GEMEENTE-ARCHITECT BROODBAKKERSKNECHT. I. ATLAS KONINGRIJK DER NEDERIANDEN, M*. STUKADOOR, OPENRARE VERHURING Carga-Lijsten. Advertentien. Hi Burtjerlijke Stand. SCHIEDAM. NEWCASTLE. Constantiakapt. James Sants met 115 chal drons steenkolen voor A. Koper Zoon. Tegen primo Mei e.k.wordt gevraagd een bekwaam Alleen zij die bewijzen van bekwaamheid en goed ge- drag kunnen overleggen zullen in aanmerking komen. Adres onder Letter T bij den Boekhandelaar H. A. M. ROELANTS, te Schiedam. (N°.56. V Bij den Boekverkooper C. L. BRINKMANte AmsterdamHartenstraatbij de Keizersgracht ziet het licht VAX HET het Geoothektogdom LUXEMBURG, ex de bezittin- gex dee NEDERLANDERS ix AZIE, AFRIKA, AME- RIKA ex AUSTRALIEin 17 Kaaetex. Uitgegeven door het Nederl. Onderwijzers-Genootschap, Afd. Noord- Holland, in Koper gegraveerd door D. VEELWAARD Jr., op best zwaar velin papier gedrukt, zeer net gekleurd met eenen fraaijen in kleuren gedrukten Titel voorzien en gebonden in gr. 8°- in zwart Callicot Band met Yergulden Titel op het plat. Prijs f 1.50. II. P. H. WITKAMP. HANDBOEKJE dee AARD- RIJKSK. van het KONINGRIJK dee NEDERLANDEN, HET GBOOTHEBT. LUXEMBURG EN DE BEZITTINGEN DEE NEDERLANDERS buitex EUROPA. Inzonderheid voor Jonge Liedendie eene beschaafde opvoeding ontvangen. 2de druk. 184 Bladz. f -.50. III. THANDBOEKJE dee AARD- RIJKSK. vax EUROPA. Inzonderheid ten dienste, enz. lste St. 204 Bladz. f -.55. IY.HANDBOEKJE dee AARD- RIJKSKUNDE van NOORD-HOLLAND. Inzonderheid ten dienste, enz. 196 Bladz, f -.50. V .Hetzelfde werkje met een K AART- JE van NEDERLAND in Kartonzeer geschikt tot prijs -.75. VI .AARDRIJKSK. LEESBOEK- JE vooe de LAGERE SCHOLEN ix de peovixcie GEL- DERLAND. 2 Stukjes f -.35. Afzonderlijk verkrijgbaar lste St. Geldeeland, de Ne- derlanden f -.17%. 2de St. Eueopa, de Geheele Aarde f -.17. VII .Idem Idem Idem ix de peovix cie ZUID-HOLLAND. 2 St. -.35. Afz. lste St. Zuid-IIolt.axd de Nederlanden. f -. 17'/2. 2de St, Eoeopa, de G heele Aarde. j -,17'/2. VIII .Idem Idem Idem in de rEOvix- cie NOORD-HOLLAND. 2 St. -.35. Afz. lste St. Noobd-IIoi.land, de Nederlanden,/-.17 2de St. Eueopa, de Geheele Aarde. f -17y2. IX .TIJDTAFEL EN KORTE SCIIETS DER NEDERL. GESCHIEDENIS vooe de LAGERE SCHOLEN -.15. X. H. SLUITERSKEUR VAN REKENK. VOOR- STELLENtee heehalixg en uitbeeidixg van het geleeede bij eexigzins gevoedeeden. -.20. XI .ANTWOORDEN hierop. -.10. XII. EERSTE BEGINSELEN DER FRANSCHE TAAL, vooe jeugdige leeelixgen, dooe een vbiexd DEE JEUGD -.25. A1 deze "VVerkjes hebben bereids in de Recenserende Tijdschriftenden meesten lof ingeoogst. Genoemde Uitgever is door Aankoop Eigenaar geworden van AARDRIJKSK. BESCHRIJVING VAN PALESTINA, ten gebeuike vooiF SCHOLEN en HUISGEZINNEN. -.15. (N°. 59. De door den Notaris BREMMER aange- kondigde 'VEIIiIHG op Vrijdag den lsten April 1853 zal gt'i'ti voorG gang Iiebben. (N°. 55. De ondergeteekende brengt hiermede ter kennis van het geeerd Pnbliekdat hij zich alhier heeft geves- tigd als verzoekende een ieders gunst, hopende door eene prompte en civiele bediening zich dezelve w a a r d i g te zullen maken. Schiedam, J. B. DAMMERS. BamWijk A, N°. 29. (N°. 54. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van Schiedam, noodigen bij deze al ien uit, die zouden verlangen, in aanmerking te komen bij de vervulling van den opengevallen post van aldaar, om v<56r den 20-ten April aanstaande, vrachtvrij bij een gezegeld verzoekschrift van hun verlangen kennis te geven, met overlegging der noodige bewijsstukken. Tot inlichting dient Dat aan de gemelde betrekking verbonden is eene vaste jaarlijksche bezoldiging van /*2000, benevens het ge- not eener vrije woning. Dat zij, die geacht zullen worden, voor de vervulling der betrekking in aanmerking te kunnen komen, zullen gehouden zijn, zich te onderwerpen aan een nader te be- palen vergelijkend onderzoek hunner kunde en bekwaam- heid. (No_ 57, Burgemeesfer en Wethouders van Schiedam, C. A. van BOL'ES. Be Secretaris V E R N D E. door Mr. K. A. POOR I MAN, Notaris te Schiedamvan Veertien Perceelen WEILANDuitmakende de Buitenlanden of Keilen van Nieuw Mathenessete zamen groot 29 bun ders, 94 roeden en 27 ellen, gelegen aan de rivier de Maas, beoosten de Buitenliaven der Stad Schiedamin de Ge- meente Oud- en Nieuw Mathenesse. De A erhuring zal geschieden kampsgewijze voor den tijd van 66a jaar en op Vrijdag, den lsten April 1853, des voormiddags te 10 ure, in de Herberg de Romeix," in de Gemeente Oud- en Nieuw Mathenessezijnde inmid- dels omtrent de huurvoorwaarden inlichtingen "te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris. (N°. 58. SCHIEDAM, 22—29 MAART. Gehdwd Geene. Bevallen 22 Maart. P. Houtman geb. Voogd Z. A. M* van Meurs, geb. TrouwborstZ. C. van Meenen geb. Maltha, D. 2.3. J. van Dijk, geb. van der Zee, Z. G. van der Gaag, geb. van der Vlies D. P. C. van der Zee geb. Witkam Z. M. van der Mijgeb. Penning, Z. 24. J. Rollof, geb. Box- man Z. 25. K. Markus get). Brinktnan Z. Overleden: 22 Maart. J. Hoogendijk echtg. van J. M. Meijs- ter 3 3 h 25. M. Plooy, 5 m.— 26. J. van der Vaart, 6 j. 8 m- Rehers, 7 j. 27. C. van Spijkweduwn. van M. van der Spck 80 j. VLAARDINGEN, 23—26 MAART. Gehuwd 23 Maart. Bastiaan van der Pijl en Adriaantje van der Perk. Pieter van der Knoop en Pleuntje van Buren. BEVALi-en: 22 Maart. M van 't Hof, geb. van der Wees, D.— 23. J. G. Nijsgeb. Vermeulen Z. M. van Gelderengeb. KosterZ. 24. K. Scheffersgeb. van den BoogertD. 25. S M Moulin, geb Hoogendijk, D. Oveki.eden22 Maart. Maartje van den Berg, 78 j.—24. Maria Cornelia van der Windtechtg. van Alewijn van der Linden 34 jardn. 26. Arij Pleijsier, echtg. van Maartje Polderman, 62 j. BRIELLE, 18—25 MAART. Gehuwd 24 Maart. Cornelia Krijgsman Dekker en Hendriena Johanna van der Waal. Bevallen22 Maart. W. van der Borden, geb. Ghislnin, D. Overleden: 24 Maart. Hugo Harder 7 w. HELLEVOETSLUIS, 13—21 MAART. Gehdwd 15 Maart. H. W. Hanekamp en M. H. de Bon. Bevallen: 13 Maart. L. Steenwoude geb. Visser, levenl. kind. 16. A. de Bbergeb. Haak D Overleden: 19 Maart. Anna Prins 4 j. 6 m. De opgaven van MaassluisRozenburg en Bellevoetsluis zijn niet ingekomen. Gedrukt bij II. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4