GEMEENTE-ARCHITECT OPENBARE VERHDRING Marktberigten. Carga-Lijslen. Advertentien. Burgerlijke Stand. AAN 1)E BEURS TE SCHIEDAM. 22 Maart 1853. ROGGE met veel handel, zoowel aan stokerij als binnenlandsche verzending. 143/, ffi j. Coursche i 209 6/w. 144/» ft' n. Reval f 224 6/w. 142/, ffi n. Archangel f 183 6/w. 145ffi Libau f 213 cont. I43/1 ft n. Petersburger f 185 1/m. f 187 6/w. 147/, ft Coursche f 221 6/w. 145/, ft n. Libau f 217 6/w. 142/, ft n. Archangel f 183 cont. 141/, ft j. Coursche f 203 3/m. GERST met goede kooplustzijnde heden zelfs hooger hedon- gen- 128/, ft n. Coursche f 205 6/w 129/, ft Fransche f 165 6/w. f 166 3/m. 128/, ft Vriesche Winter f 166 6/w. 133/, ft Nassau Dietze t 174 6/w. I30/» ft dito f 169 cont. f 170 6/w. 128/, ft fijne Deensche f 168 3/m. I3I/1 ft Deensche f 171 6/w. 126/, ft Fran sche f 160 3/m. 133/, ft Manheimer f 176 3/m. 134/, ffi dito f 180 3/m. MOUTWIJN op de verlaagde prijs. met meerder vraag, en wordt voor buiten de stad moeijelijk gekocht 16. 17 en 18 Maart f 15'/, 19, 21 en 22 Maart f 15'/» per at contant. SPOELING. 16 Maart f 1.60. 17. f 1.50. 18. f 1.70. 19. f 1.80. 21 f 1.90. 22. f 1.80 per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 21 Maart 1853. De aanvoer van Binnenlandsche Granen is matig. Peulvruchten schaarsch. TARWE. Nieuwe Zeeuwsche weinig gevraagd, puike soorten 10 h 20 Cents, maar geringe 30 Cents lager; de weinig voorko- mende zeer puike partijtjes J 9.25 /9.75, 10.25; de middensoort, mede schaarsch, 122, 124, 126 ffi goede kwaliteit/7.758.25/8.75, de gewone kwaliteit, 117, 119, 121 ffi, veel ter markt, gedeelte- lijk tot 6.506.757 /7.25 verkocht, doch veel onverkocht gebleven. Onde en Jarige van goede kwaliteit weinig voorhanden en 9.50 /1010.50/11 te noteren. Roode Tarwedie voort- durend matig wordt aangevoerd is in de puike kwaliteit tot vorige koers voor binnenlandsch gebruik bij gerljven en kleine partijtjes tc plnatscn. Zoo heden als in de vorige week zijn de volgende prij- zijn besteed 162, 163 164, 165 166/, ft 183134 135, 136 ft) Nieuwe lloogb*.ndsche Kleefsche 310J 318/"320, J 324328; 158/, ft (131 a') Nieuwe Mettrsehe/278161, 162/, a' (133. 134 ft) Nieuwe Bovenlandsche Ris 283, 285 163/, ft (134 ft) Pe tersburger Kubanka 00; 160/, ft (132 ft) Oude Kleefsche J 285. In publieke Veiling: de 44 Last Kubanka, 157/, ft (130 ft)) 220; de 8 Last meer en ntin beschadigde Odessa Kubanka/249250 /251. ROGGE blijft voortdurend zonder prijsverandenng met redclijken handel. Zeeuwsche en A'laanisclie 6.t>0, 6 80 ft 7.20 ,/7.40. Vorige week en heden: 146, 150/, ft (120, 124 ft) Odessa/'84, 200; 143/, ft (117/118 ftArchangel 188146/, ft 120 ft) Fran sche 208 212147/, ft 121 ft) Coursche 220 Delfsh.. /22I. In publieke veiling: Le 34 last Pommersehe145/, ft (119 ft)/l82, 183, y 184de 62 Last Taganrock, 145/, (119 ft) 176, /177. GERST zonder prijsverantleringdoch niet bijzondergevraagd. Zeeuwsche en Vlaanische Winter/4.75, /S./5.25, /5.50; dito dito Zotner J 4.60J 4 80/5 5.20, 5.30; 119/, ft (96 ft) Nieuwe Vriessehe Zonier J 132. HAVER zonder eenige prijsverandcring. 60, 65, 70, 75ft Lange 2.40f 2.60 /2 80/3 /3.20 /3.40 68, 72, 76, 80 ft Korte 3 3.20, 3.40, /3.60 /3.80,/4. BGEKVVE1T wel te verkoopen en de Brabandsche soorten door schaarschheid /8 a/10 hooger. Noord-brabundsche/204 /206, /208 210Jarige Groot-Brabandsche /208. Rhijn als voren, /204.' Frankche mode vorige koers, /166 /I70, /I78, 180 f 183 f 185 naar kwaliteit. ERWTEN schaarsch en gczocht. Geldersche Graauwe f II, fl2, fl3 14; dito Capucijne 113, fl4, f 15; Vlaamsche Graauwe f 10, fll 50. Zeeuwsche Blaauwe weder 25 Cents hooger: gewone groote fS, 8.50, f 8.75 f 9 groote f 9f 10.50; Schokkers flO, f II Deensche Graauwe f8, 19, 1 10. WlTTE en BRUINE BOONEN prijshoudend f 8.50, f 9.50, 10.50, fll.50, f 12 naar kwaliteit. PAARDE- en DU1VEBOONEN gevraagd en schaarsch, tot 20 Cents hooger verkocht. Paardeboonen f6 1 6 20 f6.40. Duive- boonen f 7 f7.20, f 7.40. Schapeboonen f 6.60 f6.80, doch ko- men weinig voor. W1KKEN 1'6.25, f6.50, f6.75, f7. KOOI.ZAAl) I a 2 L hooger gehoudeftdoch niets is omgegaan. L1.1NZAAD f 5 hooger. I10/1II ft Calcutta f335 113 ft Odessa vorige week f'.20heden f 325 108/109 N. p. Egijptisch f305. Zeeuwsch en Overmaasch Zaai weinig meer aan en weinig gevraagd, prima kwaliteit 10 Cents, tweede soort 30 Cents lagerprima kwa liteit 86, 88, 90, 92 Stuivers; tweede soort 70, 74 78, 82 Stuiv. HENNEPZAAD schaarsch en als voren; f 215 f220, f 225 f 230. KANARIEZAAD f 7 f 7.25 f 7.50. MF.EKRAPPEN. Bij vrij ruimen aanvoer is er tot ongeveer gelijken prijs der vorige wetk nog al wat gedaan. In 3jarigc Ra- eijn a 20'/, f 21 mede iets omgezet. GALATZ. Erato, k P. Don met 695 Kil: rogge uan J. H, van Gest. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van Schiedam, noodigen bij deze al ien uit, die zouden verlangen, in aanmerking te komen bij de vervulling van den opengevallen post van aldaar, om vd<5r den 2 (Men April aanstaande, vrachtvrij bij een gezegeld verzoekschrift van hun verlangen kennis te gevenmet overlegging der noodige bewijsstukken. Tot inlichting dient Dat aan de gemelde betrekking verbonden is eene vaste jaarlijksche bezoldiging van f 2000 benevens het ge- not eener vrvje waning. Dat zij, die geacht zullen worden, voor de vervulling der betrekking in aanmerking te kunnen komenzullen gehouden zijn, zich te onderwerpen aan een nader te be- palen vergelijkend onderzoek hunner kunde en bekwaam- heid. (Nu. 51. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. VAN BOL'ES. Be Seeretaria V E R N D E. De Notaris J. LECHNER alhieris voornemens in 'topenbaar, in 't nagemelde perceel, op Woens- ^iLdagen, den 30. Maart n 6. April 1853, beide des Yvuiimddags ten elf urete veilen en verkoopen; Een HUIS, ?ijnde de HERBttRG genaamdOp hoop van ze- genmet BOVENWONINGEN met afzonderlijke opgan- gen en PAKHUIS en ERVEN, in de gemeente Oud- en Nkuw-Malhtnee, nabij de stad Sihiedam, wijk A, nom- mer 143, kadasier nommers 236 en 541. (N". 53. Nadere inlichtingen bij genoemden Notaris te b komen. door Mr. K. A. POORTMAN, Notaris te Schiedam, van Veertien Perceelen WEILAND, uitmakende de Buitenlanilen of Keden van Nieuw Malhenesse, te zumen groot 29 bun ders, 94 roeaen en 27 ellen, gelegen aan de rivier de Maas, beoosten de Buitenhaven der Stad Schiedam, in de Ge meente Oud- en Nieuw Mathenesse. De Verhuring zal geschieden kampsgewijzevoor den tijd van 44a jaar en op Vrijdag, den lsien April 1853, des voormiddags te 10 ure, in de Herlmrg DE Romein," in de Gemeente Oud- en Nieuw Mathenessezijnde inmid- dels omtrent de huurvoorvvirden inlichtingen te bekomen len Kaniore van genoemden Not iris. (N". 52. SCHIEDAM, 14—22 MAART. Gkhcwd Geene. Bevallen: 14 Maart. D. Heiligers geb. van Veggelen, Z. D. Bosman geb Melaan Z. 15. M. van den Oever, geb. van der Ven D. 17. C- Visser geb. Koens I). M. Landsher- gen geb Eikmans Z.G. van der Vlies, geb. van Eijk Z. F. L. W. van Gogh, geb. TrouwborstD. 18. E Itielageb. Goudswaard Z. 19. J. Scheffer, geb. Franken I). P. C. de Vringergeb. Vermeulen, D. 21. C. Maltha, geb. van der Vel- den, Z. A. M. Beek geb. DupontZ. M. Driesse geb. Heeneman, Z. 20. A. van Halteren, geb. van den Hoven, 1). Overleden: 14 Maart. E. H. A. Harmes, 2 m J. Muk Gj. 16. S. M. van der Graaf, 3 m.— 17. K de Roode, 1 j. 6 m.— 19. A. G. l'ouwels 3 m 21. M. Steens 2 j. 20. W. Schel- levis3 j. VLAARDINGEN, 15-21 MAART. Gehcwd Geene. Bevallen 15 Maart. Helena IJdo. geb. Kcster, Z. Johanna de Wit, geb. van der Linden, Z.16. Maartje Maat), geb. Boon, Z 17. Francina van den Boogertgeb. van der Linden, Z. Johanna Kornelia Boechla, geb. Goetzee I). Willemina de Lange. geb. van Eijk, Z 18. Neelrje de Ileer, geb de Wijs, Z. A. van Leeningen, geb. van Dorp, Z. 19. C. P. C. L. Hoo- gendijk geb. Tihon, Z. 20. G. Borst, geb. van der Marel, D. Overleden: 15 Maart. Neeltje de Klerk, eclitg van Cornells van Leeuwen Smiis I ijna 48 j. 17. Johanna Sophia Maria Wulffers 6 in. Angenita Sluimer, 7 m. 18. Hendrika de Ruijler eclug. van Gerrit Westerdijk, 48 j. 20. Gerrit van Witzenburg echtg. Ka. van der Hoeven72 j. Wilhelmina Adamse 1 j. MAASSLU1S, 13—20 MAART. Gehcwd Geene. Bevallen: 16 Maart. Aa. Schreveliusgeb. HofmanZ. Ja. Klinge, geb. de Boom, Z. 18. Ge. Schoutengeb. van der Waal twee levenlooze Dochters. Ovehleden: 14 Maart. Johannes van der Burg, 1 j. Jacob Schelleboom, 12 w. Ecutscheidingen: 18 Maart. Jan Hummelman met Willemijntje Prins. ROZENBURG11—18 MAART. Gehcwd Geene. Bevallen: 17 Maart. G. Kons geb. van BurenD. Overleden: 15 Maart. Willem Pols, 69 j. BR1ELLE11—18 MAART. Gkhcwd Geene. Bevallen: 11 Maart. H. E. van Eijsden, bruid van C. Dries- sen, Z. 13. M. J. Smith, beb. Beijers Z. M. J. Wildenboer geb. van der HaakZ Overleden Hendrika Johanna van Halbijna 2 j. HELLEVOETSLU1S, 13—19 MAART. Deze opgave is te laat ingekomen om nog geplaatst te worden. Gedrukt bij H. A. M. ROIiLANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4