VOOR SCHIEDAM, VLAARDIiNGEN, MAASSLIIIS, ROZENBLRG, BRIELLE EN IIELLEVOETSLEIS. Woensdag6 April. 1853. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD KENNISGEVING. H.A. M. ROELANTS, KENNISGEVING. COMPTABILITEIT, DE MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f-.75 voor Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg, Bridle, Hellevoetsluis -.90. Voor alle andere stedcn franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. De prijs der Advertentien. is van 1-6 regel. -.60behalve 35 Cents zegelregt voor bet Rijk Alle regels daarenboven 10 Cents. Ivapitale letters of vignetteu betalennaar de plants die zij innemen. Alle advertentien raoetcn Dings- dag voor een uur ter drukkerij te Schiedam zijn KorrespondeatenJ. A. KANNfilESSERte VlaardingenWed. G. van der WEIJDEN, le Maassluis; 11. G. van STEEDENle Hellevoetsluis. Abonnemcnten worden mede aangenotnen bij .11. Schooneveld k Z"te AmsterdamGebr. Hendriksente Rotterdamen verder bij alle Roekhandelaars en Postdirecteuren. DE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN Schiedam Doen te wetcn: Dat hot Kohier voor de belasting op bet Personeel, N°. 7 de- zer Gemeente over bet dienstjaar door den heer Coramis- saris des Konings in doze Provincio op den 23 Maart 1853 excu- toir verklaard, en op heden aan den Ontvanger der Directe Be- lastingen, ter invordering is overgemaakt. Wordende vOorts, bij dezeherinnerd dat een ieder verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen als- ■mede dat, van heden at, de terraijn van drie maanden ingaatbin- nen welken de reclames tegen dezen aanslag behooren te worden ingediend. En is hiervan afkondiging gescliied ,waar het behoortden 1 April 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNEDE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schiedam, doen to weten Dat bet Kohier voor de stedelijke Belasting op de Huurwaarde der vaste Pandon, tot onderhoud der stads Straten, het Lantaarn- licht on het Brandgeweer dezcr Gemeente, voor het dienstjaar 1853, ingevolge het bepaalde bij art. 264 der Gemeente-wetgedurende veertien dagen voor een ieder ter lezing op de Secretarie der Ge meente is nedergelegd. En is hiervan afkondiging geschiedwaar het behoort, den 4den April 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNEDE. Onder de ontwerpen, die eerlang bij de Staten-Generaal zullen worden behandeld, behoort, gelijk reeds vroeger ge- meld is, die betrekkelijk de Comptabiliteit. Reeds sedert geruimen tijd is dat onderwerp bij de Kamers aanhangig, zonder dat het gemeen overleg tusschen Regering en Ver- tegenwoordigingten aanzien van die ontwerpentot hier- toe, de gewenschte vruchten heeft opgeleverd. Immers bij het laatste onderzoek dat over die ontwerpen in de afdeelingen der Kamer is gehoudenis gebleken dat de xneerderheid dereelve het omtrent de hoofdbeginselen van die voordragten met de Regering nog volstrekt niet eens was. Het is dus te voorzien dat er over die ont werpen wel geruimen tijd zal worden beraadslaagddoch men verwachtdat die discussien tot geene aanneming van de voorgedragene ontwerpen zullen leiden. Desniettemin verdient al hetgeen over dat belangrijke onderwerp geschre- ven wordt, in dubbele mate deaandacht, omdat het eene zaak geldtwaarover nog wel wat licht mag worden ver- spreid. Het is uit dien hoofde, dat we ons verpligt re- kenen melding te maken van een geschrift, ten titel voe- rende: nDe Comptabilileits-wetGem regt meer tegen den Staat. Het is te 's Hage uitgekomen en uit de pen gevloeid van den heer Mr. F. C. Donker Curtius, advo- caat bij den Hoogen Raad. De schrijver komt inzonder- heid op tegon het gewijzigd ontwerp van wet n°. Itot re- geling (zoo het heet) van 's Rijks algemeene Comptabili teit. In dat ontwerp komenzegt hijeen aantal bepa- lingen voor, welke in eene wet over dat onderwerp niet schijnen te huis te behooren, omdat zij niet raken het be- heer der geldmiddelen en eigendommen van den Staat, waarop de wet, volgen- haren considerans, uitsluitend heet te doelen, maar veeleer deels de regtsgevolgen van verbindtenissenvoortspruitende uit overeenkomsten door en met het Rijk aangegaandeels de verhaalbaarheid van schuldvorderingen van ingezetenen op 's Rijks geldengoe- deren en eigendommen, en alzoo onderwerpen van zuiver burgerlijk regt. De schrijver heeft hiermede in het bij- zonder op het oog de 5e en 6e afdeelingen van het Eerstr Hoofdst.hetwelk ten opsohrift heeft: 4>Van het beheer der Staats-ojitvangsten en uitgacenvan welke afdeelingen de 5e handelt van de Verjaring van schuldvorderingen (ten laste van het Rijk) en de 6e van het verbod tegen het in beslag nemen van Rijksgeldengoederen en eigendommen Beide onderwerpen zijn bij twee afzonderlijke wetten ge regeld, namelijk bij de wetten van 24 Januarij en 8 No vember 1815. S. noemt het vreemddat in eene wet, daartoe zeker niet regtstreeks betrekkelijkbepalingen zijn opgenomenwelke veel eigenaardiger te huis behooren in eene bijzondare wet, waarbij dan tevens zou kunnen en moeten in aanmerking komen het onderwerp der kortingen op tractementensoldijen en pensioenennu mede, ot'sehoon niet zonder gebrekengeregeld in de wet van 24 Januarij 1815. De vreemdheid van opneming in deze wet valt nog meer in het oog door de strekking der Ge afdeeling, wan nhet verbod tegen het in beslag nemen van Rijks gelden, goe- deren en eigendommen." Die afdeeling bestaat uit een enkel artikel (art 46), houdende: In gem geval en uit geener- lei hoofde mogenter zake van vorderingen ten laste van den Staat, in beslag worden genomena. rijks gelden, ef- fecten of geldswaarde hebbende papieren, berustende hetzij op eenige bureaux of kantoren der algemeene lands admi- nistratiehetzij onder derdenb. gelden door derden aan het Rijk verschuldigdc. Rijks roerende goederen, koop- manschappen en meubelenin den uitgebreidsten zinon- verschillig of zij in het bezit of in het gebruik zijn van den Staatof zich bevinden onder derdend. vaste goe deren en zakelijke regten, den Staat toebehoorende." In- dien S. de strekking van het verbod, in dit art. begrepen, wel verstaat, dan heeft het blijkbaar ten doel, om in eens of met ddne pennestreekwanneer men zulks van Staats- wege zal verkiezenalle vonnissen en executoire titels door bijzondere personen tegen den Staat verkregen, krach- teloos te maken. Ziedaar dus dan de Regterlijk magt, in geschillen tegen den Staat, ten eenemale in de uitoefening van haar gezag ter zijde geschovenwant welke waarde zal eenig vonnis tegen den Staat kunnen hebben, wanneer alle verhaal zal zijn afgesneden op hetgeen in het artikel is opgesomd, dat is op alien waarop met mogelijkheid^tg- gen den Staat verhaal valt te zoeken. Wil men da>4iog- tans, dan gaat zeker het tegenwoordig Ministerie ytiel ver der dan ooit eene Regering, onder etfyygrtegenwanfdigen'd stelsel, heeft Surven beproev.en dan zijn "lift jKoormajlige con- flicten *van attributien no</ .h$% bij' dit verboden dan zou het veel openhartiger fed '■butor zijn, ro^iuit, in Vie wet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1