(iemengde Beriglen. Binnenlandschc Berigten. weken geleden geledeu was de toestand van Turkije aller- hagchjlijksten scheen het uur geslagen, zoo lang voor- zien, dat de Noordsche adelaar zich van zijne angbegeerde prooi, Konstantinopel, zou mecs.er maken. Dan het toe- geven door de Porte aan vord. ringen van Oosienrijk, de vereenigde poging.n van Engeland en Frankryk tegen den dreigenden val van het Turksche Rijk, deden dit weder ad.m scheppen. Voor hoe lang? Voor bij-ter korien tijd. Irani rs, de jongste berigten raelden, dat de vorst Men- scliikolf, in plegtig gezantschap liaar Konsianiinopel gcto- gen, aldaar nieuwe eischen aan den Divan gedaan lieett, welke uiet werden aangenomendat daarop de Rus-ische ge/.ant zijn ultimarura heeft ingediend, en dat de Porte zich daarop gedrongen heeft gezien, de hulp van Engeland en Frankrijk in te rocpen. De Britsche vlo.itis in allerijl van Maliha naar Konstantinopel oponthoden, terwyl de Russi-che dreigend te Sebastopol ligt; nieuwe veranderingen van ministers kenschetsen weder den wankelenden toestand der Porte, die meer dan ooit in de engte is gedreven. Zal het nu gebeurde tot de gansche slooping van het Turk- sche Rijk voeren? Zal Rus and, steuuende op de nieuwe innige zamensluiting met Oost< nrijk en Pruissenhet ooven- blik gekora m achten tot het wagen van den groeten slag, en het aloud Byzantium aan der Turken vuist ontrukken Als men de geschiedenis der jongste jaren en .iageii na<raat, dan is het er veeleer vo r te hoiden, dat keizer Nikolaas d zaken niet tot dat uiterste zal widen voeren, da r dit zou zijn den algeuieenen oorlog ontstekenwaartcgen hij altijd gek erd i- gew.-est. De terngkomst van den Brit- sch n gezant te Koustantinop 1, vooruitgegaan door eene geduchte Britsche scueepsmagt aan de Dat danellende zucht der Poite, om ten laaiste liever toe te geven zullen waar- schijnlijk ook thans wel een diploraatischen uitweg weten te vinden; intusschen brengt elk zuik een sehok een stap nader tot hare gansche verovering en eii.delijken val. Ei- gen zwakheid zal die aanbrengenen de terugkeer van hare krijgsraagt uit Mont, negro is Weder een kraehtig bewijs, dat zij die zwakheid gevoelt. Met belang-teliing ziet men verdere tjdingen wegens de voorvallen in Turkije te gemoet. Ook eene Fransche vloot is derwaarts henen gestevenden de betirzen allerwege gevoelen den druk van de vreeze voor ernstige verwikkelingen. In Frankrt/k vno tdurende gissingen over de komst des Pgaisen te Parijs. Men hoti.lt het er vrij algemeen voor, dat Z H. derwaarts zal vertrekken. Hoe het zij, de pleg- tigheid van de krooning des keizers is tusschen den 10 en 15 M. i aanstaande bepaald. Den hcer Veuillot, den bekenden ho jfdschrijver van de Unirers, heeft uit Rome eene soort van vermaning gekrewen om toch alle vraag tnkkenwelke hij openlijk° beliandelt en waarover de ge.oelens kunneti uiteenloopen, met alle zorg te overwegen, z.ch geene persooniijke aanvallen te ver- o .rlovenwelwillendheid en mensenli vendlt, id nooit uit het oog te verliezen. Aan zijnen ijver voor de zaak der god dien-t word artders alie hulde loegebr gt. De heer V. uillot scliijnt wet ig voldaan te zijn ov r de o ttvangene vermanin" De w< tgevende vergadering in Frankrijk heeft hare v rga- deringen tot het einde der maand geschorstDe begrootin" voor 1854 no dt voorgedragen tot 1520 miliioen Iranken aan ontvangsi. nen de uitgacen op edn miliioen minder. Eene ni.uwe kraehtige uitrusting wordt in Alg,rie g..— re. d gemaakt. Uit Spnn/e verneemt men dat eene nieuwe leening met het huis Baring is geslotenvoortdurend hebben er hevige woordenwisselintren in de Cortes plaats; in Portugal, wordt Sahlanha's magi meer verzekerd, ook door het benoe- men van een aantal nieuwe pairs. Uit /talie meldt men, dat de echtgennoten Madiai uit de gevangenis waren ontslagen, en naar Marseille vertrokken. In Groat-Brdtanje blijti de zaak van het Indiseh regerings- beleid steeds de aandacht levendig houden. Aan de Kaap de Goede Hoop nieuwe vijandelijkheden m. t de Kaffers. Uit Noord-Amenka h -eft men berigtdat de heer Pierce den 4 dezer het bewind heeft aanvaard met eene bood- sch.p aan het Coigres, welke nopens de zaak van Cuba, weinig geruststellend wordt geacht. Ook de zamenstelling van zijn bestuur boezemt der gematigde partij in Engeland weinig gerustheid in. Brazilie werd zeer door de gele koortsBoenos-Agres door burg, rkrijg geteisterden in Mtxiko is men meer geneig.l den ou len generaal Santa Anna weder in te roepen bij de dicnstdoende schutterij te Schiedammet vergunning aan den eerstgenoemde, om de uniform der sehutterij en de onderscheidings- teekenen aan zijnen rang van kapitein verbonden, voortdurend te blijvcn dragen; 2° [lij de dicnstdoende schutterij te Schiedam te benoemen Tot kapitein J. Loopuijt, thans Iste luitenant; Tot Iste luitenants II. A. M. Koelants en J J. van Otterdijk, thans 2de luitenants. Tot 2de lu tenants Mr. A. J. Beukers, thans 2de luitenant h la suite, en M F. J. Cool, thans sehutter. Door de Nederlandsehe Handelmaatschappij zijn bevracht 25 schepen als: voor Amsterdam .2, voor Rotterdam II, voor Mid- .telhurg I en voor Schiedam Annakapitein P A. Klejjenberg. -5 B Cnurunt meldtdat de drie Scheepstimmerwerven te Maattluis tot op dit oogenblik nog te koop zijn en alzoo door het Rijk niet zijn aangekocht. Bij koninklijk besluit van 14 Maart 1853, n«. 63, is benoemd tot ontvauger der directe belastingen en accijnsen te Hilligenberq c. a., de heer .1. M. van der Muine, thans ontvanger der zel de middelen te Kethel c. o., en is voorts het kantoor der directe be lastingen en accijnsen te Kethel c. a ingetrokken als volgt, te we ten: de getneente Mathenessewat de directe belpstitigcu aangaat, met het kantoor van dat mi.l.lel te Schiedamen Overigens met het kantoor der accijnsen aldaar; de gemeente Kethel en Nieua/aud met Overschie, op den voet van e'en vereenigd kantoor, onder voortdu rend beheer van den ontvanger J. II. van den Bosch aldaar. Blijkens de beschikking van 2i Junij 1852, zal nan de mili- ciens-verlofgangers der ligting 1849 vergunning kunneti worden ver- leeud om de huitenlan-lsche zeevaart uit te oefenenzoo.lra aan de manschappen der ligting 1848 het ontslag zal zijn gegoven. Dit ontsl g is verleend op den 10 dier maand. Door den minister van Biunenlandsehe Zaken is aan den heer D. I*, van Huis, te Lobith concessie verleend tot het in werking l.rengeu van eene dagelijksehc stoombootdienst tusschen Arnhem en Kleef. Den 15 dezer is te Rotterdam de vroeger aangekondigde ten- to.mstelling van vee en pluimgedierte door de afdeeling Rotterdam, Schiedam en omstreken der Hollandsche Maatschappy van Land- bouw gehouden. Ditmaul was meer vee aangebragt dan op eene der vroeger aldaar plaats gehad hebbende tentomistellin.enter- wijl ook de qualiteit van het aangevoer.le vee over l et algemeen zeer schoon mag genoemd worden en nieuwe bewijzen leverde van den gunstigen invloedwelken de Maatschappy van Landbouw uitoefent. Aan de tentoonstelling viel cen zeer druk bezoek te beurt. Ook de verloting van ten toon gesteld vee von.l zoo veel bij val dat aan alle aanvragen otn loten niet voldaan kon worden. Een aantal prijzen werd toegekend. Veel van het ten toon gesteld vee is verkocht. Na den afloop der tentoonstelling had er een gemeensehappelijke trfuallijd plaats, waar guile vrolijk- heid heerachte l)en 17 dezer zijn te Rotterdam verkocht 182209 balen Java koffij die van 36 tot 27 ctn hebben opgebragt. De jongste tijdingen uit Nederlandsch-Indie zijn vervuld van bijzonderheden over de aard- en zeebevingcn in de Molukscl.e en omliggende eilanden waardoor vele inlanders zijn omgekomen en groote schade aan gehouwen is veroorzaakt Bijkans wonderdadig zijn de Nederlandsehe koopvaarders en andere schepen in de havens gered. De gouverneur-generaal Duymaer van Twist ging voort eene gepaste openbaarheid te bevorderen. De zaak der promessen schijnt nog tot moeijelijkhedcn aanleiding te geven. De tijdingen uit MalakkaLnboan en Australie luiden alien zeer gunstig voor de onig lining van mijiien. De berigten uit Au stralia vermelden dat de toevloed van vrecindeliiigcn p wel 8(1.000 in weinige maanden mag gerekend worden. Dit bragt geenerlei stoornis te weeg. Eene rijke scltat werd dageliiks opgedolven. Duar- enboven ging de landbouw en schapenfokkery allezins naar wensch. Eene groote mettigte wol was gewonticn, die naar Engeland zou worden afgescheept Bij die berigtgn betreurt men het, dat in Neerlands Indie niet voorlangbuiten de tintnijnen, genoegzaam aan de ontginning van den iuineraal-rijkdom aldaar geurbeid is; moge de otiderneuiiugsgeeit der Nederlanders in dat opzigt ook ontwaken. Vi.AAKDfNOEN. In le aft^eloopene week zijn alhier uit de Noord zee bninengekomen de volgende schepen: de Oankbaarheidstuitrm. Lt. Schouteti, 84 ton visch; de Nuordster. stuurm. Mn. den Admirant met 73 ton; de Vereeniyiny stuurm. Wnt de Graaf, met 33 tone deJonye Htrmannussiuurm. Tr. Verweij, met 64 ton; de Jonye Elizabeth, etuurin. Ml. Don, met 8i. ton; aan JJvtr ouchtbnnr stuurm. tit. van Noord. met 73 ton; de Alaordzeestuurm. Dk. bisectmet 87 ton: de .lanye Wvuter. stuurm Jb. Schcnk, met 70 ton; op limp can Zegen, stuurm. Ilk. Bijl, 48 ton; Naaldwijk, stuurnt. !J. van Alewiju, met 49 ton; Zeemanzhoapstuurm. II. v. d. W Mannekenmet 69 ton: Elizabeth Neeltje Johanna, stuurm. W. v. d. Sjouw 62 ton. Prijs van de visch 17.f 19. Scuitioau. Bij besluit van 15 Maart j. 1., u». 47, heeft Z. M. goedgevonden 1". Op hun verzoek oervol ontslag te verleenen aan B Visser, *1» kapitein, en aan G. J. M. van der Hoeven. als Iste luitenant Te Utrecht schijnt er aan de publ eke vermakelijkhedeu geen einde; vooral concerten en musieale soirees volgen elkaar zonder tusschenpoozen op. Jong Sparta zal er eene soiree olympique geven. Een ntcisje van ruim I6jarigen leeftijd is, als* kinder- ntoordenareste Tilburg gearresteerd. Een blinde vader te Win- schoten heeft beproefd zijn kind door ophanging van het leven te berooven. De stad Parijs zal den 2 April aan den keizer en keizerin Icen schitterend feest geven. Een opgehangen misdadi- ger te Turin heeft beweging in de kist gemaakt, hetgeen de over- tuiging schonk dat hij nog leefde. Ilij is echter uren later wer- kelijk overleden. Baron van Raders herstelt. De wolven rigten in het Luxemburgsche nog al veel verwoestingen aan. Den 23 Julij harddraverijen en wedrennen op de renbaan te Sche- veningen. Te Zandpoort is een kalf geboren wiens uiterlijke vor- men bijna volkomen aan die van ee hond gelijk zijn. Behalve dat het beest snorren heeft en hangende oorcnzijn ligchaam kop en staart volkomen als die van ecu bond Het incest opmerkens- waardig zijn de pooten die van al de ligchuamsdeelen het meest van zijne natuurlijke gedaante afwykeu.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3