Bi nnen lands die Be rig ten. G e m e n g d e Berigten. R o ir e s p o n d e n t i e. Marktberigten. jaar met bepaalde voorstellen deswege wachtenwil: en dat een der leden van het bestuur, de heer Molesworth, die zeer op hervor- mingen in de Indische zaken aandringt, dien ten gevolge bedackt is, uit het ministerie te treden. Bezendingen van Engelschen hebben zich tot den keizer der Fran- schen begeven, om de bauden van vrede en vriendschap tusschen beide volken te versterkeu. Verschillende aanspraken werden daar- toe gehouden. Intusschen vindt deze stap in de voornaamste En- gelsche bladen weinig bijval; ja geeft tot nieuwe opwakkering van verbittering tegen de Bonaparte's aanleiding. Uit Pruissen verneemt mendat de Regering weder meer bedacht is, om hare regten op Neufehatel te doen gelden. Er hebben in de jongste dagen te Berlijn en elders in Duitschland op regterlijk bevel vele huiszoekingen plaats gehad, bij personen, bekend om hunne hevige denkwijs in 1848. Er zou eene proclamatie tot af- kondiging van eene Duitsche Republiek zijn in beslag genomen. De zoogenaamde gezondheids-maatschappij te Berlijn isverboden, om- dat daaronder stuatkundige bedoelingen verborgen waiten. Idet Turbsche vraagstuk is nog steeds het onderwerp van onder- handelingen te Kunstantinopel. A1 de groote mogendbeden hebben vertegenwoordigers derwaarts gezonden. De Russische gezant, prins van Menzikofif, is matiger in zijne vorderingen geworden; doeh deschok, dien zijn aanvankelijke toon aan de Forte gegevcn heeft, is niet geheel voorbij in de gevolgen. De zending van het Fran- sche smaldeel naar den Archipel levert ook nog stoffe tot nadenken, vooral in Kngeland. Twee Turksche officieren die te Luib de geschutgieteiij leeren hebben dezer dagen een verweerschrift voor do Forte in de Fransche taal in het licht gezonden, Waailn zij ver- kondigen dat in Turkije grooter burgerlijke en godsdienstige vrijheid bestaat, dan in menig ander land van Europa; dat het blijkbaar bestookt wordt door de staatszucht van verscheiden groote magten die er op uit zijn, Turkije, even als vroeger Polen, te verdeelen; dat Turkije's onafhankelijkheid echter dringend noodig is voor het behoud van het staatkundig evenwigt, en overeenkomstig het goed regt. Dit geschrift is met zekere eigenaardige levendigheid en niet zonder talent gesteld. Van buiten Europa verneemt men dat de Kaffer-oorlogaan de Kaap de Goede Hoop voor het uiterlijke geeindigd is. De gou- verneur gen. Cathcarthad nu besloten een grensdistrict militair te blijven bezetten doeh dit vindt in het moederland weinig bijval ja zou tot bepaalde afkeuring door de regering aanleiding geven. Uit Indie heeft men tijdingdat de vorst der Birmannen ook door een opstand in zijn eigen land bestookt werd en de stad Rangoon grooteudecls is afgebrand. Men dacht niet dat hij het lang tegen de Engelschen zou uithouden als hij er zelfs het leven af bragt. De tijdingen uit Mexico houden in dat de generaal Santa Anna werkelijk toegestemd heeft om het opperbevel aldaar te aanvaar- den en eerlang naar zijn vaderland zal terugkeeren. Hij schijnt bij zijn bezoek op Jamaika bet voornemen te hebben doen blijken, om maatregelen te neraen welke allezins gesehikt zouden zijn om hem den steun van Erigeland te verzekeren te weten het aanne- men van het stelsel van vrijen handel en het maken van schikkin- gen over de staatsschuld. Schiedam, 5 April. Op morgen, den 6 dezer des voor- middags ten 10 ure, zal de gemeenteraad alliier, eene openbare zitting houden. Onderwerpen Mededeeling van ingekomene stukken Delibereren over De aanmerkingen gevallen op de gemeente-begrooting voor 1853. Den borgtogt van den Sub-Qntvanger A. Kerdel. Het verzoek om afstand van het plein van het Oude Mannenhuis tot het bouwen eener noodkerk voor de R. C. gezindte. Het verzoek om afstand van een der localen van het Blaauwhuis tot het inrigten van eene gjmnastie-school. Benoeining van stemopnemers bij de verkiezingen en hunne plaats- vervangers. id. Van plaatsvervangers der wethouders. Ingevolge art 75 der Provinciale wet, zal op den tweeden Dingsdag der maand Mei (zijnde dit jaar den 10 dier maand) raoe- ten worden voorzien in de vaeatures van de leden der Provinciale Staten, die, naar den in het vorige jaar opgemaakten rooster, dit jaar inoeten aftreden. Voor Zuidholland zullen alsdan moeten af- tredcn en aan eene nieuwe verkiezing worden onderworpen de vol- gende leden: VlaardinyenDr. C. J. Vaillant en Mr. C. R. Neder- burgh; Delft0. HoekwaterSchiedamMr. A. Vernede en P. van der Hilst; RotterdamP. H. Tromp, Jhr. A. L. Coenen, J F. Hoffman, Mr. A. T. Prins, W. S.,van Jen Bergh van Heinenoord en Mr. J B. L. Wentholt; Brielle J. V. Preuijt en J. W. Ilcin; en MiddelharnisA. van Weel, Az. De avond van 30 Maart jl. was voor de gemeente Hellevoet- sluis een wezenlijke feestviering een waar genot. Het zanggezel- schap Euterpedoor den heer Steinmetz opgerigtvierde in het daartoe smaakvol ingerigte schoollocaal haar jarig bestaan. 300 daarbij genoodigde ingezetenen woonden dien feestavond bij, welken de voldoenste bewijzen heeft opgeleverd van den vooruitgang dezer nog zoo jeugdige vereeniging. De decoratie der zaal overtrof aller verwachting en deed de smaak der H.H. Commissarissen eer aan. De zoo gunstig bekende zangvereeniging Harmonievan Zwarte- waalheeft bij afwisseling de aanwezigen op eenige muzijkstukken vergasten bragt niet weinig toe aan de vreugd van dien avond. Vlaakdin«en. Uit de Noordzee gearriveerd de jonge JanSt. J. Schepmet 46 ton visch. Op den derden paaschdag heeft de 72 jarige vrouw van van Brug- ghen, bekend onder den naam van tnoeder Martha, op de Drent- sche Punt achter hare behuizing op den vijver nog op schaatsen ge- reden. In het jaar 1800 was zij op denzelfden dag op schaatsen naaa Delfzijl gegaan. De varkensnijder Becker, te Leeuwarden, is Vrijdags in de Os te spreken. In Groningen is eene vossen- jagt gehoudenwaarbij een tiental jagers het merkwaardig getal van zeven vossen heuuen geschoton, waaronder driu moervossen; acht dagen te voren hadden diezelfde jagersin dezelfde streek reeds drie vossen gedood. Men beraadslaagt, om in 1854 of 1855 eene wereld-tentoonstelling te Amsterdam te houden. Te Gro ningen hebben zich op den eersten Paaschdag verscheidene perso nen verlustigd met sehaatsenrijden op de stadsgrachten en op andere wateren bij de stad Groningen. Bij een inwoner dier stad heeft eene hen een ei gelegd, hetwelk de opmerkelijke zwaarte van 10 ned. lood heeft. De koning heeft 25 dezer de eerste nieuwe gras- boter van G. de Bruijn, bouwman te Nootdorp ontvangen. In Friesland zijn, ter zake van de longziekte, reeds 7303 runderen afgemaakt. Te Duinkerken is een talrijk genootschap tot geza- menlijke beoefening der Vlaamsche taal opgerigt. Het arsenaal te Coevorden dat /400.000 aan het Rijk had gekost, is nu voor 10.000 verkocht. Kraaijen, die geen voedsel hadden, hebben te Dalfsen een hunner aangevallen en afgemaakt, waarna zijn lig- chaani der geheele vlugt tot voedsel diende.In den nacht van den 31 Maart op den 1 April heeft het te Parijs vergezeld van on- weder, hevig gestormt; te Havre heeft men schokken van eene aardbeving gevoeld terwijl eene verschrikkelijke windvlaag die zich van Duinkerken tot Bayonne uitstrektein dienzelfden nacht gewoed heeft. Door plaatsgebrek zijn wij verhinderd het ontvangen berigt uit Hellevoetsluisvan een geintroduceerdein haar geheel op te nemen, Wij hebben ons echter de vrijheid gegevcndaarvan een uittreksel te maken. (Zie Binnenl. berigten.j AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 5 April 1853. ROGGE zoowel aan stokerijen als ter verzending met vry wat handel. 144/. ffi n. Petersburger f 187 cont. f 188 G/w.145/, ffi n. Libau f 215 cont. f-217 6/w.149/* ffi gedroogde Pommer f 216 cont. f 218 6/w; 144/, ffi Coursche f 213 cont. f 215 6/w.; 148/,IP Burgas f 202 6/w; 146/® ffi j. Mannheimer f 192 cont. f 194 6/w; 143/, ffi Petersburger f 187 6/w. In publieke veiling min of meer beschadigde 1351' a 139/, 41' Libau f 176 a f 199 cont. met f 3, veilingskosten. In entrepot 141/® tp n. Archangel f 175 6/w; 146/® 41' Galatz f 168 6/w. Gedroogde en ongedroogde GERST schaars ter veil en hooger bctaald. 130/, ffi n. Libau f2I7 3/m.; 128/, ffi Manheimer f 169 I/m. 132/® ffi dito f 174 contant; 129/, ffi Fijne Deensche f 171 contant; f 172 6/w. en hedenfI75 6/w. MOUTWIJN op de verlaagde prijs met genegen koopers. 30 en 31 Maart f 15'/, I en 2 April fl5'/»; 4 en 5 April fl5 per vat cont. SPOELING. 30 en 31 Maart f 1.60; 12 en 4 April fl.70; 5 dito f 1.30 per ketel. GIST f 0.40 per Ned. 4P. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 4 April 1853. Van Tarwe en Rogge was de aanvoSr grooter als vorige markt- dag en de prijzen der binnenlandsche soorten hebben weder eene kleine vermindering ondergaan. TARWE. Nieuwe Zeeuwsche alleen in de puike kwaliteiten, die voortdurend schaarsch zijn, aan bakkerij tot vorige prijzen verkocht; 124, 126 128 130 4P goede en puike 8, 8.50, 9, /9.50 enkelde van de allerpuikste klusjes, hoogst zeldzaam 9.75 10 50; de gcwone rijen zakmaat en gestorte partijendie veel of minder met schot zijn 20 Cents lager 117, 119, 121, 123 ffi 6.40, /6.60, /6.80,/7 /7.20 7.40 f 7.60. Puike Jarige Tarwe/10.50, /II doeh komt weinig voorOude 9, /"9.50, 10. Roode Tarwe blijft voortdurend bij vorige prijzen doeh vindt bij partij geen koo pers. In de vorige week en heden zijn de volgende prijzen bij uit- slijting besteed 162/, tP (133/134 tp) Oude Hooglandsche Kleefsche /330; 162 163, 164, 165/, tp (133, 134, 135 ffi) Nieuwe dito /310, 315 318 /320 /325 160 162/® VP (133/134 ffi) Bo- venlandsche Ris /280 ,/285 f-i90 158/, id (131 IP) Bovenlandsche 275, 276; 158/, ffi (131 id) Meursche 278 157/, (130 tp) lvu- banka/230; 155/, ffi (128 tp) Oude Bonte Poolsehe 315 155/, tP (128 tp) puike Oude Witbonte dito/345. ROGGE vindt voortdurend voor Noord-Braband en Maas en Rhijn wel eenige koopersmaar is in vreemde soorten te ruim ter markt om eenige prijsVerbetering toe te laten. Zeeuwsche en Vlaamsche zeer weinig gevraagd 20 Cent lager moeijelijk te plaat- sen 6.50 ,/6 75 7 ,_/-7.25. -Vorige week en heden 146/, id (120 td) Fransche f'208; 145/, a' (119 ffi) Jarige dito/195 150/, ffi (124 ffi) Galatz /IS6; I47jb ffi (121 td) Oude Rhijn /200; 142, 143/® ffi (II7/II8 ffi) Archangel /I85 /I86 188; 150/, ffi (124 ffi) Kaukasus 190 143/, ffi (II7/II8 ffi) Windau213 te Delftshaven, 144/® ffi Petersburg /I87. GERST blijft tot vorige prijzen te verkoopen. Puike Zeeuwsche schaarsch; Winter f4 75, f5 f 5,25f 5.50Zomer f4.60, f4.80, f5, f5.20, f5.40 naar kwaliteit. HAVER tot vorige prijzen wcl te verkoopen. Lange f2.40, 2.70, f 3, f 3.30 Korte f 3.10 f3.40, f3.70 f 4. BOEKWEIT wel te verkoopen en in puike soorten weder iets hooger verkocht. Inlandsche en puike Rhijn soorten ontbreken bijna geheel, waardoor de handel zich veelal tot Fransche soorten be- paalt. Noord-Brabandsche /210 /212 /215; Fransche geringe kleingrauige /165; betere en grovere kwaliteit /180 J 183 185, /187 188, naar waarde. ERWTEN tot vorige prijzen wel te verkoopen. Gewone Gel- dersche Graauwe 11 11.50groote dito of Capucijne/13 ,/14, 15gewone Zeeuwsche Blaauwe 88.50 /9 /9.25 groote dito 9.5010.50 schokkers 10.50 f\\.50 alles Op kook. WITTE BOONEN niet abondant en wederom 25 Cents hooger verkocht. Zeeuwsche/9 10 11 Walchersche/II 11.50 ,/12. BRUINE BOONEN inede schaarsch en weder iets hooger. Zeeuw sche 9 /10 11 12 /I2.50; Walchersche 12.50, /13.50. PAARDEBOONEN tot 10 Cents lager verkocht /5.90,/6.10, 6.30. DUIVEBOONEN zeer schaarsch en prjjshoudend /7 /7.25 r J 7.50.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3