kennisgeving. VOOR SCHIEDAM, YLAARDIACiEA, MAASSLEIS, ROZEMRG, DIHELLE EAIIELLEAOETSLIIS. A*. 12. Woensdag, 23 Maart. NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD H.A.M. ROELANTS, DE TWEEDE KAMER. .v- DE HA AS BODE. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f - 75 voor YlaardingenMaasslws Rozenburg Brielle. Helleuoetsluis f - 90. Voor alle andere steden/raneo per post 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren neraen bestellingcn aan. Ulan- i KVWfilESSER te YlaardingenWed. 0. van der WEUDES, leMaassluisC. G. deGRAAFFleBrielle; II. G. van STEEDENle llellevoelsluis. De prijs der Advertentien. is van 1-6 regels /-.60, behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetteu betalen, naar de plaats die zij inncmen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor een nur ter drukkerij te Schiedam zijn. De BUR6BMBESTRR en WETHOUDER8 van Schiedam in er- varing gekomen zijn e dot op ond-vrsebeldene plaatsen bin,ten deze stnd de zoogentiainde Spoeling- of Boerenbakken zteh bevin.lende in de publieke straat in de nabijheid der Branderyen ineenen sleeh- ten en voor de algetneene veiligheid hoogstgevaarlijkeu toestand verkeeren Doen te wcten l),u door hen is besloten tot het doen drijven van eene algetneene Scltouw over de gemelde Spoeling- of Boerenbakken. Dat die Sehouw zal plaats liebben binnen t»er weken na de at- kondiging dezer en dat als deskundigen tot bet drijven derzelvc z.jn benoemd de Titninermanshazen 11 FetrrisenP. W. van Dijk bene- vens d* Stads Metselaar van der MostSr. Dat Wee digen voor dat de Sehouw gedreven zal wordendaar- van de vereiseltte aanzegging van wege de Commisste van babrieagie dezer Stad aan de belanghebbendeirzal gesclneden. Dat deze zullen gehouden zijn te zorgen dat hunne Spoelingbak- ken op het aangeduide tijdstip in eenen schonwbaren staat t.jn en tevens, bij het doen der sehouw, des gevorderd, de noodtge adsts- tentie zullen moeten verleenen. Dat alle zoodanige Spoelingbakken welke in eenen slechten of voor de publieke veiligheid gevaarlijken toestand mogten bevonden wor den door de belaughebbenden bij dezelve, binnen den door ile Cora- missie van Fabricagte te bepalen termijn zullen ntoeten hersteld ot vernieuwd worden, eenen ander op straffe bij nalatigbeid ot ver- zunn der intrekking van de verleende vergunntng tot het gebruik maken van den Stadsgrond ten gemeldcn einde. En is hiervan afkondigiug gesehtedwaar bet behoortden 2- Maart Ua3. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, C. A. van BOL'ES. De Secrelai is VERNEDE. BffnVrT Het versla" der laatst gehoudene zitting van den Gemeente-raad zal x I e T worden uitgegeven Het volgen dat wij daarvan een naauwkeuriy versing kunnen leveren. te kort over 1848 (aangenomen met algemeene stemmen); 7U.) een aantal o twerpen tot bet ver eenen van mituralisa- tien aan verschillende personen (aangenomen met algemeene stemmen); en 8".) tot goedkeuring eener dading lus-chen hit b. stutir der do neinen en de geraeente Genetnuiden (aan genomen met 31 stemmen tegen ddte). Al die wets-ontwer- pen zijn nn nan de Eerste Kamer toegezoud n, waar zij een under onderwerp van onderzoek en overwoging zullen a tmaken. Het blijkt uit bovenstaande opgaven, dat de Tvveede Kamer in der, loop der maand, gedurende welke zij v rgaderd is geweest, ondersclieidene gewigtige voor- dra 'ten h eft behandeld, die tot de departementen van O .r- log, van Binnen- en Buitenlandsche Zakenvan Kolonien, etiz. betrekking balden. Onder de nangenomene wets-ont- werpen m> rkte m m er drie op, wier goe Ikeuringin ver- ban'd met hetgeen v.oeger is voorgevallen, niet 'van be- lang ontbloot was. Het zijn de ontwerpen wegens b t bou- wen in den omtrek der ve-tingen; wegens den pligt der provincie, om te gemoet te komen aan b hoef'tig - gemeen- ten al-mede over de slrafwetgev nde magt d r water.-chaps- bes uren. De beide eerste ontwerpen ltadden in eenevroe- •rere zitting de goedkeuring niet verworven, hvtzij van de Eerste, hetzij van de Tweede Kamer. Het laitste was sedert geruimen tijd aanhangig geweest, en had bij de Tweede Kamer veel tegenstand ontmoet. Het tweede deel d r zitting is alzoogelijk uit het bo venstaande blijkt niet vruchteloos geweest. Dit is te min der liet gevalzoo men let, niet alleen op hetgeen door de Kamer werd aangenomenm tar ook op hetgeen door ltaar werd voorbereid. De beraadslagtngen over ontwerpen in de operibare zi ting is eigenlijk het laatste gedeelte van de behandeling der voordragt. Er waren bij de Kamer vele ontwerpen aanhangig. In de afgelo >pene maand zijn er nog vele andere ingediend. De meeste derzelve werden in de afdeelingen overwogen. Het gold daarbij niet, ont werpen van geringen omvang of van weinig gewigt, raaar armwezen, comptabiliteitministeriele verantwoordelijk- heid, en anderen, die naauwgezct in de afdbelingen onder- zocht werden. De verslagen der commissien van rapporteurs over deze en de overige wets-on twerpen worlen achtervol- gens te gemoet gezien. De Regering zal met de beantwoor- ding dier verslagen niet dralen. Het gevolg daarvan zal zijn°, dat vele der aanhangig gebleven wets-ontwerpen spoe- dig na de hervatting der werkzaamhedun in beraadslaging bij de Kamers zullen komen, en dat de discussien onafge- broken zullen kunnen worden voortgezet. Dit schijnt dan ook het bepaalde voornemen te zijn. Daaruit blijkt, dat men niet alleen moet besluiten uit hetgeen in de afgeloopene maand in der daad tot stand gekomen is, daar de truoh- ten van de werkza tmheden in de afdeelingen niet Verloren zullen gaan. De verslagen des wege worden opgeraaakt, zullen eerlang het lichtzien, worden aan de Regermg mede- gedeeld en maken den grondslag voor de verdere behande ling der wets-ontwerpen uit. Wij hebben het p'igt geoordeeld dit naar wij hop duidelijk te doen opinerkeuten einde alle verkeerde' oordeeling te voorkomen. Behalve de voordragt enftii De Tweede Kamer der Staten-Generaal is gedurende eene maand (15 Februar.j 14 Maart) vergaderd gewee.-t en is tot nadere bijeenroeping, waar-chijnlijk tot in April aan- staandeuiteeugegaan. In dat tweede deel van het zitling- jaar zijn door haar behandeld en aangenomen de volgende wets-ontwerpenals: lu.) houdende bepalmgen betrekkelijk het bouweo[ilanten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand van vestiugwerken van den Staat (aangeuotnen met 34 tegen 11 stemmen); 2'.) tot regeling van bet Muntwezen in de West-IndiS.i (aangenomen met al gemeene stemmen); 3".) tot goedkeuring van een tractaat van vrieudschaphandel en scheepvaart met de repu'iliek van Costa-Rica (aangenomen met 45 stemmen tegen dtine); 4°.) tot regeling van de strafwetgevende magt der waterschaps- bestureu enz. (aangenomen met 40 tegen 21 stemmen); 5J.) tot regeling van den pligt der provincie om Jjehoeftige ge- meeuten te hulp te komen (aangenomen met 40 tegen 10 stem- men); 6°.) tot aan wij zing der middelen tot dekking van het

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1