Gemengde Berigten. Marktberigten. VOORRAAD VAN GRANEN TE SCHIEDAM Zoodat het onderwijs in de zeevaartkunde van genoemden on- derwijzer aanvankelijk zeer goede vruchten oplevert. Door den heer commissaris van politie alhierzijn wij vcr- zocht te melden, dat de volgende bankbiljetten etc., welke in brie- ven per post verzonden werdcnniet aan deszelfs adres zijn teregt gekomentevens met de uitnoodigingom bij ontdekking daarvan aan hem kennis te geven. 1 Bankb. n°. 968 dd. 25 September 1845 van/100. 2 Coupons werk. schuld rentende 4 pCt.ieder groot J 19.80 ten kantore a an S. D. Saportas van Maarseveen en L. Jolle Buijs en Kerkho- ven verschenen geweest 1 October 1852, n°. 6515 en 22968. 1 dito ten kantore als boven groot /3.96, verschenen 1 April 1852 n°. 420. 1 dito 4 pCt.groot/19.80 n°. 22968 verschenen geweest 1 Octo ber ten kantopc van Brondgeest Zoon Chemet eetjen C. Vortman Zoon. 1 dito 4 pCt., groot/19.80 n°. 4170 verschenen October 1852 ten kantore van H. Hnijgchens, Backer H. J. Mul der. 1 Bankb. groot/200, n". 604 dd. 25 Augustus 1852. 1 Bankb. groot 100n°. 417 dd. 22 Maart 1852. 1 Bankb. groot/25, n°. 792 dd. 6 Jan. 1838. 1 Bankb. groot 100, n°. 140 dd. 26 Julij 1843. 1 Bankb, groot/100, n».515 dd. 22 Maart 1852. 1 Bankb. groot 60, n° 581 dd. 13 Jan- 1847. 1 Bankb. groot/ 40, n». 812 dd. 27 April 1847. 1 Coup, groot 12.371/, der obligatie van 1000 2>/> pCt. w. s. n". 139,554, administratie-kantoor Ketwich Voornbergh en Wed. Willem Borski te Amsterdam. 1 Muntb. groot 100, n°. 75374 dd. 15 Oct. 1849. 1 Bankb. groot/ 200, n°. 867 dJ. 12 Aug. 1852. 1 Bankb. groot 100 n°. 819 dd. 9 Jan. 1851. 1 Bankb. groot 40, n°. 157 dd. 18 Sept. 1848. 1 Wissel betaalbaar 5 April ek. bij W. Wilson te Amsterdam, groot 200, de wissel in blaauw gemerkt P. J. Mer- tens n°. 1183 Cleve. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bepaald dat de verkiezingen van een lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, voor het hoofd-kiesdistrict's Gravenhage in de plaats van den heer P. J. van den Burgh, en voor het hoofd-kiesdistrict Alphen, ter vervanging van den heer H. T. Lohnes, welke beide heeren bun ontslag als zoodanig hebben genomen op Woensdag, 13 April aanstaande zullen gehouden worden. De commissaris van politie te Haarlem heeft op 22 Maart jl. aangehouden een in omloop gebragten valschen guldenvoorzien met de beeldtenis van Willem II, het jaartal 1846 en het randschrift God zij met ons. Alhoewel dezelvo vrij goed is nagenmakton- derscheidt hij zich door zijne blaauwe kleur van de echte, (Potitie-hlad) Vlaardingen. Alhier zijn van de Nonrdzee binnnengekomen de vernieuwde Hoop Stuurman Jan Verweij met 60 ton; Welkom, stuurman Pr. Strijhos, met 60 ton; de Toekomststuurman Ii. Sehou- tenmet 60 ton; de Nijverheidstuurman Jb. Schouten met 50 ton; Hollands Honingstuurman Leendert Visser, met 46 ton; de vrouw Petronellastuurman K. van der Windtmet 54 tonde jonge Aletta .'stuurman Am. van der Windt, met 56 ton de Eendragl, stuurman M. Kwakkelsteinmet 58 ton de ilartinusstuurman Kls. den «Draak, met 62 ton. Brielle, 19 Maart 1853. Gisteren avond had alhier het aan- gekondigde Concert plaats van onzon zeer geachten en bekwamen organist, den heer C. P. Koning, met een 36 tal zijner leerlingen in de zangkunst. Het progranima beloofde ons reeds een genot- rijken avond en zeker niet een der vele aanwezigen is in zijne ver- wachting teleurgesteld geworden. In langen tijd mogten wij het genoegen niet smaken een dergelijk concert bij te wonen. Qm over een en ander breedvoerig te sprekenzoude ounoodig zijn, en mis- schien de jeugdige leerlingen te veel vleijen. AJleen willen wij er melding van makcn dat -de meesten der gezongene koren goed zijn uitgevoerd. Vooral voldeed uitmuntend Psalm 100. Zoowel de compositie (van Koning) als de uitvoering, maakie op de toe- hoorders een zeer aangenamen indruk. Gaarne zouden wij bier de namen melden van die jonge jufvrouwen welke zich zoo goed ge- kweten hebben, door het zingen der solo's, welke telkens door het koor met juistheid en kracht werdcn afgewisseld doch kiesheids- halve verzwijgen wij die. De obligaten voorviool, zoowel als voor piano, door den heer Koning voorgedragenwaren uitmuntend en deden den meester kennen, zoo als ook de twee Adagio's voor vio- loncel, uitgevoerd door den heer Bongartz uit s'Hage. Na den afloop van het concert boden eenige leerlingen aan den heer Koning een fraaijen derigeerstok met zilver montuur aanals een bewijs van ei kentelijkheid Wij wenschcn onze licve zangeres- sen en zangers geluk met den goeden afloop van het concert; en z<5o zij zelven gevoelendat al het gezongene niet onberispelijk is geweest, dan hopen wij, dat zij zich aangespoord zullen vinden onder de leiding van hunnen ijverigen en belangstellenden onder- wijzer, hunne zangoefeningen met kracht en ijver voort te zctten; dan voorwaar zullen wij ons en zij zelve zich bij eene volgende proeve nog beter voldaan gevoelen. En nu ten slotte zij dank ge- bragt aan den heer Koning, die den moed had zulk een' vermoei- jenden avond op zich te nemen want waarlijk wij kunnen het be- seffen, het was eene zware taak. Veel genoegen heeft die heer ons verschaft. Wij wenschen, datZEd. in een volgend saizoen ons op een' dergelijken avond zal willen en dnrven vergastenalleen ho pen wij, dat alsdan voor het solo pianospel eene betere piano aan- wezig zal zijn. Wij wenschen den heer Koning toe, dat hij met denzelfden ijver zal blijven voortgaandien hij tot heden betoonde, en dat zijne leerlingenzdo als tot heden aan hem gehecht mogen blijvendan zullen wij ook binnen deze stad op een goed volksge- zang kunnen roemen. Ingexonden 's Gravenhage 25 Maart. Z. M. de Koning der Belgen heeft onzen beroemden landgenootProf. Blume, directeur der Botani- schen tuin te Leidenals een bijzonder bewijs van hoogsehatting zijner natuurkundige werkzaamhedendoen toekomen de groote gouden medailje van verdiensten, vergezeld van een hoogst vlei- jenden brief. Do Minister van Binncnlandsche Zaken heeft den 5 dezer aan Ged. Staten der onderseheidene provincien eene circulaire ge- rigtwaarin te kennen gegeven wordt, dat, ingevolge circulaire van 18 Julij 1852, de verslagen van den toestand der gemeenten over 1851 h#m registreeks door de gemeente-besturcn zijn toege- zonden dat hij het echter raadzaam aclit, dat die verslagen voort- aan niet meer regtstreeks maar door tusschenkomst van Gedep. Staten aan zijn departement worden ingezondenen dat hij mitS" dien dezen verzoektde gemeente-besturen uit te noodigen dia verslagen aan hen in te zenden terwijl hij ze alsdan gezamenlijk van hen blijft inwachten. 29 Maart Naar men verneemt zullen uit het Koninklijk Museum van zeldzaamheden te *s Gravenhage naar de aanstaande tentoonstelling te Dublin gezonden worden al de rijke en zeldzame voorwerpen, afkomstig uit het kabinet van den heer Overweeg Visscher waarbij nog gevoegd zullun worden eenige voorwerpen van zeldzamen aarddie zich in de Musea zoo te 's Gravenhage als te Leiden bevinden. Men weet dat de'heer A. A. van de Ka- steeledirecteur van het Museum te 's Gravenhage de vereerende last is opgedragen zich met die voorwerpen naar Dublin te be- geven. De minister van Justitie heeftbij circulaire van 23 Maart jl.de commissien van administratie over de gevangenissen aan- geschreven: Om ten strengste te doen waken, dat in de gevan genissen door de gevangenen onder welk voorwendsel ook geen gebruik worde gemaakt van lucifers als ligt tot ongelukken kun- nende aanleiding geven en bovendieh in lianden van misdadigers des te gevaarlijker zijn. De gemeenteraad van Gouda heeft besloten de jaarlijksche paardemarkt, invallende op 9 Junij voortaan te houden in de maand October op den Vrijdag na de Ameidensche najaars-paarde- markt. Een adres van de Noord-Amerikaansche vrouwen, ter zake der afechaffing van den slavenhandelwerd in Engeland met 562848 handteekeningen bedekt en aan mevrouw Beecher Stowe, de be- roemde schrijfster van de Negerhut, overhandigd. Zij heeft een nieuw wirk tegen den slavenhandel uitgegeven onder den titel: oLu- tel tot de Negerhut. De inenting van het rundvee, als voorbe- hoedmiddel tegen de longziektewordt in Belgie meer en meer met gunstigen uitslag beproefd. De bcide laatste scbepen der Duitsche vloot zijn aan een Bremer handelshuis verkocht. Op vele plaatsen wordt men gedurig door dolle hondeu verontrust. Op de palmpaardemarkt te Utrecht waren 1157 paarden aan- gegeven. De maatsehappij ter wering der bedelarij te Dalfsen heeft eenen voorraad van 1500 Ned. u.' geplukt seheepswerk ten verkoop. Vrijdag, 8 April aanstaande, bij gelegenhetd van het 75 jarig bestaan van het departement Haarlem der Nederland- sche Maatsehappij ter bevordering van Nijverheid, zal eene gra- tis-tooneelvoorstelling aldaar voor oppassende ambachts-lieden en fabriek-urbeiders met hunne vrouwen, die binnen den knng van het departement woonachtig zijn, plaats hebben. De senaten van Hamburg en Bremen hebben zich bereid verklaard tot deel- ncming in het fonds tot oprigting van het Zeemanshuts. Te Pella. in Noord-Amerika, wil men eene vereeniging tot stand brenecn, om er verarmden uit Nederland over te voeren. De groote wereldtentoonstelling te New-York belooft prachtiger te zijn dan men zich heeft voorgesteld. Geheel Luropa schynt zich te beijveren gehoor te geven aan de roepstem van de hoofdstad der nieuwe wereld. De bedrijvings-werken te Bath zullen spoe- dig worden hervat. Ook met die aan het kanaal door Zutdbeve- land, zal krachtdadig worden voort gewerkt. Het bouwen van een nieuwen schouwburg te Amsterdam is voor J 425.000 aangeno- men door de heeren Maxwill, Schouten en Sebil. - Een honderd- tal fabrij rantenwerkbazen enz. heeft zich verbondenout voortaan het werkloon aan hunne arbeiders enz. niet meer op Zaturdag, maar meest op Maandag of Woensdag uit te betalen. De 1 rov. Commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt m Zutd-Hol- land, te 's Gravenhageheeft berigtdat de Chirurgijn-Destiste E. Mallan, sedert jaren overieden is en de tandmeester E. Oud- schans, te Amsterdam, zich voor Mallan uitgeeft. Het stedelijk bestuur van Gent heeft besloten 100 door electriciteit bewogen tijd- wijzers ten gerieve van het publiek op onderscheidcn punten der stad te doen plaatsen. In den omtrek van Rhenen maakt men eene groote strook heidegrond voor de cultuur van tabak geschikt. De koning zal dit jaar welligt Drenthe bezoeken. Sedert eenigen tijd leggen de eendvogels nog eijeren. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 29 Maart 1853. ROGGE wordt voortdurend in hard gedroogde soorten weinig aangeboden. Van ligt gedroogde daarentegen meerder ter veil. 142/, Ut7 j. Coursche 1 207 6/w.; 141/, ffi n. Riga f 180 6/w.; 142/, n. Petersburger f 186 6/w.; I43/1 ffi n. Archangel f 188 3/m.. GERST met goeden handel tot iets hoogere prijzen. 128/, ffi n. Coursche f 208 contantf210 3/m.; 134/, tt' Manheimer f 178 contant, f 179 6/w.; f 180 3/m.133/, a' dito f 177 contant; 132/, ffi dito f 174 contant, f 175 6/w. MOUTWIJN dagelijks naar genoegen te verkoopen h f I5/1 per vat contant. SPOELING. 23 en 24 Maart f 2 25 dito f 2.10; 26 en 28 dito f 2 29 dito f 1.60 per ketel. Op 29 Maart 1853. 1357 Last gedroogde Rogge. 5005 Ligt gedr. en ongedr. dito. Totaal 6362 Last Rogge. 7 s Last gedroogde Gerst. 171 Ongedroogde dito. Totaal 249 Last Gerst. 973 Last Tarw.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3