MI&Ml lisas Mil IE MICROSCOOP VENETIESCHE BAZAR Marktberigten. Carga-Lijsten. Advertentien. KUNSTV00RWERPEN VAN GESPONNEN GLAS. Burgerlijke Stand. tot den rang van commies ingesloten gegevenaan feestdronken lieeft het niet ontbroken. De bazar en de tninen van den heer Boeraan den Scheveningschen wegzijn voor hendie de resi dence bezgeken ter bezigtiging aanbevelingswaardig. I)e be- roemde scheikundige Orfila is te Parijs overleden. Onder Ros- winkel (Drenthe) hebben ouders, die hun kind hadden laten loo- pen al pratende en drinkende linn kind verlorenzij vonden het in het wagenspoor terug. Eene doove vrouw heeft te Araers- foort een kind ten doop gehouden van blinde ouders. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 15 Maart 1853. ROGGE, hard gedroogde soorten tot ruim vorige prijzen. 146/2 ffi Odessa fI82, 6/w 143/, 0? N. Petersburger fl86 6/w.; 141/, it.' N.Archangel f 185 I/m.; 146/, ffi jarige Libau f 215 6/w.; 143/, ffi jarige Libau f 205 contant, f207 6/w.; 146/, N. Libau f2l7 6/w; In entrepot 143/, ffi N. Petersburger fI78 I/m. GERST. Gedroogde zonder prijsverandering; on gedroogde naar kwaliteiten verkocht. 129/, ffi Zeeuwsche zomerfl6I contant126/' ffi fijne Deensche f 162 cout.fI63 6/w., fIG4 3/m.127/, ffi 01- dammer Winter fI66 3/m.; 128/, N. Coursche f205 6/w; 127/,, l3l/2 ffi Fransche f 162 f 168 3/m. MOUTWIJN. Gisteren en heden tot de verhoogde prijs met weinig handel. 9, 10 en II Maart I51/,. 12, 14 en 15 Maart I53/» per vat contant. SPOELING. 9 Maart 1.70. 10, II, 12 en 14 Maart 1.80. 15 Maart f 1.50. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 14 Maart 1853. TARWE. Nieuwe witte ZeeuwscheVlaamsche Overmaassche en Flakkeesche, met een vrij goeden aanvoer; de puikste par- tijtjes hielden tamelijk prijs en gingen van J 9.20 tot 10.25 lang- zaam af; de overige flaauw en moeijelijk te verkoopen; middelbare van 7.80 tot/8.80; geringe van 6 50 tot /7,60; jarige in puike kwaliteit schaarsch van/10.60 totfl 1mindere van /lOtot10.50 per mud. lioode soorten vonden weinig begeerte en niet als bij uitslijting te verkoopen; 162, 164, 166/2 ffi nieuwe Hooglandsche Kleefsche /305 /310,/320,/328 156, 161/3 ffi nieuwe Boven- landsche Ris 265, _/292, /295; 160, 161 162/3 ffi dito /280, /283 ,/287; 158/, ffi Nieuwe Boveniandsche 265 157ffi jarige Kleefsche /285; 163/3 ffi Petersburger Kubanka/300. ROGGE. Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche met matigen toevoer, dan 00k niet veel gezocht en als voren slepende afgegaanpuike en drooge van/7 tot /7.40; mindere dito en Overmaasche van 6.50 tot /6.90 per mud, de overige soorten tot genoteerde prij zen met bepaalden handel; 147/3 ffi oude Pommer /190: 150/, ffi Pruissische/210; 145/, ffi Taganrog /182; 146/3 ffi Odessa/184, /185; 149/, ffi puike dito /200; 146/3 ffi nieuwe Eransche /208; 142/, ffi Coursche /207142; 143/, ffi Archangel/188. GERST. In de Zeeuwsche Overmaasche en Flakkeesche soorten redelijk aangevoerd en door meerder vraag 10 h 20 c. hooger met graagte afgegaan. Winter van /5.40 tot/5.50; Zomer van4.80 tot 5.25 per mud. Voorts 129/* ffi fijne Deensche /168 verkocht. Haver met matigen aanvoer cn in de goede kwaliteiten wel af- gaande. Nieuwe Zeeuwsche en Inlandsche kortc van /2.80 tot 4. BOEKWEIT door meerder toevoer lager verkocht; op 140/3 ffi nieuwe Noord-Brabantsche/195,/198, /200; nieuwe Groot-Bra- bantsche /200; nieuwe Rijn f204; nieuwe grove Fransche /175, 177 18018.3fijne dito/165 /166. PAARDEBOONEN vonden bij geringen toevoer tot binnenlandsch gebruik genegen koopers en tot 20, 30 c. hooger grif opgeruimd. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaasche van 6 tot /6.20; nieuwe Duiveboonen worden schaarscher van 6.40 tot 7; witte Bruineboonen ruim prijshoudend. Zeeuwsche witte van 7.50 tot /10.50; Waichersche van/10.50 tot/11.50; Zeeuwsche bruine van /7.50 tot/11.50. Waichersche van/10.50 tot/12 per mud. ERWTEN weinig aan. Nieuwe Geldersche graauwe van /II tot /14; nieuwe Zeeuwsche blaauwe door meerder behoefte hooger van 7.75 tot/8,50 groote van/7.50 tot/I0.25; witte Zeeuwsche van 7 tot 7.50 per mud. KOOLZAAD stil en alleen Overmaasch zakmaat 54 L verkocht. LIJNZAAI) in de Zeeuwsche zaaisoorten bij vrij goeden toe voer flaauw en 10 cents lager traag afgaande. Eerste soort van /4.45 tot /4.60; tweede soort van 3.90 tot /4.30 per Dordsch achtendeel van SI1/* kop; buitenlandsch slag prijshoudend; 109 ffi Egyptisch 300 110/111 ffi Calcutta 335. HENNEPZAAD. Nieuw inlandsch naar kwalfteit /222 /230 ver kocht. KANARIEZAAD. Zeeuwsch van 7 tot f 7.75 per mud. SCHIEDAM. PANGOOL. Oud Nederland, k. J. L. de Boer met 15840 ba- len koffij 977 schuitjes tin, 5191 bossen bindrotiing, de Nederl. Handelmaatschappij. Aangekomen 14 Maart. NANTES. Anselme k. P. M. Aubrich met 1509 Hectolieter boekweit aan C. van Eepecum. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervon- den bij het overlijden van mijne Waarde Behuwd-Moeder, betuig ik, 00k namens mijne verdere betrekkingenden op- regtsien dank. Schiedam, D. van dei? PAUWERT. 11 Maart 1858. (N°. 48. I Fill I 1TT| van fatsoenlijke liuizenog geen dertig 111 ill tl ill jaren ou^ goed van humeureenig for- UilJ-l 111 If tuin bezittendedoor vele bezigheden be- let wordende in kennis te komen met het schoone geslacht wenschte zich op deze wijze eene levensgezellin te verschaf- fenhij verlangt een meisje van zijn leeftijdvan een goed uiterlijk en zacht van humeur daar hij in staat is haar eene onbekommerde toekomst te verzekeren, reflecteert hij op geene geldelijke middelen. Van de stipste geheimhou- ding kan men verzekerd wezenterwijl des verkiezende de brieven waarop geen regard geslagen wordtzullen teruggegeven worden. Adres met franko brieven onder de letters X Q Z bij den uitgever dezes. (N°. 49. MET Op Diiig/sdag- den 15. en Dontlerdag- den 17. Maartdes avonds ten 8 'ure eene voorstelling. De toe- gangbiljetten kosten 49 cents, en voor kinderenbeneden 12 jaren, 25 cents. VAN De finale sluiting zal op Donderdag den 17. dezer des avonds ten zes ure plaats hebben. De bezoekers onlvan- gen gratisin plaats van een klein aandenken, een lot in eene Tombola, zonder nieten. (N°. 50. L. DE KRAUSS. SCHIEDAM, 7—15 MAART. Gehuwd Geene. Bevallen: 8 Maart. A. Trouwborstgeb. Loog, Z. 9. C. E. Zoetmulder geb. Brandhof, Z. C. M. Kramers geb. Guddo D. C. Krommenhoek, geb. Emans, D. G. Joosten, geb. Bek- kers I). 10. A. de Goede, geb. VoorburgZ. 11. H. Moerer, geb. Dorsman Z. M. C. Meichers geb. Engering D. M. de Groot, geb. van den Berg, Z12. A. Koendermangeb. Duijve, Z.13. G. van Wassenaar, geb. Bijstcrveld Z.15. A. P. Hit- tinger geb. 't HartD. Overleden 7 Maart. L. de Goederen1 j. 11 m. 9. L. P. Visser 8 w. 10. C. Ousterman, echlg. van Ca. Bramzeel, 44 j. E. Heijmar.s 2 j. Jha. van Strijen wed. van P. Dikkenberg 90 j. A. Visser, 3 m. 11. J. liijnbende, 6 m. J. J. Her man, weduwn. van J. Troost, 73 j. J. Kreuger8. m. 14. E. H. A. Harmes2 m. VLAARDINGEN, 7—14 MAART. Gehuwd: 9 Maart. Teunis van Ree en Catha. Nieuwstraten. 12. Kornelis Boog en Anna de Ronde. Bevallen: 7 Maart. Maria van Spijkgeb. Hoogerboord, Z. 9. Katharina van der Velden geb. Jansen Z. II. Geertruida Bagchus, geb. van Vliet, Z. 12. K. van Witzenburg, geb. Broek, D. Johanna Struijsgeb. Voogd, D. 13. Joh. Guijs geb. Jungerius Z. Overleden: 7 Maart. Dk. de Jong, weduwn. van Hilletje van den Bos77 j. 8. Huibrecht van Houwelingen1 j. 6 m. 10. Arij Roodenburg 11 w. Jan Spanjersberg1 j. 4 m. 11. Jaapje Boon, echtg. van Pieter Maat63 j.13. Pieter Maurits, 11 w. MAASSLUIS, 6—13 MAART. Gehuwd Geene. Bevallen: 7 Maart. Ma. Post, geb. Treus, Z. 8. Ca. Stolk geb. van der Hidde, I). 10. Ma. Boogaart, geb. van der Lee Z. Overleden: 7 Manrt. Teunis Cornelis van Veen, 5 w. 12. Frank Schelleboom 11 w. ROZENBURG, 4—10 MAART. Gehuwd Geene. Bevallen 5 Maart. Catli. Molgeb. CalisZ. Overleden Geene. BR1ELLE4—11 MAART. Gehuwd Geene. Bevallen: 6 Maart. B. Landmeter geb. Groen, Z.8. A. E Borstiap geb. HollandZ. 10. J. van der Vlies Z. Overleden Geene. HELLEVOETSLUIS6—13 MAART. Gehuwd Geene. Bevallen 6 Maart. A- A. van den Boogaart, geb. Bernard Gouds- waard, Z.8. J. Hoekgeb. van Kleef, D. Overleden: 7 Maart. Johannes Minnaar1 j. 9. Hendrik. Cornelis Iieineri, 36 j. 11. Carolina Filarski ,3 m. 13. Jan- nctje Plonia Miesijerus 2 j. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4