VOOR SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLUIS, ROZENBDRG, BRIELLE EN HELLEVOETSLUIS. 1* 5 Jti J\°. 13. Woensdag, 30 Maart. 1853. NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD HAM. ROELANTS, 11\DISCIIE BELANGEIV. It i n ii e ii 1 a ii (1 s c h Overzigt. het v J DE MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f .75 voor Vlaardingetty MaassluisRozenburg> BrielleHeflevoetsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. I)e prijs der Advertentien. is van 1-6 regels f -.60, behalvc 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarcnboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen, naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor een uur ter drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondentenJ. A. KAAAGIESSER te VlaardingcoWed. G. van der WE1JDEN, le llaassluis; C. G. de GRAAFF, le Brielle; II. G. van STEEDENte Hellevoetsluis. Abonnementen worden mede aangenoraen bij II. Schooneveld Z*le Amsterdam; Gebr. llendriksenle Rotterdam en verdcr bij alle Boekbaude'aais en Posldireclcurcn. Op het geschrift van den heer Cornets de Groot, waar- op wij in ons n°. 7 wezen is thans een antwoord uitge- komenhetwelk van eenen anderen geest uitgaat. Niets billijker dan dat over een zoo belangrijk onderwerp, als het hier geldtonderscheidene raeeningen worded geopen- baarduit den strijd daarvan ontspringt de waarheid. Maar het moet een edele, waardige strijd zijn; het gaat met op, andersdenkenden, die uiterlijk met hunnen naam te voorschijn komen, van baatzucht en andere on waardige drijfveren te beschuldigen. Dit behoort tot eene verouderde taktiek waardoor maar al te lang misbruiken zijn in we zen geblevenen veel goeds verhinderd is. Het groote punt is, het belang van Nederland en Indie te bevorderenten behoeve van dadelijke voordeelen, ja, maar ook tot voordeelen van zedelijken en stoffelijken aard in de toekomst. De zainentrekking van alle leiding op een minister in het moederlandkan niet het ware middel daartoe zijn; de ondervinding toont waartoe dit voert, in het gebeurde op Laboan, in de verschuiving van de ontginning van minerale hulpbronnen welke aanwezig zijn op schier elk groot eiland van den Archipel, in al' het gebeurde over liet onderwijswaaromtrent de ouders in Indie zoo zeer gegrondo klagten doen hooren enz. Wij hebben het geschrift van den heer Cornets de Groot geprezen, omilat het een stap voorwaarts voerde, maar tot geen doldriftigen stap, dien wij zouden afkeuren als verderfelijk voor Indie en Nederland louter tot gema- tigde proevenriopens het invoeren van meerdere Neder- landsehe nijverheid in Indie, tot wijziging van het cultuur- stelsel, tegen welks overdrijving een Merkus reeds waar- schuwdetot opbeuring van den toestand der inlandsche bevolking. De schrijver van het antwoord schijnt den geest van het schrijven van den heer Cornets de Groot niet wel gevat te liubben; anders begrijpan wij zijne verwijten niet. Ove- rigens heeft hij ten onregte dien heer als ongeroepen voorgedragen om over de binnenlandsche gewesten van Java een oordeel uit te brengen; van der jeugd af is de heer de Groot aldaar op de plaats geweest en heeft hij trapswijs al zoodanige betrekkingen vervuld, welke geschikt kunnen makenom een helder overzigt over het geheel en de onderdeelen van de bezittingen te geven. Wat het voorname punt betreft, het gezag van den gou- verneur-generaalde heer de Groot wil dit gewis niet zoo als dit hier voorgesteld is, verkleinen, maar hij wil het ook niet zonder controlezonder raad. En dit heeft vroeger, in den hoogsten bloeitijd der Compagnie, bestaan; dit mag toch wel noodig geoordeeld worden bij de mil- lioenen menschen en de wijduitgestrekte landen aan zijn gezag onderworpen. Hem alleen te laten staan in Indie onder leiding van een enkelenvaak afwisselenden minister in Nederland, dat acht de heer de Groot gevaarlijk. Zijn tegenstander schijnt te verstaan te geven, dat het hem of anderen te doen isden heer Pahud als minister te ver- dringen de heer de Groot heeft noch door zijne vroegere loopbaan noch door zijn tegenwoordig geschrift, getoond, die verdenking te verdienen men miskent hem blijkbaar, die op ronde, eerlijke, beschaafde wijze, zijne overtuiging uitgedrukt heeft, en hij zal zeker de eerste zijn, den heer Pahud te ondersteunen, als dit met zijne overtuiging over- eenkomt, zonder in het minste portefeuille-jagt te maken. Vaste regelen in het regerings-reglement te verlangen is geen zucht om een minister te verdringenproefnemin- gen op kleine schaal voor te slaanis geen onberaden ingrijpen in bestaande toestanden welke bij de tegenwoor- dige wisselingen van handel en nijverheid rondom onze Indische bezittingen aan zoo veel veranderingen zijn bloot- gesteldwelke men in tijds moet voorzienSingapore, Laboan, Australia zijn daar om te bewijzen dat men voor- uit moet zienom niet door de gebeurtenissen te worden meegesleept. Dat ziet de schrijver van het antwoord op des heeren de Groots geschriftdunkt ons, voorbijhij is de man van Java, maar van Java voor 10 of 12 jaren geleden, zonder te letten op de buitenbezittingen en al wat in de nabijheid daarvan voorvalt. In de allocutie van den pans, in het consistorie van 7 Maart gehouden", komt onder anderen voor, dat in Ne derland niet alleen de apostolische vicarissenmaar ook de geheele geestelijklieid en een groot aantal leeken van alle standenherhaaldelijk de bede hebben geuitom de episcopate hierarchie te herstellen. Daartoe hebben wij zoo luidt het in de allocutie, den raad van onze zeer waar dige broedersde kardinalen der H. Roomsche kerk van de congregatie der propagandaingewonnenwelke wij belast hebben met het onderzoek van deze £ewi<rti°:e zaak, O CO daar niets ons aangenamer konde zijn, dan het herstel der episcopale hierarchie in Holland en Braband. Wij hebben dus in dit koningrijk het geestelijk gezag hersteld in den vormdien het bij de overige beschaafde natien had, en waar geene bijzoudere reden de buitengewone be- moeijing van apostolische vicarissen vereischt. Terwijl wij er eene geestelijke provincie tot stand brengen, hebben wij beslotendat er voortaan 5 bisschoppelijke zetels zul- len opgerigt worden, als: te Utrecht, Haarlem, 's Her- togenboschBreda en Roermond. Yoorts ons een roemvol verleden en de gedenkteekenen van den Utrechtschen zetel herinnerende, die door onzen voorganger, Paul IV, met de eer en de voorregten van een aartsbisdom werd begif- tigdoverwegende daarbij het groote nut voor onze zeer heilige godsdienst en de eischen der omstaudighedenheb ben wij niet geaarzeld, den zetel van Utrecht te herstellen in zijne aloude waardigheid van metropolitaansche kerk aan dezen de vier overige bisschopszetels als suffraganten toevoegcnde." Dezer dagen is het voorloopig verslag der commis- sie van rapporteurs van de Tweede Kamer bekend gewor- dennopens hst ontwerp-reglement op het beleid der Re- gering in Nederl. Indie. Dat belangrijke verslag, sinds lang te gemoet gezien, is zeer uitgebreid. Daaruit blijkt t dat de gevoelens der leden van de Tweede Kamer zeer uiteen- loopen, zoodat men geene bepaalde slotsommen uit het ver slag trekken kan. I. Stelde men de vraag, of de Regering wel heeft gedaandoor, bij het zamenstellen van het nieuwe reglemeut op het beleid der Regering van Nederl. Indie, wat de indeeling en rangschikking der bepalingen betreft, het bestaande reglement zoo veel mogeliik te volgen; dan wel, of het verkieslijk ware geweest^oaarblj-.Jrv <1 at op- zigt de Nederl. Grondwet ten gropijsiag Eb 1dg3#n. jJi| werd echter door anderen, met Grondwet, bestreden. II. Heeft tier ,4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1