DE AEBERLAADSCBF HAADELMAATSCHAPPIJ. Binnenlandsch Overzigt. Buitenlandsch Overzigt. de iaatstgehoudene zitting zijn ingezonden, en die geen spoed Vorderden, had de Kamer vdor haar uiteengaan van hare zijde ades gcdaan, wat tot afdoening van de ingediende voordragteu, na het rtces, leiden kan. In ons n°. 10 gewaagden wij van de gerncliten, die in omloop waren, nopens de nieuwe overeenkomst, welke door de Regering met de directie der Nederl. Handel- Maatschappij was aangegaan. Wij gaven daarbij to ken- nen, »d;.t, indien die gernchten mogten blijken met de waarheid overeen te stemmenwij dan inde. daad moeten zejgen dat de Handei-Maats. een nietiw blijk gegeven heetc van hare opregte zuchtom de Regering in hare pogingen tot vermindering van uitgaven te schragen." Thans is de overeenkomst, den 15 February l853^tus- schen het Departement van Koloiien en de Ned. Handei- Maats. gesloten, aan de goedkeuring der Staten-Generaal onderworpen. Bij het inzien der nienwe overeenkomst moot elke onpartijdige en onbevooroordeelde tot de overtuiging komen, dot de gevoerde onderhandelingen een voor de be- langen van den Staat zeer gunstig resultaat hebben gehad. Immers dat resultaat be-mat daarin, dat: 1 weg vallen de bepalingenomschreven in de artt. 4 en 8 der overeen komst van July 1819, welke bepalingen tot vele aanmer- kingen hebben aauleiding gegeven (nopens de schuld van f 10,itOO,000 aan fie 11. M.); 2U.) de bevo-gdlieid verkre- gen is om eene ho veelheid guuveniements-pro ucten in I: die te verkoopen (150,000 pikols koflij en 150,000 pikols suiker); 3".) de rente van het doorloopend voorschot van 10 mi lioen guldep, door de Maatschappij op de aan haar gecon igneerd wordende producten verstrekt, van 4 pCt. op 3'/2 pCt. wordt gebragt; 4n.) met hislating van het- geen in de artt. 11 en 12 der overeenkomst van 1819 is bedoigen: a. de commissie voor het te gelde maken der producten wordt bepiald, pdurende 1853 en 1854, op 2% pCt. en van 1 January 1855 op 2 pCt.b. de pro vide der factory te Batavia van af 1853 wordt gesteld op f 140(000. T genov r deze wijzigingen is de v. rjfligte consignatie, bij art. 5 der overeenkomst van 1819 bed add, behomlens het hier-hoven sub 2 aangeteekende, met vijt'jaren verlengd en dus aan de Maatschappij verzek rd tot ultimo December 1859. De gewigtigste wijziging, door de Regering bedongenis die van de a tt. 11 en 12 der overeenkoin-a van 2/a J"'ij 1819. De provisie van 23/, pCt. was der Maatschappij ouvoorwaardelijk verzekertl tot ultimo Decern ber 1851, en daarop is mi reeds, bij art. 6 der nieuwe overeenkomst, voor de jaren 1653 en 1354 eene vermin dering verkregen van pCt. De bij art. 11 b.-paalde cijt'ers zouden, volgens art. 12, na ultimo December 1854 hitmen worden herzien, doch de provisie der Maats. zou, Ook na dat tijdstip, nimmer lager gebragt ku men worden dan 2x/-i pCt.ferwyl /ij daarentt genvolgen- de nieuwe overeenkomst, met 1 Januarij 1855 z il dal n t t 2 pCt. De provide d r factorij was tot u tiino 1854 bep.nld op een maximu n van 118,000, we k cijfer na dat tijdstip zou kunnen worden teruggebragt tot 140,000. Thans i- dit cijfer aang. nomen van 1 .lanoarij 1853 af. De gel- delijke vo irdoelenwelke het gevo'ig van de verkregen wij ziging n zu len zijn, kunnen uit de volgende oi.gave dui- delijk blijken: In 1851 Inl853 enl854 In 1855 betaald. nieuwe overeenk nieuwe overeenk. Comm. 2«/t pOt/1,358.991 92 2'/, pCt./l ,235 447.20 2 pCt/988. 157.7f, Prov. faetoiij 148.000 00 140 000.00 140,000 00 Rent. 10 m. 4 400.000.00 3>/> 350.000 00 3'/, 350,000 00 ten ten oosten van de KaapdeGoede Hoop, en eene hoe- veelheid koflij en suiker, voor elk di.-r beide artikelen een bedrag van 150,000 pikols niet te boven gaandewelke in Indie mogen verkocht worden. Het depart, ment van kolonien behoudt zich voor, alle in bet vorig artikel niet met name genoemde producten, en, na 1 January I860, alle Iudische p, oduclen. zouder onderscheid des verkiezen-' de, in Indi<( te verkoopen, doch het verbindt zich, tot op ultimo December 1874geene Iudische product n naar Ne- derland te doen overvoeren om aldaar te worden verkocht zonder daartoe de tus-chen omst der Ned. Handelm. te bezigen en zulks op den voet en ouder de voorwaarden bij deze overeenkom t tot op ultimo December 1859 voor de opgemelde producten bepaald. Derhalve vrijheid tot verkoop der producten na 1 Januarij i860, maar behoud van de Handelm. tot het ov.rvoeren en verkoopen van de Indische product, n tot ultimo December 187 4, doch zulks onder de me,r guns ige voorwaarden, in de nieuwe over eenkomst vervat. Die voorwaarden zijn billijk en niet overdreven. En wij blijven het gevoel.-n aunkleven dat de directie van de Handelm. allezins getoond heeftdat zij fie belangen der -chatkist zoo veel maar mogelijk wenscht te bevorderen en aan' gegronde aanmerkingen te gemoet te komen. /1,90S.991.92 /1,725,447.20 /1,478,357 76 De r, kening van 1851 ten grondslag nemende, zal dus worden bezuinigd: in 1853 en 1854 's jaars 181.5 14.72 en van 1855 af's jaars 428,634.16. De Reg ring had zich in 1849 geheel onvoorwaardelijk voor vijf jf.ren (tot 31 Dcce.nber 1854) verbonden. Na dien tijd was zij niet meer verpligt de producten herwaarts te zendenen aan de llandelmaatschappij in consignatie te g, ven. Zij was volkomen vrij, na dien tijd de produc ten in de kolonien te verkoopen. Wilde zij ze lner te lande verkoop n. zij was dan tot 1874 gehoudende Ned. Handelm. tot haren agent te gebruiken, zelfs dan wanneer de schuld aan de Handelm. zou zijn afgelost. Bij de nieuwe overeenkomst daarentegen verbindt het departement van kolonien zich, om tot ultimo December 1-59 al de koflij, suiker, in.ligo en specerijen, welke in Nederl. Indie aan de Regering worden geleverd af te geven aan de Ned. Handelm., om door deze naar Neder- land overgevoerd en aldaar voor rekening van het ge noemde departement verkocht te worden. Hiervan zullen zyr> nitgezonderd de speceryen, benoodigd voor de behoef- Reeds .n ons vorig N° werd gemeld dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal tot de lielft der maand April aanstaande is uit- eengegaan. Gedurende de eerste dagen der week is eehter de com missie van enMuete omtrent de zout-wetgevi, gonder voorzitter- schap van den heer van Hallvergaderd geweest. Ondersclieiden getuigen zijn gelioord. llunne verklaringen liepen over hot gelieele onderwerp der zout-fal.rikagie en de daarop i igerende wetgeving zoo hier te lande „ls in Belgie. Ook die commissie heeft coiner haren arl.eid vooreerst gestaaktzoodat het hooren van nog an- dere getuigen vooreerst is uitgesteld. Na het reces zullen de werkzaumheden worden voortgezct. Ook de heer Hoogendijk van luardinyenzal waarschijnlijk door de commissie worden gehoord. De verslagen der commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer over de coinptabiliteits-wetten de Ministeriele verantwoordelijkheid en het armwezen worden in gereedheid gehragt en zullen spoe- dig het lieht zten. Dat over het Reglement van beheer van Ned. Indie is nog met rondgeileeld. Men mag eehter vertronwen dat het nu spoedig komen zal. Na het reees zullen vele van die on- derwerpeu aehtervolgens bij do Kamer Wftrilen behan.leld Het eerst zal worden aangevangen met de comptabiliteits-wetien Men hlyft verwachten de auiibie.ling van andere o.ftwerpen van wet uls in de eerste plaats dal wegens de regterlijke organisatiehet- weik thans aan het oordeel van den Raad van State is onderwor pen. Men verneemt dat volgens hetzelve de flooge Raad als liof van eassatie te 's Gravenhaye zou behouden blijven en flat er slechts twee hoven zouden worden gevestigddat is te And,em en te Amsterdam Men voegt er bij, dat het hooger heroep in strafza- ken geheel zou worden afgesehaft. Sedert het uiteengaan van de Kamer, hebben de laatstelijk aan- geboden ontwerp in hei lieht gezien als: 1°. tot regeling van het gebruik van het koloniaal I atig slot over 1851 da: gistegen is tot/7 879.447,48; en 2". tot wijziging van lioofdstuk VI der staals- begrooting foor 1852 (ktnderyeldenenz..' Die post der begrootinc wordt nauielyk vermeerderd met /6I00 en gehragt op/174 lou welke ifieerdere son. eehter op het artikel Ptnsioenen bezuinigd za'l worden. b i^e" j'8 .?62er deS nan"ddags '8 in deze residence overleilen /.Ex. de Minister van Staat, baron H. van Zuijien vitn Nijevelt ouil-minister voor de zaken der Hetvormde Eereilienst enz in ruini 72 jangen ouderdom. Vroeger heeft bij de beirckkingen van Be zant en Minister van Buitenlandsehe Zaken vervul.l. Vooral op zijue diplomaiieke loophaan in voor Neilerland hoogst moeijeliike omstandiglicden heeti l.ij zich doen kennenen nog kortelings heeft lij, in antwoorj op een in Purijs uitgekomen geschrift, zijne haudelingen als Nederlaiidsehemede-gevoliiiagtigde bij .le hondensche conferentie in 183i ve/dedigd in een Memoraiiduiii.dat geilrukt otschoon met in den handel verschenen is. Men had hem verwe- ten dat liij niet met geuoegzame openhartiglieidter zake van den nival ouzer troepen in Belgie, was te werk gegaan. De heer van Zuijien heeft zich op eene voldoende wijze geregtvaardigd s Mans grondige kentiis en regtschapen, waardig karakter werden zeer gewaardeerd gelijk mede zijne zueht om wel te doen waar hem dit slechts mogelijk was. Zijn schrijven in 1848 bij de ver- andering van staats-ouistandigheden en bij het aftreden van hem als ministermaakte op voor- en tegenstanders van deze een' diepen indruken zij bragten gezamenlijk hulde aan dezen Ne- derlanderwien 't heil van Nederland en Oranje zoo iunig ter harte ging. Baron van Zuijien was versierd mot onderscheidene ridderteeke- nen, als: Groot ruis der orde van den Nederl. heeuw, Grootkruis van het Legioen van EerGrootkruis der orden van Karel 111 van Spanje van de i'oolster van Zwedcu en van den Niclian Iftihar van Spanje. Sedert lang heeft men gesproken van eene regeling van het R. Kath. Kerkgenootschap hier te lande. Berigten uit Rome, van den 12 dezer, meldendat de Paus werkelijk het herstel van de kerkelijke hierarchie in Nederland heeft aangekondigd met de in- voering van een aartsbisdom van Utrecht, en de bisdouimen van Haarlem, 's HertogenhosehBreda en Roermond. Do groote gebeurtenirf van de week is de nituwe ver- wikkelingwelke zich weder in het Oosten voordoet. Eenige

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 2