcr Ingezetene steeds levendig zijn en blijven zal en meer nog dan de bij deze Wet gestelde strafbepalingen, de handhaving van dezelve gemakkelijk zal maken. Aldus vastgesteld en afgekondigd den 12. Maart 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNEDE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schiedam, ge- zien art. 6 der wet van den 4den Julij 1850 Staatblad n°. 37j; doen te weten Datnaar aanleiding van art. 10 der bovenaangehaalde wet en en art. 286 der Gemeente-wet, de lijstenbevattende de personen, die tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van de Provinciate Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn op heden zijn vastgesteld en, te rekenen van heden, gedurende veertien dagen, van des voormiddags 9 tot des namiddags te 1 lire, op de Gemeente-Secretarie, voor een ieder ter inzage zullen wor den nedergelegden dat daarenboven een exemplaar van dezelve zal worden aangeplakt binnen de Koopmansbeursten einde de des bevoegden in de gelegenheid te stellenhunne bezwaren tegen die listen in te brengenonder uitnoodigirig tevensom die be zwaren vd<5r of op den 30sten Maart aanstaande, bij verzoekschrifU,-y, op ongezegeld papierdoor de noodige bewijsstukken gestaafjU, aan den Gemeenteraad in te dienen, Voorts wordt bekend gemaakt dat de aan den voet dezerf ge stelde namen ingevolge art. 35 der eerstgemelde wetzijn) sehrapt van de in het vorige jaar gesiotenb liiezeislyjileu.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1